مقاله


کد مقاله : 13970329231552112842

عنوان مقاله : اولویت¬بندی و تحلیل معیارهای مؤثر در عملکرد سازمان¬های دانش¬بنیان با رویکرد مدیریت¬دانش (¬ مطالعه موردی: مراکز رشد و پارک¬های علم و فناوری شهر تهران)

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 142

فایل های مقاله : 846 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ناصر صفایی nsafaie@kntu.ac.ir استادیار دکترا
2 فرشته طالقانی نیا Tallferi92@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد
3 فاطمه غلامیان fatemeh.gholamian89@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه موفقیت سازمان‌ها تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت راهبردی دانش می‌باشد. پیاده¬سازی سیستم‌های مدیریت¬دانش با چالش‌هایی روبرو می‌باشد که باعث عدم کارایی مدیریت دانش در سازمان¬ها خواهد شد. از این‌رو شناسایی ورتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار در اجرای موفق مدیریت دانش یکی از ضرورت‌های مدیریت دانش است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. درحال حاضر تعداد 7 پارک علم و فناوری در شهر تهران و 1400 شرکت دانش¬بنیان در پارک¬¬ها مستقر می¬باشند. در این تحقیق شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است، و پرسشنامه¬ای بین 140 شرکت دانش¬بنیان توزیع گردید، که تعداد 110 پرسشنامه از سوی این شرکت¬ها بازگردانده شد. در این تحقیق روش‌های مطالعه موردی و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی به¬کار گرفته شده است. به¬منظور سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه با استفاده از تکنیک لیکرت استفاده شده است که مشتمل بر ۳ عامل اصلی سازمان، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات و ۱۱ معیار به¬شرح زیر می¬باشد؛ اهداف و چشم انداز، رهبری و استراتژی، چرخه مدیریت دانش، کاربرد، نرم افزاری، زیرساخت، فرهنگ و جو سازمانی، ایجاد انگیزه مالی، تشویق روحیه کارکنان، الگوبرداری از بهترین‌ها و مدیریت عملکرد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار ۷۸/۰ بدست آمد. آزمون‌های فریدمن و One sample T test با استفاده از نرم¬افزار SPSS و برازش مدل با استفاده از نرم¬افزار LISREL مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج می¬توان به اهداف و چشم اندازهای سازمان به¬عنوان مهم‌ترین معیار و نرم‌افزار فناوری اطلاعات به عنوان کم اهمیت‌ترین معیار اشاره نمود.