• صفحه اصلی
  • شناسایی فاکتورهای مؤثر در پذیرش اینترنت‌اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه‌شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران ـ همراه‌اول

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970805165252 بازدید : 2334 صفحه: 1 - 12

10.7508/jstpi.2019.02.001

20.1001.1.17355486.1398.15.58.7.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط