جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 58
شماره 58 سال 15
بهار 1398
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

بازارهای اپراتورهای تلفن همراه به سرعت در حال تغییر و به صورت فزاینده رقابتی شده اند و برای پاسخ سریع و اثر بخش به تغییر نیازهای مشتریان در این بازارها همچنین جهت باقی ماندن در سطوح بالایی از رقابت ، اپراتورها به صورت مستمر به دنبال کشف راه هایی جهت غلبه بر رقبا می باشند. بهره گیری از فرصت ارزشمند تکنولوژی اینترنت اشیاء جهت ایجاد مزیت رقابتی توسط شرکت همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه در سطح خاورمیانه يکي از مباحث مهم و تأثيرگذار در جلب رضايت و حفظ مشتري و نهایتا کسب سهم بازار بیشتر در بازار رقابتی کنونی می باشد. در اين تحقيق با استفاده از مدل پذيرش تكنولوژي TAM و اضافه نمودن سه عامل فناوری، زمینه اجتماعی و خصوصیت فردی و ایجاد یک مدل پذیرش تکنولوژی اینترنت اشیاء فرضيه هاي موجود مورد بررسی قرار گرفتند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی اینترنت اشیاء بوده است. بدین منظور تعداد 384 داده از مشتریان شرکت همراه اول از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. داده های این تحقیق با استفاده از نرم افزار Smart PLS و روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق از جمله عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی اینترنت اشیاء در بین مشترکین همراه اول، سودمندی ادراک شده، تاثیرات اجتماعی، لذت به دست آمده و کنترل رفتاری احساس شده است. و در این بین متغیر کنترل رفتاری احساس شده و تاثیرات اجتماعی بیشترین تاثیر را بر پذیرش این تکنولوژی دارند.
محمد کارگرشریف آباد - محسن گرامی - احمد علی یزدان پناه
DOI : 0
کلمات کلیدی : تکنولوژی اینترنت اشیاء ، مدلهای پذیرش تکنولوژی ، پذیرش تکنولوژی اینترنت اشیاء ، معادلات ساختاری ،
هدف اصلی این مقاله شناسایی عناصر دانشی است که در فرایند بین المللی شدن کسب وکارها نقش حیاتی دارند. بررسی و مرور ادبیات و پیشینه تحقیق نشان می دهد شرکت هایی که الگوی دو بعدی را برای دانش کسب و کار استفاده می کنند، دانش را به دو بُعد ماهیت صریح یا ضمنی و ماهیت مدون یا غیرمدون تقسیم می کنند. این مدل بیان می دارد که دانش ضمنی و مدون برای انتقال به دیگران خیلی دشوار بوده؛ در حالیکه بخش صریح و غیرمدون دانش، ساده ترین نوع دانش برای انتقال به دیگران است. جامعه آماری پژوهش، شامل مدیران و کارشناسان بخش بازرگانی خارجی (صادرات و واردات) شرکت های است که در بازارهای بین المللی حضور داشتند. بدین منظور 104 شرکت از بین پنج نوع متفاوت کسب و کار در استان آذربایجانشرقی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه داده ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش جمع آوری گردید. یافته ها نشان می دهد که تمام متغیرهای شایستگی فردی کارکنان، باورها و عادات سازمانی و رویه های شرکت با شاخص شدت بین المللی شدن ارتباط دارند. لیکن قوی ترین ارتباط میان بین المللی شدن و عناصر مختلف دانش کسب و کار، در حوزه باورها و عادات سازمانی و شایستگی فردی کارکنان شناسایی گردید. انتقال دانش از طریق این عناصر کلیدی مرتبط ترین عناصر دانش در فرآیند بین المللی شدن هستند، در داخل شرکت بسته به فرهنگ سازمانی تعیین می شوند و از این رو، آنها به سختی می توانند به بیرون انتقال یابند.
حسین عباسی اسفنجانی - مینو سلیمی باهر - محمدتقی خدایی گرگری
DOI : 0
کلمات کلیدی : بین المللی شدن ، دانش بازرگانی ، دانش کسب و کار ، الگوی دانش ، اجزای دانش
طراحی شبکه زنجیره تأمین شامل تصمیمات کلیدی است که تأثیر زیادی بر ساختار عملیاتی زنجیره تامین دارد. طراحی کارآمد زنجیره تامین باعث بهبود عملکرد در سازمان¬ها می¬شود. این موضوع باعث به وجود آمدن مفاهیم جدیدی در مسئله زنجیره تامین در دهه¬ گذشته شده است. در این تحقیق مسئله‎ی طراحی شبکه‎ی زنجیره‎ی تأمین در سازمان‎های چابک دارای چند سطح و چند دوره زمانی مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله تحت شرایط داشتن چندین مشتری با حجم تقاضای زیاد در نظر گرفته شده است. تصمیمات شامل انتخاب شرکت¬ها در هر سطح، مقدار تولید، انبار و حمل‌ونقل هر شرکت است. مسئله برای یکپارچه‎سازی تمامی متغیرهای تصمیم‎گیری و با هدف حداقل کردن هزینه‎های عملیاتی کل در تمام زنجیره‎ی تأمین و ارضاء تقاضای کامل مشتری¬ها و کسب رضایت آنها مدل¬سازی شده است. از آنجایی که حل مسئله طراحی زنجیره تامین چند سطحی چند دوره¬ای در شرایط عدم قطعیت از نوع مسائل NP-Hard می¬باشد بهتر است از الگوریتم¬های ابتکاری و فراابتکاری به منظور کاهش زمان حل مسئله استفاده شود. به همین منظور برای حل مدل از الگوریتم جستجوی ممنوع که یکی از الگوریتم¬های فراابتکاری است، به کار گرفته‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می‎دهد که با بالا رفتن تعداد تکرار‎های حل مسئله، به جواب‎هایی با کمتر از 3% اختلاف از جواب بهینه دست پیدا کرده است که الگوریتم جستجو ممنوع برای به دست آوردن جواب بهینه در مقایسه با الگوریتم لاگرانژ بهتر عمل کرده است.
الهه سالاری - محمدرضا شهرکی - عبداله شریفی
DOI : 0
کلمات کلیدی : طراحی شبکه زنجیره تأمین ، چند سطحه چند دوره ، الگوریتم فراابتکاری ، الگوریتم جستجوی ممنوع ، تولید چابک
هدف از پژوهش حاضر ترسیم نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور است. بر این اساس با محوریت قراردادن مفهوم نظام ملی نوآوری در قالب ابعاد شش گانه رویکرد سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، اقدام به شناسایی نهادهای موثر در هر بخش و تدوین طرح کلی نگاشت نهادی صنعت حمل و نقل ریلی گردید. به منظور ترسیم نگاشت نهادی ضمن بهره گیری از نظرات خبرگان شش گام اصلی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت که شامل: شناسایی سازمانهای موجود در حوزه حمل و نقل ریلی، شناخت روابط ميان بنگاهي بين نهادهاي موجود در صنعت حمل و نقل ریلی، تهيه ماتريس نهاد-كاركرد براي وضع موجود صنعت، تهيه طرح اولیه نگاشت نهادي براي وضع موجود صنعت، نظرخواهي در خصوص نگاشت تهيه شده و طرح کلی نگاشت نهادی حوزه حمل و نقل ریلی.
مهدی الیاسی - مهدی محمدی - حسین میرزایی - عاطيه صفردوست
DOI : 0
کلمات کلیدی : نظام ملی نوآوری ، نگاشت نهادی ، صنعت حمل و نقل ریلی
امروزه به علت تغییرات سریع خواسته¬ها و نیازهای مشتریان و همچنین رقابتي شدن بازار، نياز به توسعه محصولات، رشد چشم¬گيري پيدا كرده است. موفقیت در توسعه محصول جديد نيازمند به درك عميق مشتريان است و اين امر مستلزم اثر متقابل و فعال با آن¬ها است. توسعه محصول جديد يك راه براي گوش دادن به آنچه كه مشتريان مي¬خواهند و پاسخگويي به نيازهاي آن¬ها است. ایجاد قابلیت مشاركت مشتري سبب بروز ایده¬هایی نوآورانه و کاربردی شده و شرایط رقابتی شرکت¬ها را بهبود می¬بخشد. از این رو هدف این مقاله بررسی تاثیر قابلیت مشارکت مشتریان بر موفقیت توسعه محصولات جدید بوده و با در نظر گرفتن جذب دانش مشتری به عنوان متغیر میانجی و نقش تعدیل¬گر شکاف منابع شرکت به توسعه مطالعات گذشته پرداخته شده است. این مقاله از نظر هدف،کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است. ابزار گردآوری داده¬ها، پرسشنامه است و 30 شرکت دانش بنیان استان گیلان در این پژوهش مشارکت داشته¬اند. برای آزمودن فرضیه¬ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده¬است. یافته¬های پژوهش نشان¬ می¬دهد، قابلیت مشارکت مشتری به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق جذب دانش مشتری بر موفقیت توسعه محصول جدید تاثیر دارد ولی نقش تعدیل¬کننده شکاف منابع در رابطه بین جذب دانش مشتری و موفقیت توسعه محصول جدید تایید نشد. از این رو شرکت¬های دانش بنیان برای موفقیت در توسعه محصول جدید لازم است که به ایجاد قابلیت مشارکت مشتریان و جذب دانش آن¬ها توجه ویژه نمایند تا بتوانند در عرصه رقابتی و پویای بازار از جایگاه قابل قبولی برخوردار گردند.
سیده صدف وشکائی نژاد - مصطفی ابراهیم پور ازبری - محمد دوستار
DOI : 0
کلمات کلیدی : قابلیت مشارکت مشتری ، موفقیت توسعه محصول جدید ، جذب دانش ، شکاف منابع
طراحی و توسعه سامانه‌های سیستمی به دلیل پیچیدگی زیاد و کاربرد خاص آنها، بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است. از طرفی سامانه‌های سیستمی مشتریان خاص خود را دارند و به منظور فروش و بازاریابی اینگونه محصولات در ایران، استفاده از بازاریابی دهان به دهان (WOM) ضروری است. در کشور ایران، فاصله زمانی بین ارائه محصول به مشتری و درخواست و پذیرش مشتری برای خرید سامانه‌های سیستمی بسیار زیاد است، و از طرفی نرخ موفقیت فروش به دلیل ماهیت محصول نیز بسیار پایین می‌باشد. بر این اساس شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه دهنده سامانه‌های سیستمی در ایران لازم است تا با تعیین صحیح و بهینه بازار هدف محصول، نرخ موفقیت فروش خود را افزایش دهند. در غیر اینصورت افزایش هزینه‌های فروش و بازاریابی، مانع از رشد و شکوفایی شرکت خواهد شد. مقاله حاضر با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) سعی در ارائه راهنمایی جهت تعیین دقیق بازار هدف سامانه‌های سیستمی برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی دارد تا از این طریق امکان موفقیت بیشتر شرکت‌ها را فراهم آورد. روش پیشنهادی در شرکت دانش‌بنیان پویش داده نوین به عنوان مطالعه موردی و یکی از تولیدکنندگان ایرانی سامانه‌های سیستمی اجرا و پیاده‌سازی شده است. نتایج نشان از موفقیت روش پیشنهادی دارد. اجرای این روش نشان داد که بازار هدف در ایران می‌بایست متشکل از برخی مشتریان دولتی باشد. این روش نرخ جذب مشتری را از 0/06 به 0/13 در ماه بهبود داده است.
احمد رضا جعفریان مقدم - حمید رضا جعفریان مقدم - مهدی حاجی مرادی - محمد محمدپور درزی نقیبی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ایران ، بازار هدف ، دانش‌بنیان ، روش تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) ، سامانه سیستمی
با پیشرفت روزافزون دانش اقتصاد و رشد پرشتاب فناوری، دارایی‌های فکری بیش‌ازپیش در کانون توجه مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و پژوهشگران شرکت قرارگرفته‌اند. شاید بتوان حقوق ثبت اختراع را مهم‌ترین دارایی فکری برشمرد و یکی از دلایل این امر تحقیقات فراوانی است که در حوزه ابعاد گوناگون این حقوق صورت گرفته است. حق ثبت اختراع امکان استفاده از فناوری را به‌صورت انحصاری در مدت محدود (اغلب به مدت بیست سال) برای دارنده آن فراهم می‌آورد. ازآنجاکه بسیاری از شرکت‌های صنعتی و خدماتی برای حفظ مزیت‌های رقابتی خود و نیز رشد پایدار کسب‌وکار نیازمند به کسب فناوری‌های نوین از طریق خرید حقوق ثبت اختراع هستند، مساله ارزیابی حقوق ثبت اختراع به چالش جدی در عرصه فناوری مبدل شده است. در این پژوهش مدلی برای ارزیابی و رده‌بندی حق ثبت اختراع بر مبنای روش‌های برنامه‌ریزی چندمعیاره ارائه‌شده است و سپس مدل حاصل در یک شرکت تولیدکننده تلفن همراه پیاده‌سازی شده است. شرکت مذکور ملزم به انتخاب یک فناوری از میان چهار فناوری: (1) نمایشگر دوگانه، (2) ردیابی گوشی گم‌شده، (3) امنیت ارتباطات بی‌سیم و (4) بانکداری از راه دور به‌منظور توسعه محصولات خود بوده است. پیاده‌سازی مدل با لحاظ چهار معیار اصلی: (1) جوهره فناوری، (2) هزینه فناوری، (3) بازار محصول و (4) بازار فناوری در شرکت مذکور منجر به انتخاب فناوری امنیت بی‌سیم شده است. همچنین صحت نتیجه به‌دست‌آمده حاصل از پیاده‌سازی مدل پژوهش به کمک روش الکتر (تسلط تقریبی) تایید شده است.
مهدی خجسته - مریم اشرفی
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدیریت فناوری ، رده‌بندی فناوری ، ارزش‌گذاری حق ثبت اختراع ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، برنامه‌ریزی چند هدفه ، روش الکتر
در یک بازار رقابتی، درک نیاز مشتریان و تبلیغات مؤثر، از مهم ترین فاکتورهای بقا به شمار می آید. گسترش اینترنت و شبکه های مجازی، فرصت مناسبی برای شرکتها جهت تبلیغات فراهم کرده است و لذا مطالعه روشها و مدلهای بازاریابی الکترونیک اهمیت زیادی پیدا میکند. یکی از جدیدترین این روشها، بازاریابی ویروسی است که بر تبلیغات دهان به دهان استوار بوده و قدرت بسیار زیادی دارد. بازاریابی ویروسی بر این اصل متکی است که در هر شبکه اجتماعی، تعدادی از کاربران قدرت و تأثیرگذاری بالایی روی دیگران دارند و لذا با شناسایی آنها و ایجاد پیامهای تبلیغاتی خوب، میتوان از طریق آنها به بازاریابی مؤثر پرداخت. بنابراین، شناسایی کاربران با اهمیت، مهمترین فعالیت در بازاریابی ویروسی به حساب می آید. در این راستا، تحقیقات مختلفی با استفاده از انواع روشهای مبتنی بر گراف و مبتنی بر انتشار، به شناسایی کاربران پرداخته اند. در این پژوهش، از قابلیتهای هر دو روش استفاده شده و با به کارگیری معیار مرکزیت نیمه محلی از روشهای مبتنی بر گراف و مدل خوشه بندی مارکوف از روشهای مبتنی بر انتشار، یک مدل ترکیبی جدید جهت خوشه بندی کاربران و شناسایی کاربران کلیدی، ارائه گردیده است. نتایج به دست آمده، نشان دهنده همبستگی بالاتر روش پیشنهادی با معیار SIR و در نتیجه کارایی بالاتر آن از سایر روشهای به کارگرفته شده در تحقیق است.
فریدون اوحدی - مهرنوش محمدی - محمدجعفر تارخ
DOI : 0
کلمات کلیدی : بازاریابی ویروسی ، مرکزیت ، گراف ، شبکه اجتماعی ، خوشه بندی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جهاد دانشگاهی -مرکز رشد رویش
مدیر مسئول :مهندس حبیب الله اصغری
سردبیر :دکتر جعفر توفیقی
هیئت تحریریه :
جعفر توفیقی
لوئیز سنز
قاسم مصلحی
امیرحسین دوایی مرکزی
مصطفی کریمیان اقبال
مهدی کشمیری
محمد صالح اولیاء
علی نقی مصلح شیرازی
فتانه تقی یاره
محمد جعفر صدیق
نصرالله جهانگرد
سید علیرضا فیض بخش
شاپا :1735-5486
شاپا الکترونیکی :1735-5664

نمایه شده