• صفحه اصلی
  • ارزیابی کارایی روش بازاریابی ویروسی ترکیبی با روش خوشه‌بندی شبکه‌ای و مقایسه نتایج

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970806165265 بازدید : 2140 صفحه: 65 - 72

10.7508/jstpi.2019.02.008

20.1001.1.17355486.1398.15.58.8.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط