مقاله


کد مقاله : 1397052518233163895

عنوان مقاله : بررسی تاثیر آموزش های دانشگاهی بر توسعه ی مهارت های کارآفرینی زنان

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 139

فایل های مقاله : 553 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 منیره دیزجی mdizaji@yahoo.com استادیار دکترا
2 مریم زینی mar.me6866@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش های دانشگاهی بر توسعه ی مهارت‌های کارآفرینی زنان می باشد. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش دانشجویان زن مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بوده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به غیر از مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه ی محقق ساخته در طیف 5 گزینه ای لیکرت بود که روایی و پایایی آن تایید شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 878/0 بدست آمده و داده ها با استفاده از نرم افزار هایspss و Lizrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آموزش های دانشگاهی بر توسعه ی مهارت‌های کارآفرینی(مهارت‌های شخصی، مهارت‌های مدیریتی و مهارت‌های فنی) زنان تاثیر دارند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از بار عاملی و تحلیل عاملی تاییدی از میان متغیر های مربوط به مهارت‌های شخصی کارآفرینی، بیشترین بار عاملی مربوط به مهارت‌های پافشاری، مقاومت و پشتکار و کمترین بار عاملی مربوط به مهارت نوآوری بوده است. از طرفی دیگر در بین متغییر های مربوط به مهارت‌های مدیریتی کارآفرینی، بیشترین بار عاملی مربوط به ایجاد و حفظ روابط انسانی و کمترین بار عاملی مربوط به مهارت مذاکره و از بین متغییر های مربوط به مهارت‌های فنی کارآفرینی بیشترین بار عاملی مربوط به مهارت نظارت و ارزیابی محیط و کمترین بار عاملی مربوط به مهارت مربی گری بوده است.