مقاله


کد مقاله : 1397012711616101648(DOI : 10.7508/jstpi.2018.04.004)

عنوان مقاله : تأثیر هویت‌سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 353

فایل های مقاله : 420 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 گیتی کاظمی gkazemi@istt.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محمود رفیعی mr_rafiey@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان گزینه‌ای کلیدی برای تولید در کشورها، وظیفه تبین و مدل‌سازی فرایندهای تحقیق و توسعه را بر عهده‌ دارند. توسعه کسب و کار نیاز به مهارت‌های خاص دارد و با توجه به محیط رقابتی و جدیدبودن موضوع دانش‌بنیان بودن در کشور، این امر این شرکت‌ها را وا می‌دارد که به توسعه محصولات و خدمات خود فکر کنند. در این خصوص استفاده از هویت سازمانی که به‌عنوان یک ابزار راهبردی سازمان می‌باشد. تأثیر به‌سزایی در هویت بخشی به محصول و خدمات و ارائه بهتر آنها به مشتریان دارد. هویت به شرکت کمک می‌کند تا سطح عملکرد و بهره‌وری خود را افزایش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین تأثیر هویت‌سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 850 نفر از کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 350 نفر به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. این تحقیق به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه‌ و تحلیل آن‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح توصیفی مشخصه‌های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف‌معیار و در سطح استنباطی متناسب با سطح داده‌ها و فرضیه‌ها، آزمون‌های آماری معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد به‌طور کلی تأثیر هویت سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان معنادار و مثبت است.