• صفحه اصلی
  • نقش قابلیت‌های سازمانی در کاهش ریسک‌های فناورانه و بهبود عملکرد بازار شرکت‌های دانش‌بنیان با میانجی‌گری هوشمندی فناوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970306121325112408 بازدید : 7408 صفحه: 12 - 22

10.52547/jstpi.20679.16.61.12

20.1001.1.17355486.1398.16.61.1.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط