• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - محك‌زني الگوهاي دانش سازماني از طريق استقرار نظام توليد و توسعه دانش
    محمدرضا حمیدی زاده
    شناخت‌شناسي فعاليت‌هاي دانشي سازمان‌ها گامي در راستاي نيل به مهندسي ارزش منابع و دارايي‌هاي دانشي سازمان است. براي دستيابي به اين هدف، بر اساس رويكرد محك‌زني، نوزده شركت شاخص بين‌المللي در حوزه‌هاي تبيين سازماني، مديريت دانش، محيط دانش پايه‌اي سازمان‌ها و رويكردهاي تولي چکیده کامل
    شناخت‌شناسي فعاليت‌هاي دانشي سازمان‌ها گامي در راستاي نيل به مهندسي ارزش منابع و دارايي‌هاي دانشي سازمان است. براي دستيابي به اين هدف، بر اساس رويكرد محك‌زني، نوزده شركت شاخص بين‌المللي در حوزه‌هاي تبيين سازماني، مديريت دانش، محيط دانش پايه‌اي سازمان‌ها و رويكردهاي توليد و توسعه دانش طي سال 1384 مورد بررسي قرار گرفت. الگوهاي موفق شركت‌هاي مذكور بر اساس ساز و كار حوزه‌هاي مورد تحليل از ديگر هدف‌هاي مقاله است. توجه به منابع و شناخت دارايي‌هاي دانشي سازمان‌ها، توانمندي بهره‌گيري از فرصت‌هاي آتي و گذر موفق از تنگناها و ارتقاي مهارت رويارويي با تهديدها و تبديل آنها را به فرصت ارتقا مي‌بخشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - نظام ارزيابي توسعه ايده‌هاي نو به منظور استفاده در دوره‌هاي رشد مقدماتي
    حمید  مهدوی مرتضی راستی برزکی قاسم مصلحي
    در دنيايي به سر مي‌بريم كه پيچيدگي رابطه ‌علّي و معلولي به شدت افزايش يافته است و كماكان اين روند ادامه دارد. صاحبان ايده، حاميان آنها و ذينفعان به منظور آغاز يك فعاليت تجاري جديد با سؤال‌هاي متعددي روبرو هستند. سؤال‌هايي نظير "آيا اين ايده به موفقيت مي‌رسد يا نه؟" و "چ چکیده کامل
    در دنيايي به سر مي‌بريم كه پيچيدگي رابطه ‌علّي و معلولي به شدت افزايش يافته است و كماكان اين روند ادامه دارد. صاحبان ايده، حاميان آنها و ذينفعان به منظور آغاز يك فعاليت تجاري جديد با سؤال‌هاي متعددي روبرو هستند. سؤال‌هايي نظير "آيا اين ايده به موفقيت مي‌رسد يا نه؟" و "چه نوع توجه و حمايتي براي موفقيت اين ايده لا‌زم است؟" ارزيابي ايده براي نوآوران به منظور آشنايي با نقاط ضعف و قوت ممكن و نيز براي مديران مراكز رشد به منظور پذيرش صاحبان ايده براي استقرار در آن مراكز و شروع حمايت‌هاي متناسب با نيازهاي آنها در ابتداي فرايند نوآوري موضوعي بسيار لا‌زم و در عين حال جذاب است. "نظام ارزيابي اوليه امكان‌سنجي توسعه ايده‌هاي نو" به منظور ارزيابي امكان‌سنجي تجاري‌سازي ايده‌ها در ابتداي فرايند نوآوري تدوين شده است. اين مقاله ضمن معرفي اين نظام به توسعه و بهبود آن به عنوان ابزاري براي كمك به مديران مراكز رشد در فرايند جذب و پذيرش و پي‌بردن به حمايت‌هاي لا‌زم در طي مدت استقرار آنها و نيز آشنا شدن صاحبان ايده با موانعي كه ممكن است به شكست آنها منجر شود، پرداخته است. بهبود نظام با در نظر گرفتن شرايط موجودتيم كاري متقاضيان استقرار در مركز رشد صورت گرفته است. از جمله بخش‌هاي اين مقاله، ارائه يك مطالعه موردي و تجزيه و تحليل نتايجبه دست آمده از نظام مذكور است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مراكز حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط;ضرورت‌ها، اهداف، الگوها، ساز و كارها و انواع آن
    در اين مقاله تلا‌ش شده است تا موضوع حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط از زواياي مختلف بررسي شود و نسبت به ابهام‌زدايي هر چه بيشتر از آن اقدام گردد. انگيزه اصلي از نگارش اين مقاله، مشاهده ابهامات و به تبع آن برخي ناهماهنگي‌هاي اجرايي در سياست‌هاي توسعه كسب و كارهاي كوچك چکیده کامل
    در اين مقاله تلا‌ش شده است تا موضوع حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط از زواياي مختلف بررسي شود و نسبت به ابهام‌زدايي هر چه بيشتر از آن اقدام گردد. انگيزه اصلي از نگارش اين مقاله، مشاهده ابهامات و به تبع آن برخي ناهماهنگي‌هاي اجرايي در سياست‌هاي توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط است كه مهمترين نشانه آن فقدان يك راهبرد مدون براي توسعه واحدهاي كوچك و متوسط و عدم وجود اولويت‌بندي بين فعاليت‌ها و برنامه‌هاي حمايتي مختلف است. براي رفع اين ابهام تلا‌ش شده است از زواياي مختلفي همچون ضرورت‌ها، اهداف، الگوهاي موجود، ساز و كارهاي مورد استفاده و انواع حمايت ‌از واحدهاي كوچك و متوسط به مسئله پرداخته شود. بخش انتهايي مقاله جمع‌بندي و ارائه راهكارهايي است كه نگارنده اميدوار است مورد دقت و توجه سياست‌گذاران توسعه واحدهاي كوچك و متوسط در كشور قرار گيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مسیر نماهای علم و فناوری
    رونالد کوستوف محمد رضا میرزا امینی حمید علی اکبرزاده
    مسيرنماهاي علم و فناوري كه گاهي با عنوان "كارراهه" يا "نقشه راه" علم و فناوري نيز ترجمه شدهاست، در صنعت، دولت و دانشگاه برايبهتصوير كشيدن ارتباطي ساختاري بين علوم، فناوريها و كاربردها استفاده ميشود. مسيرنماها بهعنوان تصميميار2 بهمنظور بهبود هماهنگي بين فعاليتها و منابع چکیده کامل
    مسيرنماهاي علم و فناوري كه گاهي با عنوان "كارراهه" يا "نقشه راه" علم و فناوري نيز ترجمه شدهاست، در صنعت، دولت و دانشگاه برايبهتصوير كشيدن ارتباطي ساختاري بين علوم، فناوريها و كاربردها استفاده ميشود. مسيرنماها بهعنوان تصميميار2 بهمنظور بهبود هماهنگي بين فعاليتها و منابع در محيطهاي داراي پيچيدگي و عدمقطعيت روزافزون، مورد استفاده قرار ميگيرند. كاربردهاي مشخص مسيرنماها عبارتند از: 1. مديريت علم و فناوري، كه شامل راهبرد، برنامهريزي، اجرا، بازنگري و گذار است; 2. بازاريابي علم و فناوري; 3. بهبود ارتباطات بين پژوهشگران، فناوران، مديران توليد، تأمينكنندگان، كاربران و ساير ذينفعان; 4. شناسايي شكافها و فرصتها در برنامههاي علم و فناوري; 5. شناسايي موانع پيش روي توسعه و توليد سريع و كمهزينه. همچنين مديران علم و فناوري از مسيرنماها براي شناسايي حوزههاي علم و فناوري نويدبخش نيز استفاده ميكنند و از آنها براي شتاببخشي به روند تبديل علم و فناوري به محصولات نهايي بهره ميبرند. هنوز در ادبيات منتشرشده، به روش و تجربه تدوين مسيرنما ويا "مسيرنماسازي" توجه زيادي صورت نگرفته است. اين گزارش، اولين تلاش براي گردآوري تعاريف متداول در روش و تجربيات مسيرنماسازي و تبيين وحدت دروني رويكردهاي موجود عليرغم تفاوتهاي ظاهري آنها است. اين مقاله با تعاريف عمومي مسيرنماها شروع ميشود و در بر دارنده گونهشناسي مسيرنماهايي است كه هدف آنها، بهبود تحليل و يكپارچگي طيفي گسترده از كاربردها و اهداف است. در ادامه، ويژگي مسيرنماهاي گذشته نگر و آينده نگر نظير ويژگيهاي فنون ترسيم نقشه علم و فناوري بر اساس ارزيابي مراجع3 شناسايي و تحليل ميشوند. جزئيات فرآيند ايجاد مسيرنماها، شامل اصول بنيادي براي ايجاد مسيرنماهاي كيفي نيز ارائه ميگردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مديريت كيفيت در مراكز رشد
    علیرضا فرجی
    در اين مقاله ضمن مرور اجمالي بر اصطلاحات استانداردهاي كيفيت از جمله مديريت، نظامنامه، برنامه و اهداف كيفيت، نحوه پيادهسازي، مستندسازي و ارزيابي سيستم مديريت كيفيت ايزو 9000 و نيز تدوين طرح تجاري مركز رشد بر اساس آن ارائه ميشود.
    در اين مقاله ضمن مرور اجمالي بر اصطلاحات استانداردهاي كيفيت از جمله مديريت، نظامنامه، برنامه و اهداف كيفيت، نحوه پيادهسازي، مستندسازي و ارزيابي سيستم مديريت كيفيت ايزو 9000 و نيز تدوين طرح تجاري مركز رشد بر اساس آن ارائه ميشود. پرونده مقاله