جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 53
شماره 53 سال 14
زمستان 1396
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

در فضای کسب و کار امروز مفاهیمی چون سازمان های دانش بنیان، دانش محور و دانش محرک جایگاهی خاص دارند. یکی از نیازهای اساسی سازمان های دانش محرک آن هستند که می خواهند بدانند حداکثر کاری که سازمان می تواند انجام دهد چیست و در یک موقعیت مشخص، چه حالتی می تواند کاردهی یک سازمان را به حداکثر مقدار خود برساند تا با استفاده از این آگاهی بتوانند در تغییر و واکنش به تغییرات محیطی موفق باشند. برای رسیدن به این هدف ها، نه تنها خود آگاهی فردی بلکه خودآگاهی سازمانی و روش های رسیدن به خودآگاهی سازمانی می تواند بسیار سودمند باشد و ابزارهائی را در اختیار مدیران سازمان های دانش محرک قرار دهد که به موفقیت آن ها در فضای کسب و کار امروز جهانی کمک کند. این خود آگاهی می تواند در قالب داشبورد مدیریتی نیز نمایش داده شود. در این مقاله تلاش شده است ضمن تشریح مفهوم خودآگاهی سازمانی و مفاهیم مرتبط با آن، مهم ترین روش های ارزیابی اثربخشی و کارآیی سازمانی به عنوان ابزارهایی برای رسیدن به خودآگاهی سازمانی معرفی شوند. در این راستا الگوئی برای رسیدن به خودآگاهی سازمانی موسوم به شاخص کل اثربخشی سازمانی معرفی می گردد که با استفاده از آن می توان ضمن تشخیص موقعیت، مسیر حرکت سازمان بر مبنای آگاهی را نیز تصحیح کرد و با پایش مستمر و آگاهانه اقدامات طراحی شده و اقدامات انجام شده، نقاط قوت و ضعف سازمانی را تشخیص و با خودآگاهی سازمانی، مزیت های رقابتی سازمان را توسعه داد.
غلامرضا ملک زاده - محمد امین ملک زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : دانش محرک ، دانش بنیان ، خودآگاهی سازمانی ، اثربخشی ، پایش سازمان ،
امروزه سازمان های دانش بنیان به عنوان یک ابزار توسعه اقتصادی شناخته می شوند و ازآنجایی‌که در بازار فعلی شرکت ها با محیط های عملیاتی آشفته ای روبرو هستند، این امر شرکت ها را وا می دارد که به توسعه محصول جدید اندیشه کنند. سازمان های دانش بنیان به دلیل ماهیت مبتنی بر نوآوری، نیازمند دریافت ایده و دانش جدید برای تولید محصولات مطابق بازار هستند. بنابراین این شرکت ها بر نوآوری باز تکیه می کنند و شبکه همکاری با شرکای خارجی را برای دستیابی به فناوری و دانش جدید تشکیل می دهند. یک راه ممکن برای کسب دانش جدید در فعالیت های تحقیق و توسعه، روابط باز و برقراری مشارکت است. مشارکت به دستیابی به منابع خارجی مکمل، کاهش هزینه و ریسک نوآوری، پذیرش محیط های پویا و ایجاد درآمد بالا کمک می کند. یکی از عواملی که می تواند در توسعه مشترک برای به دست آوردن ایده و دانش مکمل مؤثر باشد، نوآوری باز در سازمان است که با ایجاد قابلیت های کشف فناوری خارجی و بهره برداری از فناوری خارجی موجب توسعه هرچه بهتر محصولات و زمینه ساز نوآوری می گردد. نوآوری باز و توسعه مشترک محصول دو مفهوم قابل‌توجه در مدیریت و سازمان های دانش‌بنیان هستند و پویایی محیطی می تواند نقش مهمی در رابطه بین این دو ایفا کند. بنابراین شرکت های دانش محور که با تکیه بر دانش، نوآوری و تجاری سازی آن شکل می گیرند، با توجه به مفاهیم نوآوری باز و نقش تعدیل گری پویایی محیطی، می‌توانند به توسعه مشرک محصول بپردازند. لذا در این مقاله، بر اساس مطالعات پیشین و با تمرکز بر شرکت های دانش بنیان، به تحلیل رابطه نوآوری باز بر توسعه مشترک محصول با نقش تعدیل گری پویایی محیطی پرداخته شده است.
ندا جعفری پستکی - مصطفی ابراهیم پور ازبری - محسن اکبری
DOI : 0
کلمات کلیدی : توسعه محصول ، توسعه مشترک محصول ، نوآوری باز ، پویایی محیطی ، سازمان های دانش بنیان ،
امروزه، بقاي سازمانی درگرو گرایش به سمت محصولات جدید و به‌کارگیری روش‌هایی براي ایجاد آن‌هاست. متغیر بودن قوانین رقابتی در دنیاي کسب‌وکار، فرایند ارائه محصول جدید به بازار را بااهمیت خاصی جلوه داده است. به شکل ساده فرایند توسعه محصول جدید عبارت است از استفاده از منابع و قابلیت‌ها برای ایجاد یک محصول جدید یا بهبود یک محصول موجود. با توجه به کوتاه‌تر شدن چرخه عمر محصولات و تحولات فنّاوری، فرایند توسعه محصول جدید در رشد، بقا و رقابت‌پذیری سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است. در طول فرایند توسعه محصول جدید ریسک‌های مختلفی وجود دارد؛ که به‌طورکلی به سه دسته عمده تقسیم می‌گردند: ریسک‌های فناورانه، ریسک‌های سازمانی و ریسک‌های بازاریابی. طبق مطالعات صورت گرفته ریسک‌های فناورانه از مهم‌ترین این ریسک‌ها محسوب می‌گردد. ریسک فنّاورانه اشاره دارد به ناتوانی یک شرکت در درک کامل یا دقت پیش‌بینی برخی از جنبه‌های فنی محیط که مربوط به پروژه‌های توسعه محصول جدید است. از این رو شناسایی، کاهش و مدیریت این ریسک‌ها به بالا بردن درصد موفقیت فرایند توسعه محصول جدید کمک شایانی می‌کند. در این پژوهش، با بررسی ادبیات موضوع در حوزه‌های فرایند توسعه محصول جدید، ریسک و مدیریت ریسک، تعداد 20 نوع از ریسک فناورانه متداول در فرایند توسعه محصول جدید از ادبیات موضوع استخراج گردید و با استفاده از نظرات تعدادی از خبرگان دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان که در این حوزه تخصص دارند بررسی و توسط فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) اولویت‌بندی گردیدند.
ابوالفضل میرزارمضانی - سید مهدی گلستان هاشمی - سید محمدمسعود ناصریان
DOI : 0
کلمات کلیدی : توسعه محصول جدید ، ریسک ، ریسک فناورانه ، فرایند تحلیل شبکه‌ای ، ANP
كارآفرينان نقش و جايگاه خاصی در جریان پیشرفت و توسعه اقتصادي بسياري از دولتها در كشورهاي توسعه یافته و يا درحال توسعه دارند. حضور كارآفرينان به عنوان، يك راهبرد جدید در سازمانها براي حصول به نوآوري و استفاده از فرصتها براي بهره مندی، رشد و بقاي سازمان اهميت خاصی دارد. صنایع كوچك و متوسط به كمك كارآفرينان و با بكارگيري نوآوري‌ها و ايده‌هاي جديد، تلاش ها را با توجه به نيازهاي روز بازار به محصول و يا خدمات تبديل كرده است. اين تحقیق با هدف تعیین رابطه بین مهارتهای كارآفرينی و نوآوری های رایکال و اینکرومنتال در صنایع کوچک و متوسط انجام گرفته است. روش تحقيق به كار گرفته شده در اين تحقیق، روش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماری شامل 3785صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاچن با ضریب آلفای کرونباخ 0/881 و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل 0/871استفاده گردیده است. بر اساس نتایج بدست آمده، رابطه معني داري بين مهارتهاي كارآفرينانی و نوآوری های رایکال و اینکرومنتال در نمونه مورد بررسی مشاهده گرديد 0/022=P_Value و همچنين به منظور رتبه بندي مولفه هاي مختلف مهارتهاي كارآفرينی از آزمونهای فريدمن و همبستگی اسپیرمن استفاده شد و از نتايج حاصل از تحقیق نشان می دهد كه رتبه مهارتهاي فرآيندي و مدیریتی بالاتر از مهارتهاي شخصی کارآفرینی و فنی مي باشد و رتبه مهارتهاي فنی و ارتباطی بيشتر از مهارتهاي شخصی کارآفرینی است. مهارتهای کارآفرینی، محیط خارجی و محیط داخلی بر نوآوری های رایکال و اینکرومنتال موثر است.
سید عبدالعلی ذوالانواری - سید جعفر نظام دوست - مهتاب عشقی عراقی
DOI : 0
کلمات کلیدی : کارآفرینی ، مهارت ، نوآوری ، محیط ،
در سیستم اقتصادی جهانی و رقابت روز افزون موجود، خلاقیت و نوآوری در حکم بقا و کلید موفقیت سازمان‌ها است. در چنین شرایطی، کسب و کارها دریافته‌اند که کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر سرمایه‌های فکری آن‌هاست و موفقیتشان تا حد زیادی به توانایی آن‌ها در مدیریت این دارایی ارزشمند بستگی دارد. در کنار موارد یاد شده و با افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی از طرف مصرف‌کنندگان، دولت‌ها و جوامع مختلف در سراسر جهان، شرکت‌های تولیدی در صدد توسعه‌ی برنامه‌های دوستدار محیط ‌زیست مانند توسعه‌ی محصول سبز، برند سبز، فناوری و نوآوری سبز برآمده‌اند. مرور پیشینه نشان می‌دهد که علی رغم پژوهش‌های متعددی که در حوزه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری در سازمان‌ها انجام شده است به مفاهیم نوآوری فناورانه سبز و ارتباط آن با سرمایه فکری سبز توجه بسیار محدودی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ابعاد سرمایه فکری سبز بر نوآوری فناورانه سبز پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را تمام شرکت‌های فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان تشکیل می‌دهند، چرا که توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در صنایعی که در ارتباط مستقیم با محیط زیست قرار دارند از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در پژوهش حاضر از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و روش PLS جهت آزمون فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تمام ابعاد سرمایه فکری سبز شامل سرمایه ساختاری، انسانی و رابطه‌ای سبز به شکل مستقیم بر نوآوری فناورانه سبز اثرگذار هستند.
مریم درویشی - علیرضا ضیایی
DOI : 0
کلمات کلیدی : سرمایه فکری سبز ، نوآوری سبز ، فناوری سبز ، نوآوری فناورانه ، مدلسازی معادلات ساختاری
همواره تأسیس شرکت های بزرگ نیازمند هزینه های زیادی است لذا ایجاد شرکت های سهامی راهکار موثری برای انجام فعالیت های اقتصادی است. از طرفی تغییرات محیط شرکت ها را ملزم به داشتن استراتژی موثر و کارآمد می کند. که مدیریت سبد پروژه ها به عنوان الگوی نوین مدیریتی به منظور پیاده سازی استراتژی ها به کمک شرکت ها می آید. در این مقاله، با بررسی ادبیات موضوع و مطالعه چارچوب ها و با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه، مدل پیشنهادی برای یک شرکت سهامی خاص، که شامل فرآیندهای "تهیه برنامه استراتژیک سبد پروژه، تعریف سبد پروژه، مدیریت تغییرات استراتژیک، ایجاد ساختار شبکه ای سبد پروژه ها، اولویت بندی و انتخاب پروژه ها بر اساس مدل ANP، سنجش ارزش کسب شده سبدپروژه، جمع آوری و تحویل اطلاعات به ذینفعان، تأیید سبد توسط ذی نفعان، تصویب و اجرای سبدپروژه، نظارت بر سبد پروژه و بازخورد" می باشد، ارائه گردیده است. و روایی و پایایی مدل پیشنهادی با جمع آوری 14 پرسشنامه و فرمول لاشه و ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از مطالعه میدانی صورت گرفته در یک شرکت سهامی خاص، معیارهای لازم برای اولویت بندی و انتخاب پروژه ها که شامل معیار سودآوری اقتصادی و منابع انسانی و همچنین معیار مربوط به ابعاد اجتماعی است استخراج شد و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه، پروژه های منتخب بر اساس معیارها اولویت بندی شدند. روایی و پایایی تحقیق نیز با استفاده از فرمول لاشه و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت.
کبری يزدانی - حسينعلي حسن‌پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : مدیریت سبد پروژه;اولویت بندی و انتخاب پروژه ها;تصمیم گیری چند معیاره;فرآیند تحلیل شبکه;شرکت سهامی خاص;;;;
در اين مقاله سعي بر اين مي باشد كه موضوعاتي از قبيل دفاع از منافع ملی در تریپس و سازمان تجارت جهانی و آمادگی ورود ایران به سازمان تجارت جهانی مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و راهكارهايي در اين خصوص براي كشور ايران ارايه گردد، تا بتوان از اثرات منفي احتمالي بعد از پيوستن به سازمان تجارت جهاني جلوگيري نمود. و يا آنرا به حداقل مقدار ممكن رساند. جهت انجام اين تحقيق ابتدا به صورت كتابخانه اي مرور ادبيات موضوع انجام شد، و سپس با سوالاتي به شرح ذيل، مزايا و معايب مختلف تريپس و سازمان تجارت جهاني از مناظر مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت: 1) آیا استاندارد، راه همگانی جهانی شدنی است؟ 2) آيا سازمان تجارت جهانی موجب دسترسی به بازار، تنظیم مقررات، حاکمیت قانون مي شود؟ 3) حقوق خصوصی یا منافع همگانی ؟ 4) حقوق مالکیت در برابر حقوق بشر؟ 5) مقررات سازمان تجارت جهانی و حاکمیت کشوری؟ 6) تدوین استانداردهای جهانی رفاه ؟ و در نهايت نيز با استفاده از نتايج اخذ شده در بخش پاسخ سوالات، راهكارهايي براي استفاده مطلوب از آن موضوع جهت كشور ايران قبل از ورود به سازمان تجارت جهاني ارايه گرديد، به نحوي كه بتوان قبل از ورود به سازمان تجارت جهاني، و قبل از اجباري شدن قوانين و استانداردهاي سازمان تجارت جهاني، آمادگي ورود در بهترين شرايط را براي كشور ايران فراهم نمود. در پايان نيز نتايج ارايه شده در انتهاي اين تحقيق با نتايج تحقيقات در بخش مرور ادبيات همين تحقيق، مقايسه گرديد
حميد حنيفي
DOI : 0
کلمات کلیدی : مالكيت فكري ، سازمان تجارت جهاني ، توانمندي فناوري ، توسعه اقتصادي ، TRIPS
در کشورهای توسعه یافته انتقال فناوری ممکن است که یکی از راه‌حل‌ها برای رشد بخش‌های اقتصادی و صنعتی باشد. با این وجود موفقیت انتقال فناوری به طرز قابل توجهی به انتخاب مناسب فناوری از منابع مناسب ، بستگی دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روشAHP فازی می‌باشد. انتقال فناوری می‎تواند در راستای نوآوری محصولات و اجرای بهتر فرآیندها، راهکارهای افزایش بهره‌وری و اثربخشی، سهم بیشتر از بازار و افزایش سود به سازمان کمک کند و این امر برای شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل اندازه و محدودیت منابع آن‌ها مفید می باشد. در این تحقیق، پس از بررسی ‌پیشینه تحقیق و با استفاده از نظرات کارشناسان و افراد خبره24 عامل تاثیرگذار مشخص و در 5 بعد شامل: مزیت نسبی در شرایط اقتصادی، بازاریابی مزایا و نیروهای مربوط، ویژگی‌های فنی، ملاحظات قانونی و نظارتی و مسائل راهبردی و مدیریتی دسته بندی شده‌اند. از روشAHP فازی جهت رتبه بندی ابعاد عوامل تأثیرگذار و ساختارهای مربوط به هر یک از این ابعاد استفاده شده است.با توجه به نتایج، مهم‌ترین معیار در زمینه انتقال فناوری شرکت فولاد مبارکه، سازمان‌های بین‌المللی از زیرمجموعه شاخص اصلی ملاحظات قانونی و نظارتی می‌باشد که بر اساس آن استفاده فنی و تأمین مالی از سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های همکاری مشترک که دارای قوانینی در جهت همکاری‌های مشترک برای بهبود محیط زیست می‌باشند، نقش مهمی در انتقال فناوری ایفا می‌نماید.
محمد باقری پیدنی - سید محمدرضا داودی
DOI : 0
کلمات کلیدی : انتقال فناوری ، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ، عوامل تاًثیرگذار بر انتقال فناوری ، اجرای راهبردی ، طرح اقدام راهبردی ، شرکت فولاد مبارکه

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :جهاد دانشگاهی -مرکز رشد رویش
مدیر مسئول :مهندس حبیب الله اصغری
سردبیر :دکتر جعفر توفیقی
هیئت تحریریه :
جعفر توفیقی
لوئیز سنز
قاسم مصلحی
امیرحسین دوایی مرکزی
مصطفی کریمیان اقبال
مهدی کشمیری
محمد صالح اولیاء
علی نقی مصلح شیرازی
فتانه تقی یاره
محمد جعفر صدیق
نصرالله جهانگرد
سید علیرضا فیض بخش
شاپا :1735-5486
شاپا الکترونیکی :1735-5664

نمایه شده