جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139301261710511650 Enhancing Efficiency and Organizational Knowledge in Assembly Lines Using Discrete-event Simulation Techniques
Hadi Heydari Ghare Bagh
Sedigh Reisi
Moslem Fadaei
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)