• صفحه اصلی
 • محورهای موضوعی
 • فهرست مقالات برحسب موضوع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و انطباق اهداف آنها با توسعه پایدار در کشور

فهرست مقالات برحسب موضوع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و انطباق اهداف آنها با توسعه پایدار در کشور


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت پتروشیمی با رویکرد دیمتل (مورد مطالعه پتروشیمی لرستان)
   فرشید فرخی زاده
   هدف پژوهش: مديريت زنجيره تأمين سبز تأثير شايان توجهي بر محيط‌زيست دارد که اساس آن بر يکپارچگي مديريت محيط‌زيست و مديريت زنجيره تأمين براي کنترل آثار زيست‌محيطي در چرخه عمر محصول به‌وسيله تسهيم اطلاعات و هماهنگي و همکاري تمام زنجيره تأمين است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و چکیده کامل
   هدف پژوهش: مديريت زنجيره تأمين سبز تأثير شايان توجهي بر محيط‌زيست دارد که اساس آن بر يکپارچگي مديريت محيط‌زيست و مديريت زنجيره تأمين براي کنترل آثار زيست‌محيطي در چرخه عمر محصول به‌وسيله تسهيم اطلاعات و هماهنگي و همکاري تمام زنجيره تأمين است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و رتبه‌بندی ابعاد «مدیریت زنجیره تأمین سبز» در صنعت پتروشیمی، و همچنین شناسایی زیر شاخص‌های این ابعاد اصلی به‌عنوان اهداف فرعی پژوهش است. متدلوژی/ روش‌شناسی: جهت تحقق اهداف و پاسخ به سؤال‌های پژوهش، این پژوهش در دو گام انجام شده است. در گام اول با مطالعه متون علمی و کسب نظر خبرگان آشنا به مسائل زیست‌محیطی، مديريت زنجيره تأمين سبز و صنعت پتروشیمی، شاخص‌های مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر اساس ابعاد اصلی استخراج‌شده شناسایی و مبنای تهیه پرسشنامه اول قرار گرفت. پس از جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و تعیین میانگین جامعه و میزان اهمیت ابعاد و شاخص‌ها، 4 بُعد از میان 5 بُعد و 11 شاخص از 22 شاخص انتخاب شد. در گام دوم از روش دیمتل به منظور تجزیه‌وتحلیل علی و معلولی و رتبه‌بندی ابعاد و شاخص‌های مؤثر استفاده شد. نتایج پژوهش: نتایج نشان‌دهنده آن است که ابعاد جامعه و مشارکت سازمانی و شاخص‌های تشكیل کارگروه، پشتیبانی مدیریت ارشد، انتظار جامعه از شرکت و آموزش و تربیت زیست‌محیطی به ترتیب بیش‌ترین وزن و بالاترین اهمیت را در این صنعت دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تاثیرگذاری شدت رقابت بر مولفه های عملکردی سازمان در صنعت فلز
   جواد ناصری مصطفی مبلغی
   پژوهش حاضر بر تأثیرگذاری شدت رقابت بر مولفه های عملکردی سازمان ( بعد سرمایه گذاری و مالی ، مشتری ، فرآیند داخلی و یادگیری) در صنعت فلز می پردازد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و از لحاظ هدف کاربردی است. از تعداد 230 مدیر ارشد در زمینه صنایع فلزی در استان آذربایجان شر چکیده کامل
   پژوهش حاضر بر تأثیرگذاری شدت رقابت بر مولفه های عملکردی سازمان ( بعد سرمایه گذاری و مالی ، مشتری ، فرآیند داخلی و یادگیری) در صنعت فلز می پردازد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و از لحاظ هدف کاربردی است. از تعداد 230 مدیر ارشد در زمینه صنایع فلزی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 144نفر به صورت تصادفی از این جامعه گرفته شده است. ابزار پژوهش ، پرسشنامه بوده و به منظور بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، دراعتبار محتوا با نظر خواهی ازخبرگان و در بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی متغییر های پژوهش استفاده شده است. همچنین آلفای کرونباخ برای کلیه سوالات پرسشنامه برابر902/0بدست آمده که پایایی بالای پرسشنامه را تایید می نماید. برای توزیع داده ها از آزمون کالموگروف اسمیرنوف استفاده گردید و نتایج نشان داد که همه عوامل در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال پیروی نموده است. برای تحلیل فرضیه ها از آزمون رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌های تحقیق استفاده گردیده است. براساس یافته های پژوهش شدت رقابت بر بعد مالی ، بعد مشتری ، بعد فرایندهای داخلی و بعد فرایندهای یادگیری سازمان تاثیردارد. نتایج جداول رگرسیونی نشان داد که شدت رقابت بر بعد مشتری سازمان بیشترین تأثیر را دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - شناسایی و اولویت بندی استراتژیهای صنعت لوازم خانگی کوچک با استفاده از ماتریس سوات و روش تحلیل عاملی تاییدی
   محسن پورقاسم عاطیه صفردوست سید رضا سلامی
   با توجه به شرایط کشور و تهدیدات اقتصادی به نظر می رسد که تحقق اهداف و سیاستهای اقتصادی با بهره گیری هرچه بیشتر از توان تولید داخلی و با حمایت از بخش های مختلف اقتصادی از داخلی سازی قطعات و محصولات امکانپذیر است. در این پژوهش یکی از صنایع کاربردی کشور یعنی صنعت لوازم خان چکیده کامل
   با توجه به شرایط کشور و تهدیدات اقتصادی به نظر می رسد که تحقق اهداف و سیاستهای اقتصادی با بهره گیری هرچه بیشتر از توان تولید داخلی و با حمایت از بخش های مختلف اقتصادی از داخلی سازی قطعات و محصولات امکانپذیر است. در این پژوهش یکی از صنایع کاربردی کشور یعنی صنعت لوازم خانگی کوچک مورد توجه قرار گرفته است. شركت هاي لوازم خانگی کوچک با توجه به شرايط محيطي و قابليت هاي كنوني و آينده خود بايد استراتژي مناسبي را انتخاب نمايند تا به بقا و رشد اين شركت ها در عرصه رقابتی صنعت لوازم خانگی كمك نماید. بر این اساس با توجه به اهمیت و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک برای پاسخگویی به محیط، هدف از این پژوهش تدوین استراتژی براي یک شرکت در حوزه لوازم خانگی کوچک می باشد. برای تدوین استراتژی این شرکت از ماتریس سوات و روش تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار Smart pls استفاده شده است. یافته های بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که با توجه به ماتریس سوات؛ شرکت در جایگاه رقابتی قرار دارد و استراتژی پیشنهادی به شرکت، رقابتی می باشد. همچنین مهمترین ابعاد در استراتژیهای رقابتی شرکت عبارتست از: برخورداری از نیروهای متخصص و بهره بندی از زیرساخت ها و ابزار های مناسب تولید (نقط قوت)، عدم تبلیغات مناسب، بخصوص در حوزه محصولات جدی (نقط ضعف)، امکان استفاده از ظرفیتهای داخلی تامین کنندگان و نیروهای متخصص (فرصت محیطی)، افزیش قیمت مواد اولیه و بدنبال آن افزایش قیمت تمام شده محصولات (تهدید محیطی). همچنین در انتها چهار استراتژی رقابتی برای بهبود جایگاه شرکت پیشنهاد می گردد. پرونده مقاله