مقاله


کد مقاله : 139611151414250638

عنوان مقاله : اکوسیستم کسب و کارهای نوپای ایران و بررسی تعاملات کلیدی بازیگران اصلی آن

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 147

فایل های مقاله : 585 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباسعلی کارشناس karshenas.abbas@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 نیما گروسی مختارزاده Mokhtarzade@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

جایگاه کسب¬و¬کارهای نوپا و نوآور در اقتصاد و نقش آنها در حل مسائل و چالش های کشورها روزبه¬روز درحال پررنگ¬تر شدن می‌باشد. برخی از کشورها با آگاهی به موقع از اهمیت و جایگاه این کسب¬وکارها توانسته¬اند ازطریق تجزیه و تحلیل صحیح و متعاقبا اتخاذ سیاست¬ها و اقدامات درست به شکل¬گیری و رشد اکوسیستم مناسب و حمایت¬کننده برای این کسب¬وکارها کمک کنند. پژوهش حاضر با هدف توصیف و بررسی اکوسیستم کسب¬و¬کارهای نوپای ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت رشد و توسعه آن تعریف گردید. در این راستا با انجام مطالعه گسترده ادبیات، کنشگران این اکوسیستم تعیین و معرفی گردند و سپس با توجه به اهمیت و نقش حیاتی "سرمایه¬گذاران و رشددهندگان" در جهت بهبود و تسریع تکامل اکوسیستم این دو کنشگر کلیدی و تعاملات آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس، تصورات گروه¬های سرمایه¬گذار نسبت به رشددهندگان، با توجه خاص به جنبه¬های سهم رشددهندگان در شرکت های نوپا و همکاری بین رشددهندگان و گروه¬های سرمایه¬گذار از طریق پرسشنامه استخراج و مورد تجزیه و تحلیل توصیفی قرار گرفت. بر اساس نتایج در خصوص ویژگی¬های سهم رشددهندگان اکوسیستم در شرکت های نوپا، گروه¬های سرمایه¬گذار عوامل غربالگری استارتاپ، آموزش کارآفرینی و دسترسی به مشاور را مواردی می‌دانند که رشددهندگان از طریق آنها بیشترین ارزش را به کارآفرینان می¬دهند. همچنین یافته¬ها نشان می‌دهد که جنبه‌هایی از سهم رشددهندگان در شرکت های نوپایی که گروه¬های سرمایه¬گذار برای آنها ارزش بالایی قایل هستند، ارزیابی استارتاپ¬ها و آموزش کارآفرینی می باشد.