• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - دی.ان.ای شرکت های دانش بنیان
    حسين رحمان سرشت محسن ذبيحي جامخانه
    امروزه فضای کسب و کار سازمان ها و شرکت ها بشدت تحت تاثیر اقتصاد دانش بنیان قرار دارد، بطوریکه ظهور شرکت هایی عنوان شرکت های دانش بنیان به امری عادی تبدیل شده است. شرکت هایی که با محوریت دانش و با تکیه بر نوآوری فناورانه و تجاری سازی آن شکل می گیرد و تولید ثروت و کارآفر چکیده کامل
    امروزه فضای کسب و کار سازمان ها و شرکت ها بشدت تحت تاثیر اقتصاد دانش بنیان قرار دارد، بطوریکه ظهور شرکت هایی عنوان شرکت های دانش بنیان به امری عادی تبدیل شده است. شرکت هایی که با محوریت دانش و با تکیه بر نوآوری فناورانه و تجاری سازی آن شکل می گیرد و تولید ثروت و کارآفرینی هدف اصلی آنها است. بدون شک این شرکت ها با توجه به تفاوت با دیگر انواع سازمان ها، مشکلات و نارسایی های سازمانی خاص خود را دارند. استفاده از استعاره ها می تواند به مدیران در شناخت بهتر سازمان ها کمک کند و زوایای پنهان سازمان را برای حل بهتر مشکلات پیش روی آنان نمایان سازد. یکی از استعاره های جدید، دی.ان.ای سازمانی است که فرض آن این است که سازمان ساختاری شبیه به بدن موجود زنده دارد. براین اساس، در این پژوهش دی.ان.ای شرکت های دانش بنیان مطالعه شده است. جامعه آماری، شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (60 شرکت) است که از این میان، 10 شرکت (شامل 102 نفر) مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه استاندار هونالد است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس و آزمون مقایسه های زوجی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد دی.ان.ای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به هیچ یک از چهار نوع دی.ان.ای ای که هونالد معرفی کرده است شباهت ندارد، و هریک از ابعاد مورد مطالعه، در یکی از انواع دی.ان.ای ها قرار می گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسائی روش های مناسب برای بلوک جریان های درآمدی در کسب و کارهای الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکت کاغذ دیواری آرمانی (صنعت کاغذدیواری))
    صديقه بهرامي کميل علی عبدالهی
    امروزه کسب و کارها با محیطی چالش برانگیز و همواره در حال تغییر روبه رو هستند، تجارت و روش های کسب و کار، یکی از مهمترین حوزه هایی است که با به کارگیری فناوری های اطلاعاتی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است، بسیاری از روش های کسب درآمد متحول گشته و روش ها و ارزش های جدید فر چکیده کامل
    امروزه کسب و کارها با محیطی چالش برانگیز و همواره در حال تغییر روبه رو هستند، تجارت و روش های کسب و کار، یکی از مهمترین حوزه هایی است که با به کارگیری فناوری های اطلاعاتی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است، بسیاری از روش های کسب درآمد متحول گشته و روش ها و ارزش های جدید فراوانی پا به عرصه وجود نهادند. مدل‌های کسب و کارِ شرکت‌ها یکی از عوامل اصلی در میزان موفقیت عملکرد آن‌ها و در واقع چارچوبی برای کسب درآمد هستند، به سه پرسش کلیدی پاسخ می‌دهند، کدام فعالیت‌ها، چگونه و چه وقت باید انجام شوند؟ پاسخ صحیح به این پرسش‌ها منجر به عملکرد مناسب و ارائه مزایای مطلوب به مشتریان و در نهایت سود برای شرکت می شود. اگر مشتریان قلب مدل کسب و کار باشند، جریان های درآمدی شریان های آن را تشکیل می دهند. شرکت باید از خود بپرسد که هر بخش مشتری واقعا برای چه ارزشی تمایل به پرداخت پول دارد؟ از این رو هدف اصلی مقاله، شناسائی روش های مناسب برای بلوک درآمدی در کسب و کار الکترونیکی در صنعت کاغذ دیواری برای شرکت آرمانی می باشد. چارچوب تئوریک تحقیق بر مبنای مدل استروالدر ترتیب داده می شود. جامعه آماری در این تحقیق مدیران ارشد، پرسنل واحدهای مالی، بازاریابی و فروش شرکت آرمانی می باشد. سپس از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و با استفاده از تحلیل محتوا از نوع تحلیل تم سعی شد تا مولفه های اصلی جریان های درآمدی و هزینه مدل کسب و کار الکترونیک استخراج گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تاثیر نوسازی نرم افزاری بر هویت: رویکردی اجتماعی با توجه به قوانین علم و فناوری
    اسماعيل جهانبخش نسرین آبشاهی
    در دهه های اخیر مشخص شده قوانین نوآوری نقشی تعیین کننده در فرایند تکامل فناورانه دارد. با توجه به وجود روابط پویا بین قوانین و نوآوری، داشتن نگاهی جامع در تجزیه و تحلیل فرایندهای فناورانه ضروری به نظر می رسد. با توجه به گسترش کاربرد و تاثیر فناوری در جامعه به خصوص سازما چکیده کامل
    در دهه های اخیر مشخص شده قوانین نوآوری نقشی تعیین کننده در فرایند تکامل فناورانه دارد. با توجه به وجود روابط پویا بین قوانین و نوآوری، داشتن نگاهی جامع در تجزیه و تحلیل فرایندهای فناورانه ضروری به نظر می رسد. با توجه به گسترش کاربرد و تاثیر فناوری در جامعه به خصوص سازمانها، انجام مطالعات فرهنگی-اجتماعی در حوزه علم و فناوری اهمیت خاصی دارد. این تحقیق با نگاه جامعه شناختی بر حوزه فناوری اطلاعات، با هدف بررسی محدوده ای از تاثیرات نوسازی نرم افزاری روند های سنتی در سیستم امور مشترکین مخابرات استان اصفهان بر مولفه های هویت مورد ارزیابی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با تاکید بر تئوریهای آنتونی گیدنز، روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه بر روی 222 نفر از کاربرانی که از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند، روابط مورد نظر را تبیین کرد. کلیه تحلیلهای صورت گرفته به کمک نرم افزار بسته آماری برای علوم اجتماعی انجام شد. نتایج نشان می دهد که دو ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیر نوسازی نرم افزاری روندهای سنتی با متغیر اعتماد بنیادین کاربران(001/0p<) و بین متغیر نوسازی نرم افزاری روندهای سنتی و متغیر ارزشها و نگرشهای کاربران (001/0p<) وجود دارد. همچنین دو ارتباط مستقیم و معنادار دیگری بین متغیر ارزشها و نگرشهای کاربران با متغیر هویت شخصی کاربران (02/0p<) و متغیر اعتماد بنیادین کاربران با متغیر هویت شخصی کاربران (001/0p<) وجود دارد. متغیر اعتماد بنیادین کاربران (001/0 p<، 26/0 = β) پیش بینی کننده متغیر هویت شخصی کاربران می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - عارضه‌يابي عدم توسعه موفق صنايع دريايي ايران با استفاده از تحليل وضع موجود و مطلوب زنجيره ارزش صنعت
    سيدامير آقايي ابرندآبادي سيدحسين حسيني محمد سعید سیف نويد محمدي
    صنايع دريايي ايران به دليل دارا بودن 5800 كيلومتر خطوط ساحلي، دسترسي به درياهاي شمال، جنوب و آب‏هاي آزاد، پتانسيل لازم براي تبديل شدن به موتور محرک اقتصادي کشور را دارد. هدف اين مقاله بررسي زنجيره ارزش صنايع دريايي کشور به منظور تحليل شکاف وضع فعلي زنجيره صنعت با ايده‌آ چکیده کامل
    صنايع دريايي ايران به دليل دارا بودن 5800 كيلومتر خطوط ساحلي، دسترسي به درياهاي شمال، جنوب و آب‏هاي آزاد، پتانسيل لازم براي تبديل شدن به موتور محرک اقتصادي کشور را دارد. هدف اين مقاله بررسي زنجيره ارزش صنايع دريايي کشور به منظور تحليل شکاف وضع فعلي زنجيره صنعت با ايده‌آل جهاني در جهت يافتن گلوگاه‌ها و نقاط ضعف و قوت صنعت است. بدين منظور در ابتدا با مطالعه تطبيقي، تمامي مدل‌ها و چارچوب‌هاي بين المللي موجود در صنايع دريايي بررسي شده و از طريق مصاحبه با خبرگان، زنجيره ارزش بومي صنايع دريايي ترسيم شده‌است. سپس با بررسي شرکت‌هاي موجود در صنعت، نقاط ضعف و قوت و گلوگاه‌هاي ساختاري صنعت شناسايي و به منظور بهبود وضعيت زنجيره ارزش، راهکارهايي ارائه شده است. مبتني بر نتايج بدست آمده، چالش‌هاي ساختاري در فعاليت‌هاي پشتيبان زنجيره صنعت دريايي شامل نبود نظام و ساختار يکپارچه جهت ارائه خدمات ايمني، ضمانت و بيمه، نبود نظام‌هاي شغلي-مهارتي جهت ارتقا مهارت نيروي انساني، فعال نشدن موثر سيستم‌هاي مالي، نبود مديريت موثر در خصوص امور گمرکي و در نهايت نبود ساختارهاي تحقيق و توسعه در صنعت است. در خصوص خلاهاي موجود در فعاليت‌هاي اصلي زنجيره صنعت نيز مي‌توان به ضعف در فعاليت‌هاي نيازسنجي و امکان‌سنجي، نبود وندورليست‌هاي جامع، ضعف در مديريت تامين تجهيزات داخلي و کيفيت نامناسب فعاليت‌هاي مهندسي اشاره کرد. با بررسي صورت گرفته، با ايفاي نقش موثر و حاکميتي دولت، بهره‌گيري از ظرفيت شرکت‌هاي بخش خصوصي و بهره‌گيري از فرصت همکاري‌هاي بين المللي شرايط جهت بهبود وضعيت زنجيره ارزش صنعت فراهم مي‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارتباط گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازماني (مطالعه موردی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
    مجتبي ناهيد علی داوری فيروزه ساجدنيا
    در عصر حاضر سرعت‌ تغییرات‌ و دگرگونی‌ به حدی‌ است‌، که‌ هیچ‌ یک‌ از افراد بشر حتی‌ در یک‌قرن‌ گذشته‌ پیش‌ بینی‌ چنین‌ تغییراتی‌ را نمی‌کرد. ‌فرآیند کارآفرینی، فرآیندی‌ است‌ كه‌ طی‌ آن‌ در بطن‌ یك‌ جامعه‌ كهن، سامان‌ تازه‌ای‌ ایجاد می‌شود. یکی از دغدغه‌های مهمی که سازمان چکیده کامل
    در عصر حاضر سرعت‌ تغییرات‌ و دگرگونی‌ به حدی‌ است‌، که‌ هیچ‌ یک‌ از افراد بشر حتی‌ در یک‌قرن‌ گذشته‌ پیش‌ بینی‌ چنین‌ تغییراتی‌ را نمی‌کرد. ‌فرآیند کارآفرینی، فرآیندی‌ است‌ كه‌ طی‌ آن‌ در بطن‌ یك‌ جامعه‌ كهن، سامان‌ تازه‌ای‌ ایجاد می‌شود. یکی از دغدغه‌های مهمی که سازمان‌ها را مجاب نموده گرايش به سمت فعاليت های کارآفرينانه داشته باشند، بحث بقا و رشد می‌باشد. در نتیجه بايد اذعان داشت زمان آن فرا رسيده كه به بررسي روابط ميان رفتار كارآفرينانه و عملكرد پرداخته شود. از اين رو هدف این پژوهش بررسی رابطه میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 1394 می‌باشد. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی برای بررسی روابط میان متغیرها استفاده شده و جامعه آماری تحقیق برخی کارکنان برحسب سطوح مختلف مدیریتی و اعضای هیات علمی و كارشناسان که 110 نفر از 320 نفر كل کارکنان برآورد‌ گرديد. براي تحليل داده‌ها از همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره و براي تائید مدل از مدل معادلات ساختاري استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبتی میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی به طور مستقيم و نوآوری، پیشگامی، مخاطره‌پذيري و رقابت تهاجمي به عنوان ابعاد گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازماني به طور غیر مستقیم مي‌باشد، اما میان استقلال طلبي با عملکرد سازمانی رابطه معناداری یافت نشد؛ بنابراین توسعه نگرش و توجه به گرایش کارآفرینانه در سازمان می‌تواند در افزایش عملکرد سازمانی مؤثر واقع شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تاثیر فشارهای محیطی بر عملکرد سازمان با تاکید بر انتخاب فناوری سبز (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط تولید رنگ شیمیایی)
    حمید عزیزمحمدلو سپیده محمدنژاد مدردی
    عملکرد سازمانها یکی از مهمترین معیارها برای ارزیابی موفقیت آنها به شمار می رود. با توجه به اینکه در دهه های اخیر نگرانی ها نسبت به محیط زیست افزایش یافته، شرکت های کوچک و متوسط باید روشهایی به کار گیرند تا عملکرد خود در این حوزه را بهبود بخشند. یکی از این روشها، انتخاب چکیده کامل
    عملکرد سازمانها یکی از مهمترین معیارها برای ارزیابی موفقیت آنها به شمار می رود. با توجه به اینکه در دهه های اخیر نگرانی ها نسبت به محیط زیست افزایش یافته، شرکت های کوچک و متوسط باید روشهایی به کار گیرند تا عملکرد خود در این حوزه را بهبود بخشند. یکی از این روشها، انتخاب و به کارگیری فناوری سبز می باشد. این مفهوم، در سال های اخیر بسیار گسترش پیدا کرده و سازمان های بسیاری از آن به عنوان استراتژی زیست محیطی استفاده کرده اند. جدید می باشد با توجه به اینکه مهم ترین مساله برای هر سازمان، ارتقای درآمد و سودآوری می باشد، فناوری سبز، با کاهش مصرف انرژی، کاهش اتلاف و افزایش بازده، می تواند گام مهمی در این راستا بردارد. اين پژوهش با هدف بررسي تاثیر فشارهای محیطی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط با تاکید بر انتخاب فناوری سبز انجام يافته است. داده ها از طریق پرسشنامه و نمونه 75 تایی از مدیران صنایع تولید رنگ شیمیایی جمع آوری شده است. برای آزمون مدل مفهومی از روش مدلسازي معادلات ساختاري بر پایه روش کمترین مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، شرایط کلان بیشترین تاثیر را بر انتخاب فناوری سبز دارد و بهبود عملکرد زیست محیطی منجر به ارتقای عملکرد سازمان می شود. پیش بینی می شود با افزایش فشار شرایط کلان و حمایت دولت، صنایع گرایش بیشتری برای انتخاب فناوری سبز نشان دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طبقه بندي مشتريان خدمات اينترنتي با استفاده از الگوريتم داده كاوي
    فريد نوروزي حامد كاظمي پور
    امروزه نقش مشتريان بجاي پيروي از توليد کنندگان به هدايت آنها مبدل گشته است به همين دليل دسته بندي مشتريان در هدفمند سازي و سفارشي سازي خدمات و اولويت بندي محصولات شركتها بر مبناي ميزان سودآوري کمک شاياني مي کند. در بازار ارائه دهندگان خدمات اينترنتي، رقباي زيادي با هم ر چکیده کامل
    امروزه نقش مشتريان بجاي پيروي از توليد کنندگان به هدايت آنها مبدل گشته است به همين دليل دسته بندي مشتريان در هدفمند سازي و سفارشي سازي خدمات و اولويت بندي محصولات شركتها بر مبناي ميزان سودآوري کمک شاياني مي کند. در بازار ارائه دهندگان خدمات اينترنتي، رقباي زيادي با هم رقابت مي کنند زيرا سرمايه گذاري بر روي خدمات ارتباطي و اينترنتي سودآور و مفيد مي باشد. لذا براي پيشرفت در بازار مذکور، ارائه سرويس هاي جديد و خلاقيت و نوآوري از موارد ضروري مي باشد. شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي براي گرفتن حجم بيشتري از بازار بايد با شناخت کافي از بازار و مشتريان، به حفظ مشتريان موجود و جذب مشتريان جديد بپردازند چنين شركتهايي مي توانند با طبقه بندي و خوشه بندي مشتريان خود، ضمن شناسايي و حمايت از مشتريان فعال و سودرسان، مشتريان نامتعارف را از چرخه خدمات رساني شركت خارج نمايند. اين تحقيق با استفاده از الگوريتم داده كاوي، ضمن كشف و شناسايي چنين مشترياني، شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي را نيز به اهدافشان نزديكتر مي كند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسايي و اولويت‌‌بندي شايستگي‌هاي مديران واحدهاي تحقيق و توسعه فناوري
    پیمان مهدیلو ترکمانی مصطفی صفدری رنجبر اصغر مشبکي اصفهانی امیرعباس شجاعی
    امروزه نقش فناوري به‌عنوان کليدي‌ترين عامل در خلق ثروت و ايجاد مزيت رقابتي پايدار در سطوح مختلف به اثبات رسيده است. با توجه به نقش واحدهاي تحقيق و توسعه در ارتقاي قابليت‌هاي فناورانه بنگاه‌ها، مديريت اين واحدها به‌شدت اهميت پيدا کرده است. بنابراين ارائه الگويي براي انتخ چکیده کامل
    امروزه نقش فناوري به‌عنوان کليدي‌ترين عامل در خلق ثروت و ايجاد مزيت رقابتي پايدار در سطوح مختلف به اثبات رسيده است. با توجه به نقش واحدهاي تحقيق و توسعه در ارتقاي قابليت‌هاي فناورانه بنگاه‌ها، مديريت اين واحدها به‌شدت اهميت پيدا کرده است. بنابراين ارائه الگويي براي انتخاب مديران جديد يا توسعه قابليت‌هاي مديران فعلي اين واحدها ضروري مي‌نمايد. در اين پژوهش مفاهيم شايستگي‌ مديران و برخي چارچوب‌هاي پيشين مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه با برگزاري پانلي با حضور 12 نفر از خبرگان دانشگاه و صنعت نسبت به ‌تأييد شايستگي‌هاي شناسايي‌شده و دسته‌بندي آن‌ها اقدام شد. سپس 32 شايستگي شناسايي‌شده در سه دسته شايستگي‌هاي فردي و شخصيتي، شايستگي‌هاي مديريتي و رهبري و شايستگي‌هاي فني و تخصصي قرار گرفتند. در ادامه با دعوت از 62 نفر از مديران شاغل در اين واحدها و برگزاري جلسه‌اي به منظور معرفي و تشريح شايستگي‌هاي شناسايي شده، پرسشنامه پژوهش به آن‌ها ارائه شد. سپس از طريق تحليل پرسشنامه‌هاي دريافت شده از طريق آزمون فريدمن نسبت به اولويت‌بندي هر يک از شايستگي‌ها و اولويت‌بندي دسته‌هاي شناسايي‌شده اقدام شد. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد 3 شايستگي 1. کار تيمي، برقراري ارتباط و تسهيم دانش؛ 2. سازماندهي و هدايت تيم‌هاي تحقيقاتي و 3. ايجاد انگيزش و توانمندسازي متخصصين و کارکنان دانشي از اولويت بالاتري نسبت به ساير شايستگي‌هاي شناسايي‌شده برخوردارند. همچنين در شايستگي‌هاي دسته‌بندي‌شده نيز شايستگي‌هاي فردي و شخصيتي نسبت به ساير دسته‌ها از اولويت بالاتري برخوردار است. پرونده مقاله