فهرست مقالات برحسب موضوع مديريت تکنولوژي


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت
   مصطفی  صفدری رنجبر منوچهر منطقی غلامرضا توکلی
   فرايند نوآوری در گذشته وابسته به منابع فکری درون سازمانی و تلاش برای توسعه و تجاري‌سازي آنها در درون سازمان بوده است. امروزه پارادایم نوآوری باز شرکت‌ها را دعوت مي‌کند در کسب و کار خود از ایده‌ها و فناوری‌های بیرونی بیشتر بهره ببرند و به دیگر شرکت‌ها هم اجازه دهند از ای چکیده کامل
   فرايند نوآوری در گذشته وابسته به منابع فکری درون سازمانی و تلاش برای توسعه و تجاري‌سازي آنها در درون سازمان بوده است. امروزه پارادایم نوآوری باز شرکت‌ها را دعوت مي‌کند در کسب و کار خود از ایده‌ها و فناوری‌های بیرونی بیشتر بهره ببرند و به دیگر شرکت‌ها هم اجازه دهند از ایده‌های نوآورانه آنها بهره‌مند شوند. نوآوری باز موضوعی است که در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه محققان و مدیران قرار گرفته است. هدف این مقاله آن است که از طریق انجام یک مطالعه مروری بر روی پژوهش‌های انجام شده در زمینه نوآوری باز (70 مقاله)، به مفاهیم، رویکردها، دیدگاه‌ها، روندهای اصلی و عوامل کلیدی موفقیت نوآوری باز اشاره نماید. از جمله یافته‌های این پژوهش مي‌توان به ضرورت توجه شرکت‌ها و سازمان‌ها به هر دو رویکرد درون به بیرون و بیرون به درون در نوآوری باز، توجه به دیدگاه‌ها و روندهای جدید و نوظهور در زمینه نوآوری باز و مورد توجه قرار دادن عوامل کلیدی موفقیت نوآوری باز مانند شبکه‌سازی خارجی، واسطه‌های نوآوری، هوشمندی فناوری، ظرفیت جذب، مدل کسب و کار باز و عوامل انسانی نظیر فرهنگ و انگیزش اشاره نمود. نتیجه‌ اصلی اینکه مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها مي‌بایست از نوآوری باز به عنوان راه حلی برای مقابله با تغییرات پرشتاب فناوری، چرخه عمر کوتاه فناوری‌ها، هزینه بالای تحقیق و توسعه درونی و رقابت شدید جهانی بهره بگیرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مروری بر قوانین و مقررات علم و فناوری و ارتباط با نوآوري
   محمدرضا عطارپور سید حبیب الله طباطبائیان
   با رشد مفهوم نظام‌های نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظام‌ها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاد چکیده کامل
   با رشد مفهوم نظام‌های نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظام‌ها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاددانانی نظیر شومپیتر، تأثیر مثبت و منفی این قوانین بر توسعه فناورانه و نوآورانه، اثبات شده است. با بررسی ادبیات، سه طبقه‌بندی برای دستیابی به قوانینی جامع در زمینه STI شناسایی شد. این طبقه‌بندی‌ها، دسته‌بندی (OECD) از قوانین، قانون‌گذاری بر اساس جلوگیری از شکست‌های مختلف و تقسیم قوانین به قوانین فناورانه و غیرفناورانه را در بر مي‌گیرد. به علاوه این پژوهش، قوانین موردی علم و فناوری و قوانینی که تحت عنوان "قانون علم و فناوری" در سایر کشورها وجود دارد را نیز بررسی کرده است. در نتیجه با ارائه یک چارچوب پیشنهادی ابعادی که به نظر مي‌رسد باید در قانون جامع علم، فناوری و نوآوری مطرح گردد، نشان داده شده است. در پایان با توجه به بررسی‌های این پژوهش مواردی چون توجه به به‌سازی نهادهای موجود و یا نوآوری‌های نهادی در مواقع لازم، تعیین شاخه‌های علم و فناوری دارای اولویت، نگاه جامع به مقوله علم، فناوری و نوآوری و در نتیجه محتوای قوانین و توجه به تکامل و پویایی قوانین، از جمله مباحثی هستند که تصمیم گیرندگان در تدوین چنین قوانینی باید مدنظر قراردهند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسي شاخص بين‌المللي حقوق مالکيت در ايران و کشورهاي منطقه منا
   سعید کیان پور
   امروزه دستيابي به بخش خصوصي کارآمدتر و بهبودي فضاي کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي فعاليت فعالان‌ اقتصادي به عنوان يک راهبرد اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به بررسي حقوق مالکيت در منطقه منا (خاورميانه و افريقاي شمالي چکیده کامل
   امروزه دستيابي به بخش خصوصي کارآمدتر و بهبودي فضاي کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهاي لازم براي فعاليت فعالان‌ اقتصادي به عنوان يک راهبرد اقتصادي در کشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر به بررسي حقوق مالکيت در منطقه منا (خاورميانه و افريقاي شمالي) خواهيم پرداخت. اين شاخص نشان مي‌دهد در شاخص LP، امارات با امتياز 9/6 در شاخص LPR، رژيم اشغالگر قدس با امتياز 3/7 و در شاخص PPR بحرين با امتياز 1/8 رتبه‌هاي اول را از آن خود کرده‌اند همچنين در شاخص کلي IPRI قطر با امتياز 3/7 رتبه اول را در اختيار دارد و ايران با امتياز 3/4 جزو کشورهاي آخر محسوب مي‌شود. دليل بدتر شدن وضعيت ايران و افت 1/0 درصدي به ثبات سياسي مربوط است. به طور کلي ايران بدترين عملکرد را در حوزه‌هاي ثبات سياسي و حمايت از حقوق اختراع و چاپ و تکثير دارا مي‌باشد. حاکميت قانون و استقلال قضايي نسبت به سال گذشته تغييري نداشته، در حالي که کنترل فساد اندکي کاهش يافته است و حقوق مالکيت فيزيکي با امتياز 5/5 قوي‌ترين جزء شاخص براي ايران است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - الگوی ساختاری ابعاد فعالیت‌های مدیریت فناوری و اثربخشی سازمانی؛ مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان
   رضا انصاري علی اکبر عابدی شربیانی جواد شاه محمدی
   اثربخشی برای موفقیت هر سازمانی حیاتی است و به همین خاطر برای افرایش دستاوردها و حفظ نتایج کسب و کار، سازمانها نیازمند اجرای راهبرد‌هایی هستند که این موفقیت را تضمین کند. توانمندی فناوری در قالب مجموعه فعالیت‌های مدیریت فناوری از جمله راهبرد‌هایی است که می‌تواند این موفق چکیده کامل
   اثربخشی برای موفقیت هر سازمانی حیاتی است و به همین خاطر برای افرایش دستاوردها و حفظ نتایج کسب و کار، سازمانها نیازمند اجرای راهبرد‌هایی هستند که این موفقیت را تضمین کند. توانمندی فناوری در قالب مجموعه فعالیت‌های مدیریت فناوری از جمله راهبرد‌هایی است که می‌تواند این موفقیت را تضمین نماید و هدف از این پژوهش نیز بررسی ارتباط بین فعالیت‌های مدیریت فناوری با اثربخشی سازمانی با روش مدل معادلات ساختاری است. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر شيوه گردآوري داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است و به منظور آزمون مدل پژوهش از پرسشنامه استاندارد شده و محقق ساخته استفاده شد و پایایی کل پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه گردید. جامعه ي آماري پژوهش، مدیران و سرپرستان شرکت پالایش نفت اصفهان در سال 1392 است. نتایج بدست آمده نشان داد که فعالیت مدیریت فناوری مثل شناسایی، اکتساب، بهره‌برداری، محافظت و انتخاب فناوری بر اثربخشی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار داشته است در حالی که یادگیری فناوری بر اثربخشی سازمانی تأثیر معنادار نداشته است. لذا توصیه‌هایی در این پژوهش ارائه شده است تا بتوان از فعالیت‌های مدیریت فناوری به عنوان محرکی برای پیشبرد و رقابت شرکت‌ها در عرصه جهانی بهره برد تا این شرکت‌ها بتوانند در دنیای رقابتی پابرجا باقی بمانند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسي و تبيين سازمانهاي پژوهش و فناوري در نظام ملي نوآوري ايران - مورد مطالعه: جهاددانشگاهي
   رضا انصاري حميدرضا طيبي
   نظام ملی نوآوري به عنوان یک رويكرد سيستمي به نوآوري، در برگیرنده عناصر و ارتباطاتي است كه در جهت توليد، انتشار و استفاده از دانش جديد و سودمند از نظر اقتصادي، با يكديگر در تعاملند و درون مرزهاي يك كشور عمل مي‌كنند. یکی از این عناصر، سازمان‌های پژوهش و فناوري2 هستند و اغ چکیده کامل
   نظام ملی نوآوري به عنوان یک رويكرد سيستمي به نوآوري، در برگیرنده عناصر و ارتباطاتي است كه در جهت توليد، انتشار و استفاده از دانش جديد و سودمند از نظر اقتصادي، با يكديگر در تعاملند و درون مرزهاي يك كشور عمل مي‌كنند. یکی از این عناصر، سازمان‌های پژوهش و فناوري2 هستند و اغلب كشورها داراي چنين سازمان‌هايي هستند كه مستقل و غيربنگاهی بوده و با اين فرض تأسيس شده‌اند كه مي‌توانند يا بايد بتوانند بخش مهمي از نظام نوآوري را تشكيل دهند. در كشورهاى در حال توسعه نقش اين سازمان‌ها به دليل ضعف در پايه‌هاى فناورانه و فقدان تعاملات پويا ميان بازيگران نظام نوآورى حياتى تشخيص داده شده است. از مطرح‌ترین این سازمان‌ها در نظام نوآوری ایران، جهاد دانشگاهی است. این مقاله به دنبال بررسی و تبیین سازمان‌های پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری است و جهاد دانشگاهی را به عنوان یک نمونه مورد مطالعه قرار می‌دهد. به همین منظور این مقاله دلایل شکل‌گیری سازمان‌های پژوهش و فناوری، ویژگی‌های متمایز کننده، کارکرد و گستره فعالیت و جایگاه این سازمان‌ها را در نظام ملی نوآوری بررسی می‌نماید. در ادامه به تبیین جهاد دانشگاهی به مثابه یک سازمان پژوهش و فناوری و مهمترین ويژگي‌هاي نظام نوآوري کشور پرداخته و در انتها پیشنهادهایی ارائه می‌شود که مرتبط با نقش و جایگاه جهاد دانشگاهی در نظام نوآوری ایران و گستره فعالیت‌های آن به مثابه یک سازمان پژوهش و فناوری می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - تحليل و طراحي ساختار مناسب پارکهاي علم و فناوري ايران
   سعید شادان داريوش پورسراجيان رامين زارع
   ساختار سازمانی به عنوان بستر عملیاتی برنامه‌ها و راهبردهاي سازمان، رابطه بین کارکنان یا عوامل اجرای کار را تبیین می‌کند. سازمان‌ها به موازات تغییر در سایر عناصر تحول می‌بایست به تغییر در ساختار سازمانی خود نيز توجه نمایند. پارك‌هاي علم و فناوري ايران نيز به عنوان مراكزي چکیده کامل
   ساختار سازمانی به عنوان بستر عملیاتی برنامه‌ها و راهبردهاي سازمان، رابطه بین کارکنان یا عوامل اجرای کار را تبیین می‌کند. سازمان‌ها به موازات تغییر در سایر عناصر تحول می‌بایست به تغییر در ساختار سازمانی خود نيز توجه نمایند. پارك‌هاي علم و فناوري ايران نيز به عنوان مراكزي كه به دنبال ترويج نوآوري در يك جامعه ملي و محلي هستند، نيازمند ساختاري متناسب با رسالت، اهداف و وظايف و فعاليت‌هاي محوري خود مي‌باشند. در این مقاله، ضمن مروری بر مفاهیم ساختار و ابعاد ساختاری و محتوایی آن و نيز معرفی پارک‌های علم و فناوری به عنوان یک ساز و کار توسعه‌ای، به منظور دستيابي به ساختار مناسب پارك‌های علم و فناوری کشور، ابتدا فعاليت‌هاي محوري پارك‌ها در قالب بررسي مأموریت و اهداف آنها، مطالعه تطبيقي ساختار و تشكيلات اجرايي 12 پارك علم و فناوري كشورهاي پيشرو و نيز استفاده از نظرات مديران و خبرگان پارك‌های علم و فناوري استخراج گرديد. سپس الگوي مفهومي ساختار سازماني پارك‌ها مبتني بر مطالعه تطبيقي و ادبيات ساختار سازماني و نيز بررسي چالش‌هاي ساختار سازماني موجود پارك‌ها تدوين گرديد. در پايان با استفاده از نظرسنجي و مصاحبه با خبرگان و مديران برخي از پارك‌هاي علم و فناوري كشور، ساختار مناسب پیشنهادی و نيز پيشنهادهاي لازم به مديران و محققان آينده ارائه گرديده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - ارائه چارچوب مفهومي براي اندازه گيري سرمايه ساختاري در دانشگاه
   عليرضا قزل مجيد رمضان محمدرضا زاهدي
   در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان‌ها براساس دانش زندگی می‌کنند و می‌ميرند و موفق‌ترين سازمان‌ها، آنهايي هستند که از اين دارائی ناملموس به نحو بهتر و سريع‌تری استفاده می‌کنند. سازمان‌ها آگاه هستند که دانش با ارزش‌ترین و راهبردي‌ترين منبع در محیط کسب و کار امروزی چکیده کامل
   در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان‌ها براساس دانش زندگی می‌کنند و می‌ميرند و موفق‌ترين سازمان‌ها، آنهايي هستند که از اين دارائی ناملموس به نحو بهتر و سريع‌تری استفاده می‌کنند. سازمان‌ها آگاه هستند که دانش با ارزش‌ترین و راهبردي‌ترين منبع در محیط کسب و کار امروزی است. همچنین امروزه، رویکرد مدیریت‌ دانش و سرمایه فکری به عنوان معیاری برای دانشگاه‌ها تبدیل شده که وظیفه و هدف اصلی آنها تولید و انتشار دانش می‌باشد. مدیران می‌دانند که اگر به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی هستند، ناگزير به اداره فرایند یادگیری و اندازه‌گیری نتایج آن هستند. "سرمايه فكري" ديدگاه و مفهوم جديدي است كه مي‌تواند به مقابله با موانع و مشكلات نظام موجود آموزش عالي كشور بپردازد. سرمايه فكري، كليد موفقيت سازمان‌هاي دانايي محور ـ از جمله دانشگاه‌ها ـ محسوب مي‌شود. رؤسا و مديران دانشگاه‌ها براي تزريق روحيه نشاط و پويايي و ايجاد ارزش‌هاي علمي و اجتماعي در محيط‌هاي دانشگاهي بايد بتوانند سرمايه‌هاي فكري زير مجموعه خود را به درستي شناسايي و ارزش‌گذاري كرده و آنها را در همه ابعاد اداره نمايند. با این حال، در چند سال اخیر، مسأله کمی کردن ارزش عناصر سرمایه فکری همواره مورد سؤال بوده است. به همین دلیل، در این مقاله با استفاده از روش مروری و بررسی چارچوب‌های مختلف ارائه شده در این زمینه مؤلفه‌ها و شاخص‌های مناسب جهت اندازه‌گیری سرمایه ساختاری به عنوان یکی از ابعاد اصلی سرمایه فکری که کمتر مورد توجه قرار گرفته، بیان شده است که در نتیجه سه بعد سرمایه زیرساختاری، سرمایه تحقیق و نوآوری و سرمایه زیرساخت دانشی، هشت مؤلفه و 50 شاخص برای اندازه‌گیری این مؤلفه‌ها به دست آمد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - مديريت دانش، الگويي جهت مديريت شرکتهاي دانش بنيان مستقر در پارکهاي علم و فناوري
   زينب ايزديان بيژن عبداللهي ولي مراد کياني
   امروزه موفقيت حال و آينده در رقابت بين سازمان‌ها تا حد کمي مبتني بر تخصص راهبردي منابع فيزيکي و مالي و تا حد زيادي مبتني بر مديريت راهبردي دانش و دارايي‌هاي دانشي خواهد بود. ظهور شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شالوده اصلی آنها مبتنی بر دانش و استفاده از ایده‌ها، خلاقیت و نوآ چکیده کامل
   امروزه موفقيت حال و آينده در رقابت بين سازمان‌ها تا حد کمي مبتني بر تخصص راهبردي منابع فيزيکي و مالي و تا حد زيادي مبتني بر مديريت راهبردي دانش و دارايي‌هاي دانشي خواهد بود. ظهور شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شالوده اصلی آنها مبتنی بر دانش و استفاده از ایده‌ها، خلاقیت و نوآوری‌هاست، از واقعیت‌های دنیای کسب و کار جدید است. از اين رو، در سطح جهان شاهد اتخاذ راهبردهاي گوناگوني براي افزايش اثربخشي فعاليت‌هاي علمي و فناورانه و انتقال دستاوردهاي آن به صنعت و بازار هستيم که در این بین پارک‌های علمی از جمله راهکارهای مهم برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. آنچه بعد از شکل‌گیری اینگونه مراکز در اولویت قرار می‌گیرد، چگونگی اداره شرکت‌های مستقر در پارک‌ها است. بنابراين وظيفه سازمان‌ها خلق محيطي براي مديريت دانش و دارايي‌هاي دانشي است. به بيان روشن‌تر، امروزه چالش مديران آماده کردن محيط مناسب براي رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانش‌محور است. در واقع مديريت دانش مبحثي است که در آن يک سازمان آگاهانه و به طور فراگير دانش خود را به صورت منابع، اسناد و مهارت‌هاي انساني، جمع‌آوري و سازماندهي مي‌کند، به اشتراک مي‌گذارد و تجزيه و تحليل مي‌نمايد. مديريت دانش با استفاده از ذخاير پنهان و آشکار دانش و ايجاد فرهنگ مبتني بر دانش، در پارک‌هاي علمي که محل تجمع سازمان‌هاي دانش‌بنيان هستند، مي‌تواند يک ابزار و شيوه موفق در جهت هرچه کاراتر نمودن آنها به شمار آيد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر پذيرش تدارکات الکترونيکي در سازمان به روش آماري و تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي بررسي موردي شرکت راه آهن ج.ا.ا.
   فرزانه پورکیانی داوود وحدت رضا عسکری مقدم اسلام ناظمی علیرضا داداشی
   هدف از تهيه اين مقاله، رتبه‌بندي و تعيين درجه اهميت عوامل مؤثر بر پياده‌سازي تدارکات الکترونيک در سازمان‌ها (بررسي موردي راه آهن ج.ا.ا) به دو روش تجزيه و تحليل متفاوت مي‌باشد. براي رتبه‌بندي از روش آماري آزمون فريدمن و آزمون کروسکال-واليس (آزمون H) و همچنين از تکنيک فرا چکیده کامل
   هدف از تهيه اين مقاله، رتبه‌بندي و تعيين درجه اهميت عوامل مؤثر بر پياده‌سازي تدارکات الکترونيک در سازمان‌ها (بررسي موردي راه آهن ج.ا.ا) به دو روش تجزيه و تحليل متفاوت مي‌باشد. براي رتبه‌بندي از روش آماري آزمون فريدمن و آزمون کروسکال-واليس (آزمون H) و همچنين از تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) استفاده شده است. دو نوع پرسشنامه ليکرت و AHP در اين تحقيق طراحي گرديده است، پرسشنامه ليکرت توسط97 نفر از کارشناسان، مديران و مديران ارشد شرکت راه آهن که حدود 70% آنها داراي مدرک تحصيلي ليسانس و حدود 19% داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس هستند، تکميل شده است. نتايج روش آماري حاکي از اين است كه عامل «سازمان» با درجه 0585/4 ، «فناوري» با درجه7807/3 و «محيط» با درجه 6968/3 ، سه اولويت اول در بين عوامل مؤثر در پذيرش تدارکات الکترونيکي در شرکت راه آهن ج.ا.ا مي‌باشند. پرسشنامه AHP توسط 24 نفر از مديران و مديران ارشد شرکت راه‌آهن تکميل گرديده است که در تحليل سلسله مراتبي (AHP) نيز «سازمان»، «فناوري» و «محيط» به ترتيب با 389/0 ، 378/0 و 233/0 رتبه‌هاي اول تا سوم از بين عوامل مؤثر در پذيرش تدارکات الکترونيکي در شرکت راه آهن ج.ا.ا را دارند. بنابراين نتايج هر دو روش به کار رفته در اين تحقيق يكسان و حاکي از اين است كه مؤثرترين فاکتور در پذيرش تدارکات الکترونيکي در شرکت راه آهن ج.ا.ا عامل سازمان است و فناوري و محيط در اولويت دوم و سوم قرار دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - نقش و جايگاه تکنيک هاي ارتقا در زنجيره هاي ارزش جهاني
   زهرا ایاغ مهسا فرخنده اسماعيل ملک اخلاق
   در عصر کنونی با پیوستن کشورهاي در حال توسعه به بازارهاي جهانی، شرکت‌ها در این کشورها با افزایش فشار رقابتی مواجه شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهترین راه برای تولید محصولات با کیفیت، حرکت به سمت فعالیت‌هاي مهارتی است. از آنجایی که در دنیای امروز تجارت بین‌الملل امکان چکیده کامل
   در عصر کنونی با پیوستن کشورهاي در حال توسعه به بازارهاي جهانی، شرکت‌ها در این کشورها با افزایش فشار رقابتی مواجه شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهترین راه برای تولید محصولات با کیفیت، حرکت به سمت فعالیت‌هاي مهارتی است. از آنجایی که در دنیای امروز تجارت بین‌الملل امکان خرید محصولات در سطح وسیعی را فراهم کرده است، تولید و مصرف اغلب با فاصله جغرافیایی زیاد از هم صورت می‌گیرد. بنابراین به منظور حفظ بقا و حضور مستمر در بازارهای پویای جهانی، شرکت‌ها و صنایع در سراسر جهان چاره‌ای جز به کارگیری روش‌های ارتقا و بهبود در طول فرایند تولید ندارند. تحلیل زنجیره ارزش نقش ارزنده ای در درک به کارگیری مؤثر و کارای این تکنیک‌ها به منظور حضور موفق شرکت‌ها در گستره اقتصاد جهانی ایفا می‌نماید؛‌ چرا که در چارچوب زنجیره‌ای ارزش جهانی، شرکت‌ها می‌توانند با به کار گیری تکنیک‌های صحیح ارتقا، از طریق بهبود در فرایند تولید و همچنین بهبود در عملیات، انتظار افزایش ارزش مضاعف و کسب مزیت رقابتی را داشته باشند. هدف از این مقاله تبیین نقش و جایگاه تکنیک‌های ارتقا در زنجیره‌های ارزش جهانی است. بدین منظور ابتدا به تعریف مفاهیم مرتبط با ارتقا و انواع تکنیک‌های موجود پرداخته، سپس با تبیین مبانی زنجیره ارزش جهانی و الگوهای آن، به نقشی که تکنیک‌های ارتقا در هریک از الگوهای زنجیره ارزش جهانی ایفا می‌کند، پرداخته شده است. بررسی‌ها نشان داد که در الگوی زنجیره ارزش جهانی شبه سلسله مراتبی و سلسله مراتبی، ارتقاء محصول و ارتقاء فرایندی و در الگوی زنجیره ارزش جهانی مبتنی بر بازار، ارتقاء وظیفه‌ای به طور مؤثر و کاراتری عمل می‌کنند. این در حالی است که در زنجیره ارزش جهانی شبکه‌ای، تولید کنندگان و مصرف کنندگان شایستگی‌ها و مزیت‌های خود را به طور مکمل در جهت نوآوری و ارتقا به کار می‌گیرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - عوامل موثر بر توليد صنايع با فناوري برتر در اقتصاد دانش محور (رهيافت panel data به روش GLS)
   روح اله شهنازی
   صنايع و خدمات با فناوري برتر به عنوان بخش محوري اقتصادهاي دانش‌محور محسوب شده و يکي از اصلي‌ترين شاخص‌هاي سنجش درجه دانش‌محور شدن يک اقتصاد مي‌باشند. در اين تحقيق سعي شده تا مباني و شاخص‌هاي صنايع با فناوري برتر معرفي شده و تأثير متغيرهاي پايه‌اي اقتصاد دانش‌محور يعني ف چکیده کامل
   صنايع و خدمات با فناوري برتر به عنوان بخش محوري اقتصادهاي دانش‌محور محسوب شده و يکي از اصلي‌ترين شاخص‌هاي سنجش درجه دانش‌محور شدن يک اقتصاد مي‌باشند. در اين تحقيق سعي شده تا مباني و شاخص‌هاي صنايع با فناوري برتر معرفي شده و تأثير متغيرهاي پايه‌اي اقتصاد دانش‌محور يعني فناوري اطلاعات و ارتباطات، هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و آموزش بر توليد صنايع با فناوري برتر بررسي و تحليل شود. جهت آزمون تأثير متغيرهاي پايه‌اي اقتصاد دانش‌محور بر توسعه صنايع با فناوري برتر با توجه به چارچوب لايه‌هاي اقتصاد دانش‌محور يک مدل کاب داگلاس طراحي شده است. اين مدل براي 48 کشور جهان طي سال‌هاي 2007-2000 با استفاده از رهيافت Panel Data به روش GLS برآورد شده است. نتايج بخش تجزيه و تحليل مقاله بيانگر اثرات مثبت و معنادار فناوري اطلاعات و ارتباطات، هزينه‌هاي تحقيق و توسعه بر صنايع با فناوري برتر و تأثير مثبت ولي در سطح اطمينان کمتر آموزش بر صنايع با فناوري برتر است. همچنين از آنجا كه مدل مورد بررسي به صورت لگاريتمي است، ضرايب هر يك از متغيرها بيانگر کشش توليد صنايع با فناوري بالا به متغيرهاي مستقل است که نتايج برآورد شده براي کشش‌ها نشان مي‌دهد افزايش يك درصد هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، هزينه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و آموزش به ترتيب موجب 48/0، 68/0 و 29/0 درصد افزايش در توليد صنايع با فناوري برتر مي‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - ارائه چارچوبى براى پياده سازى مديريت فناوري در بنگاه هاى فناور ي محور
   رضا انصاري جواد سلطان زاده
   امروزه مدیران دریافته‌اند که فناوري مهمترین منبع ایجاد مزیت رقابتی و رشد در شرکت‌ها است و از این رو باید مورد توجه قرار گیرد. برای مدیریت فناوري در شرکت‌ها چارچوب‌های متعددی ارائه شده است، اما همچنان یک چارچوب عملی و مجموعه ابزارهای مدون برای بهره‌مندی از آن، در دسترس ن چکیده کامل
   امروزه مدیران دریافته‌اند که فناوري مهمترین منبع ایجاد مزیت رقابتی و رشد در شرکت‌ها است و از این رو باید مورد توجه قرار گیرد. برای مدیریت فناوري در شرکت‌ها چارچوب‌های متعددی ارائه شده است، اما همچنان یک چارچوب عملی و مجموعه ابزارهای مدون برای بهره‌مندی از آن، در دسترس نمی‌باشد. تئوری توانمندی‌های پویا با تمرکز بر ایجاد جریان پویایی از توانمندی در درون سازمان، می‌تواند مفهومی مناسب در تدوین چارچوب مدیریت فناوري در سطح بنگاه باشد. لذا این مقاله سعی دارد با تکیه بر تئوری توانمندی‌های پویا با بررسی ادبیات موجود پیرامون فعالیت‌های مدیریت فناوري چارچوبی را فراهم آورد تا علاوه بر معرفی فعالیت‌های مدیریت فناوري، ارتباط آن با مفاهیم پیرامونی چون مدیریت دانش و مدیریت نوآوری مشخص نماید. بدین منظور چارچوب‌های مدیریت فناوري ارائه شده توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته و چارچوبی مناسب برگرفته از مطالعات ستیندامار، فال و پروبرت ارائه گردیده است. اعتقاد بر آن است، هر یک از فعالیت‌های شش‌گانه اکتساب، بهره‌برداری، شناسایی، یادگیری، محافظت و انتخاب امکان ایجاد یک توانمندی پویا ویژه را فراهم می‌آورد. البته به منظور پیگیری مناسب این فعالیت‌ها باید از ابزارهای مناسبی استفاده کرد؛ در این مقاله شش ابزار تجزیه و تحلیل پتنت، مدیریت پورتفولیو، تدوین نقشه‌راه، منحنیS ، مرحله- درگاه و تجزیه و تحلیل ارزش، به عنوان ابزارهایی برای ایجاد قابلیت فناورانه در درون سازمان مورد اشاره قرار می‌گیرد. ارائه فعالیت‌ها و ابزارهای شش‌گانه مدیریت فناوري در این مقاله می‌تواند نقطه آغازی مناسب برای پیگیری مدیریت فناوري در بنگاه‌های فناوري محور باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - ارزيابي وضعيت بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات از حيث مؤلفه‌هاي مديريت فناوري؛ مطالعه تطبیقی ایران با 35 کشور منتخب
   وحید ضرابی بهرام صلواتی سرچشمه ايمان محمدیان خراسانی معصومه مداح
   هدف اصلی این مقاله استفاده از مؤلفه‌های مدیریت فناوری برای تحلیل و ارزیابی وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این جهت با بهره‌گیری از یک مدل مفهومی که به همین منظور توسعه یافته است مجموعه شاخص‌های مربوط به مؤلفه‌های اصلی و پشتیبان فرایند مدیریت فناوری در بخش فن چکیده کامل
   هدف اصلی این مقاله استفاده از مؤلفه‌های مدیریت فناوری برای تحلیل و ارزیابی وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این جهت با بهره‌گیری از یک مدل مفهومی که به همین منظور توسعه یافته است مجموعه شاخص‌های مربوط به مؤلفه‌های اصلی و پشتیبان فرایند مدیریت فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی و تدوین گردیده‌اند و سپس با استفاده از نظرات خبرگی از میان مجموعه شاخص‌های گردآوری شده، دسته‌ای از شاخص‌ها برای ارزیابی مدیریت فناوری در بخش موردنظر انتخاب و طبقه‌بندی شده و نهایتاً با استفاده از اطلاعات و آمار منابع بین‌المللی، وضعیت مدیریت فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با 35 کشور دنیا از حیث امور سياستگذاري، تسهیل نوآوری، تحقیق و توسعه، آموزش منابع انسانی، پشتیبانی مالی، ارتقای کارآفرینی، انتشار فناوری، عرضه فناوری مورد مقایسه قرار گرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - عوامل کاهنده اثر شلاقي و نقش کسب و کار الکترونيک بر آن در صنعت خودروي ايران
   لعیا الفت محسن شفیعی نیک آبادی
   عدم اطمينان موجود پيرامون زنجيره تامين و اجزاء متعدد آن باعث تغيير پذيري تقاضا در طول زنجيره مي شود، به طوريکه با فاصله گرفتن از مشتري نهايي و تقاضاي واقعي، نوسان بيشتري در مقدار سفارشات ديده مي شود که اين امر مي تواند آثار سوئي در پي داشته باشد. اين پديده موسوم به اثر چکیده کامل
   عدم اطمينان موجود پيرامون زنجيره تامين و اجزاء متعدد آن باعث تغيير پذيري تقاضا در طول زنجيره مي شود، به طوريکه با فاصله گرفتن از مشتري نهايي و تقاضاي واقعي، نوسان بيشتري در مقدار سفارشات ديده مي شود که اين امر مي تواند آثار سوئي در پي داشته باشد. اين پديده موسوم به اثر شلاقي است. عوامل متعددي در بروز اين مسئله نقش دارند که راهکارهايي براي مقابله با آنها ذکر شده اند. در اين مقاله پس از تعريف اثر شلاقي و آنچه که موجب بروز آن در زنجيره تامين مي شود، عوامل موثر در کاهش اين اثر بررسي و نظر کارشناسان صنعت خودرو در اين زمينه مورد مطالعه قرار مي گيرد. در نهايت با عنايت به قابليتهاي کسب و کار الکترونيک، نقش آن در مقابله با اين پديده بيان خواهد شد. اين مقاله از لحاظ هدف، کاربردي بوده و از ابزار پرسشنامه(با 26 سوال) براي تحليل هاي خود در استفاده کرده است. در اين مقاله با استفاده از آزمون ميانگين به بررسي هر يک از فرضيه ها پرداخته شده است و در نهايت براي بررسي يکسان بودن رتبه هاي عوامل کاهنده اثر شلاقي، از آزمون فريدمن استفاده شده است. جنبه نوآورانه تحقيق را مي توان در بررسي و شناسايي عوامل موثر در ايجاد اثر منفي اثر شلاقي و تاثير کسب و کار الکترونيک در کاهش اين اثر منفي دانست. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - نگاهی به طرح حمایت از گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و برخی کاستی های اجرای آن
   داوود وحدت علیرضا داداشی
   درصد قابل توجهی از جمعیت در سن اشتغال کشور به شکل آشکار و پنهان بیکار هستند. راه حل چیست؟ در کشور های مختلف برای حل معضلی از این دست راه حل های مختلفی اندیشیده شده که تعدادی از آنها عبارتند از: استفاده از توانایی های بالقوه جامعه و اقتصاد و به فعلیت رسانیدن آنها و حم چکیده کامل
   درصد قابل توجهی از جمعیت در سن اشتغال کشور به شکل آشکار و پنهان بیکار هستند. راه حل چیست؟ در کشور های مختلف برای حل معضلی از این دست راه حل های مختلفی اندیشیده شده که تعدادی از آنها عبارتند از: استفاده از توانایی های بالقوه جامعه و اقتصاد و به فعلیت رسانیدن آنها و حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و زودبازده، اعطای بیمه بیکاری، حمایت از تولیدکنندگان کوچک از طریق خرید محصولات تولیدی آنها و کمک به احداث و راه اندازی واحدهای خدماتی و تولیدی نیازمند سرمایه کم و تشویق به تولید فکر از طریق خرید فکرهای جدید برای کمک به کسانی که توانایی فکر دارند ولی توان تولید و کار خدماتی ندارند. در ایران، آنچه از سال 1384 در دولت نهم به عنوان راه حل اتخاذ شده، توسعه بنگاه های کوچک زودبازده و افزایش حمایت از آنها برای گسترش دامنه فعالیت باهدف کاهش میزان بیکاری بوده است. طیف موافقان و مخالفان نظرات متعددی در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت احتمالی آن ارائه نموده اند. از آنجا که این طرح در ابتدای مسیر قرار دارد، عمده این صاحب نظران نیز ، نظرات خود را بر اساس شناخت نسبی از اجرای این طرح در سایر کشورها به دست آورده اند. هدف ما ارائه شناختی از این نوع بنگاهها ، نتایج حمایت های انجام گرفته و در نهایت برخی نواقص و ضعفهای عملکردی در این خصوص است. ادبیات موضوع هم بررسی خواهد شد. نهایتاً پیشرفت های آینده و تقویت زیر ساخت های قانونی و مالی در ایران می تواند منجر به موفقیت قابل توجهی در این برنامه شود. با امید به این که کمکی باشد به رفع کاستی ها و ارتقاء کیفی این طرح. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - راهبرد برون سپاري، فوايد، مشكلات و چالش ها
   روح اله خداوردی احسان زهره بجنوردی
   سازمان ها دريافته اند که حضور در بازارهاي جهاني نيازمند کسب و حفظ استراتژي شايستگي هاي اصلي(مهارت و دانش تخصصي که موجب ايجاد مزاياي رقابتي براي سازمان مي شود) مي باشد. در اين راستا برون سپاري به عنوان يك تصميم استراتژيك و حساس, با توسعه سازمان و ارتقا بهره وري در قالب چکیده کامل
   سازمان ها دريافته اند که حضور در بازارهاي جهاني نيازمند کسب و حفظ استراتژي شايستگي هاي اصلي(مهارت و دانش تخصصي که موجب ايجاد مزاياي رقابتي براي سازمان مي شود) مي باشد. در اين راستا برون سپاري به عنوان يك تصميم استراتژيك و حساس, با توسعه سازمان و ارتقا بهره وري در قالب کوچک سازي, موجب گسترش توانايي هاي سازمانها و دستيابي به استراتژي شايستگي هاي اصلي در محيط کسب و کار جهاني شده است. برون‌سپاري عبارت است از عمليات واگذاري برخي فعاليتهاي داخلي يك سازمان به تامين كننده آن دربيرون از سازمان در قالب يک قرارداد بلند مدت. برون سپاري با كوچك‌سازي و چابك‌كردن سازمان، كاهش و كنترل هزينه‌ها، دسترسي به منابع غيرداخلي، تقسيم ريسك و مديريت وظايف مشكل و گاهي امكان‌ناپذير سبب بهبود عملكرد شركت‌ها و سازمان‌ها مي‌شود. سازمانهاي امروزي به سوي "شبکه محور شدن"يا به بياني رفتار در قالب "هسته کوچک-شبکه بزرگ"حرکت مي کنند. بدين ترتيب سازمانها با تمرکز بر قابليتهاي هسته اي و كوچك سازي, فعاليتهاي محدودي را براي انجام کار خود برمي گزينند و مابقي فعاليتهاي خود را به تامين کنندگان خارج از سازمان واگذار مي کنند. اين مقاله به بررسي موضوع برون سپاري، تعريف و بيان زيرساختهاي موثر برآن مي پرازد. همچنين مزايا و مشكلات برون سپاري بررسي شده و در انتها چارچوبي جهت برون سپاري خدمات ارائه مي شود. اين مدل بــر مشخصه هاي خدمت تاکيد داشته و در ضمن سادگي نگاهي فراگير به موضوع دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - تحليل تأثير تكنولوژي در كارايي صنايع با رهیافت تحلیل پوششی داده ها
   عزت الله  عباسیان محمدرضا دهقان پور بابک ده موبد
   روند روزافزون رقابت، ارتقای فني و تكنيكي اقتصاد را به امري اجتناب ناپذير تبديل نموده و بهبود كيفيت و كاهش هزينه را به عنوان شرط بقا در بازار معرفي نموده است. آنچه موجب اين وضعيت مي‌گردد و آنرا سهولت مي‌بخشد تحولات فني، بالا بردن كارايي و بهره‌وري است. از سویی در نظريه‌ه چکیده کامل
   روند روزافزون رقابت، ارتقای فني و تكنيكي اقتصاد را به امري اجتناب ناپذير تبديل نموده و بهبود كيفيت و كاهش هزينه را به عنوان شرط بقا در بازار معرفي نموده است. آنچه موجب اين وضعيت مي‌گردد و آنرا سهولت مي‌بخشد تحولات فني، بالا بردن كارايي و بهره‌وري است. از سویی در نظريه‌هاي مربوط به رشد اقتصادي، تكنولوژي جايگاه ويژه‌اي دارد و به سطوح مختلفي با ويژگي‌ها و تأثیرات متفاوتي تقسیم می‌شود. يكي از اين تأثيرات تفاوت كارايي در بين سطوح مختلف تكنولوژي است كه این مقاله در نظر دارد تا کارایی صنایع با فناوری متفاوت را مورد مقايسه قرار دهد. بدين منظور از داده‌هاي مربوط به بنگاه‌های صنعتي با 10 نفر کارکن و بیشتر در ایران كه توسط سرشماري مركز آمار ايران جمع‌آوري گرديده است، استفاده مي‌شود. در این مطالعه کارایی صنایع با تکنولوژی مختلف (صنايع با فناوري برتر، متوسط و پايين) با استفاده از روش ناپارامتریک تحليل پوششی داده‌ها (DEA) مورد سنجش قرار گرفته است. از آنجا كه صنایع با تکنولوژی‌های مختلف از توابع تولید متفاوتی برخوردارند، به منظور تخمين توابع توليد اين صنايع با استفاده از روش اقتصادسنجي پانل ديتا، توابع توليد برآورد مي‌گردند. نتایج نشان مي‌دهد كه كارایی مدیریتی در صنایع با فناوری ساده نسبت به ساير صنايع در سطح نازل‌تري قرار دارد و سطح كارايي فني در صنايع با فناوري برتر در مقايسه با ساير سطوح تكنولوژي پايين‌تر مي‌باشد. اين در حالي است كه صنايع با سطح تكنولوژي متوسط بر اساس كارايي فني، تكنولوژيكي، مديريتي و همچنين صرفه‌هاي ناشي از مقياس از سطح مناسبي برخوردار است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - مقایسه‌ای میان نهاد‌های موثر در سیاست علم و فناوری در ایران و کشور‌های منطقه چشم‌انداز
   مصطفی تقوی یاسر خوشنویس
   کانون‌های تفکر سیاست علم و فناوری امروزه نقش مهمی را در طراحی، تحلیل و ارزیابی سیاستها در حوزه‌ علم و فناوری ایفا می‌کنند، به طوری که تاثیر کلیدی بر تسهیل و بهبود برنامه های توسعه علم و فناوئری در کشورهای مختلف دارند. در این مقاله، سه نمونه از کانون‌های تفکر سیاست علم و چکیده کامل
   کانون‌های تفکر سیاست علم و فناوری امروزه نقش مهمی را در طراحی، تحلیل و ارزیابی سیاستها در حوزه‌ علم و فناوری ایفا می‌کنند، به طوری که تاثیر کلیدی بر تسهیل و بهبود برنامه های توسعه علم و فناوئری در کشورهای مختلف دارند. در این مقاله، سه نمونه از کانون‌های تفکر سیاست علم و فناوری یا نهاد‌های موثر در سیاست‌گذاری و تصمیم‌‌گیری در حوزه علم و فناوری در کشور‌های منطفه چشم‌انداز و سه نمونه از نهادها و کانون‌های تفکر فعال در حوزه سیاست علم و فناوری کشور را معرفی می‌کنیم و نحوه فعالیت و اقدامات آنها را با یکدیگر مورد مقایسه قرار خواهیم داد. نتایج به دست آمده می توانند در طراحی، تاسیس و توسعه کانونهای تفکر سیاست علم و فناوری در کشور به کار گرفته شوند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - تاثیر بهینه تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تامین
   هادی حیدری قره بلاغ سعید محب ربانی حسام زند حسامی
   مزیت رقابتی یک سازمان، به میزان زیادی وابسته به کارآمدی زنجیرۀ تأمین آن سازمان است. امروزه مدیریت زنجیره تأمین ، یک بدنۀ در حال رشد از ابزارها و فن آوریها، برای هماهنگی و بهینه سازی فرآیندهای کلیدی، از جمله: کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، تسهیل توزیع، افزایش رضایت مشتری و چکیده کامل
   مزیت رقابتی یک سازمان، به میزان زیادی وابسته به کارآمدی زنجیرۀ تأمین آن سازمان است. امروزه مدیریت زنجیره تأمین ، یک بدنۀ در حال رشد از ابزارها و فن آوریها، برای هماهنگی و بهینه سازی فرآیندهای کلیدی، از جمله: کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، تسهیل توزیع، افزایش رضایت مشتری و ... است و در این راستا مدیریت زنجیره تأمین در جهت نیل به این اهداف و افزایش فرصت ها، باید هماهنگی بین اعضای زنجیره اش را ارتقاء دهد. با رشد فن آوری اطلاعات، در سالهای اخیر شاهد هستيم، تجارت الکترونیک باعث تحول در ارکان مدیریت تأمین شده است. به ویژه اینترنت که بخش لاینفک و ضروری تجارت الکترونیک است، دارای پتانسیل و ظرفیت بالایی برای کارا کردن زنجیره تأمین مي باشد. این مقاله، با توجه به مفاهیم تجارت الکترونیک و مدیریت زنجیرۀ تأمین، به بررسی عوامل تاثیر گذار بر اقتباس فن آوری در یک سازمان و پیرو آن، تأثیر تجارت الکترونیک به عنوان یک فن آوری نوظهور، بر بخش های مختلف زنجیره می پردازد. توسعه SCM و تغییر در استراتژی واحدهای تجاري همگام با پیشرفت تجارت الکترونیک، با وجود مشکلات و موانع ذاتی، لزوم پاسخگویی به چالش های پیش روی این فن آوری جهت اجرایی کردن و پیاده سازی را ضروری می سازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - بررسي نقش فناوري اطلاعات در استقرار مديريت ارتباط با مشتري به صورت الکترونيکي (eCRM)
   محمد حسین جراحی سعید سعیدا اردکانی محمد زارعیان
   ظهور فناوري‌هاي نوين مانند «فناوري اطلاعات» تاثيرات گسترده و شگرفي بر ابعاد مختلف سازمان گذاشته است. يکي از اين ابعاد، موضوع «مديريت ارتباط با مشتريان» يا به اختصار CRM مي‌باشد. عمق اين تاثير به گونه‌اي است که «فناوري اطلاعات» يکي از ابعاد اصلي CRM به شمار مي آيد. کاربر چکیده کامل
   ظهور فناوري‌هاي نوين مانند «فناوري اطلاعات» تاثيرات گسترده و شگرفي بر ابعاد مختلف سازمان گذاشته است. يکي از اين ابعاد، موضوع «مديريت ارتباط با مشتريان» يا به اختصار CRM مي‌باشد. عمق اين تاثير به گونه‌اي است که «فناوري اطلاعات» يکي از ابعاد اصلي CRM به شمار مي آيد. کاربرد فناوري اطلاعات در CRM باعث شده تا مفهوم نويني به عنوان «مديريت ارتباط با مشتري به صورت الكترونيكي (eCRM)»، در سطح سازمان‌ها شکل بگيرد. اين مقاله با هدف بررسي چندجانبه eCRM، ابتدا نوآوري‌هاي ايجاد شده در CRM سنتي را بيان مي‌دارد و از اين منظر تفاوت‌هاي CRM و eCRM را بررسي مي‌كند. سپس به تعريف، ويژگي‌ها و جايگاه eCRM مي‌پردازد. در گام بعد، كاربردهاي گوناگون فناوري اطلاعات را در رابطه با CRM مورد توجه قرار مي‌دهد و در مجموع فرصت‌هاي فراهم شده از طريق IT را در جهت توسعه CRM معرفي مي‌كند. در مرحله بعد روش ساده پياده‌سازي eCRM، همراه با نكات ضروري آن، بيان مي شود. به علاوه چالش‌ها و تهديدهاي فراروي eCRM و خطا‌هاي متحمل در پياده‌سازي آن مورد بحث قرار مي‌گيرد. مروري خلاصه بر يك مورد موفق پياده‌سازي eCRM قسمت بعدي مقاله خواهد بود. در خاتمه نيز، روندها و چشم‌اندازهاي آينده eCRM مورد كنكاش قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - چالشهاي اساسي سياستگذاري تکنولوژي‌هاي نوظهور در ايران نانوتکنولوژي به عنوان يک مثال
   رضا انصاري سید حبیب الله طباطبائیان
   امروزه در كشورهاي صنعتي و بطور فزاينده‌اي در كشورهاي تازه توسعه يافته سياستگذاران به اين نتيجه رسيده اند كه مفهوم سيستم ملي نوآوري به عنوان رويکردي سيستمي چارچوبي مفيد براي تدوين سياست تكنولوژي مي‌باشد. در اين مقاله با مروري بر ادبيات سياستگذاري تکنولوژي و مفهوم نظام مل چکیده کامل
   امروزه در كشورهاي صنعتي و بطور فزاينده‌اي در كشورهاي تازه توسعه يافته سياستگذاران به اين نتيجه رسيده اند كه مفهوم سيستم ملي نوآوري به عنوان رويکردي سيستمي چارچوبي مفيد براي تدوين سياست تكنولوژي مي‌باشد. در اين مقاله با مروري بر ادبيات سياستگذاري تکنولوژي و مفهوم نظام ملي نوآوري به عنوان چارچوبي براي تدوين سياست تكنولوژي، تجربه سياستگذاري تکنولوژيهاي نوظهور در کشور (نانوتکنولوژي به عنوان يک مثال) مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و چالشهاي اساسي و همچنين چند پيشنهاد به منظور بهبود وضعيت سياستگذاري ارائه گرديده و نهايتا با توجه به ادبيات و ملاحظات اساسي مطرح شده ضرورت طراحي رويكردي سيستمي در مواجهه با تكنولوژيهاي نوظهور تبيين شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - بررسي تاثير سرمايه¬گذاري¬هاي فناوري اطلاعات روي رضايت مشتري
   بهتاج رسولی پشته جعفر  باقری نژاد
   سالانه تقريبا دو تريليون دلار در جهان بر روي پروژه هاي فناوري اطلاعات سرمايه گذاري و هزينه مي شود. بيش از يک دهه است که محققان ارزش تجاري سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات را مورد بحث و بررسي قرار داده اند. همچنين سرمايه گذاري هاي زيادي براي جلب رضايت و تکرار تجربه خريد م چکیده کامل
   سالانه تقريبا دو تريليون دلار در جهان بر روي پروژه هاي فناوري اطلاعات سرمايه گذاري و هزينه مي شود. بيش از يک دهه است که محققان ارزش تجاري سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات را مورد بحث و بررسي قرار داده اند. همچنين سرمايه گذاري هاي زيادي براي جلب رضايت و تکرار تجربه خريد مشتري در زمينه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات منظور شده است. براي نمونه سرمايه گذاري هاي سبک نظير فراهم کنندگان خدمات شبکه و سرمايه گذاري هاي سنگين نظير سيستم هاي اطلاعات جامع در خصوص پياده سازي و اجراي برنامه ريزي منابع انساني بنگاه تجربه شده است. اين مقاله حاصل يک پژوهش در اين زمينه است و قصد دارد به بررسي سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات و تکنولوژيهايي مانند مديريت ارتباط با مشتري بپردازد و تاثير آن را بر رضايت مشتري تعيين نمايد، در ضمن تحليل مقايسه اي يافته ها نشان مي دهند که رابطه مستقيم بين سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات سازمان و رضايت مشتريان در ابعاد گسترده اي وجود دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - مدل مرحله اي نولان، ابزاري براي برنامه ريزي فناوري اطلاعات
   محمد جواد  قربانی عبدالرضا شاکری
   در دنياي كسب و كار امروزي كه رقابت به صورت افسار گسيخته اي توسعه پيدا كرده، بكارگيري فناوري اطلاعات براي دستيابي به مزيت رقابتي و به منظور مقابله با رقبا اجتناب ناپذير شده و عاملي براي تضمين بقا محسوب ميگردد. از آنجاييكه استفاده از فناوري اطلاعات مستلزم هزينه‌هاي هنگفتي چکیده کامل
   در دنياي كسب و كار امروزي كه رقابت به صورت افسار گسيخته اي توسعه پيدا كرده، بكارگيري فناوري اطلاعات براي دستيابي به مزيت رقابتي و به منظور مقابله با رقبا اجتناب ناپذير شده و عاملي براي تضمين بقا محسوب ميگردد. از آنجاييكه استفاده از فناوري اطلاعات مستلزم هزينه‌هاي هنگفتي براي شركت‌ها مي‌باشد، بكارگيري بي‌برنامه و بدون جهت فناوري اطلاعات، در مواردي نه تنها مشكلات پيش روي شركتها را رفع نميكند بلكه ممكن است علاوه بر تحميل هزينه منجر به بروز مشكلات جديدي نيز گردد. از اينرو سازمانها به منظور برخورداري از مزاياي ناشي از استفاده فناوري اطلاعات بايد به صورت هدفمند و با برنامه عمل كنند. شركتها بايد از ويژگيهاي خاص خود در كنار شرايط محيطي كه منجر به بروز فرصتها و تهديدهايي براي استقرار فناوري اطلاعات ميگردد شناخت حاصل نمايند و از اين طريق احتمال شكست خود را كاهش و موفقيت خود را افزايش دهند. اگر چه مدلها و متدلوژيهاي متعددي براي حوزه‌هاي مختلف و مراحل مختلف بكارگيري فناوري اطلاعات ارايه شده است ولي بين آنها مدل مرحله اي نولان به عنوان يكي از متدلوژيهاي اصلي در مرحله برنامه ريزي شناخته ميشود. لذا در اين مقاله تلاش شده تا ضمن معرفي كامل اين متدلوژي به بررسي ارتباط بين سبكهاي مديريتي و ميزان مشاركت كاربران و ميزان موفقيت سيستم در مراحل مختلف مدل پرداخته شود تا به عنوان ابزاري براي برنامه ريزي فناوري اطلاعات مورد استفاده قرار گيرد و ميزان موفقيت شركتها در بكارگيري و استقرار فناوري اطلاعات افزايش يابد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - بررسي جايگاه فناوري در برنامه هاي توسعه اي كشور
   بهروز  ارباب شیرانی حسن خاکباز
   در دنياي كنوني توجه به امر توسعه مبتني بر دانايي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه رو به افزايش است و از آنجا كه آموزش، پژوهش و فناوري اجزاي اصلي اين توسعه ميباشند، تدوين طرح و برنامهاي مدون در عرصههاي مختلف علوم، تحقيقات و فناوري امري ضروري است. خوشبختانه اين حركت در س چکیده کامل
   در دنياي كنوني توجه به امر توسعه مبتني بر دانايي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه رو به افزايش است و از آنجا كه آموزش، پژوهش و فناوري اجزاي اصلي اين توسعه ميباشند، تدوين طرح و برنامهاي مدون در عرصههاي مختلف علوم، تحقيقات و فناوري امري ضروري است. خوشبختانه اين حركت در سالهاي اخير مورد توجه سياستگذاران و برنامهريزان كلان كشور قرار گرفته است و تدوين سند چشمانداز بيست ساله كه ايران را در افق 1404 كشوري رشد يافته با جايگاه اول علمي و فناوري در بين كشورهاي منطقه تصوير ميكند، گام نخست در فرايند برنامهريزي در سطح ملي است. از سوي ديگر براي دستيابي به اين چشمانداز، چهار برنامه پنج ساله در نظر گرفته شده است كه نخستين آنها برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از سالهاي 1384 تا 1388 بوده است. بخشي از اين برنامه به توسعه مبتني بر دانايي اختصاص يافته و در اين ميان آموزش عالي، تحقيقات و فناوري محور قرار گرفته است. در همين راستا لايحه برنامه پنجم توسعه كشور نيز به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده كه بخشي از اين برنامه نيز به علوم و فناوري اختصاص يافته است. اما آنچه كمتر در اين برنامهها به چشم ميخورد، توجه به امر فناوري و تدوين راهبردهاي دقيق براي توسعه فناوري ميباشد; حال آنكه توليد علم در جامعه هنگامي وافي به مقصود است كه در نهايت بتواند به ثروت تبديل شود و در اين زمينه انجام تحقيقات كاربردي و توسعه فناوري از اهم اقداماتي است كه توليد علم سودآور را ممكن ميسازد. در اين مقاله ضمن تشريح اهميت تدوين برنامههاي توسعهاي در زمينه علوم، تحقيقات و فناوري، وضعيت فناوري در برنامههاي پنج ساله سوم و چهارم توسعه كشور مورد بحث قرار ميگيرد. سپس با بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه كشور و جايگاه فناوري در اين لايحه، پيشنهاداتي در اين زمينه براي افزايش اثربخشي برنامههاي توسعهاي بيان ميگردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - راهكارهاي اساسي در موفقيت برنامه¬ريزي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي
   داوود وحدت مجید نوازنی
   برنامه ريزي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي به عنوان يك چالش داراي مسائل و مشكلاتي مي باشد. عليرغم وجود چارچوبهاي مختلف برنامه مذكور بعنوان يك فعاليت پيچيده محسوب شده و مسائلي باعث مي شود كه مانع از موفقيت اين برنامه شود يا اينكه برنامه ريزان را با مشكل روبرو كند. تحقيقات ب چکیده کامل
   برنامه ريزي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي به عنوان يك چالش داراي مسائل و مشكلاتي مي باشد. عليرغم وجود چارچوبهاي مختلف برنامه مذكور بعنوان يك فعاليت پيچيده محسوب شده و مسائلي باعث مي شود كه مانع از موفقيت اين برنامه شود يا اينكه برنامه ريزان را با مشكل روبرو كند. تحقيقات بسياري در اين زمينه انجام گرفت كه در قالب پيمايشهاي ميداني، مطالعات موردي و مطالعات بنيادي ارائه شده است. در راستاي درك و تشخيص صحيح اين مسائل واجراي موفقيت آميز برنامه ريزي استراتژيك سيستم هاي اطلاعاتي اين مقاله به طبقه بندي و سازماندهي اين مشكلات پرداخته و سپس در قالب يك مدل مفهومي به ارائه راهكارهايي براي اجراي موفقيت آميز آن پرداخته است. اين راهكارها به سازمانها كمك مي كند تا با درك و شناخت جوانب گوناگون فرآيند برنامه ريزي استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي خود را از قبل براي برخورد با مسائل ومشكلات اين نوع فعاليت آماده كرده باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - استاندارد سرمايه گذاران نيروي انساني گامي در جهت توسعه منابع انساني در سازما¬نهاي پيشرو
   معصومه داستانی
   امروزه با رشد چشمگير جنبه‌هاي مختلف فناوري، از نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين منبع سارمان نام برده مي‌شود. اهميت پرورش و توسعه منابع انساني و تأثير مديريت صحيح بر آنها باعث بهبود عملکرد سازمان و پيدايش راهکارها و ورويکردهاي مختلفي براي افزايش بازدهي نيروي انساني شده چکیده کامل
   امروزه با رشد چشمگير جنبه‌هاي مختلف فناوري، از نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين منبع سارمان نام برده مي‌شود. اهميت پرورش و توسعه منابع انساني و تأثير مديريت صحيح بر آنها باعث بهبود عملکرد سازمان و پيدايش راهکارها و ورويکردهاي مختلفي براي افزايش بازدهي نيروي انساني شده است. بهبود عملکرد سازمان نيازمند يک چارچوب و استاندارد تعريف شده مي‌باشد که اين چارچوب توسط استاندارد سرمايه گذاران نيروي انساني (IIPS) در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد و اين فرصت را به سازمان مي‌دهد تا با ايجاد بستر و محيطي مناسب باعث پرورش منابع انساني و در نهايت بهبود عملکرد سازمان گردد. اين استاندارد اولين استاندارد در زمينه توسعه منابع انساني است که درسال 1990 با مشارکت تعدادي از سازمان هاي پيشرو تدوين شده است. اين استاندارد ابزاري مفيدي براي سازمان‌ها و شرکت‌هاي پيشرو است که با پياده کردن مديريتي بهينه باعث بهسازي عملکرد سازمان در کسب و کار و توسعه منابع انساني و در نتيجه تحقق بخشيدن به اهداف سازماني و افزايش قدرت رقابتي خود شود. در اين مقاله سعي بر آن است تا پيدايش، مفاهيم، چارچوب استاندارد تشريح شده و مزايا و نتايج مثبتي که اين استاندارد در راستاي کسب و ايجاد مزيت رقابتي مي‌تواند در سازمان‌هاي پيشرو داشته باشد ارائه شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - ارزيابي ريسک و بازده پروژه‌هاي فناوري اطلاعات با استفاده از تئوري ميانگين- واريانس و اختيار سرمايه‌گذاري واقعي
   حسین رضایی دولت آبادی سمانه امیر بشلی
   انتخاب پروژه‌هاي فناوري مناسب يکي از مهمترين چالش‌هاي کسب و کار در دهه‌هاي اخيراست‌. با اينکه پروژه‌هاي فناوري اطلاعات‌، بزرگترين هزينه سرمايه را براي اکثر شرکت‌ها داشته است‌، اما هنوز پروژه‌هاي زيادي اجرا شده‌اند که موفق نبوده‌اند‌. بواسطه اهميت چنين سرمايه‌گذاري‌هايي‌ چکیده کامل
   انتخاب پروژه‌هاي فناوري مناسب يکي از مهمترين چالش‌هاي کسب و کار در دهه‌هاي اخيراست‌. با اينکه پروژه‌هاي فناوري اطلاعات‌، بزرگترين هزينه سرمايه را براي اکثر شرکت‌ها داشته است‌، اما هنوز پروژه‌هاي زيادي اجرا شده‌اند که موفق نبوده‌اند‌. بواسطه اهميت چنين سرمايه‌گذاري‌هايي‌، نياز به چارچوب علمي براي تجزيه و تحليل آنهاست‌. در اين مقاله به تحليل و استفاده از مدل‌هاي اختيارسرمايه‌گذاري و نيم واريانس براي تجزيه و تحليل ريسک و بازده و رتبه بندي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري فناوري اطلاعات پرداخته مي‌شود‌. اين دو مدل روشي ساده ولي کامل براي مديران به منظور ارزيابي پروژه‌هاي بالقوه فناوري اطلاعات ارائه مي‌دهد‌. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - گونه‌شناسي رهنگاشت فناوري
   علی  فرقانی اشکان حق بین
   در دو دهه گذشته رهنگاري فناوري به يک تکنيک پرکاربرد در کشورهاي توسعه‌يافته در سطوح مختلف بنگاه، صنعت و ملي تبديل شده است. رهنگاشت فناوري مي‌تواند شكل‌هاي مختلفي داشته باشد، اما به طور عمومي نمودارهاي زماني چندلايه‌اي را با هم مقايسه مي‌کند كه باعث مي‌شود بتوان توسعه فنا چکیده کامل
   در دو دهه گذشته رهنگاري فناوري به يک تکنيک پرکاربرد در کشورهاي توسعه‌يافته در سطوح مختلف بنگاه، صنعت و ملي تبديل شده است. رهنگاشت فناوري مي‌تواند شكل‌هاي مختلفي داشته باشد، اما به طور عمومي نمودارهاي زماني چندلايه‌اي را با هم مقايسه مي‌کند كه باعث مي‌شود بتوان توسعه فناوري را با محرك‌ها و روندهاي بازار مطابقت داد. در اين مقاله سعي شده است با بيان تنوع کاربردها، سطوح کاربرد، شکل‌هاي نمايش، ماهيت فناوري‌ها و رويکردهاي رهنگاشت فناوري، به دسته‌بندي انواع اين روش‌ها پرداخته شود. روش رهنگاري فناوري، روش انعطاف‌پذيري است و مي‌تواند براي اهداف مختلفي بكار رود. در عين حال كه رهنگاشت فناوري اشكال گوناگوني دارد ولي اصول كلي يکساني بر اين روش حاكم است، لذا فرايند ايجاد يك رهنگاشت فناوري از اهميت خاصي برخوردار است که در اين مقاله سعي می گردد به جنبه‌هاي مختلف اين فرايند پرداخته شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - نقش یکپارچگی فرآیندها در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک در صنعت خودرو:(مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
   محسن شفیعی نیک آبادی علی خاتمی فیروزآبادی
   استفاده از کسب و کارهاي الکترونيک به عنوان يکي از ضرورت ها براي کسب مزيت رقابتي در شرکت ها مطرح شده است. انتخاب و پياده سازي مدل هاي کسب و کار الکترونيک نيازمند پيش زمينه هاي متنوعي چه در بعد درون سازماني و يا برون سازماني هستند که از مهمترين آن ها، وجود يکپارچگي در ميا چکیده کامل
   استفاده از کسب و کارهاي الکترونيک به عنوان يکي از ضرورت ها براي کسب مزيت رقابتي در شرکت ها مطرح شده است. انتخاب و پياده سازي مدل هاي کسب و کار الکترونيک نيازمند پيش زمينه هاي متنوعي چه در بعد درون سازماني و يا برون سازماني هستند که از مهمترين آن ها، وجود يکپارچگي در ميان فرآيندهاي داخل شرکت و وجود يکپارچگي ميان فرآيندهاي شرکت با ديگر شرکت هاي همکار مي‌باشد که از طريق پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان حاصل مي‌شوند. حال در اين تحقيق، با مرور ادبيات صورت گرفته به شناسايي مجموعه فرآيندهاي مختلف در سيستم برنامه ريزي منابع سازمان پرداخته، سپس به بررسي اهميت وجود يکپارچگي، در ميان اين فرآيندها، در انتخاب و پياده سازي کسب و کار الکترونيک مي‌پردازيم. بعد از شناسايي فرآيندهاي مهم و تعيين کننده در انتخاب و پياده سازي کسب و کار الکترونيک در شرکت هاي خودرو ساز، به اندازه گيري ميزان يکپارچگي در ميان فرآيندهاي مورد تاييد در شرکت ايران خودرو مي‌پردازيم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - ارزيابي عملكرد فناوري‌ها با استفاده از مدل هيبريدي
   صفر فضلی واحد آغشلویی
   در عصر رقابتي کنوني سازمان ها سعي در بدست آوردن مزيت رقابتي نسبت به يکديگر مي باشند‌. براي رسيدن به توان رقابتي، مديران نيازمند داشتن اطلاعاتي از عملکرد سازمان خود و تصميم گيري براي بهبود آن مي-باشند .از اينرو لازم است تا از روشي براي گردآوري اطلاعات در مورد عملکرد استف چکیده کامل
   در عصر رقابتي کنوني سازمان ها سعي در بدست آوردن مزيت رقابتي نسبت به يکديگر مي باشند‌. براي رسيدن به توان رقابتي، مديران نيازمند داشتن اطلاعاتي از عملکرد سازمان خود و تصميم گيري براي بهبود آن مي-باشند .از اينرو لازم است تا از روشي براي گردآوري اطلاعات در مورد عملکرد استفاده نماييم‌. متدهاي متنوعي براي ارزيابي عملکرد وجود دارد که در آنها معيار کارايي واحدهاي تحت مطالعه‌، قرار گرفتن آنها در مرز کارا مي باشد. با اين وجود‌، اين متدها از نقش متغير هاي مازاد در توليد غافل مي باشند و اين خود باعث عدم وجود دقت کافي در ارزيابي کارايي واحدها مي شود. در اين مقاله مدل هيبريدي در ارزيابي عملکرد شش واحد تصميم گيري بکار برده مي شود و با توجه به نتايج بدست آمده به عنوان ابزار سنجش جامع با نتايج واقعي تر براي تصميم گيري معرفي مي شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - ارائه چارچوبي براي ارزيابي پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات
   مریم محامد پور فاطمه ثقفی
   صاحبنظران دانشگاهی بر این امر توافق دارند که سرمایه گذاریهایی که در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می شود باید به دقت تنظیم، اندازه گیری و کنترل شود. پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای ویژگیهای خاصی از جمله ریسک بالا، بازگشت سرمایه محدود، ناملموس بودن نتای چکیده کامل
   صاحبنظران دانشگاهی بر این امر توافق دارند که سرمایه گذاریهایی که در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می شود باید به دقت تنظیم، اندازه گیری و کنترل شود. پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای ویژگیهای خاصی از جمله ریسک بالا، بازگشت سرمایه محدود، ناملموس بودن نتایج، دارا بودن هزینه ها و منافع پنهان هستند. وقتی پروژه های آینده نگاری حوزه فناوری اطلاعات انجام می شود ناملموس بودن نتایج چشمگیرتر می شود. تاکنون مقالات مختلفی، پروژه های حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات را با روش کارت امتیازی متوازن مورد سنجش قرار داده اند ولی در ارزيابي پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات کاری انجام نشده است. اين مقاله در قالب ارائه چارچوبي، چگونگي بكارگيري اين مدل را براي ارزيابي و نظارت دقيق تر بر پروژه هاي آينده نگاري فناوري اطلاعات نشان مي دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - الگوی پياده سازي مديريت زنجيره تامين در شرکتهاي کوچک ومتوسط
   هادی حیدری قره بلاغ
   در گذشته سازمانها با يکديگر همکاري و ارتباط کوتاه مدت داشته و به کسب سود حداکثر در کوتاه مدت مي‌انديشيدند. ولي امروزه با پيدايش شرکت‌هاي کوچک ومتوسط در پارکهاي فناوري اين سازمانها به همکاري يکديگر به روابط بلند مدت و به کسب سود با يکديگر همکاري مي‌کنند. بنابراين براي تو چکیده کامل
   در گذشته سازمانها با يکديگر همکاري و ارتباط کوتاه مدت داشته و به کسب سود حداکثر در کوتاه مدت مي‌انديشيدند. ولي امروزه با پيدايش شرکت‌هاي کوچک ومتوسط در پارکهاي فناوري اين سازمانها به همکاري يکديگر به روابط بلند مدت و به کسب سود با يکديگر همکاري مي‌کنند. بنابراين براي توليد يک محصول يا ارائه يک خدمت، سازمانهاي مختلفي با يکديگر همکاري مي‌کنند. از اين رو، مديريت زنجيره تامين يکي از راههاي پاسخگويي به روابط بلند مدت و کسب سود بيشتر و سهيم شدن اطلاعات شرکتهاي کوچک ومتوسط با همديگر مي‌باشد. در اين مقاله سعي داريم با بيان تاريخچه و روند شکل گيري و تعريف مديريت زنجيره تامين، ويژگيها، مولفه‌هاي اصلي مديريت زنجيره تامين، عوامل موثر در شکل گيري مديريت زنجيره تامين، مدل مرجع عمليات زنجيره تامين، و بر اساس مطالعات کتابخانه‌اي و ميداني و با روش تحقيق توصيفي- پيمايشي، به نتايج کاربرد مديريت زنجيره تامين در شرکتهاي کوچک و متوسط که عبارت است از : بهبود تمامي تبادلات مشتري، از ورود سفارش تا پرداخت فاکتور، بهبود تمامي تبادلات مواد فيزيکي، از تأمين کننده تا مصرف کننده، بهبود تمامي ارتباطات با بازار، از پيش بيني کل تقاضا تا برآوردن هر سفارش، بهبود فرايند مناسب براي زنجيرة تأمين بپردازيم. و در انتها به نحوه بکارگيري آن در شرکتهاي کوچک و متوسط پرداخته مي‌شود پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - آينده نگاري: نيم نگاهي به تجربيات آغازين ژاپن، آلمان و ايران
   امید  مجد رحیم آبادی افسون فتح الهی
   از آنجا که آينده نگاري در دنياي پر از رقابت و پيچيدگي امروز، امري اجتناب ناپدير است؛ اين مقاله سعي دارد تا ضمن بيان اهميت و ضرورت آينده نگاري، به بررسي مفاهيم و تعاريف آن پرداخته و همينطور تفاوت آينده نگاري را با ساير واژگان مشابه نظير پيش بيني بيان نمايد. در ادامه ضمن چکیده کامل
   از آنجا که آينده نگاري در دنياي پر از رقابت و پيچيدگي امروز، امري اجتناب ناپدير است؛ اين مقاله سعي دارد تا ضمن بيان اهميت و ضرورت آينده نگاري، به بررسي مفاهيم و تعاريف آن پرداخته و همينطور تفاوت آينده نگاري را با ساير واژگان مشابه نظير پيش بيني بيان نمايد. در ادامه ضمن معرفي مختصر روشهاي متداول در اين فرآيند، دسته بندي آنها را از نقطه نظر رويکردهاي مطرح ارائه کرده؛ ضمنا نگاهي هم به تجربيات سالهاي اول آينده نگاري دو کشور ژاپن و آلمان داشته باشد؛ و در مقابل تجربيات آغازين آينده نگاري در ايران را معرفي نمايد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - بررسي عوامل موفقيت شرکت‌هاي دانش محور
   حمید مهدوی مرتضی راستی برزکی محسن فتح اله بیاتی
   امروزه نقش کسب و کارهاي کوچک و متوسط (SME ها) در پيشرفت و توسعه کشورها نقشي حياتي و غير قابل انکار است. سرمايه‌گذاري بر روي اين نوع کسب و کارها به توسعه اقتصاد دانش محور منجر مي‌شود. در کشور ما نيز اخيرا اين مسئله بيشتر مورد توجه قرار گرفته و نهادهاي حمايتي مورد توجه چکیده کامل
   امروزه نقش کسب و کارهاي کوچک و متوسط (SME ها) در پيشرفت و توسعه کشورها نقشي حياتي و غير قابل انکار است. سرمايه‌گذاري بر روي اين نوع کسب و کارها به توسعه اقتصاد دانش محور منجر مي‌شود. در کشور ما نيز اخيرا اين مسئله بيشتر مورد توجه قرار گرفته و نهادهاي حمايتي مورد توجه دولت واقع شده است. با توجه به نقش مهم اين سازمان هاي نوپا، بررسي عوامل کليدي موفقيت آنها، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين پژوهش، عواملي که از ديدگاه مديران اين شرکت‌ها در موفقيت اين نوع سازمان‌ها موثرند، به ترتيب اهميت اولويت بندي شده است. اين مقاله در دو بخش کلي ارائه شده است؛ بخش اول به بررسي عوامل موفقيت واحدهاي فناوري اختصاص دارد و در بخش دوم پيشنهادات و راهکارهايي براي رفع موانع پيشرفت ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - مدل فرآيندي تجاري سازي دانش فني محصولات شيميايي
   ساسان صدرایی احمد موسائی
   تجاري سازي تكنولوژي از جمله مراحل بسيار مشكل فرايند توسعه تكنولوژي است و بسياري از سازمانهاي تحقيقاتي در اجراي آن با دشواري مواجه مي باشند. پيچيدگي و ماهيت خاص و متفاوت هر يك از تكنولوژي‌ها، طراحي فرآيند تجاري سازي تكنولوژي را با مشكلات متعددي مواجه ساخته است. فقدان يك چکیده کامل
   تجاري سازي تكنولوژي از جمله مراحل بسيار مشكل فرايند توسعه تكنولوژي است و بسياري از سازمانهاي تحقيقاتي در اجراي آن با دشواري مواجه مي باشند. پيچيدگي و ماهيت خاص و متفاوت هر يك از تكنولوژي‌ها، طراحي فرآيند تجاري سازي تكنولوژي را با مشكلات متعددي مواجه ساخته است. فقدان يكپارچگي بين اجزاي فرآيند هاي تجاري سازي و عدم هماهنگي شيوه تجاري سازي با استراتژي هاي سازمان‌هاي تحقيقاتي، اين مساله را با دشواري هاي مضاعفي همراه ساخته است. در اين مقاله تلاش شده است تا با ارائه چارچوبي فرآيندي تجاري سازي تكنولوژي براي محصولات شيميايي با تاكيد بر يكپارچگي فرآيندي در پژوهشگاه صنعت نفت تشريح گردد اين مدل برگرفته شده از ادبيات و توسعه يافته براساس تجربيات و افزودن اركان لازم به منظور برطرف شدن مشكلات موجود مي‌باشد. پس از طراحي مدل به منظور اعتبار سنجي، مدل مذكور براي چندين مورد تكنولوژي در پژوهشگاه مورد استفاده قرار گرفت و نواقص مدل شناسايي و برطرف گرديد. در اين مقاله يك مورد مطالعه موردي براي تجاري سازي تكنولوژي يكي از محصولات شيميايي در پژوهشگاه صنعت نفت بر اساس چارچوب مذكور ارائه شده است و در نهايت نتايج حاصل از اجراي مدل تشريح شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - بررسي برنامه‌ها و سياست‌هاي انتشار فناوري در کشور ترکيه
   ناصر نوروزی فرهاد شاه میری
   انتشارفناوري به عنوان يکي ازمهمترين پيش نيازها و عوامل اصلي موفقيت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي کشور‌هاي درحال توسعه محسوب مي‌گردد. يک نوآوري فناورانه يک ايده جديد يا يک سيستم جديد وقتي موفق قلمداد مي‌شود که از طرف کاربران پذيرفته و از طريق جامعه کاربران منتشر و پخش گردد. چکیده کامل
   انتشارفناوري به عنوان يکي ازمهمترين پيش نيازها و عوامل اصلي موفقيت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي کشور‌هاي درحال توسعه محسوب مي‌گردد. يک نوآوري فناورانه يک ايده جديد يا يک سيستم جديد وقتي موفق قلمداد مي‌شود که از طرف کاربران پذيرفته و از طريق جامعه کاربران منتشر و پخش گردد. در اين مقاله تعريف ارائه شده توسط سازمان توسعه و همکاري اقتصادي براي انتشار فناوري مورد توجه است . انتشار فناوري، به مفهوم پذيرش گسترده فناوري به وسيله کاربراني غير از مخترع اوليه، براي توليد درآمد، رشد اقتصادي و بازگشت هزينه‌هاي تحقيق و توسعه است. در يک طبقه بندي سه گانه برنامه‌هاي انتشار فناوري در سطوح 1) ارتقاء پذيرش و انطباق 2)افزايش ظرفيت گيرندگي فناورانه 3)ايجاد ظرفيت نوآوري در کشور ترکيه،که يکي ازاعضاي OECD مي باشد، مورد بررسي قرار مي گيرند . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - خودمختاري فناوری، يا انفعال در برابر رويکرد فناورانه
   مصطفی تقوی یاسر خوشنویس
   آيا تکنولوژي خودمختار است؟ تلاش براي پاسخ به اين پرسش يکي از مباحث عمده در فلسفه تکنولوژي را تشکيل داده است. در اين مقاله، پرسش از خودمختاري تکنولوژي را در دو مقام توسعه و کاربرد و در مورد سه سطح انتزاع از مفهوم تکنولوژي، شامل مصاديق تکنولوژي، سيستم تکنولوژيکي و رويکرد چکیده کامل
   آيا تکنولوژي خودمختار است؟ تلاش براي پاسخ به اين پرسش يکي از مباحث عمده در فلسفه تکنولوژي را تشکيل داده است. در اين مقاله، پرسش از خودمختاري تکنولوژي را در دو مقام توسعه و کاربرد و در مورد سه سطح انتزاع از مفهوم تکنولوژي، شامل مصاديق تکنولوژي، سيستم تکنولوژيکي و رويکرد تکنولوژيک مورد بررسي قرار مي‌دهيم. ابتدا برخی از استدلالهای مدافعان خودمختاري تکنولوژي، خصوصا استدلالهای ایلول را مطرح می کنیم و سپس استدلالهاي پيت را در نفي استدلالهاي ايلول بررسي و نقد مي‌کنيم. پاسخ پيت در مورد مصاديق تکنولوژي قانع‌کننده است؛ در مورد سيستم تکنولوژيکي، پاسخ وی به لحاظ متافيزيکي صائب است، اما به لحاظ جامعه‌شناختي، بحث از خودمختاري سيستم تکنولوژيکي به بحث از خودمختاري جامعه تکنولوژيستها تحويل مي‌شود که بايد در هر جامعه و در هر دوره تاريخي به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد. مسأله‌اي که در اين نوشته مورد بررسي قرار نگرفته است. با اين حال، مي‌توان پرسيد که چه چيزي موجب انگيزه تکنولوژيست‌ها براي پيش‌بردن تکنولوژي است؟ اين انگيزه را ناشی از «رويکرد تکنولوژيک» می‌دانیم؛ رويکردي که طبق آن اشياي جهان موجوداتي براي استخدام به نفع انسان ديده مي‌شوند. نشان خواهيم داد که نمي‌توان حکم کرد که رويکرد تکنولوژيک خودمختار است و معتقدیم که تعبير صحيح، نه خودمختاري تکنولوژي بلکه «انفعال در برابر رويکرد تکنولوژيک» است. بدین ترتیب، مي‌توان نگراني متفکراني مانند ايلول و هايدگر را از تسلط تکنولوژي بر انسانها به صورت نگراني از انفعال انسانها در برابر رويکرد تکنولوژيک صورتنبدي نمود. مي‌توان پذيرفت که امروزه انسانها در مقابل اين رويکرد به جهان منفعل هستند و کمتر به رويکردهاي ديگر همچون رويکرد شاعرانه، ديني يا حتي علمي توجه نشان مي‌دهند. بايد به راهکارهايي براي غلبه بر اين انفعال انديشيد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - راهبرد فناوری و مدلهاي مبتني بر رويکرد موقعيت يابي
   سید حبیب الله طباطبائیان افسون فتح الهی
   در دودهه اخیر ، راهبرد توسعه فناوری به عنوان یکی از حیاتی ترین نیازهای بنگاه ها/صنایع مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مدل ها و رویکرد های متفاوتی در حوزه تدوین راهبرد فناوری توسط صاحبنظران این حوزه توسعه یافته است. این مقاله ابتدا مروری بر مفاهیم مرتبط با فناوری و چکیده کامل
   در دودهه اخیر ، راهبرد توسعه فناوری به عنوان یکی از حیاتی ترین نیازهای بنگاه ها/صنایع مختلف مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مدل ها و رویکرد های متفاوتی در حوزه تدوین راهبرد فناوری توسط صاحبنظران این حوزه توسعه یافته است. این مقاله ابتدا مروری بر مفاهیم مرتبط با فناوری و راهبرد فناوری خواهد داشت. سپس در خصوص تقابل راهبرد فناوری و راهبرد کسب و کار و جایگاه هریک در برابر دیگری ،دیدگاه های مختلف را دسته بندی نموده و به تشریح مهم ترین آنها می پردازد. همچنین پس از ارائه توضیح مختصری در زمینه ابعاد راهبرد فناوری ، به تشریح تحولات رویکردهای مدیریتی می پردازد. پس از آن ، خصوصیات رویکردها ونگرش های مختلف در تدوین راهبرد فناوری ، به ویژه رویکرد موقعیت یابی بررسی شده و مدل های مطرح مبتنی بر این رویکرد معرفی و تشریح می شود. در انتها مدل های مذکور بر اساس گام های تدوین راهبرد فناوری، سطح مورد استفاده ، تصمیمات کلیدی در راهبرد فناوری و توجه به فناوری محصول یا فرایند ، در قالب یک جدول با یکدیگر مقایسه شده اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - کاربرد مدل ARC در گزارش دهی سرمایه های دانشی موسسات دانش بنیان
   معصومه مداح بهرام صلواتی سرچشمه
   در اقتصاد عصر حاضر كه مبتني بر دانش و سرمايه‌هاي دانشي است، موفق ترين بنگاه‌ها، آنهايي هستند که از دارائي‌هاي ناملموس دانشي خود به نحو كارآمدتري‌ استفاده مي‌کنند. در اين بين، واژه بنگاه‌ها و موسسات دانش بنيان براي توصيف بنگاه‌هايي به کار مي‌رود که از داراييهاي دانشي خود چکیده کامل
   در اقتصاد عصر حاضر كه مبتني بر دانش و سرمايه‌هاي دانشي است، موفق ترين بنگاه‌ها، آنهايي هستند که از دارائي‌هاي ناملموس دانشي خود به نحو كارآمدتري‌ استفاده مي‌کنند. در اين بين، واژه بنگاه‌ها و موسسات دانش بنيان براي توصيف بنگاه‌هايي به کار مي‌رود که از داراييهاي دانشي خود به عنوان منبع اصلي مزيت رقابتي خود استفاده مي‌کنند. در يک بنگاه دانش بنيان، سود، نتيجه تجاري‌سازي ايده‌ها و نوآوري‌هاي جديد است که حاصل تعامل ميان داراييهاي فيزيكي و سرمايه‌هاي دانشي است كه شامل سرمايه‌هاي انساني، ساختاري و رابطه‌اي مي‌گردد. لذا مديران بنگاه‌هاي دانش بنيان به خوبي واقفند كه داراييهاي دانشي بنگاه روز به روز نقش مهم‌تري را در بقاي كسب وكار ايفا مي‌كنند. اما با وجود درك اهميت بسيار زياد داراييهاي نامشهود دانشي و نقش مهم آنها در مزيت رقابتي اين بنگاه‌ها، مديران معمولا" ارزش سرمايه‌هاي دانشي خود را نمي‌دانند يا قادر به اندازه‌گيري و مديريت آنها نيستند. چرا كه سرمايه‌هاي دانشي در ترازنامه شركت و يا گزارشات ساليانه نشان داده نمي‌شوند و لذا ارزيابي و مديريت آنها بسيار سخت و دشوار مي‌نمايد. اما علاوه بر اهميت مديريت اين سرمايه‌هاي دانشي از بعد داخلي، اين موضوع از بعد خارجي نيز داراي اهميت بسياري است. در واقع چالش عمده پيش روي بنگاه‌ها و موسسات دانش بنيان به ويژه بنگاه هاي نوپا، در سالهاي اخير، ‌مربوط به جذب و تأمين منابع مالي بوده و مي‌بايست بطور روز افزوني براي جذب و تامين منابع مالي مورد نياز رقابت نمايند. در واقع از آنجايي كه غالب نتايج و دستاوردهاي موسسات دانش بنيان، از جنس نوآوري و نتايج نامشهود دانشي مي‌باشد، لذا نياز اين موسسات در راستاي برقراري ارتباط موثر با سهامداران و سرمايه‌گذاران خود و آگاه نمودن آنها از نتايج و دستاوردهاي خود، باعث پر رنگ‌تر شدن نياز به مديريت و گزارش دهي خارجي سرمايه‌هاي دانشي شده است. به همين منظور، طراحي و بكارگيري رويكردي مناسب براي گزارش دهي سرمايه‌هاي دانشي از اهميت بسزايي برخوردار است. لذا هدف اصلي اين مقاله، ارايه چارچوبي كاربردي جهت گزارش دهي سرمايه‌هاي دانشي در موسسات و بنگاه‌هاي دانش بنيان با استفاده از مدل ARC مي‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - مروري بر مفاهيم و روشهاي کمي در ارزش گذاري فناوري
   جلیل غریبی سید حبیب الله طباطبائیان
   روش‌ها و رويکردهاي بسياري تا کنون براي ارزش گذاري فناوري معرفي و به کار گرفته شده‌اند. برخي از اين روش ها از محاسبات رياضي گاها پيچيده‌اي در جهت تعيين ارزش فناوري بهره مي‌گيرند و به روش‌هاي کمي موسوم مي‌باشند در حاليکه روش‌هاي غيرکمي (کيفي) کمتر مبتني بر چنين محاسباتي چکیده کامل
   روش‌ها و رويکردهاي بسياري تا کنون براي ارزش گذاري فناوري معرفي و به کار گرفته شده‌اند. برخي از اين روش ها از محاسبات رياضي گاها پيچيده‌اي در جهت تعيين ارزش فناوري بهره مي‌گيرند و به روش‌هاي کمي موسوم مي‌باشند در حاليکه روش‌هاي غيرکمي (کيفي) کمتر مبتني بر چنين محاسباتي مي‌باشند. متني که پيش رو داريد مروري است بر مفاهيم و روش‌هاي ارزش‌گذاري فناوري و بنابراين از توضيح روش‌هاي کيفي، مثل مدل‌هاي اقتصاد سنجي ، طوفان فکري و يا روش دلفي ، اجتناب شده است. کليه مطالب در 2 بخش اصلي بيان مي‌شوند. به اين ترتيب که در بخش اول پاره‌اي از مفاهيم اوليه ارزش‌گذاري فناوري مورد بررسي قرار داده ودر بخش دوم تعدادي از مهمترين و معروفترين روشها را معرفي و تا حدودي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - ارتقاء توان مديريتي هسته‌هاي دورة پيش رشد و واحدهاي فناور مستقر در مراکز رشد از طريق انتخاب صحيح سبک مديريتي
   مرتضی راستی برزکی محسن فتح اله بیاتی
   سازمان‌ها در دوره‌هاي مختلف عمر خود از ايجاد تا مرگ نيازهاي مديريتي مختلفي دارند. بدين معنا که با توجه به شرايطي که در هر دوره از عمر سازمان بر آن حاکم است مديران نيز بايد سبک‌هاي مديريتي گوناگوني را متناسب با شرايط حاکم اتخاذ کنند. در غير اين صورت چه بسا سازماني پيش از چکیده کامل
   سازمان‌ها در دوره‌هاي مختلف عمر خود از ايجاد تا مرگ نيازهاي مديريتي مختلفي دارند. بدين معنا که با توجه به شرايطي که در هر دوره از عمر سازمان بر آن حاکم است مديران نيز بايد سبک‌هاي مديريتي گوناگوني را متناسب با شرايط حاکم اتخاذ کنند. در غير اين صورت چه بسا سازماني پيش از رسيدن به مراحل بلوغ و بالندگي با مرگ مواجه شود. اين مسئله در رابطه با واحدهاي فناور مستقر در مراکز رشد و هسته‌هاي دورة پيش رشد اهميتي مضاعف مي‌يابد، زيرا شرکت‌ها يا هسته‌هاي مستقر در اين مراکز بسيار آسيب پذيرند و سوء مديريت در آنها بسيار سريعتر از ساير دوره‌هاي عمر، سبب شکست شرکت‌ها مي‌شود. اتخاذ سبکهاي مديريتي مناسب در دوره‌هاي پيش رشد و رشد نه تنها از مرگ زودرس جلوگيري مي‌کند، بلکه احتمال موفقيت آنها را در دوره‌هاي بعدي نيز افزايش مي‌دهد، زيرا موفقيت سازمانها منوط به گذار موفقيت آميز آنها از تک تک دوره‌ها، بخصوص دوره‌هاي پيش رشد و رشد است. در اين مقاله انواع سبکهاي مديريت و سوء مديريت مورد بررسي قرار گرفته است و با توجه به مکان هسته‌هاي دوره پيش رشد و واحدهاي فناوري مستقر در مراکز رشد بر روي چرخه عمر سازمان‌ها، انواع سبکهاي مناسب و نامناسبي که ممکن است در مديريت سازمان‌ها در اين دوره‌ها بروز کند، معرفي گرديده است. همچنين براي گذار موفقيت آميز از مرحله پيش رشد به مرحله رشد با توجه به سبک مديريتي سازمان در دورهي پيش رشد، سبکي براي سازمان در مرحله رشد پيشنهاد شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - Approaches for Technology Assessment and Selection for Developing Countries- A ToT Model
   Nawar Khan M Akhtar
   Transfer of technology plays a pivotal role in the industrialization of developing countries. The challenge faced by these countries is the non-avail of Transfer of Technology (ToT) model that can depict the technology transfer process by involving the internal and exte چکیده کامل
   Transfer of technology plays a pivotal role in the industrialization of developing countries. The challenge faced by these countries is the non-avail of Transfer of Technology (ToT) model that can depict the technology transfer process by involving the internal and external factors. As the technology assessment and selection is the main process in ToT, so this paper focuses on this area and propose two approaches for development of a ToT model. Also existing analytical approaches to technology evaluation and selection, such as engineering-economic analysis, cost benefit analysis and optimization techniques have limited applicability due to imprecise and non-quantifiable evaluation of variable and factors. This paper proposes approaches to assess technology on both quantitative and qualitative bases simultaneously, involving all internal and external factors (forces) that affect the entire ToT process. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - طراحي مدلي جهت تعيين فرصت ها و تجاري سازي آنها در مراكز تحقيق و توسعه
   احمد موسائی
   امروزه، ضرورت پرداختن به مقوله تحقيق و توسعه در كشورمان ايران، بيش از پيش و فراتر از كشورهاي توسعه يافته احساس مي شود. تحقيقات مي تواند راهگشا باشد اگر هدفمندتر به آن پرداخته شود. تحقيق و توسعه تنها مزيت رقابتي شركت هاي امروزي است و تنها شركت هايي پايدارند كه تحقيق و تو چکیده کامل
   امروزه، ضرورت پرداختن به مقوله تحقيق و توسعه در كشورمان ايران، بيش از پيش و فراتر از كشورهاي توسعه يافته احساس مي شود. تحقيقات مي تواند راهگشا باشد اگر هدفمندتر به آن پرداخته شود. تحقيق و توسعه تنها مزيت رقابتي شركت هاي امروزي است و تنها شركت هايي پايدارند كه تحقيق و توسعه در آنها نهادينه شده باشد. لذا اين مقاله به توسعه مدلي جهت هدفمند نمودن فعاليت مراكز تحقيق و توسعه در كشور و افزايش كارايي و اثربخشي اين گونه مراكز مي پردازد. با اجراي گام به گام چنين مدلي، سازمان تحقيق و توسعه مي تواند اطمينان حاصل نمايد هر ايده اي كه خلق مي شود به شرط آنكه يك فرصت باشد در مسير مدون و برنامه ريزي شده اي براي رسيدن به بازار قرار مي گيرد و در نتيجه جايگاه طرح هاي پژوهشي در سازمان تحقيق و توسعه كاملا مشخص است. ضمن اينكه شاخصه مهم و بارز مدل مذكور، وجود برنامه هايي جهت بازاريابي، تحقيقات بازار و تجاري سازي ايده خلق شده است تا انباشتي از دانش در سازمان هاي تحقيق و توسعه اتفاق نيفتد كه از قبل هيچگونه تفكري در خصوص كاربردي و عملي نمودن آنها وجود نداشته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - رويکرد منبع محور درتدوين راهبرد فناوري
   امید  مجد رحیم آبادی سید حبیب الله طباطبائیان
   تحولات سريع فناورانه، تغييرات محيط رقابتي، محدوديت منابع وتغيير نياز مشتريان سبب گرديده تا بنگاه‌‌ها راهبردهاي خود را مورد بازنگري قرار داده و با شناسايي راهبردهاي كليدي خود كه بيشترين تأثيرگذاري را در تصميم گيري‌‌‌ها و جهت‌دهي بنگاه ايفا مي‌كند، به بهبود مستمردر راهبرد چکیده کامل
   تحولات سريع فناورانه، تغييرات محيط رقابتي، محدوديت منابع وتغيير نياز مشتريان سبب گرديده تا بنگاه‌‌ها راهبردهاي خود را مورد بازنگري قرار داده و با شناسايي راهبردهاي كليدي خود كه بيشترين تأثيرگذاري را در تصميم گيري‌‌‌ها و جهت‌دهي بنگاه ايفا مي‌كند، به بهبود مستمردر راهبردهاي خود پرداخته و با صرف بهينه منابع، بيشترين بهره‌وري را بدست آورند. مجموعه مطالعات موجود و اظهارنظر كارشناسان به اين نكته كليدي ختم مي‌شود كه عامل اصلي در فرايند رقابت پذيري بنگاهها، فناوري است و شايد بتوان گفت كه اين موضوع به عنوان برداشتي يكسان در كليه محافل اقتصادي درآمده است . حجم بالاي سرمايه‌گذاري‌‌هاي انجام شده در زمينه فناوري در كشور‌هاي مختلف جهان بويژه در كشور‌هاي پيشرفته بيانگر اين واقعيت است كه فناوري عامل كليدي مقوله رقابت پذيري در سطح بين المللي است. [1] پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه علم و فناوري در چين امروز
   فریدون وردی نژاد
   چين امروز، با چين ديروز فاصله‌اي معني‌دار پيدا كرده‌است. در اين كشور، پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست درهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه‌اي همگاني محسوب مي‌شود. اين اصل از ابتداي سال 1978 كه اصلاحات اقتصا چکیده کامل
   چين امروز، با چين ديروز فاصله‌اي معني‌دار پيدا كرده‌است. در اين كشور، پيشبرد اصلاحات اقتصادي و تداوم و تكميل سياست درهاي باز، حفظ ثبات و آرامش سياسي و اجتماعي، همراه با توسعه وحدت و يكپارچگي ملي، وظيفه‌اي همگاني محسوب مي‌شود. اين اصل از ابتداي سال 1978 كه اصلاحات اقتصادي آغاز شد تا به امروز، محور تغييرات ساختاري و جوهري چين بوده‌است. اصلاحات عمل‌گرايانه دودهه گذشته، سياست درهاي باز و توسعه تجارت خارجي هيچ گاه چيني‌ها را از توجه به اهداف و مصالح ملي غافل نكرده و رشد اقتصادي چين شتاب كنترل شده‌‌اي، بربستر راهبردها داشته است. نظارت دولتي برآموزش و پژوهش وتدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي، پس از دودهه همچنان ازسوي حزب تمركزگراي چين اعمال مي‌شود و برنامه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي هنوز نتواسته‌است كه اين انحصار را بشكند. دولت چين تا كنون موفق شده است با استفاده از فناوري نوين، سرمايه و دانش فني و مديريت خارجي و اصلاح مقررات داخلي كشور، از طريق سياست‌هاي تشويقي و اعمال تسهيلات ويژه، توان علمي، آموزشي، پژوهشي وتحقيقاتي را در قالب سرمايه‌هاي شگفت‌انگيز به چين سرازير كند. از نظراجرايي، در چين پروژه مناطق ويژه اقتصادي و پارك‌هاي فناوري وتحقيقاتي دنبال گرديد و طرح‌هاي آموزشي و پژوهشي ويژه‌اي به اجرا گذارده شد. اميد است اين تجربيات و ايده‌هاي امتحان شده، انگشت اشاره‌اي براي بومي سازي و آزمون در مسير پرفراز و نشيب توسعه ايران باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - بررسي و تبيين شاخص‌ها، معيارها و ضوابط طراحي و معماري پارك‌هاي علم و فناوري در ايران
   سعید صمدی مهدی طاهرزاده
   پارك‌هاي فناوري بعنوان يکي از نهادهاي اجتماعي و حلقه‌اي از زنجيره توسعه اقتصادي مبتني بر فناوري در دهه 1960 شکل گرفتند. با توجه به رويکرد سياست‌گذاران به توسعه همه جانبه (زير بنايي و ساختاري) تحت راهبري فناوري که از دهه 1980 شروع شد، توسعه و ايجاد پارك‌هاي فناوري نيز به چکیده کامل
   پارك‌هاي فناوري بعنوان يکي از نهادهاي اجتماعي و حلقه‌اي از زنجيره توسعه اقتصادي مبتني بر فناوري در دهه 1960 شکل گرفتند. با توجه به رويکرد سياست‌گذاران به توسعه همه جانبه (زير بنايي و ساختاري) تحت راهبري فناوري که از دهه 1980 شروع شد، توسعه و ايجاد پارك‌هاي فناوري نيز به عنوان بخشي از اين رويکرد رواج يافت و مورد استقبال دولتمردان، انديشمندان و صاحبنظران کليه کشورها (اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه) قرار گرفت، به نحوي که در حال حاضر بيش از هزار پارک فناوري در عرصه بين المللي شکل گرفته و توسعه يافته‌اند. در ايران نيز توجه به راهبرد و سياست ايجاد پارك‌ها که از دو دهه گذشته مورد توجه واقع شده، سبب شد تا پارك‌هاي متعددي در سطوح ملي و منطقه‌اي شکل بگيرد که بعضاً به دلايل گوناگوني از جمله عدم حمايت‌هاي مالي و اعتباري مناسب، مبهم و نامشخص بودن سياست‌گذاري‌ها، اهداف و راهبردهاي ايجاد و مهمتر از آنها، فقدان ضوابط، معيارها و شاخص‌هاي نظام‌مند در زمينه مکان يابي، طراحي و .. احداث اين پارک‌ها، با موفقيت چنداني روبرو نبوده است. در اين مقاله که بر اساس روش توصيفي- تحليلي و ديدگاهي تعمق نگر در خصوص تجارب کشورهاي توسعه يافته‌اي چون امريکا، استراليا و … و همچنين کشورهاي در حال توسعه‌اي چون سنگاپور و .. تنظيم شده، سعي شده است تا با بررسي تحليلي بر Master plan پارك‌هاي فوق الذکر و ساختار کالبدي- فضايي کنوني پارك‌هاي علم و فناوري کشور بتواند به تعيين و تبيين معيارها و ضوابط طراحي و معماري اين پارك‌ها (از جمله معيارهايي چون مقياس، فرآيند توسعه، شاخص‌هاي استقرار و موقعيت، نظام حرکتي، نظام کالبدي که خود شامل فيزيونومي پارك‌ها، حجم، ميزان و نقش فضاهاي باز و توده، يکپارچگي طرح، استقلال فضايي، انعطاف پذيري و رواني و شاخص بسيار مهم عملکرد و .. ) دست يازد. اميد است نتايج حاصل از اين مطالعه بتواند به تدوين آئين نامه ضوابط و مقررات طراحي و معماري احداث پارك‌هاي علم و فناوري کمک کرده و با خلق افقي روشن در اين زمينه، ضمن ارتقاي بهره‌وري و کارايي اين پارك‌ها، زمينه و بستر لازم براي رسيدن به اهداف آنها را فراهم آورده و مسئولان و برنامه‌ريزان را براي تحقق راهبرد‌ها و سياست‌هاي مورد نظر ياري دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   47 - ارزيابي عملکرد مراکز رشد واحدهاي فناوري و پارک ها به وسيله شاخص‌ها
   مرتضی راستی برزکی حمید مهدوی قاسم مصلحي
   براي تمام مديران و از جمله مديران مراكز رشد، خود ارزيابي موضوعي بسيار جذاب مي‌باشد. ارزيابي عملکرد مرکز رشد به وسيله ايندکس‌ها (IPAI) روشي ساده، جالب و کارا براي محاسبه شاخص عملکردي يك مركز رشد مي‌باشد. اساس اين روش تبديل دامنه‌اي از عملكردها به مقياس‌هاي ثابت براي چند چکیده کامل
   براي تمام مديران و از جمله مديران مراكز رشد، خود ارزيابي موضوعي بسيار جذاب مي‌باشد. ارزيابي عملکرد مرکز رشد به وسيله ايندکس‌ها (IPAI) روشي ساده، جالب و کارا براي محاسبه شاخص عملکردي يك مركز رشد مي‌باشد. اساس اين روش تبديل دامنه‌اي از عملكردها به مقياس‌هاي ثابت براي چند نماگر، وزن‌دهي و ترکيب آنها براي سنجش ميزان دستيابي به اهداف مي‌باشد. اصولاً ارزيابي راهبرد با توجه به ميزان دستيابي به اهداف شامل سه فعاليت اساسي بررسي مباني اصلي راهبرد‌هاي شرکت‌ها و سازمان‌ها، مقايسه نتيجه‌هاي مورد انتظار با نتيجه‌هاي واقعي و انجام دادن اقدامات اصلاحي مي‌باشد . توجه اين مقاله به مورد دوم به منظور اطمينان تطابق عملکردها با برنامه‌هاي پيش‌بيني شده مي‌باشد. در اين مقاله، شاخصي براي اندازه‌گيري سطح ارتقاء فناوري در مرکز رشد و پارک شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان به همراه روش محاسبه آن آورده شده است. اندازه‌گيري شاخص براي شهرک، به عنوان يک مطالعه موردي آورده شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   48 - مراكز رشد كارآفرينان شهری ؛ طرحي‌نو در توسعه اقتصاد شهري
   مهدی کنعانی
   وجود بيش از 800 هزار نفر بيكار و جوياي كار در شهر تهران و افزايش نرخ بيكاري در استان تهران و به وي‍ژه در ميان تحصيل كرده هاي شهري معضلات اجتماعي و آسيب‌هاي فراواني را سبب شده است. اين روند منحصر به كلانشهر تهران نيست و بسياري از كلانشهرهاي كشور با آن دست به گريبان هستن چکیده کامل
   وجود بيش از 800 هزار نفر بيكار و جوياي كار در شهر تهران و افزايش نرخ بيكاري در استان تهران و به وي‍ژه در ميان تحصيل كرده هاي شهري معضلات اجتماعي و آسيب‌هاي فراواني را سبب شده است. اين روند منحصر به كلانشهر تهران نيست و بسياري از كلانشهرهاي كشور با آن دست به گريبان هستند. حتي بسياري از شهرهاي دنيا نيز به نوعي با اين مساله دست به گريبان هستند. از آنسو شهرداري‌ها نيز پتانسيل‌هاي بيشماري براي توسعه كسب و كار و حمايت از كارآفريني دارند كه از جمله آنها مي توان به امكان برقراري تعاملاتي كارآمد با بخش‌هاي دولتي خدمات رسان در حوزه شهر و محوريت و جهت دهي ارايه خدمات آنها به سمت كارآفريني، توان اطلاع رساني بالا و امكانات تبليغاتي گسترده، داشتن دفاتر اداري در تمام مناطق، نواحي و محلات شهر، امكان دسترسي به آمار و اطلاعات مختلف مرتبط با شهروندان و آشنايي با روحيات زندگي و كسب و كار شهروندان در مناطق مختلف و فرصت‌ها و تهديدهاي تجاري و شغلي موجود در هر ناحيه، دسترسي به بازارچه هاي مختلف و زمينها و املاك بلاتكليف، و ... اشاره كرد. سياستگذاري توسعه کارآفريني و حمايت از کارآفرينان در سطوح کشوري و حوزه هاي صنعتي پیشینه ای چند صد ساله دارد؛ اما کمتر از یک دهه است که مدیران شهری و شهرداری‌های شهرها و مناطق کمتر توسعه یافته در گوشه و کنار جهان به مدد حمایت‌هایی سازمان یافته از کارآفرینان شهری توانسته اند "طرحی نو" در جامعه شهری خود دراندازند و از فاصله خود با شهرها و مناطق توسعه یافته بکاهند. مراکز رشد کارآفرینان شهری یکی از این ایده ها است و مقاله حاضر طرح اولیه راه اندازی مراکز رشد کارآفرینان شهری را تبیین می کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   49 - بانك توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط ايران
   محمد رضا  ادراکی
   حمايت‌هاي مالي تنها بخشي از حمايتهاي مورد نياز بنگاه هاي كوچك ومتوسط را شامل مي‌شود كه توسط بانكها، موسسات مالي توسعه‌اي، شركت‌هاي ليزينگ ، شركت‌هاي سرمايه مخاطره آميز و... ،براي كمك و پشتيباني ازاين بنگاه‌ها به اجرا در مي‌آيد.با اين حال توسعه و ايجاد موسسات تخصصي جديد چکیده کامل
   حمايت‌هاي مالي تنها بخشي از حمايتهاي مورد نياز بنگاه هاي كوچك ومتوسط را شامل مي‌شود كه توسط بانكها، موسسات مالي توسعه‌اي، شركت‌هاي ليزينگ ، شركت‌هاي سرمايه مخاطره آميز و... ،براي كمك و پشتيباني ازاين بنگاه‌ها به اجرا در مي‌آيد.با اين حال توسعه و ايجاد موسسات تخصصي جديد در زمينه فعاليت‌هاي حمايتي مالي و مشاوره‌اي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ضروري بنظر مي‌رسد. بانك توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط ايران يكي از اين موسسات مورد نياز وجديد است كه مي‌تواند نقشي مهم به عنوان يك نهاد مالي توسعه‌اي براي ايجادو شروع كسب وكار بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط و پاسخگويي به نيازهاي خاص آنها داشته باشد. اين بانك به عنوان يك نهاد مالي،و از طريق خدمات مشاوره اي و ارائه محصولات مالي مرتبط و به هنگام، به رشد و تأمين مالي وارايه محصولات تكميلي مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط كمك ‌مي كند. خدمات مشاوره‌اي اين بانك مي‌بايست به طور يكپارچه و فراگير در زمينه حمايت‌هاي مالي و ايجاد كسب و كار ارائه گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   50 - بررسي مراحل ثبت اختراع در ايران ، اتحاديه اروپا و آمريکا
   شیما سادات هاشمی
   حق اختراع- يا به عبارت ديگر، حق استفاده و بهره‌برداري مخترع از حاصل فکر و ابتکار خويش– يک حق مالي است؛ يعني مي‌تواند مورد داد و ستد واقع شود. اما از آنجا که اين حق، يک حق غيرمادي و نامحسوس است و نمي‌توان با در دست داشتن آن ادعاي مالکيت بر آن نمود، و از سوي ديگر بايد تنه چکیده کامل
   حق اختراع- يا به عبارت ديگر، حق استفاده و بهره‌برداري مخترع از حاصل فکر و ابتکار خويش– يک حق مالي است؛ يعني مي‌تواند مورد داد و ستد واقع شود. اما از آنجا که اين حق، يک حق غيرمادي و نامحسوس است و نمي‌توان با در دست داشتن آن ادعاي مالکيت بر آن نمود، و از سوي ديگر بايد تنها اولين کسي که با زحمت و تلاش به ساخت آن نائل شده را مستحق بهره‌برداري از آن دانست و مقلدان را از استفاده رايگان و بدون زحمت از حاصل تلاش مخترع منع نمود، تنها با ثبت اختراع به نام مخترع است که مي‌توان اثبات کرد، دارنده ورقه اختراع اولين کسي است که موفق به آن اختراع شده و مالک آن محسوب مي‌شود. لذا ثبت اختراع– و ساير اموال غيرمادي– نقش مهمي دراثبات مالکيت مخترع دارد. هدف از اين مقاله آشنا نمودن مخترعان از مراحل ثبت اختراع و لزوم ثبت اختراعشان براي حمايت از آنها، بررسي و مطالعه نظام‌هاي ثبت اختراع و مراحل ثبت اختراع در چند کشور مختلف وکشورمان، ايران مي‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   51 - چارچوب سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي حمايت و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SMEs)
   احسان یزدانی راد معصومه مداح بهرام صلواتی سرچشمه
   در حال حاضر، ايجاد و حمايت از كسب وكارها و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يكي از اولويت‌هاي اساسي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي اكثر كشورهاي دنيا است. در كشور ما نيز جايگاه خاصي براي حمايت و توسعه صنايع كوچك و متوسط در برنامه‌هاي كلان توسعه‌اي در نظر گرفته شده است. در ماده 21 و 3 چکیده کامل
   در حال حاضر، ايجاد و حمايت از كسب وكارها و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يكي از اولويت‌هاي اساسي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي اكثر كشورهاي دنيا است. در كشور ما نيز جايگاه خاصي براي حمايت و توسعه صنايع كوچك و متوسط در برنامه‌هاي كلان توسعه‌اي در نظر گرفته شده است. در ماده 21 و 39 برنامه چهارم توسعه كشور نيز، مستقيما" به ضرورت حمايت و توسعه از SMEها اشاره گرديده است و دولت موظف به طراحي، تدوين و اجراي برنامه‌هاي حمايتي ويژه براي آنها شده است. با اين‌حال همچنان در كشور فقدان مدلي منسجم، كارآ و اثربخش جهت حمايت و توسعه از اين نوع بنگاه‌ها مشاهده مي‌شود. لذا اين مقاله با محور قرار دادن اين چالش اصلي سعي در پيشنهاد چارچوبي كاربردي براي برنامه‌ريزي، حمايت و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط دارد. در اين مقاله، مروري جامع بر ادبيات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صورت پذيرفته است و علاوه بر تعاريف كمي آنها، تعاريف كيفي مطرح در اين حوزه نيز مورد بررسي قرار گرفته است. سپس با شناسايي و بررسي المان‌ها و روندهاي تاثيرگذار و اثربخش بر فرآيند سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي حمايت و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، چارچوبي عملياتي براي حمايت و توسعه اين بنگاه‌ها با اتكا بر نمونه‌ها و تجربيات ارزنده و موفق اتحاديه اروپا در اين زمينه، تدوين و معرفي شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   52 - نقش دولت و ساير نهادهاي بخش عمومي در توسعه محلي نوآوري
   پروفسور فردریک بوگرن علیرضا آیت الهی
   فرض بر اين است كه به جاي آن كه رشد و توسعه كلي كشور را در نظر بگيريم، توسعة كل آن را هدف قرار دهيم؛ يعني توسعه هر محل (منطقه ـ استان ـ شهر ـ روستا) و نهايتاً «توسعه متوازن». حال در فضايي علمي كه فناوري موتور توسعه محسوب شود و نوآوري اصل رشد به شمار رود توزيع رشد فناوري چکیده کامل
   فرض بر اين است كه به جاي آن كه رشد و توسعه كلي كشور را در نظر بگيريم، توسعة كل آن را هدف قرار دهيم؛ يعني توسعه هر محل (منطقه ـ استان ـ شهر ـ روستا) و نهايتاً «توسعه متوازن». حال در فضايي علمي كه فناوري موتور توسعه محسوب شود و نوآوري اصل رشد به شمار رود توزيع رشد فناوري در مناطق، شهرها و چه بسا روستاهاي كشور به مفهوم توسعه‌اي فراگير و حتي‌الامكان يكپارچه است. اين يكپارچگي بايد ميان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و شهرك‌هاي علمي و تحقيقاتي مراكز رشد و پارك‌هاي فناوري باشد. بنابراين بحث مقاله حاضر ابتدا بر نوآوري در حوزة رشد فناوري است و اين كه در دستيابي به آن مكان (شهر ـ روستا ـ شهرك صنعتي و...) يا به اصطلاح محل استقرار صنايع و نزديكي مكاني دو يا چند صنعت به يكديگر چه نقش‌ها و فوايدي مي‌توانند داشته باشند. به اين ترتيب اصل توجه بر سياست و برنامه‌هاي علمي ـ صنعتي ـ اقتصادي كشور، منطقه و شهر، و كيفيت رشد فناوري از راه نوآوري است: آيا نزديكي جغرافيايي مراكز صنعتي به نوآوري و به طور كلي رشد فناوري كمك مي‌كند؟ و رشد و توسعه كشور را شتاب مي‌بخشد؟ يا برعكس، هرچه فناوري‌ها، به ويژه در بخش‌هاي اطلاعات و ارتباطات، يعني مخابرات و حمل و نقل پيشرفت كنند نه تنها از مشكلات و هزينه ارتباط متخصصان و صنعتگران و مؤسسات صنعتي و بنگاه‌هاي اقتصادي با يكديگر مي‌كاهند بلكه طبيعتاً و به موازات آن از نقش اقتصاد فضايي و تمركز، و تا حدودي آمايش سرزمين و آمايش شهري مي‌كاهند و به سياست عدم تمركز ميدان مي‌دهند؟. پس از بحث‌هاي نظري بسيار ضروري كه در ابتداي مقاله مي‌آيد پروفسور بوگرن به بررسي مراكز رشد فناوري منطقة مركز فرانسه، نوآوري و انتقال فناوري بين آنها، شبكه‌اي علمي ـ تحقيقاتي كه به اين منظور بين آنها ايجاد شده است، و گريز آنها از همكاري‌هاي محلي به منظور استفاده بيشتر از همكاري با بنگاه‌هاي صنعتي پيشرفته‌تر و بنابراين مفيدتر مي‌پردازد. اهميت گزارش مطالعة بوگرن در فرانسه بنا به برخي از مشابهت‌هايي است كه بين سياست‌هاي علمي ـ رشدـ صنعتي ـ شهري و منطقه‌اي ايران و فرانسه وجود دارد و به اين ترتيب «راه طي شده» در فرانسه، راهنما، و آزمون و خطاهاي آن مانع از خطاهاي مشابهي است كه مسلماً مشمول صرف وقت و هزينه‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   53 - ارائه مدل برای شناسایی ابعاد و اندازه‌گیری ظرفیت جذب؛ مطالعه موردی نانو فناوری ایران
   حسین قلیزاده علیرضا معینی علی بنیادی نائینی مهدی محمدی
   در این مقاله شاخص‌های ظرفیت جذب در حوزه نانو فناوری ایران شناسایی و تأثیرگذارترین شاخص‌ها به منظور شناسایی، جذب و کاربردی سازی فناوري توسعه يافته خارجى و استفاده از پنجره‌های فرصت احتمالی مشخص گردیده. بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع با رویکرد رویش نظریه ابعاد ظر چکیده کامل
   در این مقاله شاخص‌های ظرفیت جذب در حوزه نانو فناوری ایران شناسایی و تأثیرگذارترین شاخص‌ها به منظور شناسایی، جذب و کاربردی سازی فناوري توسعه يافته خارجى و استفاده از پنجره‌های فرصت احتمالی مشخص گردیده. بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع با رویکرد رویش نظریه ابعاد ظرفیت جذب در حوزه نانو شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند، سپس با نظر خبرگان و تصحیحی که در چند مرحله صورت پذیرفته، مدلی مفهومی اولیه ارائه گردیده است. با توجه به مدل اولیه، پرسشنامه‌ای با 29 سؤال طراحی و در جامعه هدف توزیع گردید، 267 پرسشنامه از 600 پرسشنامه دریافت شد. در تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، 29 گویه اصلی در 9 عامل زيربنايي و بنيادي قرار گرفت که با استفاده از مدل اولیه و ادبیات موضوع یک عامل به آن اضافه شد. مجدداً تحلیل عاملی اکتشافی برای بار دوم استفاده که 10 گویه مرحله ابتدایی در 5 عامل قرار گرفت. مدل معادلات ساختاری برای هر دو مرحله صورت پذیرفت. نتایج حاکی از تأیید مدل ابتدایی ارائه شده می‌باشد. بعد نگهداری با 84/0، اکتشاف با 55/0، شایستگی‌های تعاملی با 46/0، ظرفیت‌های داخلی با 35/0 و تحول با 21/0 به ترتیب مهمترین ابعاد ظرفیت جذب شناسایی، که هر یک از این ابعاد با شاخص‌های ارائه شده در ادبیات موضوع می‌تواند پایه و بستر سیاست‌گذاری در چارچوب سند چشم‌انداز باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   54 - مسیر نماهای علم و فناوری
   رونالد کوستوف محمد رضا میرزا امینی حمید علی اکبرزاده
   مسيرنماهاي علم و فناوري كه گاهي با عنوان "كارراهه" يا "نقشه راه" علم و فناوري نيز ترجمه شدهاست، در صنعت، دولت و دانشگاه برايبهتصوير كشيدن ارتباطي ساختاري بين علوم، فناوريها و كاربردها استفاده ميشود. مسيرنماها بهعنوان تصميميار2 بهمنظور بهبود هماهنگي بين فعاليتها و منابع چکیده کامل
   مسيرنماهاي علم و فناوري كه گاهي با عنوان "كارراهه" يا "نقشه راه" علم و فناوري نيز ترجمه شدهاست، در صنعت، دولت و دانشگاه برايبهتصوير كشيدن ارتباطي ساختاري بين علوم، فناوريها و كاربردها استفاده ميشود. مسيرنماها بهعنوان تصميميار2 بهمنظور بهبود هماهنگي بين فعاليتها و منابع در محيطهاي داراي پيچيدگي و عدمقطعيت روزافزون، مورد استفاده قرار ميگيرند. كاربردهاي مشخص مسيرنماها عبارتند از: 1. مديريت علم و فناوري، كه شامل راهبرد، برنامهريزي، اجرا، بازنگري و گذار است; 2. بازاريابي علم و فناوري; 3. بهبود ارتباطات بين پژوهشگران، فناوران، مديران توليد، تأمينكنندگان، كاربران و ساير ذينفعان; 4. شناسايي شكافها و فرصتها در برنامههاي علم و فناوري; 5. شناسايي موانع پيش روي توسعه و توليد سريع و كمهزينه. همچنين مديران علم و فناوري از مسيرنماها براي شناسايي حوزههاي علم و فناوري نويدبخش نيز استفاده ميكنند و از آنها براي شتاببخشي به روند تبديل علم و فناوري به محصولات نهايي بهره ميبرند. هنوز در ادبيات منتشرشده، به روش و تجربه تدوين مسيرنما ويا "مسيرنماسازي" توجه زيادي صورت نگرفته است. اين گزارش، اولين تلاش براي گردآوري تعاريف متداول در روش و تجربيات مسيرنماسازي و تبيين وحدت دروني رويكردهاي موجود عليرغم تفاوتهاي ظاهري آنها است. اين مقاله با تعاريف عمومي مسيرنماها شروع ميشود و در بر دارنده گونهشناسي مسيرنماهايي است كه هدف آنها، بهبود تحليل و يكپارچگي طيفي گسترده از كاربردها و اهداف است. در ادامه، ويژگي مسيرنماهاي گذشته نگر و آينده نگر نظير ويژگيهاي فنون ترسيم نقشه علم و فناوري بر اساس ارزيابي مراجع3 شناسايي و تحليل ميشوند. جزئيات فرآيند ايجاد مسيرنماها، شامل اصول بنيادي براي ايجاد مسيرنماهاي كيفي نيز ارائه ميگردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   55 - محك‌زني رويكردهاي طراحي و استقرار مديريت دانش
   محمدرضا حمیدی زاده
   شناخت تجربيات و راه‌هاي طي شده ديگران نه تنها راهنماي كار برنامه‌هاي آتي قلمداد مي‌شود، بلكه بسياري از نقاط شروع و تكيه‌گاه‌هاي بهره‌گيري از فرايندها، فنون و روش‌ها را همراه ضعف‌ها و قوت‌ها براي طراحي و استقرار مديريت دانش نشان مي‌دهد. هدف مقاله، ارائه روش‌هايي است كه چکیده کامل
   شناخت تجربيات و راه‌هاي طي شده ديگران نه تنها راهنماي كار برنامه‌هاي آتي قلمداد مي‌شود، بلكه بسياري از نقاط شروع و تكيه‌گاه‌هاي بهره‌گيري از فرايندها، فنون و روش‌ها را همراه ضعف‌ها و قوت‌ها براي طراحي و استقرار مديريت دانش نشان مي‌دهد. هدف مقاله، ارائه روش‌هايي است كه شركت‌ها، مديريت دانش را در سازمان خود مستقر كرده‌و از آن استفاده كنند. نگرش شناخت روش‌ها، محك‌زني1 است تا شركت‌ها و سازمان‌هاي ايراني بتوانند از اين تجربيات و دستاوردها به نحو مطلوب استفاده كنند. مباحث مقاله براساس چارچوب مديريت دانش روي محورهاي اولويت‌هاي راهبردي و تعهدات مديريت با بررسي و تحليل موردها، تعريف و درك دانش سازماني و دانش فردي، اصول مديريت دانش و راهكارهاي اجرايي، گردآوري، ارائه، توزيع و سنجش مديريت دانش، تبيين محيط دانش به منابع و انواع دانش تنظيم و تدوين شده است. در تبيين هر يك از اين مباحث، روش‌هاي شركت‌هاي مطرح در سطح دنيا ارائه مي‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   56 - مركز رشد يا پارك فناوري؟دولتي يا خصوصي؟
   سید جلال  موسوی بازرگانی
   در اين مقاله 2 مسئله كليدي در سياست‌گذاري توسعه مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري مورد بحث قرار مي‌گيرد. - آيا در شرايط ايران، توسعه مراكز رشد از اولويت برخوردار است يا پارك‌هاي علم و فناوري؟ - براي توسعه هر يك از كدام الگوي دولتي يا خصوصي مي‌توان بهره گرفت؟ اگر چه ه چکیده کامل
   در اين مقاله 2 مسئله كليدي در سياست‌گذاري توسعه مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري مورد بحث قرار مي‌گيرد. - آيا در شرايط ايران، توسعه مراكز رشد از اولويت برخوردار است يا پارك‌هاي علم و فناوري؟ - براي توسعه هر يك از كدام الگوي دولتي يا خصوصي مي‌توان بهره گرفت؟ اگر چه هر دو مسئله به لحاظ سياستگذاري كليدي و با اهميت هستند، اما شواهدي از بحث در خصوص آنها را نمي‌توان در ادبيات مرتبط با موضوع مشاهده كرد. به اين ترتيب مقاله حاضر تنها فتح بابي براي پژوهشي بيشتر محسوب مي‌شود پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   57 - ارزيابي توانايي پارك‌هاي علم و فناوري با استفاده از الگوريتم ابتكاري تركيبي
   مسعود رشیدی نژاد زهره شریف زاده کرمانی
   اين مقاله به معرفي يك روش عمومي در خصوص تصميم‌سازي به منظور ارزيابي و مقايسه توانايي پارك‌هاي علم و فنا‌وري مي‌پردازد. عمده‌ترين مسأله در اين باب مقايسه و ارزيابي عواملي از جمله موفقيت و مخاطره در خصوص پارك‌هاي علم و فناوري است. بر اين اساس كليه مفاهيم مربوط به مدل‌سازي چکیده کامل
   اين مقاله به معرفي يك روش عمومي در خصوص تصميم‌سازي به منظور ارزيابي و مقايسه توانايي پارك‌هاي علم و فنا‌وري مي‌پردازد. عمده‌ترين مسأله در اين باب مقايسه و ارزيابي عواملي از جمله موفقيت و مخاطره در خصوص پارك‌هاي علم و فناوري است. بر اين اساس كليه مفاهيم مربوط به مدل‌سازي در راستاي تصميم‌سازي به شناخت تمامي عوامل توانايي و معرفي مدل رياضي به منظور توصيف و يا تجويز بهترين گزينه معطوف مي‌شود. در نهايت روش پيشنهادي تركيبي از يافته‌ها و مفروضات كيفي و كمّي‌سازي آنها به كمك منطق فازي و روش‌هاي مدل‌سازي كمّي رياضي خواهد بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   58 - طبقه‌بندي پارك‌هاي علم و فناوري ايران بر اساس فناوري‌هاي اطلا‌عاتي
   سید مهبد  تولایی فتانه تقی یاره
   امروزه به دليل تحولا‌ت شديدي كه در فناوري‌هاي اطلا‌عاتي در حال شكل‌گيري است، شاهد حركتي سريع از اقتصاد سنتي به سمت اقتصاد دانش- محور (اقتصاد نوين) هستيم. به همين علت پارك‌هاي علم و فناوري، به عنوان يكي از مهمترين عوامل مؤثر در رشد اقتصادي، بايد در زمينه استفاده از فناور چکیده کامل
   امروزه به دليل تحولا‌ت شديدي كه در فناوري‌هاي اطلا‌عاتي در حال شكل‌گيري است، شاهد حركتي سريع از اقتصاد سنتي به سمت اقتصاد دانش- محور (اقتصاد نوين) هستيم. به همين علت پارك‌هاي علم و فناوري، به عنوان يكي از مهمترين عوامل مؤثر در رشد اقتصادي، بايد در زمينه استفاده از فناوري‌هاي اطلا‌عاتي پيشتاز باشند تا بتوانند تسهيلا‌تي را در اختيار شركت‌هاي مستقر در پارك قرار دهند تا قادر باشند با ساير شركت‌ها رقابت كنند. از طرف ديگر به دليل تنوع پارك‌هاي علمي از نظر شكل سازماني و نحوه عملكرد، طبقه‌بندي‌هاي ارائه شده از پارك‌ها بسيار اندك هستند و اكثر آنها قابل تعميم به كل پارك‌هاي موجود در جهان نيستند. در اين مقاله، طبقه‌بندي جديدي از پارك‌هاي علمي بر اساس فناوري اطلا‌عاتي كه در اختيار شركت‌هاي مستقر در پارك قرار داده مي‌شود، ارائه شده است. در نهايت اين طبقه‌بندي روي پارك‌هاي علمي موجود در ايران اعمال شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   59 - نقش پارك‌هاي علم و فناوري براي توسعه فناوري در صنايع كشور
   فریده پور سلیمانیان
   امروزه اغلب كشورهاي توسعه ‌يافته به اقتصادهاي نوين دانش‌محور دست يافته‌اند. ايران نيز براساس چشم‌انداز بيست ساله خود در نظر دارد طي دو دهه آينده به اقتصادي مبتني بر دانايي دست يابد. نظر به اينكه پارك‌هاي علم و فناوري يكي از مهمترين مؤلفه‌هاي نظام ملي نوآوري شناخته شده‌ا چکیده کامل
   امروزه اغلب كشورهاي توسعه ‌يافته به اقتصادهاي نوين دانش‌محور دست يافته‌اند. ايران نيز براساس چشم‌انداز بيست ساله خود در نظر دارد طي دو دهه آينده به اقتصادي مبتني بر دانايي دست يابد. نظر به اينكه پارك‌هاي علم و فناوري يكي از مهمترين مؤلفه‌هاي نظام ملي نوآوري شناخته شده‌اند، چگونگي ايجاد و توسعه آنها در برنامه‌هاي اخير توسعه كشور ما نيز به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله ابتدا مهمترين رويكردهاي كاربردي جهت تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و توسعه نوآوري‌هاي فناورانه در جهان به اختصار تعيين مي‌شود و سپس نقش پارك‌هاي علم و فناوري تبيين مي‌گردد. در ادامه تجارب برخي صنايع كشور (صنعت نمونه: صنعت آب و برق) در خصوص چگونگي تكميل چرخه پژوهش‌ها و تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي مورد توجه قرار گرفته و در خاتمه راهكارهايي از طريق گسترش همكاري بين صنايع و اين‌گونه مؤسسات علم و فناوري پيشنهاد مي‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   60 - فن بازار، جايگاه و كاركرد آن در نظام صنعتي و فناورانه
   سعید صمدی امین کلاهدوز سید رضا حسینی
   توسعه اقتصادي دانش‌محور بنا به تعريف عبارت است از ارزش آفريني در جامعه از طريق دانايي، دانش و فناوري. شكل‌گيري نظامي براي رسيدن به اين هدف، نيازمند زيرساخت‌هايي براي تجاري كردن يافته‌هاي پژوهشي و تسهيل مبادلا‌ت فناوري است. در سال‌هاي گذشته پارك‌هاي علم و فناوري در كشور چکیده کامل
   توسعه اقتصادي دانش‌محور بنا به تعريف عبارت است از ارزش آفريني در جامعه از طريق دانايي، دانش و فناوري. شكل‌گيري نظامي براي رسيدن به اين هدف، نيازمند زيرساخت‌هايي براي تجاري كردن يافته‌هاي پژوهشي و تسهيل مبادلا‌ت فناوري است. در سال‌هاي گذشته پارك‌هاي علم و فناوري در كشور كم و بيش با هدف كاهش فاصله بين پژوهش‌هاي دانشگاهي و تبديل آن به فناوري ايجاد شده‌اند. ليكن فرايند "توسعه تجاري فناوري" كه خود شامل 5 فرايند فرعي (توليد، انتقال، جذب و بومي‌سازي، اشاعه و مستند سازي) ‌است، همچنان به صورت نامتقارن و ناقص دنبال مي‌شود. يكي از ساختارهايي كه اخيراً براي تسهيل فعاليت‌هاي توسعه و مبادلا‌ت فناورانه در دنيا و به خصوص در آسيا مورد استفاده قرار گرفته، "فن‌بازارها" هستند. فن‌بازار پيشنهاد شده در اين مقاله در واقع جايگزيني نو براي زير ساخت‌هاي متعارف مبادله فناوري است كه ارتباط بين منابع فناوري و كاربران را به شدت تسهيل مي‌كند. در اين مقاله قصد داريم با تبيين مفهوم فن بازار به عنوان يكي از ساختارهاي مهم در توسعه و تجاري‌سازي فناوري و حيطه خدمات آن، به بررسي نوع ارتباط آن با پارك‌هاي علم و فناوري، مراكز دانشگاهي - تحقيقاتي و صنايع بپردازيم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   61 - فناوری نرم و نسل چهارم آینده نگاری فناوری
   محمد رضا میرزا امینی ژیوئینگ  جین
   از جمله روندهاي برجسته در توسعه جهاني مي توان به ”حركت از بين المللي سازي توليد به سمت جهاني سازي اقتصاد“ و ”حركت از بين المللي سازي تحقيق و توسعه به سمت جهاني سازي علوم و فناوري“ اشاره كرد. سازمان هاي صنعتي به طور روزافزوني از طريق ائتلا فات در حوزه علوم و فناوري، به چکیده کامل
   از جمله روندهاي برجسته در توسعه جهاني مي توان به ”حركت از بين المللي سازي توليد به سمت جهاني سازي اقتصاد“ و ”حركت از بين المللي سازي تحقيق و توسعه به سمت جهاني سازي علوم و فناوري“ اشاره كرد. سازمان هاي صنعتي به طور روزافزوني از طريق ائتلا فات در حوزه علوم و فناوري، به همكاري مي پردازند و روند جهاني سازي اقتصاد، علم و فناوري را تقويت مي كنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   62 - بررسي نظام مالكيت فكري ايران
   مهدی گودرزی سید کامران باقری
   اين مقاله حاصل تحقيقي است كه با هدف ارزيابي نظام مالكيت فكري ايران و نقش آن در توسعه فناوري ملي صورت گرفته است. در ابتدا مهمترين ويژگيهاي نظام مالكيت فكري كشور و تعاملات آن با ديگر كاركردهاي نظام ملي نوآوري بررسي ميشود، سپس مقايسهاي ميان اين نظام با نظام مالكيت فكري در چکیده کامل
   اين مقاله حاصل تحقيقي است كه با هدف ارزيابي نظام مالكيت فكري ايران و نقش آن در توسعه فناوري ملي صورت گرفته است. در ابتدا مهمترين ويژگيهاي نظام مالكيت فكري كشور و تعاملات آن با ديگر كاركردهاي نظام ملي نوآوري بررسي ميشود، سپس مقايسهاي ميان اين نظام با نظام مالكيت فكري در كشورهاي ژاپن، كره جنوبي و چين صورت ميگيرد. در نهايت مجموعهاي از توصيههاي سياستي با هدف بهبود وضعيت مالكيت فكري و سياستگذاري فناوري در سطح كلان كشور مطرح ميشود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   63 - استفاده از كارت امتيازي متوازن ، به منظور ارزيابي عملكرد مراكز رشد
   سارا صفری معصومه مداح
   همزمان با شكلگيري مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، با حمايت مستقيم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سازمانها و نهادهاي ديگري چون وزارت صنايع و معادن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان گسترش و نوسازي صنايع، استانداريها و ساير ارگانها، اقدام به توسعه و پيشبرد مراكز رشد چکیده کامل
   همزمان با شكلگيري مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، با حمايت مستقيم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سازمانها و نهادهاي ديگري چون وزارت صنايع و معادن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان گسترش و نوسازي صنايع، استانداريها و ساير ارگانها، اقدام به توسعه و پيشبرد مراكز رشد نمودند كه نتيجه آن در حال حاضر راهاندازي و تاسيس بيش از 40 مركز رشد با زمينههاي تخصصي متنوع ميباشد. اما از جمله مهمترين موضوعات قابل توجه درخصوص اين مراكز اين است كه با گذشت حدود 5 سال از راهاندازي نخستين مركز رشد در ايران، مطالعه و مقايسه دقيق و قابل اتكايي درخصوص عملكرد مراكز رشد تاسيسشده، انجام نشده است و اين مهم قضاوت درخصوص اثربخشي تلاشهاي صورت گرفته را مشكل مينمايد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   64 - هوشمندي راهبردي در سياست گذاري
   محمد رضا میرزا امینی
   اگرچه امروزه به صورت سنتي از روشهاي مختلف آينده پژوهي جهت پشتيباني از تصميم گيريهاي سياستي استفاده ميشود، اما رشد روزافزون دانشمحوري، شتاب تغييرات فناورانه و ساختاري، افزايش توزيع شدگي و شبكهاي شدن اقتصاد، باعث شكلگيري نياز به سبكهاي نويني از فرآيندهاي سياستي (سياستپژوه چکیده کامل
   اگرچه امروزه به صورت سنتي از روشهاي مختلف آينده پژوهي جهت پشتيباني از تصميم گيريهاي سياستي استفاده ميشود، اما رشد روزافزون دانشمحوري، شتاب تغييرات فناورانه و ساختاري، افزايش توزيع شدگي و شبكهاي شدن اقتصاد، باعث شكلگيري نياز به سبكهاي نويني از فرآيندهاي سياستي (سياستپژوهي، سياستگذاري، اجرا و ارزيابي) و اداره امور شده است. اين شرايط باعث افزايش پيچيدگيها و عدم قطعيتها در سياستگذاريها، كاهش زمان موجود براي محيا شدن و در نهايت منجر به الزامي افزون براي روشهاي آينده نگرانه شده است. اين مقاله به بررسي روندهاي موجود در ”هوشمندي راهبردي در سياستگذاري “ و پتانسيلهاي فعلي و آينده آن در فرآيندهاي سياستگذاري ميپردازد. تعريف مختصر هوشمندي راهبردي در سياستگذاري عبارت است از: ”مجموعهاي از اقدامات جستجو، پردازش، اشاعه و حفاظت از اطلاعات با هدف ارائه آنها به فرد مناسب در زمان مناسب جهت اتخاذ تصميم درست“. سه روش هوشمندي راهبردي در سياستگذاري مورد بررسي قرار ميگيرد: پيشبيني فناوري ، ارزيابي فناوري و آيندهنگاري فناوري . پيشبيني فناوري به تحليل شرايط و پتانسيلهاي پيشرفته فناوري در يك چارچوب منسجم و مشخص ميپردازد. ارزيابي فناوري با توليد گزينه هايي در مورد يك فناوري يا مسئلهاي خاص كه از پيشرفتهاي نوين ناشي شدهاند، به سياستگذاريها ياري ميرساند. آينده نگاري فناوري نيز به بررسي تاثيرات توسعه فناوري در مقياسي وسيعتر مي پردازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   65 - نكات كليدي براي نوشتن يك طرح كسب و كار
   نازنین زید
   همه اشخاصي كه خواهان ورود به تجارت هستند، درست مانند تاجرين فعال، بايد داراي طرح كسب و كار مكتوب باشند. داشتن برنامه كسب و كار همچون نقشه راهنما بسيار ضروري است، چرا كه همانقدر كه نقشه راهنما ما را در راه رسيدن به مقصد ياري ميكند، يك طرح كسب و كار مدون نيز راهنمايي است چکیده کامل
   همه اشخاصي كه خواهان ورود به تجارت هستند، درست مانند تاجرين فعال، بايد داراي طرح كسب و كار مكتوب باشند. داشتن برنامه كسب و كار همچون نقشه راهنما بسيار ضروري است، چرا كه همانقدر كه نقشه راهنما ما را در راه رسيدن به مقصد ياري ميكند، يك طرح كسب و كار مدون نيز راهنمايي است كه با ارائه مديريتي مناسب، به شناخت نقاط قوت و ضعف، اهداف معقول و نامعقول، تشخيص درست منابع براي رسيدن به اهداف و در نهايت مستندسازي آنها ميپردازد. اما آنچه كه بايد همواره مدنظر داشت آن است كه اگرچه نگارش يك طرح كسب و كار خوب ميتواند ميزان ريسك را كاهش دهد اما قادر به حفظ كامل آن نخواهد بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   66 - آشنايي با ثبت اختراعات در فناوري نانو
   نادر نیک کام
   ثبت اختراع در موارد مختلف مستلزم احراز شرايطي ميباشد كه از آن جمله ميتوان به ايجاد نوآوري، عدم بديهي بودن و كاربردي بودن اختراع اشاره نمود. در رابطه با فناوري نانو كسب شرايط مذكور در مواردي با مشكلاتي مواجه ميشود كه از مهمترين آنها اين است كه لزوماً كاهش ابعاد در اختراع چکیده کامل
   ثبت اختراع در موارد مختلف مستلزم احراز شرايطي ميباشد كه از آن جمله ميتوان به ايجاد نوآوري، عدم بديهي بودن و كاربردي بودن اختراع اشاره نمود. در رابطه با فناوري نانو كسب شرايط مذكور در مواردي با مشكلاتي مواجه ميشود كه از مهمترين آنها اين است كه لزوماً كاهش ابعاد در اختراعات جديد شرط عدم بديهي بودن آن را برآورده نخواهد ساخت. همين موضوع موجب بروز مشكلاتي در زمينه اختراعات در حوزه فناوري نانو گرديده است. در اين مقاله بررسي شرايط لازم جهت اعطاي حق پتنت در فناوري نانو و شيوه برطرف ساختن مشكلات موجود در اين رابطه مورد توجه قرار گرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   67 - ارزيابي فناوري ، ضرورت ها و الزامات
   يكي از مهمترين نيازهاي امروز كشورهاي در حال توسعه، تصميمگيري در رابطه با چگونگي سرمايهگذاري در عرصه دانش و فناوري است كه با توجه به كمبود منابع از يك سو و هزينههاي بالاي پژوهش و توسعه فناوري از سوي ديگر، اهميت روزافزوني يافته است. از اين رو ارزيابي فناوري بهعنوان يكي از چکیده کامل
   يكي از مهمترين نيازهاي امروز كشورهاي در حال توسعه، تصميمگيري در رابطه با چگونگي سرمايهگذاري در عرصه دانش و فناوري است كه با توجه به كمبود منابع از يك سو و هزينههاي بالاي پژوهش و توسعه فناوري از سوي ديگر، اهميت روزافزوني يافته است. از اين رو ارزيابي فناوري بهعنوان يكي از مناسبترين ابزارها براي كمك به اين نوع تصميمگيريها بايد مورد توجه جدي قرار گرفته و با نگاهي تازه مورد استفاده مديران و سياستگذاران دانش و فناوري قرار گيرد. ارزيابي فناوريهاي نوين نظير ريز فناوري، زيست فناوري و فناوري اطلاعات نيز نيازمند كاربرد روشهاي نو در ارزيابي است. اين روشها از نظامهاي ديگر علمي استنتاج شده و براي مقاصد خاصي طراحي ميشود. به همين جهت بايد امكانپذيري اجرا و نياز به اصلاح و تعديل در روشها را مورد توجه قرار داد. در اين مقاله مفاهيم، انواع و رويكردهاي ارزيابي فناوري و روش ترسيم نقشه راه به عنوان ابزاري سودمند در ارزيابي فناوريهاي نوين، معرفي و مورد استفاده قرار ميگيرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   68 - دانشگاه كارآفرين ، نظام ملي نوآوري و توسعه مبتني بر دانايي
   مهدی فاتح راد حمید رضا  تقی یاری
   تحقق توسعه مبتني بر دانايي كه از محورهاي اصلي چشمانداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه كشور است، نيازمند تشكيل و توسعه نظام ملي نوآوري به عنوان هادي و تسهيلكننده نظاممند تحقق نوآوري در سطوح كلان، ميانه و خرد در جامعه است. اين نظام با محوريت و بر پايه دانشگاه كارآفرين به عن چکیده کامل
   تحقق توسعه مبتني بر دانايي كه از محورهاي اصلي چشمانداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه كشور است، نيازمند تشكيل و توسعه نظام ملي نوآوري به عنوان هادي و تسهيلكننده نظاممند تحقق نوآوري در سطوح كلان، ميانه و خرد در جامعه است. اين نظام با محوريت و بر پايه دانشگاه كارآفرين به عنوان نسل سوم دانشگاه، ظهور و بروز پيدا ميكند. بدين ترتيب، با بروز تحول در دانشگاه هاي سنتي و پذيرش نقش توسعه اقتصادي، دانشگاه كارآفرين علاوه بر آموزش و پژوهش، عامل تحقق نوآوري فناورانه به ويژه در فضاي فناوريهاي پيشرفته ميگردد و از اين طريق پايه هاي نظام ملي نوآوري مستحكم و زمينه براي تحقق توسعه مبتني بر دانايي فراهم ميشود. اين امر در كشورهاي مختلف دنيا و مستقل از فرهنگ و بوم داراي نمونه هاي موفق فراواني است كه بر پايه مفاهيم ياده شده به برخي از آنها ميپردازيم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   69 - شاخص هاي ارزيابي شركتهاي مستقر در مركز رشد
   فضل اله ادیب نیا محمد رضا  حسینی
   وظيفه اصلي مركز رشد حمايت از شركتهاي فناور نوپاي مستقر در آن است. به نحوي كه اين شركتها به شركتهاي موفق و رشديافته تبديل شده و قادر باشند حمايتها و خدمات دريافت كرده از مركز رشد را به آن برگردانند. بنابراين يكي از فعاليتهاي ضروري يك مركز رشد، ارزيابي صحيح و مستمر مؤسسات چکیده کامل
   وظيفه اصلي مركز رشد حمايت از شركتهاي فناور نوپاي مستقر در آن است. به نحوي كه اين شركتها به شركتهاي موفق و رشديافته تبديل شده و قادر باشند حمايتها و خدمات دريافت كرده از مركز رشد را به آن برگردانند. بنابراين يكي از فعاليتهاي ضروري يك مركز رشد، ارزيابي صحيح و مستمر مؤسسات مستقر در آن مركز ميباشد. اهداف اصلي ارزيابي شركتها، ايجاد انگيزه در آنها جهت موفقيت بيشتر و شناسايي شركتهاي موفق است. تلاش و تخصص دو عامل مؤثر در موفقيت يك شركت هستند. هر چند كه موفقيت يك معيار فازي و نسبي است و در طول زمان قابل كسب و تشخيص ميباشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   70 - توسعه فناوري ، چرخه فناوري و ايجاد ارزش اقتصادي پايدار
   غلامرضا ملک زاده
   توسعه فناوري به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي و حياتي براي دستيابي به اقتصاد دانش محور و سالم در كشور، واقعيتي انكارناپذير است كه بايد از تمامي جوانب مورد بررسي قرار گيرد و مزايا و منافع راهكارهاي مختلف آن بررسي شوند. در اين نوشته تلاش ميشود مفاهيم توسعه فناوري، انتقال فن چکیده کامل
   توسعه فناوري به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي و حياتي براي دستيابي به اقتصاد دانش محور و سالم در كشور، واقعيتي انكارناپذير است كه بايد از تمامي جوانب مورد بررسي قرار گيرد و مزايا و منافع راهكارهاي مختلف آن بررسي شوند. در اين نوشته تلاش ميشود مفاهيم توسعه فناوري، انتقال فناوري، چرخه فناوري و اكوسيستم صنعتي مورد نياز براي به كارگيري اين مفاهيم تشريح گردد. توجه و به كارگيري مفهوم چرخه فناوري در فرآيندهاي توسعه فناوري در يك محيط مناسب ميتواند ارزش اقتصادي پايدار ايجاد كند و در عين حال فعاليت شركتهاي نوپاي فناور (TBF) و شركتهايي كه بر پايه فناوريهاي نو ايجاد شدهاند (TNBF) را تسهيل كند. دلايلي كه چرخه فناوري ميتواند در محيط مناسب، ارزش اقتصادي ايجاد كند نيز در قالب الگويي پويا شامل: افزايش نوآوري و خلاقيت، افزايش سرمايهگذاري در تحقيقات، افزايش ظرفيت آموزشهاي فناورانه، افزايش مؤسسات و مراكز تحقيقاتي، بررسي ميشود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   71 - بررسي و ارزيابي مدلهاي مختلف مراكز رشد
   ايمان محمدیان خراسانی حبیب اله اصغری
   مراكز رشد با فراهم آوري خدمات حمايتي و ارائه همكاريهاي لازم در توسعه كسب و كار به توسعه واحدهاي فناور كمك ميكنند. مراكز رشد كسب و كار از يك نقطه نظر به چهار گروه اصلي تقسيم مي شوند. مراكز نوآوري كسب و كار ؛ مراكز رشد كسب و كار دانشگاهي ؛ مراكز رشد خصوصي مستقل ؛ و مراكز چکیده کامل
   مراكز رشد با فراهم آوري خدمات حمايتي و ارائه همكاريهاي لازم در توسعه كسب و كار به توسعه واحدهاي فناور كمك ميكنند. مراكز رشد كسب و كار از يك نقطه نظر به چهار گروه اصلي تقسيم مي شوند. مراكز نوآوري كسب و كار ؛ مراكز رشد كسب و كار دانشگاهي ؛ مراكز رشد خصوصي مستقل ؛ و مراكز رشد خصوصي شركتي . تنوع مراكز رشد با توجه به تحولات تدريجي نيازها و احتياجات واحدهاي فناور بوده كه اين مسئله موجب ايجاد تفاوت در خدمات قابل ارائه آنها به به اين واحدها ميگردد. نكتهاي كه در اين مقاله ارائه ميگردد اين است كه تمامي اين تفاوتها را ميتوان با استفاده از دو مدل اصلي مركز رشد شكل داد (مدل 1 و 2). مراكز رشد از طريق اين دو مدل ميتوانند به تعيين موقعيت استراتژيك خود بپردازند. در اين بخش فهرستي از متغيرهاي مشخصه مركز رشد ارائه ميشود كه به روشن سازي تفاوتهاي اصلي ميان چهار نوع مركز رشد پرداخته و از طرف ديگر براي توصيف مدلهاي مركز رشد مورد استفاده قرار ميگيرد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   72 - مقدمه اي بر رهبري نيروي انساني ، با تاكيد بر مديريت مشاركتي
   سید رضا علوی
   اين مقاله سعي دارد نشان دهد كه توجه به نيروي انساني و رهبري آن از طريق ”مديريت مشاركتي” باعث افزايش بهرهوري و شكوفايي سازمانها و شركتها ميشود. بدين منظور در ابتدا عمده فعاليتهاي مديريت منابع انساني نام برده شده و سپس به رهبري نيروي انساني بهعنوان يكي از اساسيترين وظايف چکیده کامل
   اين مقاله سعي دارد نشان دهد كه توجه به نيروي انساني و رهبري آن از طريق ”مديريت مشاركتي” باعث افزايش بهرهوري و شكوفايي سازمانها و شركتها ميشود. بدين منظور در ابتدا عمده فعاليتهاي مديريت منابع انساني نام برده شده و سپس به رهبري نيروي انساني بهعنوان يكي از اساسيترين وظايف مديريت منابع انساني پرداخته شده است. در اين راستا، روند شكلگيري تاريخي رهبري نيروي انساني و سه نوع ”مديريت سيستماتيك“، ”مديريت علمي“، ”روابط انساني“ براي نمونه تعريف شده است. سپس نگرش ”وظيفهمداري“ و ”انسانمداري“ كه در حوزه ”علوم رفتاري“ توسط هاوتورن و مازلو مطرح شده است اشاره ميشود و ”سلسله مراتب نيازها“ي مازلو تشريح ميگردد. در ادامه مقاله، با كمك ”شبكه رفتاري“ بليك و موتون، انواع سبكهاي مديريتي تشريح شده و سعي در يافتن پاسخي براي اينكه ”مديريت وظيفهمدار يا انسان مدار بهتر است؟“ دارد. جواب صحيح را ”مديريت مشاركتي“ كه از تلفيق دو شيوه است، ميداند و به مزاياي اين شيوه ميانه ميپردازد و مدلهاي ”هرتزبرگ“ و ”ليكرت“ را بهعنوان دو مدل عملي كه در بسياري از شركتها استفاده ميشود توضيح ميدهد. در انتها ملزومات و موانع بهكارگيري و همچنين اركان چهارگانه ”مديريت مشاركتي“ ذكر شده است. مقاله چنين نتيجه ميگيرد كه نيروي انساني مهمترين سرمايه هر بنگاه است و مديريت مشاركتي در دنياي كنوني يكي از مناسبترين روش هاي افزايش بهرهوري در سازمانهاي مختلف است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   73 - هم افزايي تكنولوژيك ، مدل توسعه و تركيب منابع در كشورهاي در حال توسعه
   معصومه مداح بهرام صلواتی سرچشمه
   يكي از مسائلي كه به عنوان دغدغه اساسي براي اكثر حكومت ها و دولتهاي دنياي امروز مطرح است ، مبحث به كارگيري و اشتغال منابع ، مخصوصا منابع نيروي انساني در راستاي توسعه و پيشرفت مي باشد . اين مشكل با توجه به عواقب چند وجهي اش حتي در كشورهاي صنعتي و پيشرفته نيز به عنوان محكي چکیده کامل
   يكي از مسائلي كه به عنوان دغدغه اساسي براي اكثر حكومت ها و دولتهاي دنياي امروز مطرح است ، مبحث به كارگيري و اشتغال منابع ، مخصوصا منابع نيروي انساني در راستاي توسعه و پيشرفت مي باشد . اين مشكل با توجه به عواقب چند وجهي اش حتي در كشورهاي صنعتي و پيشرفته نيز به عنوان محكي براي اندازه گيري قابليت هاي اين دولتها در توسعه اقتصادي و شاخصي در تعيين قدرت مديريت اجتماعي آنها در نظر گرفته مي شود . اين موضوع در كشورهاي در حال تتوسعه و مخصوصا كشورها ما با توجه به درصد بالاي منابع انساني و شرايط ويژه اجتماعي و اقتصادي در چند سال اخير ، به موضوعي قابل تامل تبديل شده است كه به آن بسيار پرداخته شده و راهكارهاي متعددي پيشنهاد شده است پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   74 - ارتباط بين شركت هاي مجازي و فناوري اطلاعات با مديريت ريسك و تاثير متقابل آنها بر يكديگر
   ايمان محمدیان خراسانی رضا صنیعی
   در محيط كسب و كار امروزي ، فناوري اطلاعات به عنوان يك فناوري نوين ، نقشي كليدي ايفا مي كند . از يك سو به دليل همين نقش كليدي و نيز وجود منابع بسيار گسترده و از سوي ديگر تغييرات بسيار سريع فناوري و محيط كسب و كار ، سازمان هاي استفاده كننده از اين فناوري با سطح بالايي از چکیده کامل
   در محيط كسب و كار امروزي ، فناوري اطلاعات به عنوان يك فناوري نوين ، نقشي كليدي ايفا مي كند . از يك سو به دليل همين نقش كليدي و نيز وجود منابع بسيار گسترده و از سوي ديگر تغييرات بسيار سريع فناوري و محيط كسب و كار ، سازمان هاي استفاده كننده از اين فناوري با سطح بالايي از مخاطرات مواجه مي گردند ، كه اين امر لزوم استفاده از مديريت ريسك موثر و همه جانبه در حوزه ي فناوري اطلاعات را آشكار مي سازد . .. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   75 - مديريت فناوري با بهره گيري از شيب فناوري
   چکیده در دسترس نیست
   چکیده در دسترس نیست پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   76 - مدیریت کیفیت در مراکز رشد فناوری
   محمدصالح اولیاء
   چکیده درز دسترس نیست
   چکیده درز دسترس نیست پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   77 - تحقیق و توسعه در سازمانهای کارآفرین
   جلیل  صمد آقایی
   چکیده در دسترس نیست
   چکیده در دسترس نیست پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   78 - ارائه یک ساختار سلسله مراتبی تحلیلی فازی (FAHP)¬ برای ارزیابی و انتخاب مناسب یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی
   انتخاب یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) به جهت محدودیت‌ منابع، پیچیدگی نرم افزاریِ برنامه‌ریزی منایع سازمان، و تنوع گزینه‌های انتخابی، زمان بَر می باشد. این تحقیق یک مدل گام به گام را برای تصمیم گیری گروهی به منظور انتخاب یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی چکیده کامل
   انتخاب یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) به جهت محدودیت‌ منابع، پیچیدگی نرم افزاریِ برنامه‌ریزی منایع سازمان، و تنوع گزینه‌های انتخابی، زمان بَر می باشد. این تحقیق یک مدل گام به گام را برای تصمیم گیری گروهی به منظور انتخاب یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانیِ مطلوب، بصورت اثربخش و کارا ارائه می دهد. وجود یک سیاست جامعِ انتخاب سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی، برای موفقیت پروژه‌ی برنامه‌ریزی منابع سازمان بسیار پر اهمیت می باشد. در این مقاله، ما یک روش فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی فازی (F-AHP) را به منظور ارزیابی و انتخاب گزینه‌های سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی، پیشنهاد و ارائه می دهیم. معیارهای انتخابِ سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان، متعدد و غیر قطعی هستند، پس چگونگی انتخاب یک سیستم شایسته در فاز‌های اولیه یک پروژه برنامه‌ریزی منابع سازمان، حیاتی است. در ساختار ارائه شده، انتخاب بهترین گزینه سیستم ERP به چهار عامل اصلیِ محصول، سیستم، مدیریت و فروشنده، تفکیک می گردد. هدف اصلی این مقاله، انتخاب بهترین گزینه ای می باشد که کلیه نیازهای سازمان را در نظر داشته باشد. عامل های فرعیِ مرتبط با انتخاب سیستم ERP، در سیزده عامل فرعی، دسته بندی می شوند. این عامل ها، ابتدا وزن دهی و سپس اولویت-بندی شده و در پایان با استفاده از یک ساختار مبتنی بر روش AHP فازی، بهترین گزینه سیستم ERP ، انتخاب می شود. همچنین یک مطالعه موردی با استفاده از این رویکرد ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   79 - نقش سرمایه گذاری جمعی در تامین سرمایه کارآفرینان نوپا
   همواره تامین سرمایه مورد نياز در استارتاپ ها، به عنوان يکی از چالش ها براي کارآفرينان مطرح شده است. از طرفی به دلیل ريسك سرمايه گذاري های خطرپذیر، موسسات مالي و بانک ها اغلب تمایل کمتري به سرمايه گذاري دراين فعاليت ها نشان مي دهند. با گسترش روزافزون اينترنت و شبکه های ا چکیده کامل
   همواره تامین سرمایه مورد نياز در استارتاپ ها، به عنوان يکی از چالش ها براي کارآفرينان مطرح شده است. از طرفی به دلیل ريسك سرمايه گذاري های خطرپذیر، موسسات مالي و بانک ها اغلب تمایل کمتري به سرمايه گذاري دراين فعاليت ها نشان مي دهند. با گسترش روزافزون اينترنت و شبکه های اجتماعی مرزها در ارتباطات حذف شده و مفاهیم جدیدی نظیر شبکه سازی و بهره برداری از سرمایه های اجتماعی مطرح شده است. در این مقاله به معرفی سرمایه گذاری جمعی به عنوان جدیدترین روش تامین سرمایه از طریق اینترنت برای بهره برداری از سرمایه های اجتماعی، به جای استفاده از وام های بانکی، فرشتگان کسب و کار و سرمایه گذاری مخاطره پذیر پرداخته شده است. به دلیل کم بودن تحقیقات علمی در این زمینه، با استفاده از روش استنتاجی مفهوم پدیده سرمایه گذاری جمعی، بسط و گسترش ادبیات در این حوزه، اهداف و انگیزه مشارکت کنندگان، بیان مدل ها، پتانسیل های بالقوه، موانع و محدودیت ها تبیین شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده سرعت رشد این مفهوم در جهان به خصوص، کشوهای در حال توسعه می باشد که می توان با فراهم کردن بسترهای فرهنگی، تکنولوژی، قانونی و اجتماعی در کشور، مدل سرمایه گذاری جمعی را عملیاتی کرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   80 - نقش توسعه كارآفريني در ارتقاي بهره‌وري نیروی‌کار: مقایسه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب
   علیرضا امینی سیدآرش ولی نیا یونس سلمانی زهرا انصاری
   ارتقای بهره وری نیروی‌کار یکی از اهداف اصلی بنگاه های اقتصادی است و شناخت عوامل موثر بر آن همواره از سوی اقتصاددانان مورد تأکید بوده است؛ از مهمترین عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار می‌توان به توسعه کارآفرینی اشاره داشت؛ به‌طوریکه کارآفرینی با سوق جامعه به سمت تغ چکیده کامل
   ارتقای بهره وری نیروی‌کار یکی از اهداف اصلی بنگاه های اقتصادی است و شناخت عوامل موثر بر آن همواره از سوی اقتصاددانان مورد تأکید بوده است؛ از مهمترین عوامل موثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار می‌توان به توسعه کارآفرینی اشاره داشت؛ به‌طوریکه کارآفرینی با سوق جامعه به سمت تغييرات تکنولوژیکی و مبتكرانه، شرایط لازم برای تبدیل دانش جديد به خدمات و محصولات جديد و نهایتا بهره‌وری بالای نیروی کار را فراهم می کند. با توجه به اهمیت این مسئله، تحقیق حاضر براساس داده های سال 2011 و 2012 به بررسی تاثیر توسعه کارآفريني بر بهره‌وري نيروي‌کار در دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش رگرسیون GLSپرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در هر دو گروه کشورهای مورد بررسی، سرمایه ی انسانی تاثیر نسبتاً برابری در ارتقای بهره‌وری نیروی کار دارد حال آنکه درخصوص تأثیر سرمایه فیزیکی سرانه بر بهره‌وری نیروی کار تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. شایان ذکر است، شاخص کلی کارآفرینی، نگرش کارآفرینی و فعالیت کارآفرینی بر ارتقای بهره‌وری نیروی‌کار کشورهای درحال‌توسعه وتوسعه‌یافته تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین، تأثیر شاخص انگیزه کارآفرینی بر ارتقای بهره‌وری نیروی کار مثبت است و معنادار نیست. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مولفه ها ی مربوط به دو شاخص نگرش و فعالیت کارآفرینی در گروه کشورهای در حال توسعه از سطح تاثیرگذاری پایین تری بر بهره وری نیروی کار نسبت به کشورهای توسعه‌یافته برخوردار هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   81 - بررسي تأثير کيفيت زندگي کاري بر شکل‌گيري رفتار تسهيم دانش در يک مرکز مخابراتي در ايران
   سید مهدی حسینی سرخوش پیمان اخوان محسن گرمابدری
   تسهيم دانش مؤلفه‌اي كليدي براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار در محيط متلاطم امروزي مي‌باشد. تسهيم دانش اثربخش ميان کارکنان مي‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌اي بر عملکرد سازمان‌ها تأثير بگذارد. بنابراين هدف از اين تحقيق بررسي تأثير کيفيت زندگي کاري بر شکل‌گيري رفتار تسهيم دان چکیده کامل
   تسهيم دانش مؤلفه‌اي كليدي براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار در محيط متلاطم امروزي مي‌باشد. تسهيم دانش اثربخش ميان کارکنان مي‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌اي بر عملکرد سازمان‌ها تأثير بگذارد. بنابراين هدف از اين تحقيق بررسي تأثير کيفيت زندگي کاري بر شکل‌گيري رفتار تسهيم دانش در يک مرکز تحقيقاتي در ايران مي‌باشد. اين تحقيق يک تحقيق توصيفي و به لحاظ هدف، از نوع تحقيقات كاربردي و به لحاظ گردآوري اطلاعات پيمايشي است. جهت آزمون فرضيه‌هاي تحقيق از مدل‌سازي معادلات ساختاري (SEM) استفاده شد. به منظور جمع‌آوري داده‌هاي تحقيق، پرسشنامه‌اي جهت سنجش کيفيت زندگي کاري، نگرش، قصد و رفتار تسهيم دانش مبتني بر تحقيقات گذشته تدوين و در جامعه هدف توزيع گرديد. تجزيه و تحليل 317 پرسشنامه تکميل شده و معتبر نشان داد کيفيت زندگي کاري اثر مثبت و معناداري بر نگرش و رفتار تسهيم دانش کارکنان در سازمان مورد مطالعه دارد. همچنين نگرش به تسهيم دانش عاملي مؤثر در تقويت قصد تسهيم دانش بوده و قصد تسهيم دانش نيز به نوبه خود بر رفتار واقعي تسهيم دانش اثر مي‌گذارد. علاوه بر اين، نتايج تحقيق حاکي از آن بود که در ميان ابعاد کيفيت زندگي کاري، قانون‌گرايي مؤثرترين عامل در تسهيم دانش است. در نهايت با توجه به يافته‌هاي تحقيق توصيه‌هاي کاربردي به مديران و دست‌اندرکاران حوزه مديريت دانش و پيشنهاداتي به محققان آتي جهت پوشش شکاف‌هاي تحقيق حاضر ارائه شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   82 - بکارگيري فناوري راديوشناسه (RFID) مکانيزمي براي مديريت زنجيره عرضه محصولات فاسدشدني
   فاطمه ذبیحی مرتضی خاکزار بفروئی
   فناوري راديوشناسه به عنوان فناوري پيشرو مي‌تواند براي کاهش اتلاف در زنجيره تأمين مواد غذايي مفيد باشد. اين فناوري مي‌تواند اطلاعات محصولات را دريافت کرده و در کاهش هزينه‌ها، مؤثر باشد. بيشترين چالش‌ها براي مديريت زنجيره تأمين مربوط به کالاهاي فاسدشدني و با عمرکوتاه، به‌ چکیده کامل
   فناوري راديوشناسه به عنوان فناوري پيشرو مي‌تواند براي کاهش اتلاف در زنجيره تأمين مواد غذايي مفيد باشد. اين فناوري مي‌تواند اطلاعات محصولات را دريافت کرده و در کاهش هزينه‌ها، مؤثر باشد. بيشترين چالش‌ها براي مديريت زنجيره تأمين مربوط به کالاهاي فاسدشدني و با عمرکوتاه، به‌خصوص مواد غذايي هستند. تنوع در تعداد کالاها، رديابي و پيگيري جريان کالا در طول زنجيره تأمين، عمر کم، حجم بالاي محصولات و نياز به کنترل دما در زنجيره تأمين از جمله چالش‌هاي موجود مي‌باشد. ريسک مواد غذايي مي‌تواند در هر مرحله از زنجيره تأمين مواد غذايي ظاهر شود، در نتيجه تعريف نقاط کنترلي براي بدست آوردن اطلاعات مواد تشکيل‌دهنده، توليد و تاريخ‌هاي خاص (فروش، مصرف) و غيره، و مهيا‌کردن آن به شيوه‌اي شفاف براي ارائه به عرضه‏کنندگان زنجيره تأمين و مصرف‏کنندگان ضرورت دارد. يکي از بهترين راه‏حل‌هاي ممکن استفاده از سيستم راديوشناسه بوده که به مديريت زنجيره تأمين در حل مشکلات لجستيکي کالاهاي فاسدشدني کمک‌هاي فراواني خواهد کرد. در اين مقاله به بررسي مدل کسب و کار مالي پياده‏سازي سيستم راديوشناسه در رديابي موادغذايي پرداخته شده است. براي روشن‌شدن موضوع يک مطالعه موردي از بکارگيري سيستم راديوشناسه در زنجيره‏اي از فروشگاه‌هاي رفاهي در تايوان ارائه شده است. در اين مطالعه موردي با معرفي دو طرح ارتقايي 4 و 6 ساله، سود و هزينه‌هاي مرتبط با اجراي راديوشناسه براي توليدکنندگان، توزيع‌کنندگان و خرده‌فروشان زنجيره تأمين فروشگاه رفاهي تجزيه و تحليل شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   83 - سنجش شاخص دستيابي به فناوري و نوآوري در ايران در مقايسه با کشورهاي جهان
   سعید کیان پور علیرضا صالحی
   بررسي‌ها نشان مي‌دهد که فعاليت‌هاي مربوط به توسعه فناوري و نوآوري، به عنوان پيشران‌هاي اصلي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. هدف از اين مقاله معرفي شاخص جهاني نوآوري (GII) و شاخص دستيابي به فناوري (TAI) و بررسي وضعيت ايران در اين شاخص‌هاست. در شاخص جهاني نوآوري، کشورمان در سال چکیده کامل
   بررسي‌ها نشان مي‌دهد که فعاليت‌هاي مربوط به توسعه فناوري و نوآوري، به عنوان پيشران‌هاي اصلي رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. هدف از اين مقاله معرفي شاخص جهاني نوآوري (GII) و شاخص دستيابي به فناوري (TAI) و بررسي وضعيت ايران در اين شاخص‌هاست. در شاخص جهاني نوآوري، کشورمان در سال 2014، رتبه 120 را کسب کرده است. آنچه از مطالعه گزارش‌هاي پيشين شاخص جهاني نوآوري به دست مي‌آيد نشان مي‌دهد که کشورمان نتوانسته جايگاه خود را حفظ يا بهبود بخشد. شاخص جهاني نوآوري از ترکيب 21 متغير اصلي تشکيل شده است که کشورمان در متغيرهاي آموزش عالي، تحقيق و توسعه، خلق دانش و زيرساخت عمومي از وضعيت بهتري نسبت به ساير متغيرها برخوردار است. در متغيرهاي محيط سياسي، تجارب و رقابت، انتشار دانش و آثار دانش، کمترين امتياز را در بين ساير متغيرها کسب کرده است. به عبارت ديگر، کشورمان در ارکان ورودي خصوصاً در بخش آموزش عالي از جايگاه نسبتاً خوبي برخوردار است اما در ارکان خروجي وضعيت مطلوبي ندارد. شاخص ديگر شاخص دستيابي به فناوري است، اين شاخص شامل ايجاد فناوري جديد، انتشار نوآوري‌هاي جديد، انتشار نوآوري‌هاي قديمي و مهارت‌هاي انساني است که در اين شاخص در گروه کشورهاي متوسط قرار گرفته‌ايم. مطالعه شاخص‌هاي ترکيبي نشان مي‌دهد سياستگذاران بايد توجه بيشتري براي بهبود شرايط نوآوري داشته باشند تا يافته‌هاي علمي و نتايج تحقيقات و نوآوري و خلق ثروت براي اجتماع ايجاد شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   84 - ارزیابی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) با به‌کارگیری مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی دلون و مکلین؛ مطالعه موردي: شرکت ایران خودرو
   آناهیتا صفاجو مهدی رضائی خطیر سجاد شکوهيار
   در محيط متحول، پويا و رقابتي كسب و كار كنوني سازمان‌ها، توسعه و استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مدرن به صورت بسيار گسترده مورد توجه مديران قرار گرفته و كاربرد اين سيستم‌ها تأثيرات شگرفي را در تسهيل فرايند مديريت بر جاي گذاشته است. به‌طوري‌كه با ارائه ابزارهاي توليد، پردازش و چکیده کامل
   در محيط متحول، پويا و رقابتي كسب و كار كنوني سازمان‌ها، توسعه و استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مدرن به صورت بسيار گسترده مورد توجه مديران قرار گرفته و كاربرد اين سيستم‌ها تأثيرات شگرفي را در تسهيل فرايند مديريت بر جاي گذاشته است. به‌طوري‌كه با ارائه ابزارهاي توليد، پردازش و توزيع اطلاعات به مديران سطوح مختلف اين امكان را فراهم نموده كه با اتكا به دانش بيشتر بتوانند بر جريان حركت اطلاعات در سازمان خود نظارت داشته باشند و مديريت سنجيده‌تر و فني‌تري بر آن اعمال نمايند. براي نیل به اين هدف، سيستم‌هاي اطلاعاتي به‌طور چشم‌گيري مورد توجه قرار گرفته‌اند و سازمان‌ها سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني براي ايجاد و توسعه اين سيستم‌ها متقبل مي‌شوند. بنابراين، ارزيابي موفقيت سيستم‌هاي اطلاعاتي به‌منظور درك ارزش و كارايي سيستم‌هاي اطلاعاتي و توجيه حجم هنگفت سرمايه‌گذاري انجام شده در ايجاد و توسعه اين سيستم‌ها لازم و حياتي است. هدف از پژوهش حاضر ارزيابي ميزان موفقيت سيستم‌هاي اطلاعاتي (برنامه‌ريزي منابع سازمان) شركت ايران‌خودرو براساس مدل دلون و مكلين مي‌باشد كه براساس شش معيار كيفيت اطلاعات، كيفيت سيستم، كيفيت خدمات، رضايت كاربر، استفاده از سيستم و تأثير فردي پرسشنامه طراحي شده است. جامعه آماری 25000 نفری تحقیق را مدیران، کارشناسان و کارمندان که در شرکت خودروسازی ایران‌خودرو فعالیت تشکیل می‌دهند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز 379 نمونه تعیین گردید. تحقيق حاضر از نظر هدف از نوع تحقيقات كاربردي است و از لحاظ روش و اجرا، تحقيق حاضر از تحقيقات توصيفي- تحليلي با تأكيد بر شاخه همبستگي مي‌باشد. در اين تحقيق ابتدا با استفاده از نرم‌افزار SPSS هر متغيير در قالب جداول و شاخص‌هاي آماري توصيف شده و سپس جهت تجزيه تحليل داده‌ها، آزمون فرضيه‌ها و در كل براي تعميم نتايج از نمونه به جامعه آماري از روش مدل‌سازي معادله ساختاري بوسيله نرم‌افزار LISREL استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که پذیرش یک سیستم اطلاعاتی به‌خصوص از دیدگاه کاربران نهایی، ناشی از تناسب بین شخص و سیستم‌هاي اطلاعاتی است. در نهايت پس از بررسي اين سيستم اطلاعاتي مشخص شد كه اين سيستم اطلاعاتي از كيفيت قابل قبولي برخوردار است و راه‌كارهايي جهت بهبود فرضیه‌های رد شده ارائه شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   85 - ارائه الگوی مفهومی بهره‌وری نیروی انسانی با تلفیق رویکرد اسکاپ- کارت امتیازی متوازن
   رضا آقائی
   امروزه تمام كشورهاي جهان در پي بدست آوردن پيشرفت‌هايي در زمينه بهره‌وري هستند بدين معني كه بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار توليد ملي بيشتري دست يابند زيرا ميان درآمد سرانه هر كشور و شاخص بهره‌وري رابطه‌اي مستقيم وجود دارد. يكي از عوامل مهم در پيشبرد اهداف مديريت در چکیده کامل
   امروزه تمام كشورهاي جهان در پي بدست آوردن پيشرفت‌هايي در زمينه بهره‌وري هستند بدين معني كه بتوانند با مصرف منابع كمتر به مقدار توليد ملي بيشتري دست يابند زيرا ميان درآمد سرانه هر كشور و شاخص بهره‌وري رابطه‌اي مستقيم وجود دارد. يكي از عوامل مهم در پيشبرد اهداف مديريت در سازمان نيروي متخصص مي‌باشد. بر اين اساس، نيروي ماهر و متخصص را سرمايه اصلي و رمز موفقيت سازمان مي‌دانند. از اين رو براي موفقيت و ادامه حيات سازمان بايد روش‌ها اصلاح شده و در روند انجام امور بهبود حاصل گردد و اين امر با بهره‌ور شدن سازمان‌ها و كاركنان آنها ميسر مي‌شود. به عبارت ديگر سازماني موفق‌تر است كه بتواند خدماتي با كيفيت و كارآيي بهتر و هزينه كمتر با اثربخشي به مشتريان خود ارائه دهد. این پژوهش بر آن است تا با بررسی ادبیات و مدل‌های مربوط به بهره‌وری، طی بیست سال گذشته، عوامل‎ اساسي و مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی را شناسايي و مناسب‌ترین الگوی بهره‌وری نیروی انسانی را ارائه کند. این تحقیق با استفاده از بررسی منابع موجود و به روش کتابخانه‌ای، به توسعه مجموعه دانسته‌های موجود درباره اصول و قوانین معيارهاي بهره‌وری نیروی انسانی پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی به چهل و هفت شاخص که با توجه مدل تلفیقی اسكاپ و کارت امتیازی متوازن، الگوی مفهومی بهره‌وری نیروی انسانی در چهار عامل: فناوری و دانش، مشتری، فنون و فرآيند و سازمانی طبقه‌بندی گردیده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   86 - شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و رویکرد BPMS؛ مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان یزد
   مجتبی قلی پور محمدعلی وحدت زاد محمدصالح اولیاء حسن خادمی زارع
   دانش همواره ابزاری قدرتمند در تثبیت جایگاه هر فرد/ جامعه، خدمت‌رسانی به عموم و رویکرد تعالی جوامع مستقل کنونی است. ارزش دانش آنجا حیاتی‌تر و معرض‌تر می‌گردد که بتوان آن را به کالا/ خدمتی جهت رفع نیازمندی‌های جامعه بشری تبدیل نمود. شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یک مؤسسه ک چکیده کامل
   دانش همواره ابزاری قدرتمند در تثبیت جایگاه هر فرد/ جامعه، خدمت‌رسانی به عموم و رویکرد تعالی جوامع مستقل کنونی است. ارزش دانش آنجا حیاتی‌تر و معرض‌تر می‌گردد که بتوان آن را به کالا/ خدمتی جهت رفع نیازمندی‌های جامعه بشری تبدیل نمود. شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یک مؤسسه کوچک حقیقی- حقوقی، ازجمله مؤسسه‌هایی است که توانایی بالایی در تبدیل دانش به فناوری دارند. این در حالی است که شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران نسبت به موارد مشابه در خارج و با توجه به سند چشم‌انداز 20ساله ایران، در وضعیت مناسب و مطلوب قرار ندارند. پژوهش حاضر باهدف شناسایی چالش‌های پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان موجود در پارک علم و فناوری اقبال یزد و دسته‌بندی این چالش‌ها با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی انجام پذیرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 137 نفر از مدیران و کارکنان رده ‌بالای این شرکت‌ها بوده است. 59 چالش‌ها به‌ دست ‌آمده از مطالعه ادبیات موضوع و نظر خبرگان، در یک پرسشنامه تدوین و بین جامعه هدف توزیع گردید. اعتبارسنجی 128 پرسشنامه گردآوری شده، توسط روش شبکه عصبی مصنوعی پیش انتشار با MSE=2.0332 تأيید گردید و دسته‌بندی چالش‌ها به‌وسیله شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه و با الهام از سیستم مدیریت فرایند کسب و کار انجام پذیرفته است. نتایج نشان داد که 59 چالش به ‌دست ‌آمده با توجه به الگوی سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار، در سه دسته چالش‌های مربوط به فعالیت‌های مدیریتی، عملیاتی (اصلی) و پشتیبانی دسته‌بندی شدند. همچنین تعداد چالش‌های مربوط به فعالیت‌های مدیریتی، عملیاتی (اصلی) و پشتیبانی به ترتیب با تعداد 27، 15 و 17 چالش به دست آمد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   87 - مروری بر ادبیات اقتصاد دانش‌بنیان: از شکل‌گیری تا عمل؛ مطالعه موردی: بررسی وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان در ایران
   عبداله علم خواه مهدی صادقی شاهدانی
   نظریه‌پردازان ظهور عصر جدید اقتصادی را پیش‌بینی کرده‌اند که در آن، دانش منبع اصلی ثروت و تولید اقتصادی به‌شمار می‌آید. به‌بیان دیگر، اقتصاد در عصر جدید از اقتصاد منبع بنیاد فاصله گرفته و به اقتصاد دانش‌بنیان نزدیک شده است. اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که براساس تولید، چکیده کامل
   نظریه‌پردازان ظهور عصر جدید اقتصادی را پیش‌بینی کرده‌اند که در آن، دانش منبع اصلی ثروت و تولید اقتصادی به‌شمار می‌آید. به‌بیان دیگر، اقتصاد در عصر جدید از اقتصاد منبع بنیاد فاصله گرفته و به اقتصاد دانش‌بنیان نزدیک شده است. اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که براساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش‌پایه مورد توجه خاص قرار می‌گیرند. به‌دلیل جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان، تأکیدات مقام معظم رهبری و توجه ویژه سیاست‌گذاران به تحقق آن در اسناد بالادستی، مقاله حاضر به مرور ادبیات اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته است. مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی مبتنی بر اسناد تهیه شده است، به مباحثی مانند اقتصاد دانش‌بنیان در سیر اندیشه‌های اقتصادی، پیدایش نظریه اقتصاد دانش‌بنیان، تعاریف، ویژگی‌ها، مزایا، ارکان، شاخص‌های اندازه‌گیری، سیاست‌ها و وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان در ایران براساس شاخص بانک جهانی پرداخته و در پایان، جمع‌بندی ارائه شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد تحقق اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند نیروی کار آموزش‌دیده و متخصص، سیاست‌های حمایتی دولت، اصلاح فرهنگ جامعه، سیستم کارای نوآوری و ابداعات، بومی‌کردن دانش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رژیم نهادی و محرک اقتصادی، حمایت از حقوق مالکیت معنوی و ... می‌باشد. هم‌چنین گزارش بانک جهانی در سال 2005 نشان می‌دهد، یک عدم توازن بسیار بالا بین متغیرهای شاخص بانک جهانی وجود دارد. با تلاش دولت این عدم توازن در سال 2007 کمی کاهش‌یافته و طبق آخرین گزارش بانک جهانی در سال 2012، ایران با میانگین 91/3 از بین 146 کشور جایگاه 94 را از لحاظ اقتصاد دانش‌بنیان کسب کرده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   88 - عدم تطابق الگوي تحقيقات قراردادي با مأموريت سازمان‌هاي پژوهش و فناوري در توسعه فناوري
   رضا بندريان
   به علت عدم ارتباط سازمان‌های پژوهش و فناوری (RTOs) با صنعت و تمايل بيشتر آنها براي انجام فعاليت‌هاي نزديك‌تر به دانشگا‌ها، كه منجر به ناكارآمدي آنها در انجام مأموريت اصلي‌شان شده بود، از سی سال پیش، دولت‌ها در بسیاری از کشورها با کاهش بودجه‌های دولتی سازمان‌های پژوهش و چکیده کامل
   به علت عدم ارتباط سازمان‌های پژوهش و فناوری (RTOs) با صنعت و تمايل بيشتر آنها براي انجام فعاليت‌هاي نزديك‌تر به دانشگا‌ها، كه منجر به ناكارآمدي آنها در انجام مأموريت اصلي‌شان شده بود، از سی سال پیش، دولت‌ها در بسیاری از کشورها با کاهش بودجه‌های دولتی سازمان‌های پژوهش و فناوری، آنها را برای تأمین مالی از طریق بودجه‌های تحقیقاتی صنعت هدايت نمودند و در برخی از موارد نیز از طریق قطع بودجه‌های دولتی سازمان‌های پژوهش و فناوری به درآمدزائی (به منظور خودکفائی) مجبور شدند. براين اساس نوع ديگري از سازمان‌هاي پژوهشي با عنوان سازمان‌هاي تحقيق قراردادي (CRO) شكل گرفت. در اين مقاله به منظور پاسخ به اين سؤال كه آيا الگوي تحقيقات قراردادي با مأموريت سازمان‌هاي پژوهش و فناوري در توسعه فناوري تطابق دارد يا خير، ابتدا به مرور تاريخي موضوع پرداخته و سپس فرايند تحقيقات قراردادي و تحقيقات مستقل و ويژگي‌هاي آنها بررسي شده است و بر مبناي آن نتايج و پيشنهادات ارائه ‌شده است. نتايج نشان مي‌دهد که انجام تحقیقات توسعه فناوري توسط سازمان‌هاي پژوهش و فناوري به شکل تحقيقات قراردادي میان بنگاه صنعت و سازمان‌هاي پژوهش و فناوري به علت مغایرت با الزامات و ماهيت توسعه فناوري و شرایط کار سازمان‌هاي پژوهش و فناوري گزینه مناسبی نمی‌باشد و رويكرد تحقيقات مستقل به عنوان روش مناسب‌‌تر پیشنهاد مي‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   89 - مقایسه دیدگاه‌های مختلف درباره رابطه هوشمندی‌ کسب‌وکار و مدیریت دانش
   حسن رنگريز نسيم افشاري
   امروزه، داشتن توانایی آینده‌نگری و تصمیم‌گیری درست برای هر سازمانی ضروری است. سازمان‌های موفق و پیشرفته برای بقا در محیط رقابتی و با تغییرات سریع راهبرد دانش‌محوری را برگزیده‌اند. روش مقابله با تغییرات و تصمیم‌گیری مناسب در مقابل آنها نقشی محوری در آینده سازمان ایفا می‌ چکیده کامل
   امروزه، داشتن توانایی آینده‌نگری و تصمیم‌گیری درست برای هر سازمانی ضروری است. سازمان‌های موفق و پیشرفته برای بقا در محیط رقابتی و با تغییرات سریع راهبرد دانش‌محوری را برگزیده‌اند. روش مقابله با تغییرات و تصمیم‌گیری مناسب در مقابل آنها نقشی محوری در آینده سازمان ایفا می‌کند. دو مفهومی که در تصمیم‌گیری‌های مدیران نقش اساسی ایفا می‌کنند، مدیریت دانش و هوشمندی کسب‌وکار هستند. هوشمندی کسب‌وکار و مدیریت دانش مفاهیمی با حوزه بسیار نزدیک به هم و شاید مشابه هستند که تاکنون روابط روشن و مناسب بین این دو مفهوم به درستی مشخص نشده است و بیشتر مدیران در تعیین مرز بین این دو مفهوم دچار مشکل می‌شوند. محققان درباره نوع ارتباط‌ بین آنها نظرهای متفاوتی دارند. در این مقاله، ابتدا هوشمندی کسب‌وکار و مدیریت دانش تعریف خواهد شد و پس از آن دیدگاه‌های محققان مختلف درباره نوع ارتباط آنها بیان می‌شود. به‌طور کلی، مشخص شده است که مدیریت دانش و هوشمندی کسب‌وکار هر دو اهداف مشترک دارند و فرآیند تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشند و پیاده‌سازی و اجرای این دو در سازمان‌ها از مزیت‌های رقابتی سازمان محسوب می‌شود. با این حال، مدیریت دانش شامل هر دو نوع دانش ضمنی و صریح است و داده‌های غیرساخت‌یافته را هم در نظر می‌گیرد. درحالی‌که هوشمندی کسب‌وکار بیشتر روی دانش صریح تمرکز می‌کند. در نهایت با بیان ضعف‌های هریک نتیجه‌گیری می‌شود که فارغ از نوع ارتباط این دو، مدیریت دانش و هوشمندی کسب‌وکار باید باهم ادغام شوند، چراکه هریک مزایا و معایبی دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   90 - ارائه رویکرد تحلیل ریسک پروژه های شرکت های دانش بنیان با استفاده از تکنیک ANP-RFMEA
   میثم جعفری اسکندری لیلا علي‌بيگي
   شرکتی که به توسعه محصول جدید، حضور در بازار و جنبه های تجاری سازی نوآوری توجه نماید به عنوان یک شرکت دانش بنیان معرفی می شود. در این شرکت ها با توجه به اینکه تمرکز سرمایه بر روی نوآوری و تجاری سازی است لذا عدم توجه به ریسک های بازار و اقتصاد، خسارت قابل توجهی را به شرکت چکیده کامل
   شرکتی که به توسعه محصول جدید، حضور در بازار و جنبه های تجاری سازی نوآوری توجه نماید به عنوان یک شرکت دانش بنیان معرفی می شود. در این شرکت ها با توجه به اینکه تمرکز سرمایه بر روی نوآوری و تجاری سازی است لذا عدم توجه به ریسک های بازار و اقتصاد، خسارت قابل توجهی را به شرکت وارد می نماید. به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش اثرات ریسک و خسارت وارده بر این شرکت ها، وجود یک روش قدرتمند در شناسایی و رتبه بندی واقعی از ریسک ها ضرورت می یابد. مرحله شناسایی و اولویت بندی ریسک ها از تاثیر گذارترین مراحل در فرآیند مدیریت ریسک است. به همین خاطر در این پژوهش برای تحلیل ریسک پروژه های شرکت های دانش بنیان از ترکیب تکنیک تحلیل اثرات و حالت شکست ریسک(RFMEA) و فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) استفاده شده است که در آن پارامترهای FMEA در قالب یک شبکه با هم مرتبط می شوند و این امر به تجمیع مزایا و توانمندی ها در روش ANP-RFMEA نسبت به روش FMEA منجر می شود. ابتدا با مطالعه و مرور پژوهش های انجام شده در حوزه تحقیق، ریسک های پروژه های شرکت های دانش بنیان شناسایی شده و با استفاده از ابزار پرسشنامه در اختیار کارشناسان مربوطه گذاشته می شود و در نهایت نتایج آن با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP-FMEA مورد تجزیه و تحلیل و رتبه بندی قرار می گیرد. در آخر توانمندی روش فوق در مقایسه با روش FMEA در رتبه بندی ریسک ها نشان داده می شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   91 - ارائه مدلی برای اولویت‌بندی و انتخاب پروژه‌های سبد در یک شرکت سهامی خاص براساس فرایند تحلیل شبکه (ANP)
   کبری يزدانی حسينعلي  حسن‌پور
   همواره تأسیس شرکت‌های بزرگ نیازمند هزینه‌های زیادی است و ایجاد شرکت‌های سهامی راهکار مؤثری جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی است. از طرفی تغییرات محیط شرکت‌ها را ملزم به داشتن راهبرد مؤثر و کارآمد می‌‌کند. که مدیریت سبد پروژه‌ها به عنوان الگوی نوین مدیریتی به منظور پیاده‌ساز چکیده کامل
   همواره تأسیس شرکت‌های بزرگ نیازمند هزینه‌های زیادی است و ایجاد شرکت‌های سهامی راهکار مؤثری جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی است. از طرفی تغییرات محیط شرکت‌ها را ملزم به داشتن راهبرد مؤثر و کارآمد می‌‌کند. که مدیریت سبد پروژه‌ها به عنوان الگوی نوین مدیریتی به منظور پیاده‌سازی راهبردها به کمک شرکت‌ها می‌آید. در این مقاله، با بررسی ادبیات موضوع و مطالعه چارچوب‌ها و با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه، مدل پیشنهادی برای یک شرکت سهامی خاص، که شامل فرایندهای "تهیه برنامه راهبردی سبد پروژه، تعریف سبد پروژه، مدیریت تغییرات راهبردی، ایجاد ساختار شبکه‌ای سبد پروژه‌ها، اولویت‌بندی و انتخاب پروژه‌ها براساس مدل ANP، سنجش ارزش کسب شده سبد پروژه، جمع‌آوری و تحویل اطلاعات به ذینفعان، تأیید سبد توسط ذی‌نفعان، تصویب و اجرای سبد پروژه، نظارت بر سبد پروژه و بازخورد" می‌باشد، ارائه گردیده است. و روایی و پایایی مدل پیشنهادی با جمع‌آوری 14 پرسشنامه و فرمول لاشه و ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از مطالعه میدانی صورت گرفته در یک شرکت سهامی خاص، معیارهای لازم برای اولویت‌بندی و انتخاب پروژه‌ها که شامل معیار سودآوری اقتصادی و منابع انسانی و همچنین معیار مربوط به ابعاد اجتماعی است استخراج شد و با استفاده از فرایند تحلیل شبکه، پروژه‌های منتخب براساس معیارها اولویت‌بندی شدند. روایی و پایایی تحقیق نیز با استفاده از فرمول لاشه و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   92 - ارزیابی و الویت بندی قابلیت های فناورانه با مدلی توسعه یافته در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت سایپا)
   عباس  خمسه سعیده براتی
   امروزه با پیشرفت فناوری در سطوح مختلف و همچنین ضرورت استفاده از فناوری های مدرن، نیاز به ارزیابی فناوری بیش از پیش احساس می شود . ارزیابی فناوری در مفهوم کلی به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن به شیوه ای نظام مند تأثیرات حاصل از معرفی، توسعه، تغییر و اصلاح یک فناوری را در چکیده کامل
   امروزه با پیشرفت فناوری در سطوح مختلف و همچنین ضرورت استفاده از فناوری های مدرن، نیاز به ارزیابی فناوری بیش از پیش احساس می شود . ارزیابی فناوری در مفهوم کلی به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن به شیوه ای نظام مند تأثیرات حاصل از معرفی، توسعه، تغییر و اصلاح یک فناوری را در یک بنگاه اقتصادی و یا یک جامعه مورد بررسی و سنجش قرار می دهد. با بررسی میزان توانمندی‌های فناورانه، حوزه‌های ضعف و قوت در فناوری مورد نظر مشخص می‌شود و زمینه لازم برای تصمیم گیری در رابطه با توسعه توانمندی‌های فناورانه ایجاد می‌ گردد. این مقاله سعی دارد به بررسی و تحلیل سطوح توانمندی فناورانه شرکت سایپا بپردازد. این پژوهش با مدل توسعه یافته ای در 8 عامل سطوح توانمندی فناورانه را مورد ارزیابی قرار داده و وضعیت شرکت را مشخص نموده است و شکاف موجود را برای تدوین پروژه های بهبود فناورانه ارایه نماید. پژوهش به روش توصیفی – پیمایشی بوده و داده ها با پرسشنامه جمع آوری شده اند. برای رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندی ها از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که میانگین توانمندی فناورانه شرکت سایپا در 8 عامل برابر 54.12 می باشد. همچنین در رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندی های فناورانه ، عامل وضعیت رقابت در صنعت بیشترین رتبه بندی را در بین عوامل کسب نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   93 - عارضه‌يابي عدم توسعه موفق صنايع دريايي ايران با استفاده از تحليل وضع موجود و مطلوب زنجيره ارزش صنعت
   سيدامير آقايي ابرندآبادي سيدحسين حسيني محمد سعید سیف نويد محمدي
   صنايع دريايي ايران به دليل دارا بودن 5800 كيلومتر خطوط ساحلي، دسترسي به درياهاي شمال، جنوب و آب‏هاي آزاد، پتانسيل لازم براي تبديل شدن به موتور محرک اقتصادي کشور را دارد. هدف اين مقاله بررسي زنجيره ارزش صنايع دريايي کشور به منظور تحليل شکاف وضع فعلي زنجيره صنعت با ايده‌آ چکیده کامل
   صنايع دريايي ايران به دليل دارا بودن 5800 كيلومتر خطوط ساحلي، دسترسي به درياهاي شمال، جنوب و آب‏هاي آزاد، پتانسيل لازم براي تبديل شدن به موتور محرک اقتصادي کشور را دارد. هدف اين مقاله بررسي زنجيره ارزش صنايع دريايي کشور به منظور تحليل شکاف وضع فعلي زنجيره صنعت با ايده‌آل جهاني در جهت يافتن گلوگاه‌ها و نقاط ضعف و قوت صنعت است. بدين منظور در ابتدا با مطالعه تطبيقي، تمامي مدل‌ها و چارچوب‌هاي بين المللي موجود در صنايع دريايي بررسي شده و از طريق مصاحبه با خبرگان، زنجيره ارزش بومي صنايع دريايي ترسيم شده‌است. سپس با بررسي شرکت‌هاي موجود در صنعت، نقاط ضعف و قوت و گلوگاه‌هاي ساختاري صنعت شناسايي و به منظور بهبود وضعيت زنجيره ارزش، راهکارهايي ارائه شده است. مبتني بر نتايج بدست آمده، چالش‌هاي ساختاري در فعاليت‌هاي پشتيبان زنجيره صنعت دريايي شامل نبود نظام و ساختار يکپارچه جهت ارائه خدمات ايمني، ضمانت و بيمه، نبود نظام‌هاي شغلي-مهارتي جهت ارتقا مهارت نيروي انساني، فعال نشدن موثر سيستم‌هاي مالي، نبود مديريت موثر در خصوص امور گمرکي و در نهايت نبود ساختارهاي تحقيق و توسعه در صنعت است. در خصوص خلاهاي موجود در فعاليت‌هاي اصلي زنجيره صنعت نيز مي‌توان به ضعف در فعاليت‌هاي نيازسنجي و امکان‌سنجي، نبود وندورليست‌هاي جامع، ضعف در مديريت تامين تجهيزات داخلي و کيفيت نامناسب فعاليت‌هاي مهندسي اشاره کرد. با بررسي صورت گرفته، با ايفاي نقش موثر و حاکميتي دولت، بهره‌گيري از ظرفيت شرکت‌هاي بخش خصوصي و بهره‌گيري از فرصت همکاري‌هاي بين المللي شرايط جهت بهبود وضعيت زنجيره ارزش صنعت فراهم مي‌گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   94 - شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان یزد)
   مجتبی قلی پور محمدعلی وحدت زاد محمدصالح اولیاء حسن خادمی زارع
   نقش علم و دانش در رشد ملی به دلیل ایجاد تخصص و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، همواره مورد توجه است و جایگاه فناوری و دانش به‌عنوان عوامل درون‌زا در این توسعه، یک جایگاه حیاتی محسوب می‌گردد. از سوی دیگر تبدیل دانش به کالا/ خدمت است که موجب رفع نیازمندی‌های جوامع مختلف م چکیده کامل
   نقش علم و دانش در رشد ملی به دلیل ایجاد تخصص و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، همواره مورد توجه است و جایگاه فناوری و دانش به‌عنوان عوامل درون‌زا در این توسعه، یک جایگاه حیاتی محسوب می‌گردد. از سوی دیگر تبدیل دانش به کالا/ خدمت است که موجب رفع نیازمندی‌های جوامع مختلف می‌گردد. شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله مؤسسه‌های هستند که به‌عنوان کارخانه تبدیل دانش به کالا/ خدمت فعالیت می‌نمایند. با آنکه شرکت‌های دانش‌بنیان عامل ایجاد اقتصاد دانشی پایدار و توسعه دانش بومی در بسیاری از کشورها می‌باشند، اما این مؤسسه‌ها در ایران مطابق با چشم‌انداز 20 ساله کشور، از لحاظ کمی و کیفی در وضعیت مطلوب قرار نداشته و در مسیر توسعه خود دچار چالش‌هایی هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های فراروی شرکت‌های دانش‌بنیان موجود در پارک علم و فناوری اقبال یزد و اولویت‌بندی این چالش‌ها با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی انجام پذیرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 137 نفر از مدیران و کارکنان رده ‌بالای این شرکت‌ها بوده است. 59 چالش به‌دست ‌آمده از مطالعه ادبیات موضوع و نظر خبرگان، در یک پرسشنامه تدوین و بین جامعه هدف توزیع گردید. اعتبارسنجی 128 پرسشنامه گردآوری ‌شده، توسط روش شبکه عصبی مصنوعی پیش انتشار با MSE=2.0332 تأيید گردید و اولویت‌بندی چالش‌ها به‌وسیله شبکه عصبی مصنوعی تابع شعاع مدار انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که 19 چالش از 59 چالش به‌دست ‌آمده در اولویت بوده‌اند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به: مشکلات اقتصادی کشور، رکود صنعت و بازارهای داخلی و سیاست‌های ناموزون حمایتی دولت، اشاره نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   95 - بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان
   مهديه  تاري محمود مرادی مصطفی ابراهیم پور ازبری
   امروزه با توجه به رشد و توسعه پژوهش‌های آکادمیک در حوزه فناوري‌هاي برتر، شرکت‌های کوچک و متوسط نقش بسزایی در تحریک و تشویق کارآفرینی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند، بنابراین پاسخ به این سؤال ضروری است که چه عواملی سبب رشد و موفقیت این شرکت‌ها خواهند شد. هدف چکیده کامل
   امروزه با توجه به رشد و توسعه پژوهش‌های آکادمیک در حوزه فناوري‌هاي برتر، شرکت‌های کوچک و متوسط نقش بسزایی در تحریک و تشویق کارآفرینی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند، بنابراین پاسخ به این سؤال ضروری است که چه عواملی سبب رشد و موفقیت این شرکت‌ها خواهند شد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت این شرکت‌ها با استفاده از یک مطالعه کیفی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی است. بدین منظور مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از روش کیفی تحلیل تم صورت گرفته است. خبرگان مورد مصاحبه در تحقیق حاضر 20 نفر از مدیران عامل شرکت‌های موفق و برتر دانشگاهی و دانش‌بنیان مستقر در شهرک علم و تحقیقات اصفهان (شیخ‌بهایی) در 3سال اخیر هستند. مرور ادبیات، پژوهش‌های انجام گرفته و نتایج مصاحبه‌ها نشان‌دهنده 3تم اصلی است که عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان را در 3 سطح فردی، سازمانی و محیطی طبقه‌بندی می‌کند. براساس نتایج بررسی به نظر می‌رسد دولت و شرایط محیطی نقش مهم‌تری در ایجاد زمینه‌ای مناسب برای رشد و موفقیت این شرکت‌ها ایفا می‌کنند و با توجه به مصاحبه‌های صورت گرفته، از دید خبرگان این عامل نقش اصلی در موفقیت و دوام شرکت‌های زایشی و دانش‌بنیان دارد. در پایان مقاله براساس یافته‌ها، ضمن اشاره به برخی کاستی‌های موجود در زمینه فعالیت این شرکت‌ها و اهم تأکیدات خبرگان امر، برخی ملاحظات لازم جهت تقویت عوامل مؤثر نیز ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   96 - توسعه فرایند اکتساب و انتشار دانش ضمنی و مستندسازی تجارب به‌منظور آموزش و توانمندسازی سازمانی
   پیمان اخوان علي  شهابي‌پور
   تجارب خبرگان از مهم‌ترین منابع کسب دانش و آموزش سازمانی است. تشریح دانش ضمنی سخت یا گاهی غ&#x