• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزيابي عملكرد فناوري‌ها با استفاده از مدل هيبريدي
    صفر فضلی واحد آغشلویی
    در عصر رقابتي کنوني سازمان ها سعي در بدست آوردن مزيت رقابتي نسبت به يکديگر مي باشند‌. براي رسيدن به توان رقابتي، مديران نيازمند داشتن اطلاعاتي از عملکرد سازمان خود و تصميم گيري براي بهبود آن مي-باشند .از اينرو لازم است تا از روشي براي گردآوري اطلاعات در مورد عملکرد استف چکیده کامل
    در عصر رقابتي کنوني سازمان ها سعي در بدست آوردن مزيت رقابتي نسبت به يکديگر مي باشند‌. براي رسيدن به توان رقابتي، مديران نيازمند داشتن اطلاعاتي از عملکرد سازمان خود و تصميم گيري براي بهبود آن مي-باشند .از اينرو لازم است تا از روشي براي گردآوري اطلاعات در مورد عملکرد استفاده نماييم‌. متدهاي متنوعي براي ارزيابي عملکرد وجود دارد که در آنها معيار کارايي واحدهاي تحت مطالعه‌، قرار گرفتن آنها در مرز کارا مي باشد. با اين وجود‌، اين متدها از نقش متغير هاي مازاد در توليد غافل مي باشند و اين خود باعث عدم وجود دقت کافي در ارزيابي کارايي واحدها مي شود. در اين مقاله مدل هيبريدي در ارزيابي عملکرد شش واحد تصميم گيري بکار برده مي شود و با توجه به نتايج بدست آمده به عنوان ابزار سنجش جامع با نتايج واقعي تر براي تصميم گيري معرفي مي شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه الگويي جهت انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژي با استفاده از روش آناليز فاکتور در شرکت آلوپن
    اسداله  نجفی
    اکتساب تكنولوژي به عنوان ابزاري حياتي در جهت دستيابي به رقابت‌پذيري بين‌المللي و حركت پايدار به سوي توسعه از اهميت روز‌افزوني در فرآيند توسعه كشورها برخوردار است. بدون دستيابي به دانش، مهارتها، و تكنولوژي‌هاي رو به رشد نمي‌توان از آينده و حيات بلند‌مدت سازمان‌ها اطمينان چکیده کامل
    اکتساب تكنولوژي به عنوان ابزاري حياتي در جهت دستيابي به رقابت‌پذيري بين‌المللي و حركت پايدار به سوي توسعه از اهميت روز‌افزوني در فرآيند توسعه كشورها برخوردار است. بدون دستيابي به دانش، مهارتها، و تكنولوژي‌هاي رو به رشد نمي‌توان از آينده و حيات بلند‌مدت سازمان‌ها اطمينان حاصل نمود. شناسايي فرآيند اکتساب تكنولوژي و عوامل موثر بر آن و همچنين ايجاد زيرساختارهاي لازم براي جذب تكنولوژي اکتساب داده شده، از اهميت اساسي برخوردار است. از اينرو لازم است كه با ايجاد يك ساختار مشخص و هدفمند براي اکتساب تكنولوژي و در نظر گرفتن همه عوامل و جنبه‌هاي مختلف آن، از اثر‌بخش‌بودن اکتساب تكنولوژي انجام شده اطمينان حاصل نمود. روشهاي مختلفي براي اکتساب تكنولوژي و همكاري تكنولوژيكي وجود دارد كه با توجه به نوع نياز سازمان و محتواي تكنولوژي و همچنين خصوصيات شركت‌هاي اکتساب‌دهنده و اکتساب‌گيرنده، بعضي از اين روش‌ها كاراتر و اثربخش‌تر خواهند بود. شناسايي و تدوين مدلهايي كه ما را به تصميم‌گيري صحيح‌تر در زمينه اکتساب تكنولوژي سوق دهد، داراي اهميت زيادي مي‌باشد كه علاوه بر هرز نرفتن سرمايه‌ها و توانمندي‌ها منجر به ايجاد قابليتها و توانمندي‌هاي تكنولوژيكي مورد نظر در سازمان مي‌شود. به هر حال، اکتساب تكنولوژي براي كشورهايي مانند كشور ما كه از نظر سطح تكنولوژي اختلاف زيادي با ديگر كشورها دارند و ناچار به پركردن شكاف تكنولوژيكي خود مي‌باشند، موضوعي بسيار مهم بوده و در صورت عدم وجود نگرش علمي نسبت به آن مي‌تواند منجر به شكست و خطاهاي جبران‌ناپذيري شود. در اين مقاله سعي بر آنست تا بااستفاده از روش آناليز فاکتور، الگويي جهت شناسايي مناسب ترين روش اکتساب تکنولوژي در شرکتها ارائه گردد و الگوي مورد نظر در يک شرکت ايراني آزمون گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - انتقال فناوري از طريق مکانيسم توسعه پاک
    سید قاسم نوری نجفی امیر عباس  صدیقی
    انتقال فناوري‎هاي پاکِ زيست محيطي که در نتيجه انجام پروژه‎هاي CDM ، عايد کشورهاي ميزبانِ در حال توسعه مي‎گردد را مي‎توان از مهم‎ترين منافع حاصل از مکانيزم توسعه پاک پروتكل كيوتو به حساب آورد. انتقال فناوري بواسطه برخورداري از اعتبارات CDM ترکيبي از انتقال کامل از کشور چکیده کامل
    انتقال فناوري‎هاي پاکِ زيست محيطي که در نتيجه انجام پروژه‎هاي CDM ، عايد کشورهاي ميزبانِ در حال توسعه مي‎گردد را مي‎توان از مهم‎ترين منافع حاصل از مکانيزم توسعه پاک پروتكل كيوتو به حساب آورد. انتقال فناوري بواسطه برخورداري از اعتبارات CDM ترکيبي از انتقال کامل از کشور سرمايه‎گذار، بهبود و اصلاح فناوري‎هاي موجود در داخل و نيز انتقال دانش و ظرفيت‎سازي مي‌باشد که با توجه به مشکلات اغلب کشورهاي در حال توسعه در امر بهره‎مندي از فناوري مطلوب، براي اين كشورها از اهميت بالايي برخوردار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه چارچوبي براي ارزيابي پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات
    مریم محامد پور فاطمه ثقفی
    صاحبنظران دانشگاهی بر این امر توافق دارند که سرمایه گذاریهایی که در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می شود باید به دقت تنظیم، اندازه گیری و کنترل شود. پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای ویژگیهای خاصی از جمله ریسک بالا، بازگشت سرمایه محدود، ناملموس بودن نتای چکیده کامل
    صاحبنظران دانشگاهی بر این امر توافق دارند که سرمایه گذاریهایی که در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می شود باید به دقت تنظیم، اندازه گیری و کنترل شود. پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای ویژگیهای خاصی از جمله ریسک بالا، بازگشت سرمایه محدود، ناملموس بودن نتایج، دارا بودن هزینه ها و منافع پنهان هستند. وقتی پروژه های آینده نگاری حوزه فناوری اطلاعات انجام می شود ناملموس بودن نتایج چشمگیرتر می شود. تاکنون مقالات مختلفی، پروژه های حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات را با روش کارت امتیازی متوازن مورد سنجش قرار داده اند ولی در ارزيابي پروژه های آینده نگاری فناوری اطلاعات کاری انجام نشده است. اين مقاله در قالب ارائه چارچوبي، چگونگي بكارگيري اين مدل را براي ارزيابي و نظارت دقيق تر بر پروژه هاي آينده نگاري فناوري اطلاعات نشان مي دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - دانشگاه كارآفرينی ( مفهوم، زمينه‌هاي پيدايش و نحوة دستيابي)
    بهمن فکور
    در سطح جهان نظام علم اغلب كشور‌ها در پاسخگويي به نياز‌هاي فزايندة اجتماعي و اقتصادي به دانش و فناوري در حال تغيير و تحول هستند. نظرية دانشگاه كارآفرين يكي ازمدل‌هاي مطرح شده براي تبيين چهرة جديد و متحول شدة دانشگاه ها است كه از ويژگي‌هاي مهم آن تعامل گسترده‌تر دانشگاه‌ چکیده کامل
    در سطح جهان نظام علم اغلب كشور‌ها در پاسخگويي به نياز‌هاي فزايندة اجتماعي و اقتصادي به دانش و فناوري در حال تغيير و تحول هستند. نظرية دانشگاه كارآفرين يكي ازمدل‌هاي مطرح شده براي تبيين چهرة جديد و متحول شدة دانشگاه ها است كه از ويژگي‌هاي مهم آن تعامل گسترده‌تر دانشگاه‌ها با جامعه است. اين مقاله با كنكاشي در زمينه هاي پيدايش دانشگاه كارآفرين، مفهوم آن و نيز عوامل موثر در تبديل دانشگاه‌ها به دانشگاه كارآفرين در صدد است درك و شناخت بيشتري را از اين پديده به دست دهد. مقاله نشان مي دهد كه تحولات اجتماعي، اقتصادي محيطي و نيز تحولات دروني دانشگاه‌ها در دهه‌هاي اخير در پيدايش دانشگاه كارآفرين موثر بوده‌اند و دانشگاه كارآفرين به مفهوم داشتن كنش كارآفرينانه در راهبرد‌ها،ساختارها و عملكرد‌هاي دانشگاه است كه عملاً منجر به ايجاد ظرفيت‌هاي داخلي در آن براي انتقال فناوري و تاثيرگذاري در توسعه اقتصادي محلي و ملي واز طرف ديگر باعث افزايش درآمد‌هاي دانشگاه مي گردد. همچنين مقاله نشان مي دهد در مسير تبديل دانشگاه‌ها به دانشگاه كارآفرين لازم است آنها در ابعاد ساختاري،‌مديريتي،‌فرهنگي خود را متحول ساخته و با گسترش زير ساخت‌هاي مورد نياز زمينه را براي ايفاي كاركرد‌هاي جديد‌تر فراهم سازند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - الگوی پياده سازي مديريت زنجيره تامين در شرکتهاي کوچک ومتوسط
    هادی حیدری قره بلاغ
    در گذشته سازمانها با يکديگر همکاري و ارتباط کوتاه مدت داشته و به کسب سود حداکثر در کوتاه مدت مي‌انديشيدند. ولي امروزه با پيدايش شرکت‌هاي کوچک ومتوسط در پارکهاي فناوري اين سازمانها به همکاري يکديگر به روابط بلند مدت و به کسب سود با يکديگر همکاري مي‌کنند. بنابراين براي تو چکیده کامل
    در گذشته سازمانها با يکديگر همکاري و ارتباط کوتاه مدت داشته و به کسب سود حداکثر در کوتاه مدت مي‌انديشيدند. ولي امروزه با پيدايش شرکت‌هاي کوچک ومتوسط در پارکهاي فناوري اين سازمانها به همکاري يکديگر به روابط بلند مدت و به کسب سود با يکديگر همکاري مي‌کنند. بنابراين براي توليد يک محصول يا ارائه يک خدمت، سازمانهاي مختلفي با يکديگر همکاري مي‌کنند. از اين رو، مديريت زنجيره تامين يکي از راههاي پاسخگويي به روابط بلند مدت و کسب سود بيشتر و سهيم شدن اطلاعات شرکتهاي کوچک ومتوسط با همديگر مي‌باشد. در اين مقاله سعي داريم با بيان تاريخچه و روند شکل گيري و تعريف مديريت زنجيره تامين، ويژگيها، مولفه‌هاي اصلي مديريت زنجيره تامين، عوامل موثر در شکل گيري مديريت زنجيره تامين، مدل مرجع عمليات زنجيره تامين، و بر اساس مطالعات کتابخانه‌اي و ميداني و با روش تحقيق توصيفي- پيمايشي، به نتايج کاربرد مديريت زنجيره تامين در شرکتهاي کوچک و متوسط که عبارت است از : بهبود تمامي تبادلات مشتري، از ورود سفارش تا پرداخت فاکتور، بهبود تمامي تبادلات مواد فيزيکي، از تأمين کننده تا مصرف کننده، بهبود تمامي ارتباطات با بازار، از پيش بيني کل تقاضا تا برآوردن هر سفارش، بهبود فرايند مناسب براي زنجيرة تأمين بپردازيم. و در انتها به نحوه بکارگيري آن در شرکتهاي کوچک و متوسط پرداخته مي‌شود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی و نقد كتابچه خلاصه عملكرد پژوهش و فناوري دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي در سال‌هاي 1384 و 1385
    ساسان صدرایی رضا بهرادی یکتا
    در اين مقاله گزارش ارزيابي عملكرد پژوهش و فناوري دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي در سال‌هاي 1384 و 1385 كه با عنوان "خلاصه عملكرد پژوهش و فناوري" توسط دفتر بررسي و ارزشيابي پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري تهيه و تدوين گرديده است مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. در گزارش چکیده کامل
    در اين مقاله گزارش ارزيابي عملكرد پژوهش و فناوري دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي در سال‌هاي 1384 و 1385 كه با عنوان "خلاصه عملكرد پژوهش و فناوري" توسط دفتر بررسي و ارزشيابي پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري تهيه و تدوين گرديده است مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. در گزارش مورد نظر، عملكرد پژوهش و فناوري كليه دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي با پنج معيار يكسان مورد تجزيه و تحليل و مقايسه قرار گرفته است، در حاليكه هريك از موسسات پژوهشي بسته به نوع و فلسفه وجودي آنها داراي ماموريت متفاوتي مي باشند و در زنجيره توليد علم و فناوري در موقعيت‌هاي مختلفي قرار گرفته‌اند كه اين ماموريت و جايگاه آنها در زنجيره توليد علم و فناوري بايد در هنگام ارزيابي عملكرد مورد توجه قرار گيرد و معيارهاي ارزيابي عملكرد براساس آنها تعريف شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ابعاد جهانی سازی آموزش عالی
    احمدرضا اخوان صراف مریم نیلفروش زاده
    جریان جهانی شدن یک ماهیت فراملیتی برای ظرفیت های فنی و علمی در جهان ایجاد نموده و به عنوان یکی از چالش های اصلي آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است. اين پديده با قرار دادن روند گسترده اي پیش روی خدمات آموزشی برون مرزی، برخی از کشورهای توسعه یافته را به سوی چکیده کامل
    جریان جهانی شدن یک ماهیت فراملیتی برای ظرفیت های فنی و علمی در جهان ایجاد نموده و به عنوان یکی از چالش های اصلي آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است. اين پديده با قرار دادن روند گسترده اي پیش روی خدمات آموزشی برون مرزی، برخی از کشورهای توسعه یافته را به سوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آموزش با هدف همکاری علمی با سایر کشورها با هدف ارتقای کیفیت نیروی انسانی، دستیابی به مهارت های موجود در مکان های جدید، انتخاب دانشجو برای دانشگاه های داخلی، کاهش هزینه ها، دادوستد آزادتر و بهره گیری از محیط های سرمایه گذاری جدید سوق داده است. عوامل محرک بیشماری برای پیشبرد آموزش عالی جهانی وجود دارد. از جمله این عوامل می توان به ظهور فناوری ارتباطات اطلاعاتی اشاره نمود. اين فناوری مرزهای جغرافیایی را از بین می برد به گونه ای که متقاضیان می توانند درکشورخود خدمات آموزش عالی مورد نیاز را از دانشگاه های معتبر درگوشه دیگری ازجهان تامین نمایند . بدين ترتيب پدیده جهانی شدن تنها در صورتی یک فرصت خواهد بود که واحدهاي آموزش عالی بتوانند ناکارآمدی هاي خود را بر طرف کنند، در غیر اینصورت سیلاب جهانی شدن هم متقاضیان خدمات آموزشي (دانشجویان) و هم ارائه دهندگان آموزش(اساتید و نخبگان علمی) را جذب خواهد کرد. این مقاله با توجه به تحولات و تغییرات پیوسته جهان به بررسی ابعاد جهانی سازی آموزش عالی می پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - آينده نگاري: نيم نگاهي به تجربيات آغازين ژاپن، آلمان و ايران
    امید  مجد رحیم آبادی افسون فتح الهی
    از آنجا که آينده نگاري در دنياي پر از رقابت و پيچيدگي امروز، امري اجتناب ناپدير است؛ اين مقاله سعي دارد تا ضمن بيان اهميت و ضرورت آينده نگاري، به بررسي مفاهيم و تعاريف آن پرداخته و همينطور تفاوت آينده نگاري را با ساير واژگان مشابه نظير پيش بيني بيان نمايد. در ادامه ضمن چکیده کامل
    از آنجا که آينده نگاري در دنياي پر از رقابت و پيچيدگي امروز، امري اجتناب ناپدير است؛ اين مقاله سعي دارد تا ضمن بيان اهميت و ضرورت آينده نگاري، به بررسي مفاهيم و تعاريف آن پرداخته و همينطور تفاوت آينده نگاري را با ساير واژگان مشابه نظير پيش بيني بيان نمايد. در ادامه ضمن معرفي مختصر روشهاي متداول در اين فرآيند، دسته بندي آنها را از نقطه نظر رويکردهاي مطرح ارائه کرده؛ ضمنا نگاهي هم به تجربيات سالهاي اول آينده نگاري دو کشور ژاپن و آلمان داشته باشد؛ و در مقابل تجربيات آغازين آينده نگاري در ايران را معرفي نمايد پرونده مقاله