• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تبیین تاثير شبکه‌سازی R&D بر افزایش ارزش در SMEs
    عباس  خمسه رضا رادفر
    در سال‌هاي اخير، اهميت و نقش شركت‌هاي کوچک و متوسط در کشـورهـاي صنعـتي و کشورهـاي در حـال تـوسعـه رو بــه افزايش بوده و به‌دليل ظهور تکنولوژی‌هاي نوين در توليد و ارتباطات، تحولاتي در روش‌هاي توليد، توزيع و ساختار تشکيلاتي بنگاه‌ها پديد آمده و در همين راستا اهميت واحدهاي چکیده کامل
    در سال‌هاي اخير، اهميت و نقش شركت‌هاي کوچک و متوسط در کشـورهـاي صنعـتي و کشورهـاي در حـال تـوسعـه رو بــه افزايش بوده و به‌دليل ظهور تکنولوژی‌هاي نوين در توليد و ارتباطات، تحولاتي در روش‌هاي توليد، توزيع و ساختار تشکيلاتي بنگاه‌ها پديد آمده و در همين راستا اهميت واحدهاي کوچک و متوسط سير فزاينده‌اي پيدا نموده است. کشورهاي پيشرفته و تازه توسعه يافته به‌منظور تضمين رقابت در بازار آزاد و جلوگيري از انحصار شرکت‌هاي بزرگ، هميشه راهبردها و سياست‌هاي ويژه‌اي را براي ارتقاي صنايع کوچک و متوسط و تسهيل ورود شرکت‌هاي کارآفرين در عرصه اقتصادي اتخاذ نموده‌اند. شبكه به گروهي از شركت‌ها اطلاق مي‌شود كه در رابطه با پروژه خاصي با هم همكاري دارند و از تخصص‌هاي هم به‌منظور غلبه بر مشكلات معمول و روزمره و دستيابي به راندمان بهتر استفاده مي‌كنند. شبكه‌ها به‌عنوان بستر و موقعيت قوي در مبحث تجارت جهاني مطرح و از دهه 90 نيز در حوزه تجارت نوين و مساعدت در ايجاد نوآوري‌ها در شركت‌هاي كوچك و متوسطٌ شديداً مورد توجه قرار گرفتند. از آنجا كه شركت‌هاي کوچک و متوسط قيود، مشکلات و فرصت‌هاي مشابه دارند، يك خط مشي شبکه‌اي مشابه، تسهيلات شبکه‌اي متناسب با ضرورت‌ها و نيازهاي شركت‌هاي کوچک و متوسط فراهم مي‌کند، همچنين خوشه‌سازی و شبكه‌سازي شركت‌هاي کوچک و متوسط به‌عنوان يك منبع مهم اطلاعاتي و ايده‌سازي براي نوآوري‌هاي فرايند و توليد است. از سوي ديگر شركت‌هاي کوچک و متوسط مرتبط با هم‌، مي‌توانند R&D منسجم داشته باشند که هزينه کلي آن از مجموع هزينه‌هاي R&D هر شركت‌هاي کوچک و متوسط به تنهايي و جداگانه کمتر است. همچنين توسعه محصول، بهبود فرآيند، مشاوره‌هاي مشترک و هماهنگي در بهبود فرآيندها در شركت‌هاي کوچک و متوسط قرار گرفته در نظام شبکه‌اي بسيار ثمربخش‌تر از فرآيند و مشاوره براي شركت‌هاي کوچک و متوسط مجزا از هم مي‌باشد. اخذ گواهينامه‌هاي استاندارد و کدهاي مربوط براي تشکيلات شبکه‌اي سهل‌الوصول‌تر و کم‌هزينه‌تر است. همچنين شبکه‌هاي آموزشي، امکان دسترسي به منابع آموزشي منسجم و مستمر را براي کليه شركت‌هاي کوچک و متوسط در شبکه فراهم مي‌آورد و به‌طور كلي اينكه منافع ناشي از تشکيل شبکه شركت‌هاي کوچک و متوسط مي‌تواند رافع نيازهاي آنها در ارتباط با ورود به عرصه رقابت جهاني باشد. در اين مقاله سعي داريم تا ضمن بررسي نقش شبكه‌سازي R&D در ميان شركت‌هاي کوچک و متوسط، به چالش‌ها و فرصت‌هاي حاصل از آن بپردازيم. همچنين به منافع و عوايدخوشه‌سازی و شبكه‌سازي ميان شركت‌هاي کوچک و متوسط پرداخته و خلق ارزش‌هاي حاصل از شبكه‌سازي R&D در موفقيت و پيشرفت شركت‌هاي کوچک و متوسط در بازار رقابت را مورد تحليل قرار خواهیم داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحي مدلي جهت تعيين فرصت ها و تجاري سازي آنها در مراكز تحقيق و توسعه
    احمد موسائی
    امروزه، ضرورت پرداختن به مقوله تحقيق و توسعه در كشورمان ايران، بيش از پيش و فراتر از كشورهاي توسعه يافته احساس مي شود. تحقيقات مي تواند راهگشا باشد اگر هدفمندتر به آن پرداخته شود. تحقيق و توسعه تنها مزيت رقابتي شركت هاي امروزي است و تنها شركت هايي پايدارند كه تحقيق و تو چکیده کامل
    امروزه، ضرورت پرداختن به مقوله تحقيق و توسعه در كشورمان ايران، بيش از پيش و فراتر از كشورهاي توسعه يافته احساس مي شود. تحقيقات مي تواند راهگشا باشد اگر هدفمندتر به آن پرداخته شود. تحقيق و توسعه تنها مزيت رقابتي شركت هاي امروزي است و تنها شركت هايي پايدارند كه تحقيق و توسعه در آنها نهادينه شده باشد. لذا اين مقاله به توسعه مدلي جهت هدفمند نمودن فعاليت مراكز تحقيق و توسعه در كشور و افزايش كارايي و اثربخشي اين گونه مراكز مي پردازد. با اجراي گام به گام چنين مدلي، سازمان تحقيق و توسعه مي تواند اطمينان حاصل نمايد هر ايده اي كه خلق مي شود به شرط آنكه يك فرصت باشد در مسير مدون و برنامه ريزي شده اي براي رسيدن به بازار قرار مي گيرد و در نتيجه جايگاه طرح هاي پژوهشي در سازمان تحقيق و توسعه كاملا مشخص است. ضمن اينكه شاخصه مهم و بارز مدل مذكور، وجود برنامه هايي جهت بازاريابي، تحقيقات بازار و تجاري سازي ايده خلق شده است تا انباشتي از دانش در سازمان هاي تحقيق و توسعه اتفاق نيفتد كه از قبل هيچگونه تفكري در خصوص كاربردي و عملي نمودن آنها وجود نداشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیلی بر نقش سازمان‌هاي ملي انتقال فناوري
    رضا قادری
    با توجه به تاثيرات گرايش عمومي جهاني شدن در اقتصاد و روابط اجتماعي، توجه حكومت‌ها به موضوع انتقال فناوري در حال گسترش بوده و به همين دليل شاهد تاسيس و حمايت انواع مختلفي از سازمان‌هاي ملي براي اهتمام به اين موضوع هستيم. بررسي‌ها حاكي از آن است كه اين گونه سازمان‌ها با چکیده کامل
    با توجه به تاثيرات گرايش عمومي جهاني شدن در اقتصاد و روابط اجتماعي، توجه حكومت‌ها به موضوع انتقال فناوري در حال گسترش بوده و به همين دليل شاهد تاسيس و حمايت انواع مختلفي از سازمان‌هاي ملي براي اهتمام به اين موضوع هستيم. بررسي‌ها حاكي از آن است كه اين گونه سازمان‌ها با چالش‌هاي گوناگوني در ايفاي نقش خود مواجه هستند. بخشي از اين چالش‌ها ناشي از عدم هماهنگي بين توقعات كاركردي و ساختار و توان سازماني است. اين امر بيش از هر چيز معلول نگاه كليشه‌اي و تجزبه‌ناپذير به موضوع انتقال فناوري است. در اين نوشتار سعي بر آن بوده تا با تجزيه موضوع، به تبيين انواع كاركرد‌هاي مورد نياز و سازمان‌هاي متناسب با آن مبادرت شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - خوشه‌هاي فناوري وکارکردهای آن در ايجاد جريان تجارت فناوري در کشور
    سعید صمدی امین  کلاهدوزان مریم اسفندیاری
    امروزه يکي از مهم ترين عوامل افزايش توان رقابت اقتصادي کشورها، توجه به توسعه ي فناوري است. اين موضوع به اين دليل است که در اقتصاد دانش محور، سهم قابل توجهي از ارزش افزوده ي فعاليت‌هاي اقتصادي، از فعاليت‌هاي مبتني بر دانش کسب مي شود. از طرفي بخش مهمي از توان علمي و فناور چکیده کامل
    امروزه يکي از مهم ترين عوامل افزايش توان رقابت اقتصادي کشورها، توجه به توسعه ي فناوري است. اين موضوع به اين دليل است که در اقتصاد دانش محور، سهم قابل توجهي از ارزش افزوده ي فعاليت‌هاي اقتصادي، از فعاليت‌هاي مبتني بر دانش کسب مي شود. از طرفي بخش مهمي از توان علمي و فناوري کشورها در توسعه ي صنايع و خدمات با فناوري برتر تجلي مي يابد و رشد و توسعه ي صنايع با فناوري برتر به شدت متأثر از جريان‌هاي نوآوري و ابداع و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه است. مشخص شده است، اکثر فعاليت‌هاي اقتصادي نوآور و فناور که به نتايج قابل توجهي دست‌ يافته‌اند، اکثراً در مناطق خاص جغرافيايي به صورت خوشه‌اي متمرکز گشته‌اند.خوشه‌هاي فناوري مي توانند در ايجاد و جهت‌دهي به جريان‌هاي نوآوري و فناوري نقشي اساسي ايفا کنند. در اين مقاله سعي می شود علاوه بر مروري کلي بر مفاهيم اساسي، عناصر تشکيل دهنده و الزامات خوشه‌هاي فناوري، مدلي منطبق با شرايط و داشته‌هاي کشور ايران براي بهره‌گيري از اين ساختار در تجارت فناوري و دستاوردهاي تحقيق و توسعه ارائه شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - نقش واحد R&D بر کارآفريني و ارزش افزوده بنگاه هاي کوچک و متوسط
    بیتا فرامرزپور دارزینی نسرین خاندان
    تعريف ارائه شده از سازمان همکاري و توسعه اقتصادي از R&D شامل کار خلاقي است که بر پايه اي نظام يافته انجام مي شود، تا گنجينه دانش علمي و فني حاصل از آن، به منظور ابداع کاربردهاي جديد، مورد بهره برداري قرار بگيرد. قبل از جنگ جهاني دوم تنها معدودي از موسسات خصوصي و خدماتي، چکیده کامل
    تعريف ارائه شده از سازمان همکاري و توسعه اقتصادي از R&D شامل کار خلاقي است که بر پايه اي نظام يافته انجام مي شود، تا گنجينه دانش علمي و فني حاصل از آن، به منظور ابداع کاربردهاي جديد، مورد بهره برداري قرار بگيرد. قبل از جنگ جهاني دوم تنها معدودي از موسسات خصوصي و خدماتي، تحقيقاتي براي صنايع انجام مي دادند. اما فعاليت هاي R&D زمان جنگ به سرعت پيشرفت کرده و حجم پيچيدگي هاي واحدهاي R&D افزوده شدند که در نتيجه بهبود فزاينده محصولات جديد را همراه داشت. درجه اهميت به R&D و حمايت دولت ها و سهم R&D از GDP نشاندهنده درجه توسعه يافتگي کشورها مي باشد. براي بررسي بهتر جايگاه R&D در کشور ايران و درجه هم افزايي شبکه اي آن در اين گزارش ابتدا مطالعات کتابخانه اي صورت گرفته است و الگوهاي حمايتي چند کشور توسعه يافته مورد بررسي قرار گرفت که همه آنها حاکي از ايجاد شبکه و ارتباط بين واحدهاي R&Dدر بخش دولتي و خصوصي همراه با ارتباط صنعت و دانشگاه مي باشد و ايجاد ارتباط و هم افزايي شبکه اي در کشور ما مي تواند به بهترين نحو در قالب تقويت پارک هاي علم و فناوري عملي گردد. سپس وضعيت R&D در صنايع استان کرمان مورد بررسي قرار گرفت. براساس نظرات مديران درصد بالايي از آنها به R&D اهميت داده و به ايجاد آن اقدام و آن را موثر در سودآوري و خلق ارزش مي دانستند. اما نکته مهم در پايان همه مطالب نشاندهنده لزوم حمايت حساب شده دولت از R&D و عملياتي شدن نتايج و زمينه سازي جهت شبکه اي شدن فعاليت هاي R&D دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - پارک فناوري مجازي در ايران: تحليل SWOT
    پریا دولتیابی عبداله آقایی
    در اين مقاله، پس از بررسي مفهوم پارك فناوري، مفهوم، كاربرد و ضرورت پارك فناوري مجازي براي كشور، بررسي شده‌است. با در نظر گرفتن معيارهاي موفقيت پارك فناوري مجازي، و مدلي ارائه شده براي اين پارك در ايران– كه الزامات آن نيز مورد بررسي قرارگرفته‌اند- نقاط قوت و ضعف، و تهديد چکیده کامل
    در اين مقاله، پس از بررسي مفهوم پارك فناوري، مفهوم، كاربرد و ضرورت پارك فناوري مجازي براي كشور، بررسي شده‌است. با در نظر گرفتن معيارهاي موفقيت پارك فناوري مجازي، و مدلي ارائه شده براي اين پارك در ايران– كه الزامات آن نيز مورد بررسي قرارگرفته‌اند- نقاط قوت و ضعف، و تهديدها و فرصت‌هاي پيش‌روي پارك فناوري مجازي در ايران، در قالب يك تحليل SWOT شناسايي شده‌اند. در پايان نيز، با توجه به تحليل ارائه‌شده، موارد كليدي داراي اولويت براي توسعه پارك فناوري مجازي در ايران، جهت استفاده متوليان و دست‌اندركاران برنامه‌ريزي توسعه اين پارك‌ها در كشور، ارائه گرديده‌‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - رويکرد منبع محور درتدوين راهبرد فناوري
    امید  مجد رحیم آبادی سید حبیب الله طباطبائیان
    تحولات سريع فناورانه، تغييرات محيط رقابتي، محدوديت منابع وتغيير نياز مشتريان سبب گرديده تا بنگاه‌‌ها راهبردهاي خود را مورد بازنگري قرار داده و با شناسايي راهبردهاي كليدي خود كه بيشترين تأثيرگذاري را در تصميم گيري‌‌‌ها و جهت‌دهي بنگاه ايفا مي‌كند، به بهبود مستمردر راهبرد چکیده کامل
    تحولات سريع فناورانه، تغييرات محيط رقابتي، محدوديت منابع وتغيير نياز مشتريان سبب گرديده تا بنگاه‌‌ها راهبردهاي خود را مورد بازنگري قرار داده و با شناسايي راهبردهاي كليدي خود كه بيشترين تأثيرگذاري را در تصميم گيري‌‌‌ها و جهت‌دهي بنگاه ايفا مي‌كند، به بهبود مستمردر راهبردهاي خود پرداخته و با صرف بهينه منابع، بيشترين بهره‌وري را بدست آورند. مجموعه مطالعات موجود و اظهارنظر كارشناسان به اين نكته كليدي ختم مي‌شود كه عامل اصلي در فرايند رقابت پذيري بنگاهها، فناوري است و شايد بتوان گفت كه اين موضوع به عنوان برداشتي يكسان در كليه محافل اقتصادي درآمده است . حجم بالاي سرمايه‌گذاري‌‌هاي انجام شده در زمينه فناوري در كشور‌هاي مختلف جهان بويژه در كشور‌هاي پيشرفته بيانگر اين واقعيت است كه فناوري عامل كليدي مقوله رقابت پذيري در سطح بين المللي است. [1] پرونده مقاله