مقاله


کد مقاله : 13960605184687767

عنوان مقاله : مقدمه ای برکارآفرینی فناورانه در نانو فناوری

نشریه شماره : 55 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 263

فایل های مقاله : 543 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی رستگاران m.rastegaran@gmail.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

در جهان امروز افزایش پیچیدگی و رقابت به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم مطرح می‌باشد. سازمان‌ها و شرکتهای امروزی در محیطی پیچیده و در عین حال پویا فعالیت دارند و با یکدیگر تعامل دارند. می‌‌توان گفت با رشد روز افزون فناوری و سرعت رشد فناوری، شرکتها برای باقی ماندن در عرصه رقابت مجبور به اتخاذ استراتژی‌های انطباق پذیر و نوآورانه هستند تا بتوانند پاسخگوی تغییرات سریع،‌ عدم اطمینان‌های محیطی و مهمترین موضوع یعنی نیازهای مشتری و بازار باشند و بتوانند به این نیازها در زمان و مکان مناسب پاسخگو باشند. کارآفرینی فناورانه حوزه ای جدید، بین رشته ای و رو به رشد می باشد. در این تحقیق ابتدا نظریه های مرتبط با دو حوزه کارآفرینی و فناوری بررسی و تبیین شده و سپس حوزه کار آفرینی فناورانه به تفصیل بررسی شده است. همچنین مدلی از کارآفرینی فناورانه تحت عنوان مدل پرادون ارائه گردید. این مدل شامل هفت جز است: کارآفرین فناور، دانشگاهها، شرکتها، سرمایه، مشتریان و بازار، دولت و مشاوران. مدل کارآفرینی فناورانه می تواند محققین را در راستای تحقیقات آتی و همچنین دولتها و مناطقی که قصد دارند به توسعه و ترویج کارآفرینی فناورانه بپردازند، یاری رساند. یکی از علومی که در جهان پیشرفت‌های شگرفی داشته است و بشر را در ساخت و تولیدات محصولات جدید یاری رسانده است فناوری نانو می‌باشد. در ادامه کارآفرینی فناورانه در فناوری نانو و شرکتهای فناور این حوزه و را‌ه‌های تجاری سازی و مسیر های ورود به بازار آن با ابزارها وساز وکار های مرتبط از قبیل : شرکت های انشعابی ، لیسانس دهی ، مالکیت فکری ، فروش تجاری و توسعه داخلی بیان گردیده است.