اخبار نشریه

پنجاهمین شماره فصلنامه رشد فناوری به زودی منتشر خواهد شد

پنجاهمین شماره فصلنامه رشد فناوری (بهار 96) با 8 عنوان مقاله و معرفی پارک علم و فناوری البرز به زودی منتشر خواهد شد.