مقاله


کد مقاله : 1395122863155424

عنوان مقاله : رتبه بندی تأمین کنندگان اقلام عمومی بر اساس شاخص های چابکی و ارزش های محوری در یک سازمان خدماتی- آمادی

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 124

فایل های مقاله : 0.99 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضي جبله morteza.j89@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 حسينعلي حسن‌پور hahassan@ihu.ac.ir استادیار دکترا
3 مسعود مصدق خواه mmosadegh@ihu.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه، استفاده از مباحث زنجیره‌‌ تأمین و مدیریت آن نقش کلیدی در سازمان‌‌های خدماتی و صنعتی دارد؛ اما یک سازمان، زمانی دارای توان رقابتی خواهد بود که ضمن برخورداری از اجزای توانمند و رقابت‌‌پذیر، دارای ویژگی‌‌های چابکی و ارزشی باشد. توجه به معیارهای چابکی و بهبود روابط سازمانی بر اساس نظام ارزشی سازمان مورد نیاز هر سازمان خدماتی و از ضرورت های این تحقیق است. اگر فرآیندهای چابک یک سازمان بر روی خط مشی های ارزشی حرکت کند؛ رضایت مشتری خروجی مورد انتظار یک سازمان خواهد بود. برای تعیین اولویت و اهمیت معیارها از دیدگاه محققان، از تصمیم گیری با معیارهای چندگانه استفاده می شود. در این مقاله به منظور رتبه بندی تأمین کنندگان اقلام عمومی بر اساس شاخص های چابکی و ارزش های محوری از یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است، اما مسئله مهم قبل از رتبه بندی تأمین کنندگان اقلام در سازمان ها، شناسایی و تعیین معیارهای چابکی و ارزشی در سطح سازمان ها و زنجیره های آن است. در این زمینه، پس از بررسی پیشینه تحقیق، معیارهای "پاسخگویی نسبت به بازار، امانت داری، صرفه جویی، خدمت گزاری، دقت، مراقبت و خودکنترلی و عدالت محوری" شناسایی شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد، "صرفه جویی" و "مراقبت و خودکنترلی" بیش ترین تأثیر را در انتخاب تأمین کنندگان اقلام عمومی دارند. پس از آن معیارهای "خدمت گزاری، عدالت محوری، دقت، حساسیت و پاسخگویی نسبت به بازار و امانت داری" در رتبه های بعدی قرار گرفتند، سپس با انجام یک تحقیق میدانی، اوزان مناسب تأمین کنندگان اقلام عمومی احصا و بر اساس آن تأمین کننده برتر انتخاب شد. برای اثبات روائی و پایایی تحقیق از فرمول لاشه و آلفای کرونباخ استفاده شده است.