• صفحه اصلی
  • ارائه مدل ترکیبی ماتریس سوات و تحلیل عاملی تأییدی در تعیین و اولویت‌بندی راهبردهای یک شرکت تولیدی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله