• صفحه اصلی
  • تأثیرات فناوری بلاکچین بر حرفه حسابداری و حسابرسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400120234218 بازدید : 470 صفحه: 25 - 32

10.61186/jstpi.34218.19.76.25

20.1001.1.17355486.1402.19.76.5.5

نوع مقاله: مروری

مقالات مرتبط