• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شناسایی و رتبه‌بندی محورهای قابل مذاکره با شرکت‌های نوپا از نگاه سرمایه‌گذاران خطرپذیر
    رهی  زندی فر دانیال دانا
    سرمایه‌گذاری خطرپذیر یکی از راه‌های تأمین مالی شرکت‌های نوپا، نوآور و دانش‌بنیان است. درجه اهمیتی که سرمایه‌گذاران خطرپذیر برای محورهای قابل مذاکره قائل هستند، یکی از چالش‌های مرتبط با این نوع سرمایه‌گذاری است. علاوه بر این، انعطاف‌پذیری سرمایه‌گذاران جزء حیاتی فرآیند س چکیده کامل
    سرمایه‌گذاری خطرپذیر یکی از راه‌های تأمین مالی شرکت‌های نوپا، نوآور و دانش‌بنیان است. درجه اهمیتی که سرمایه‌گذاران خطرپذیر برای محورهای قابل مذاکره قائل هستند، یکی از چالش‌های مرتبط با این نوع سرمایه‌گذاری است. علاوه بر این، انعطاف‌پذیری سرمایه‌گذاران جزء حیاتی فرآیند سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. هدف از این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی محورهای قابل مذاکره با شرکت‌های نوپا نزد سرمایه‌گذاران خطرپذیر است. بدین منظور، محورهای قابل مذاکره با بررسی ادبیات موضوع شناسایی شد و روایی محورها مورد ارزیابی و تایید کارشناسان قرار گرفت. سپس نظرات 26 نفر از متخصصان صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران از طریق دو پرسشنامه در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت جمع‌آوری شد. پایایی پرسشنامه‌ها، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. روش تحقیق بر اساس ماهیت و گردآوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، توسعه کاربردی است. در نهایت، داده‌ها با استفاده از الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره (آنتروپی و تاپسیس) بر مبنای درجه اهمیت و انعطاف‌پذیری تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی شدند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از جنبه میزان اهمیت و انعطاف‌پذیری، محورهای قابل مذاکره با شرکت‌های نوپا به ترتیب «سهام ممتاز»، «کنترل هیأت مدیره»، «حق تقدم در خرید سهام جدید»، «مبلغ سرمایه‌گذاری» و «ارزش‌گذاری»، «شاخص‌های کلیدی عملکرد»، «اولویت نقدشوندگی»، «سهام مالکیت»، «حقوق اطلاعاتی»، «واگذاری سهام مبتنی بر زمان یا مایلستون»، «ضدرقیق‌شوندگی»، «حق فروش مشترک»، «الزام سایر سهامداران به فروش سهام خود»، «سهام تشویقی کارمندان»، «سود تقسیمی سهام»، «مشارکت در مانده پول‌ها»، « الزامات پرداختی سهامدار برای تداوم بازی» و «حق بازخرید سهام» رتبه‌بندی و اولویت‌بندی می‌شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - عوامل بحرانی موفقیت استارت آپ های مبتنی بر فناوری مدرن، مروری سیستماتیک
    ناصر صفایی سعید زمانی
    امروزه استارت آپ ها جزیی از مجموعه های اقتصادی - اجتماعی مهم وکلیدی در اقتصادهای کشورهای مختلف به شمار می آیند. این در حالی است که آمار نشان می دهد بیش از 80 درصد استارت آپ ها در سال اول تاسیس خود دچار شکست می شوند. شناسایی عوامل مهم موفقیت در راه اندازی استارت آپ ها خط چکیده کامل
    امروزه استارت آپ ها جزیی از مجموعه های اقتصادی - اجتماعی مهم وکلیدی در اقتصادهای کشورهای مختلف به شمار می آیند. این در حالی است که آمار نشان می دهد بیش از 80 درصد استارت آپ ها در سال اول تاسیس خود دچار شکست می شوند. شناسایی عوامل مهم موفقیت در راه اندازی استارت آپ ها خطر شکست را کاهش داده و در نتیجه احتمال موفقیت آنها را افزایش می دهد. مقاله حاضر یک پژوهش مروری-کتابخانه ای در مورد بررسی عوامل کلیدی موفقیت استارت آپ های مبتنی بر فناوری مدرن است. امروزه استارت آپ ها به عنوان پدیده ای مهم در جامعه اقتصادی دنیا مطرح هستند. روند شکل گیری و تغییر این پدیده در طول سالیان در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و سعی شده است که تصویری از اهم موضوعات داخل اتاق فکر استارت آپ ها ارائه گردد که موید تغییر و تکامل این پديده از سال 1984 تا سال 2022 است. به این منظور از طریق جستجو در مقالات ژورنال های معتبردنیا و فیلتر کردن آن ها بر اساس موضوع این پژوهش در نهایت تعداد 159 مقاله انتخاب شد. در گام بعدی معنای موفقیت استارت آپ ها از نظرمحققان استخراج و بیان گردید و عوامل موفقیت از لابلای این تحقیقات به سه دسته سازمانی، فردی و خارجی تقسیم گردید. این متغییرها در 46 دسته مختلف شناسایی و درجدول پیوست ارائه شد. نتایج این تحقیق به بنیانگذاران استارت آپ ها کمک می کند تا با دید بازتری نسبت به تاسیس و به ثمر رساندن شرکت خود در بازار رقابتی اقدام نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - هوش کارآفرینانه: نقش واسطه ای در روابط بین CRM و عملکرد سازمان
    علیرضا زمانیان مریم حافظیان محسن حافظیان
    مديريت ارتباط با مشتري يک مفهوم استراتژيک است که باعث ايجاد وفاداري، رضايت و حفظ و نگهداري مشتريان و سودآوري براي سازمان مي شود. همچنین بررسی های زیادی برتاثیر هوش کارآفرینی بر هوش مالی و اقتصادی را تاکید میکند.در اين راستا هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه مدیریت ارتباط با م چکیده کامل
    مديريت ارتباط با مشتري يک مفهوم استراتژيک است که باعث ايجاد وفاداري، رضايت و حفظ و نگهداري مشتريان و سودآوري براي سازمان مي شود. همچنین بررسی های زیادی برتاثیر هوش کارآفرینی بر هوش مالی و اقتصادی را تاکید میکند.در اين راستا هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با میانجی گری هوش کارآفرینانه برعملکرد سازمان درمدیران و کارکنان بخش فرهنگی شهرداری ساری بود. روش تحقيق حاضر توصيفي و در قالب یک مدل علّی به بررسی روابط بین متغیرها پرداخت. جامعه آماري تحقيق حاضر کارکنان شهرداری بخش فرهنگی و سازمان های زیرمجموعه آن به تعداد 270 نفر که طي نمونه گيري تصادفي در دسترس150 به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری مامون و همکاران(2011)، پرسشنامه عمکرد سازمانی کاپلان و نورتون (2001) و پرسشنامه هوش کارآفرینانه محقق ساخته بود. جهت روايي سوالات از شيوه روايي محتوي و جهت سنجش پايايي متغير ها از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار AMOS نسخه 24 و مدل معادلات ساختاری مورد بررسي قرارگرفت. در نهايت نتايج حاکي از تائيد تمامي فرضيه هاي تحقيق بوده است. میانجی گری هوش کارآفرینانه کارکنان در تاثیر مدیریت روابط مشتری و عملکرد سازمان تایید گردید وتمرکز بر مشتریان کلیدی تأثیرگذارترین مولفه مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی می باشد. CRM سازمان، CRM مبتنی بر تکنولوژی و مدیریت دانش در رده های بعدی قرار گرفتند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تأثیر ویژگی‌‌های کارآفرین بر بازاریابی کارآفرینانه (موردمطالعه: شرکت‌های مستقر در پارک علم‌وفناوری استان فارس)
    محمدجواد نائیجی پرنیا یدالهی
    با وجود آنکه بازاریابی کارآفرینانه به عنوان یکی از مهمترین الزامات موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های نوپا دانسته می‌شود، مطالعات اندکی در خصوص عوامل موثر بر بازاریابی کارآفرینانه انجام شده است. برای پوشش این شکاف پژوهشی، هدف این مقاله بررسی تأثیر ویژگی‌های کارآفری چکیده کامل
    با وجود آنکه بازاریابی کارآفرینانه به عنوان یکی از مهمترین الزامات موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های نوپا دانسته می‌شود، مطالعات اندکی در خصوص عوامل موثر بر بازاریابی کارآفرینانه انجام شده است. برای پوشش این شکاف پژوهشی، هدف این مقاله بررسی تأثیر ویژگی‌های کارآفرین بر بازاریابی کارآفرینانه با نقش میانجی ساختار شبکه و ارتباطات است. روش پژوهش از نظر طرح تحقیق، توصیفی-همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این مطالعه، شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان فارس هستند. داده‌ها از 110 شرکت گردآوری و با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل‌شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ویژگی‌های کارآفرینان ارتباط مستقیمی با بازاریابی کارآفرینانه ندارند؛ با این ‌حال، به صورت غیرمستقیم و از مسیر ساختار شبکه و ارتباطات بر بازاریابی کارآفرینانه تاثیر می‌گذارند. به عبارت دیگر، ویژگی‌های فردی کارآفرینان در صورتی می‌توانند به بهبود قابلیت‌های بازاریابی کارآفرینانه منجر شوند که شبکه‌ها و ارتباطات شرکت‌های کارآفرین را تقویت کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های دانش‌بنیانی که قصد بهبود اقدامات بازاریابی کارآفرینانه را دارند، باید بر آن دسته از ویژگی‌های فردی تمرکز کنند که به تقویت شبکه‌سازی و ارتباطات می‌انجامند. این مطالعه به دانش موجود درباره‌ی نقشی که کارآفرین می‌تواند در توسعه قابلیت‌های بازاریابی کارآفرینانه داشته باشد کمک می‌کند. همچنین، این نتایج می‌تواند در شناخت پویایی‌ها و روابط تعاملی میان پیش‌بین‌های تقویت‌کننده‌ی بازاریابی کارآفرینانه مورداستفاده قرار گیرد. از نقطه‌نظر عملی، این مطالعه نشان می‌دهد که پایه‌های بازایابی کارآفرینانه بر شبکه‌سازی و ارتباطات استوار شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - شناسایی و اولویت بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان به روش ترکیبی دلفی فازی و سوارا
    علی سوختانلو عبدالغنی  رستگار هادی  ثنایی پور
    اقتصاد استان گلستان؛ بر پایه تولید محصولات کشاورزی استوار است؛ به گونه ای که رتبه بالای تولیدات کشاورزی، سهم بالای اشتغال و همچنین شرایط جغرافیایی مطلوب؛ فرصت های کارآفرینانه متعددی را در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی ایجاد کرده است. بهره مندی از این فرصت ها؛ بر بستر اکو چکیده کامل
    اقتصاد استان گلستان؛ بر پایه تولید محصولات کشاورزی استوار است؛ به گونه ای که رتبه بالای تولیدات کشاورزی، سهم بالای اشتغال و همچنین شرایط جغرافیایی مطلوب؛ فرصت های کارآفرینانه متعددی را در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی ایجاد کرده است. بهره مندی از این فرصت ها؛ بر بستر اکوسیستم کارآفرینی روی می دهد که در سالیان اخیر مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گزاران توسعه کارآفرینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان می-باشد که به روش آمیخته اکتشافی طی دو گام کیفی و کمّی انجام شد. در گام کیفی تحقیق از مطالعات کتابخانه ای، جستجوهای اینترنتی و مصاحبه با خبرگان کارآفرینی فناورانه استفاده شد و با استفاده از بهره مندی از روش تحلیل محتوا؛ ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان شناسایی شد. سپس با استفاده از از روش دلفی فازی در سه راند، ابعاد توسط خبرگان ارزیابی شد. اولویت-بندی ابعاد نیز با استفاده از روش سوارا انجام شد. از آنجا که هر اکوسیستم کارآفرینی؛ از ابعاد، ویژگی ها و مختصات خاصی خود برخوردار است، لذا برای برنامه ریزی جهت بهبود وضعیت صنایع تبدیلی استان گلستان، نیازمند دانستن شاخص های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در این صنعت بود که بر اساس یافته های تحقیق؛ ساختارهای کارافرینی دانش بنیان نظر پارک های علم و فناوری؛ مراکز رشد و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی؛ خوشه های کسب‌وکار؛ تامین مالی؛ مسائل حقوقی و جذب، انتقال و تجاری سازی فناوری از مهمترین ابعاد ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در صنایع تبدیلی استان گلستان شناسایی شدند. در انتهای تحقیق نیز پیشنهادهای کاربردی در این حوزه ارائه شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحی و اعتبارسنجی مدل توانمندی‌های پلتفرم‌های فناورانه در صنعت لوازم آرایشی
    سیدرسول حسینی تورج صادقی علی حسین زاده ساحل فرخيان
    کارایی یک شرکت به توانایی آن در تولید جریان مداوم محصولات جدید و بازگشت سریع هزینه‌های کلان سرمایه گذاری بستگی دارد. از این رو اتخاذ راهبردهای تولید محصولات بر اساس پلتفرم و بهره‌گیری از توانمندی‌های آن حائز اهمیت می‌باشد. از این رو هدف از انجام مطالعه حاضر طراحی و اعتب چکیده کامل
    کارایی یک شرکت به توانایی آن در تولید جریان مداوم محصولات جدید و بازگشت سریع هزینه‌های کلان سرمایه گذاری بستگی دارد. از این رو اتخاذ راهبردهای تولید محصولات بر اساس پلتفرم و بهره‌گیری از توانمندی‌های آن حائز اهمیت می‌باشد. از این رو هدف از انجام مطالعه حاضر طراحی و اعتبارسنجی مدل توانمندی‌های پلتفرم‌های فناورانه بوده است. روش پژوهش حاضر بر مبنای رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم استقرایی می‌باشد. جامعه کیفی موردمطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار و مدیریت فناوری اطلاعات به تعداد 16 نفر تشکیل دادهاند. در بخش کمی نیز مدیران و سرپرستان و شرکتهای فعال در صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی به عنوان جامعه آماری این مطالعه لحاظ گردید. به منظور اعتبارسنجی مدل پژوهش نیز تعداد 150 پرسشنامه در میان جامعه بخش کمی توزیع شد. اعتبارسنجی مدل پژوهش حاضر با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرمافزار SMART- PLS انجام گرفت. تجزیهوتحلیل دادههای مصاحبه با استفاده از روش دادهبنیاد بر اساس رهیافت نظاممند استراوس و کوربین (1998) ، بر پایه سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. همچنین این مطالعه نشان داد که شرایط علی بر پدیده مرکزی یعنی یکپارچه‌سازی زنجیره تامین و یکپارچهسازی سازمانی، پدیده مرکزی بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها تاثیر مثیت و معناداری دارند. همچنین اثرگذاری پدیده مرکزی پژوهش بر راهبردها توسط شرایط زمینهای و عوامل مداخلهگر تعدیل شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - پیشران ها و بازدارنده های انتشار فناوری” ارتباط میدان نزدیک” در سیستم پرداخت تلفن همراه در ایران
    مهران محمد مددی نیا محمدعلی کرامتی حسین معین زاد سیدعبدالله  امین موسوی
    هدف اصلي اين پژوهش که برگرفته از رساله دکتری می باشد ، اندازه گیری قصد استفاده از فناوری ارتباط میدان نزدیک "امن" در سیستم پرداخت تلفن همراه درايران بر اساس مدل آمادگی فناوری و همچنين شناسايي پیشران ها و بازدارنده های بكارگيري اين فناوري در سیستم بانکداری و اقتصاد ك چکیده کامل
    هدف اصلي اين پژوهش که برگرفته از رساله دکتری می باشد ، اندازه گیری قصد استفاده از فناوری ارتباط میدان نزدیک "امن" در سیستم پرداخت تلفن همراه درايران بر اساس مدل آمادگی فناوری و همچنين شناسايي پیشران ها و بازدارنده های بكارگيري اين فناوري در سیستم بانکداری و اقتصاد كشور است. این پژوهش از دیدگاه هدف ، کاربردی بوده و روش تحقيق به كار رفته شامل مطالعه منابع موجود ، تشكيل گروه خبرگان ، انجام مصاحبه و جمع بندي دیدگاه ها و اعمال آن در اجرای روند پژوهش و همچنین پيمايش دیدگاه های کاربران از طريق پرسش نامه بوده و از روش کمترین مربعات جزیی برای تجزیه تحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. دراین پژوهش از شاخص های مدل آمادگی فناوری ( نوآوری، خوش بینی، ناراحتی و نا امنی)، ویژگی های مثبت (پاسخگویی، هوشمندی) و منفی( در دسترس نبودن) فناوری و همچنین مدل پذیرش فناوری ( آسانی استفاده درک شده و فایده درک شده) استفاده شده تا عوامل موثر بر قصد استفاده از فناوری ارتباط میدان نزدیک در سیستم پرداخت تلفن همراه مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل پیشران و بازدارنده انتشار آن استخراج گردند. نتايج حاصل از این پژوهش نشان ميدهد كه نوآوری، خوش بینی و پاسخگویی بر قصد استفاده از فناوری امن در سیستم پرداخت تلفن همراه، تاثیر مثبت داشته و از شاخص های پیشران به حساب می آیند ولی ناامنی و در دسترسی نبودن فناوری از عوامل بازدارنده برای به کارگیری و قصد استفاده از این فناوری می-باشند. پرونده مقاله