مقاله


کد مقاله : 13970329231552112842(DOI : 10.7508/jstpi.2019.01.003)

عنوان مقاله : اولویت‌بندی و تحلیل معیارهای مؤثر در عملکرد سازمان‌های دانش‌بنیان با رویکرد مدیریت‌دانش در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری شهر تهران

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 337

فایل های مقاله : 846 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ناصر صفایی nsafaie@kntu.ac.ir استادیار دکترا
2 فرشته طالقانی نیا Tallferi92@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 فاطمه غلامیان fatemeh.gholamian89@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه موفقیت سازمان‌ها تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت راهبردی دانش می‌باشد. پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت‌دانش با چالش‌هایی روبرو می‌باشد که باعث عدم کارایی مدیریت دانش در سازمان‌ها خواهد شد. از این‌رو شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار در اجرای موفق مدیریت‌دانش یکی از ضرورت‌های مدیریت دانش است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. در حال حاضر تعداد 7 پارک علم و فناوری در شهر تهران و 1400 شرکت دانش‌بنیان در پارک‌ها مستقر می‌باشند. در این تحقیق روش‌های مطالعه موردی و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی به‌کار گرفته شده است. به‌منظور سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه با استفاده از تکنیک لیکرت استفاده شده است که مشتمل بر ۳ عامل اصلی سازمان، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات و ۱۱ معیار به‌ شرح زیر می‌باشد؛ اهداف و چشم‌انداز، رهبری و راهبرد، چرخه مدیریت دانش، کاربرد، نرم‌افزاری، زیرساخت، فرهنگ و جو سازمانی، ایجاد انگیزه مالی، تشویق روحیه کارکنان، الگوبرداری از بهترین‌ها و مدیریت عملکرد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار ۷۸/۰ بدست آمد. آزمون‌های فریدمن و One sample T test با استفاده از نرم‌افزار SPSS و برازش مدل با استفاده از نرم‌افزار LISREL مورد بررسی قرار گرفت، براساس نتایج این عوامل برحسب میزان اهمیت، بدین ترتیب اولویت‌بندی می‌شود: 1- اهداف و چشم‌اندازهای سازمان 2- کاربرد فناوری اطلاعات 3- زیرساخت فناوری اطلاعات 4- چرخه مدیریت‌دانش سازمان 5- فرهنگ و جو سازمانی‌ 6- ایجاد انگیزه مالی 7- رهبری و راهبرد سازمان 8- تشویق روحیه کارکنان 9- مدیریت عملکرد 10- الگوبرداری از بهترین‌ها 11- نرم‌افزار فناوری اطلاعات.