جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139604241229286981 شناسایی بازیگران کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین‌دست پتروشیمی ایران
مهدی صدقیانی
میلاد یداللهی
امیر البدوی
اکبر محمدی
2 139611151414250638 اکوسیستم کسب و کارهای نوپای ایران و بررسی تعاملات کلیدی بازیگران اصلی آن
نیما گروسی مختارزاده
عباسعلی کارشناس
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)