• صفحه اصلی
  • بررسی اثر ارزش درک شده بر مقاومت در برابر پذیرش فناوری بلاکچین در صنعت گردشگری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401121041425 بازدید : 462 صفحه: 14 - 24

10.61186/jstpi.41425.19.76.14

20.1001.1.17355486.1402.19.76.8.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط