فهرست مقالات برحسب موضوع پارکهاي علم و فناوري و مراکز رشد


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - معرفي و استفاده از رويکرد "تمايز مثبت" در شناسايي ظرفيت‌هاي بهبود عملکرد مؤسسات مستقر در پارک علم و فناوري يزد
   محمدصالح اولیاء علی حاجي غلام سريزدي عباس زارع بنادکوکي شهرام شکوهی داریوش پورسراجيان
   در مراکز رشد پارک‌هاي علم و فناوری به منظور ارتقای سطح مؤسسات مستقر، انواع مختلفی از خدمات ارائه مي‌گردد. با وجود مشابه بودن این خدمات برای تمامی مؤسسات، همواره تعداد کمی از این مؤسسات به گونه‌ای متفاوت از سایرین عمل نموده و متمایز از سایرین مي‌گردند. در این پژوهش، با ه چکیده کامل
   در مراکز رشد پارک‌هاي علم و فناوری به منظور ارتقای سطح مؤسسات مستقر، انواع مختلفی از خدمات ارائه مي‌گردد. با وجود مشابه بودن این خدمات برای تمامی مؤسسات، همواره تعداد کمی از این مؤسسات به گونه‌ای متفاوت از سایرین عمل نموده و متمایز از سایرین مي‌گردند. در این پژوهش، با هدف یافتن علل اصلی موفقیت این مؤسسات متمایز و سعی در شناسایی راهکارهایی برای تعمیم آن به سایر مؤسسات، از رویکرد "تمایز مثبت " که به عنوان یکی از رویکرد‌هاي حل مسأله از اوایل دهه 1990 مطرح و مشهور گردیده است، استفاده شده است. این پژوهش در مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد انجام پذیرفته و با طی چهار مرحله اصلی (مطابق با روش‌شناسي این رویکرد) یعنی مراحل "تعریف کردن"، "تعیین کردن"، "کشف کردن" و "طراحی کردن"، رفتارها و راهکارهای به کارگرفته شده توسط مؤسسات موفق، برای غلبه بر مشکلات و رشد و تعالی شناسایی گردیده است. در ادامه با استفاده از تکنیک "خانه کیفیت" راهکارهایی برای تعمیم نتایج پژوهش به سایر مؤسسات (از طریق تغییر در فرایند‌هاي کلیدی پارک علم و فناوری یزد) پیشنهاد گردیده و در پایان نیز توصیه‌هایی برای الهام گرفتن سایر مؤسسات ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تبیین مدل ساختاری تأثیر ویژگی‌های فناوری بر تجاری‌سازی فناوری از دیدگاه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان مطالعه موردي پارک علم و فناوری گیلان
   محمد طالقانی مهرداد گودرزوند چگيني بهاره پورمرادی
   تجاری‌سازی فناوری‌ها نقش اساسی در افزایش رفاه جامعه دارد. توجه شرکت‌ها به ويژگي‌هاي ارائه يک محصول و خدمت نو به بازار، بسيار حائز اهميت است. یک فناوری باید ویژگی‌های مختلف و منحصر به فردی داشته باشد تا مورد پذیرش مشتری و مصرف کننده قرار گرفته و بازار مناسبی برای آن محصو چکیده کامل
   تجاری‌سازی فناوری‌ها نقش اساسی در افزایش رفاه جامعه دارد. توجه شرکت‌ها به ويژگي‌هاي ارائه يک محصول و خدمت نو به بازار، بسيار حائز اهميت است. یک فناوری باید ویژگی‌های مختلف و منحصر به فردی داشته باشد تا مورد پذیرش مشتری و مصرف کننده قرار گرفته و بازار مناسبی برای آن محصول یا خدمت به وجود آید. هدف اصلی این مقاله تبیین مدل ساختاری تأثیر ویژگی‌های فناوری بر تجاری‌سازی فناوری از دیدگاه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان است. پرسشنامه این پژوهش، بین 130 شرکت تحت پوشش پارک علم و فناوری گیلان توزیع شده است. با توجه به بازگشت 97 پرسشنامه ارزیابی نهایی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که اگر فناوری‌ها دارای ویژگی‌های نوآوری، عمومی بودن، سادگی و سازگاری باشند دارای سطح بازار مطلوب‌ترند و در نتیجه احتمال تجاری‌سازی فناوری بالا است. بر اساس یافته‌ها، بیشترین اثرگذاری بر تجاری‌سازی فناوری مربوط به متغیرهای سازگاری و سادگی بوده، متغیرهای نوآوری و عمومی بودن فناوری در درجات بعدی اهمیت قرار مي‌گيرند. با توجه به معنادار بودن مسیرهای علّی ویژگی‌های فناوری بر پتانسیل بازار و پتانسیل بازار بر تجاری‌سازی، می‌توان گفت که ویژگی‌های فناوری بر پتانسیل بازار به طور مستقیم تأثیر می‌گذارد ولی تأثیر ویژگی‌های فناوری بر تجاری‌سازی غیرمستقیم و به صورت واسطه‌ای صورت می‌گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - ارزيابي عملکرد پارکهاي علم و فناوري در بعد پيامدهاي حضور پارک در منطقه
   فاطمه رمضاني حسنعلی آقاجانی عبدالحميد صفايي قاديکلايي
   پارک‌های علم و فناوری سازمان‌هایی هستند که باعث ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت می‌شوند و هدف آنها ترویج فرهنگ نوآوری در شرکت‌های وابسته و مؤسسات دانش‌بنیان است. با توجه به افزایش تعداد پارک‌هاي علمي در کشورهای صنعتی و در حال توسعه موضوع اندازه‌گیری عملکرد پارک‌های علم چکیده کامل
   پارک‌های علم و فناوری سازمان‌هایی هستند که باعث ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت می‌شوند و هدف آنها ترویج فرهنگ نوآوری در شرکت‌های وابسته و مؤسسات دانش‌بنیان است. با توجه به افزایش تعداد پارک‌هاي علمي در کشورهای صنعتی و در حال توسعه موضوع اندازه‌گیری عملکرد پارک‌های علم در اولویت کاری دست‌اندرکاران و دانشگاهیان قرار گرفته است. در این پژوهش، به ارزیابی عملکرد پارک‌های ایرانی عضو IASP بر اساس معیار پیامدهای حضور پارک در منطقه می‌پردازیم. معیارهای عملکردی مورد استفاده شامل شبکه‌سازی، قراردادها و همکاری‌های منعقد شده بین آزمایشگاه‌های پارک و شرکت‌های ناحیه، محصولات و فرایندهای جدید به کارگرفته شده در شرکت‌های ناحیه که از طریق پارک ایجاد شده‌اند، تعداد شرکت‌های ایجاد شده از طریق همکاری با پارک در برنامه‌های صنعتی‌سازی مجدد نواحی صنعتی متروک، تعداد کارکنان استخدام شده در شرکت‌های ایجاد شده از طریق همکاری با پارک، بهبودهای محیطی انجام شده از طریق همکاری با آزمایشگاه‌های پارک می‌باشد. در این پژوهش، این معیارها با توجه به شرایط پارک‌های ایرانی بومی‌سازی می‌شوند. فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین وزن نسبی معیارهای ارزیابی و تاپسیس فازی برای رتبه‌بندی پارک‌ها استفاده می‌شود. رتبه عملکرد پارک‌های علم و فناوری 13 گانه به شکل زیر به دست آمد: پارک علم و فناوری اصفهان> فارس> خراسان> دانشگاه تهران> اراک> خلیج فارس> پردیس> آذربایجان شرقی> یزد> گیلان> کرمان> همدان >کرمانشاه. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسي و تحلیل اثرات شهرک علم و فناوري اصفهان بر توسعه اقتصادي منطقه
   رمضانعلي شورمیج مهسا اسدي عزيزآبادي
   تحقيقات گوناگون نقش شهرک‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري را در توسعه منطقه‌اي مورد تاکيد قرار داده‌اند. هدف اين تحقيق بررسي مهمترين اثرات شهرک علم و فناوري اصفهان بر توسعه منطقه مي‌باشد. اين پژوهش از لحاظ پاراديم، كمي و از لحاظ هدف، كاربردي است و به روش همبستگي اجرا گرديده ا چکیده کامل
   تحقيقات گوناگون نقش شهرک‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري را در توسعه منطقه‌اي مورد تاکيد قرار داده‌اند. هدف اين تحقيق بررسي مهمترين اثرات شهرک علم و فناوري اصفهان بر توسعه منطقه مي‌باشد. اين پژوهش از لحاظ پاراديم، كمي و از لحاظ هدف، كاربردي است و به روش همبستگي اجرا گرديده است. جامعه آماري تحقيق شرکت‌های عضو شهرک علم و فناوري اصفهان بوده که با استفاده از فرمول كوكران، 75 شرکت به عنوان حجم نمونه برآورد گرديد و با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي نمونه‌ها انتخاب شدند. ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه بود كه روايي آن به وسيله پانل متخصصان و پايايي ابزار تحقيق با ضريب آلفاي كرونباخ احراز گرديد (85/0). نتايج نشان داد که مهمترين اثر شهرک، توسعه خدمات بازاريابي است و بهبود وضعيت اقتصادي شرکت‌ها، افزايش سطح خدمات‌رساني در منطقه از ديگر اثرات مطرح است. در دسته‌بندي اثرات شهرک بر توسعه منطقه‌اي از تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد که پنج عامل 37/58 درصد از واريانس مربوط به اثرات شهرک را تبيين مي‌نمايد. اين اثرات شامل اثرات توليدي- بازاري (02/31 درصد)، اثرات سرمايه‌گذاري (49/7 درصد)، اثرات خدماتي (29/7 درصد)، اثرات آموزشي و مشاوره (11/7 درصد) و اثرات ارتباطي (35/5 درصد) مي‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکت‌های وابسته به مراکز رشد با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی؛ مطالعه موردي پارک علم و فناوری یزد
   سيد حبيب اله  میر غفوری حسین صيادي تورانلو مریم کریمی نیا
   در دنیای امروز، بیشتر کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند و یکی از مراکز مهم جهت انجام فعالیت‌های نوآورانه، شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک‌های علم و فناوری هستند. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤث چکیده کامل
   در دنیای امروز، بیشتر کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند و یکی از مراکز مهم جهت انجام فعالیت‌های نوآورانه، شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک‌های علم و فناوری هستند. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد می‌باشد. به این منظور برای شناسایی شاخص‌های مؤثر بر ارتقای نوآوری، از مقالات به روز دنیا، مطالعات صورت گرفته در این حوزه و همچنین از نظرات خبرگان در حوزه نوآوری استفاده شده است که در نهایت تعداد سی و هفت شاخص مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و پس از طراحی پرسشنامه، از شاخص‌های به دست آمده و تأیید روایی محتوایی و صوری آن توسط خبرگان، پرسشنامه‌ها در اختیار مدیران و کارکنان شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد قرار داده شد و تعداد 200 پرسشنامه تکمیل شد و داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌ها توسط تکنیک تاپسیس فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر این اساس سی و هفت شاخص موجود در پرسشنامه با توجه به پاسخ‌های ارائه شده توسط مدیران و کارکنان شرکت‌ها، به ترتیب اهمیت آنها رتبه‌بندی شدند که کسب دانش و اطلاعات جدید و دسترسی به فناوری‌های جدید و پیشرفته به عنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقای نوآوری در شرکت‌های مستقر در مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری یزد شناخته شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - دستيابي به يك چارچوب ارزيابي عملكرد براي پارك‌هاي علم ‌و فناوري
   سعید شادان
   امروزه سيستم ارزيابي عملكرد نقش حياتي در سازمان‌ها ايفا مي‌نمايد، زيرا اين سيستم مي‌تواند نشان دهد كه سازمان تا چه ميزان در رسيدن به اهداف مورد نظر خود موفق بوده است. از سوي ديگر حوزه‌هايي كه نيازمند بهبود هستند، مشخص شده و سازمان و مديران مي‌توانند برنامه‌هاي اصلاحي لا چکیده کامل
   امروزه سيستم ارزيابي عملكرد نقش حياتي در سازمان‌ها ايفا مي‌نمايد، زيرا اين سيستم مي‌تواند نشان دهد كه سازمان تا چه ميزان در رسيدن به اهداف مورد نظر خود موفق بوده است. از سوي ديگر حوزه‌هايي كه نيازمند بهبود هستند، مشخص شده و سازمان و مديران مي‌توانند برنامه‌هاي اصلاحي لازم در اين راستا را تدوين نموده و عملكرد سازمان را بهبود دهند. پارك‌هاي علم و فناوري نيز به عنوان ساختاري كه به دنبال ترويج نوآوري در يك جامعه ملي و محلي است، فاقد روشي استاندارد براي ارزيابي موفقيت يا شكست خود هستند، يعني روش‌ها و فنون ارزيابي عملكرد مشخص و رسمي كه مبتني بر يك چارچوب تحليلي مشخص باشد و با استفاده از آن بتوان وضعيت عملكردي پارك‌هاي علم و فناوري را مورد سنجش قرار داد. در اين مقاله با استخراج ويژگي‌هاي پارك‌هاي علم و فناوري و نيز انواع سيستم‌هاي ارزيابي عملكرد و مؤلفه‌هاي آن از ادبيات موجود، يك چارچوب ارزيابي عملكرد ارائه شده است كه شامل شش مؤلفه هويت و ساختار قانوني پارك، انتظارات ذي‌نفعان اصلي، انتظارات از ذي‌نفعان، تخصص و تعهد مديريت، برقراري تعامل با دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشي و صنايع و مأموريت و راهبردهاي واقعي پارك مي‌باشد كه اين مؤلفه اخير، در واقع بازتابي از مؤلفه‌هاي پيشين خواهد بود و شاخص‌هاي عملكردي از آن‌ استخراج مي‌شود. از اين چارچوب مي‌توان در راستاي ارزيابي عملكرد پارك‌هاي علم و فناوري ايران و جهان استفاده نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - مديريت شبکه ذينفعان در مراکز رشد فناوري
   حسن خاکباز جعفر عیوض پور
   مراکز رشد فناوری، ارتباط بین فناوری، سرمایه و دانش فنی را به نحو مؤثری برقرار می‌کنند تا بدین وسیله زمینه ایجاد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، افزایش توانمندی‌های کارآفرینان و تسریع در بهره‌برداری از فناوری‌ها را فراهم نمایند. مراکز رشد فناوری با ارائه مجموعه‌ای ا چکیده کامل
   مراکز رشد فناوری، ارتباط بین فناوری، سرمایه و دانش فنی را به نحو مؤثری برقرار می‌کنند تا بدین وسیله زمینه ایجاد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، افزایش توانمندی‌های کارآفرینان و تسریع در بهره‌برداری از فناوری‌ها را فراهم نمایند. مراکز رشد فناوری با ارائه مجموعه‌ای از خدمات حمایتی کسب و کار که توسط تیم مدیریتی مرکز ارائه می‌شود، شامل همکاری در تهیه برنامه‌های کسب و کار و بازاریابی، کمک به تکمیل تیم کاری، فراهم نمودن سرمایه‌های مورد نیاز و دسترسی آسان به مجموعه‌ای از خدمات تخصصی و ویژه به شکل‌گیری شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان کمک می‌کنند. به بیانی دیگر این مراکز فضاهای قابل انعطاف، امکانات مشترک و خدمات اداری و مالی در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهند. هدف اصلی مراکز رشد فناوری، ایجاد شرکت‌های موفقی است که قابلیت ادامه حیات در خارج از مرکز رشد را دارا باشند. برای دستیابی به این هدف، مشارکت و حمایت ذینفعان شامل حامیان مالی منطقه‌ای و ملی، سرمایه‌گذاران خطرپذیر، فن‌آفرینان، مدیران و کارکنان مرکز رشد حیاتی است. ذینفعان مرکز رشد به پایداری منابع مالی مرکز، پیشبرد اهداف شرکت‌های فناوری مستقر و همکاری با اعضای هیأت امنا کمک کرده و به طور کلی سهم عمده‌ای در موفقیت مرکز رشد دارند. هدف از این مقاله تشریح دلیل مشارکت ذینفعان در مدیریت مرکز رشد و ضرورت برقراری ارتباط سالم با آنها برپایه مجموعه‌ای از انتظارات مورد نظر می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - مکان يابي خوشه هاي علم و فناوري به روش تحليل سلسله مراتبي و با استفاده از سيستم اطلاعات مکاني (مطالعه موردي خوشه علم و فناوري يزد)
   حسین رحیمی مسعود نیک سیرت
   استقرار هر عنصر شهري در موقعيت مکانی از سطح شهر، تابع اصول و قواعد خاصي است كه در صورت رعايت شدن، به موفقيت و كارآيي عملكردي آن عنصر در همان مكان مشخص خواهد انجاميد. در این زمینه، انتخاب مکان مناسب برای استقرار خوشه‌هاي علم و فناوري به عنوان یکی از عناصر متمایز شهری به چکیده کامل
   استقرار هر عنصر شهري در موقعيت مکانی از سطح شهر، تابع اصول و قواعد خاصي است كه در صورت رعايت شدن، به موفقيت و كارآيي عملكردي آن عنصر در همان مكان مشخص خواهد انجاميد. در این زمینه، انتخاب مکان مناسب برای استقرار خوشه‌هاي علم و فناوري به عنوان یکی از عناصر متمایز شهری به دلیل در بر گرفتن منظومه‌اي انبوه از امكانات علمي، صنعتي، توليدي، آزمايشگاهي، تحقيقاتي، زيرساخت‌ها و محيط‌هاي ارتباطي، نهادها و مؤسسات، افراد و اطلاعات كه با تكيه بر خلاقيت‌ها و نوآوري‌ها در يك گستره جغرافيايي مستقرند، دارای اهمیت زیادی است. از اين رو، تحقيق حاضر با هدف پيدا کردن مناسب‌ترين مکان براي استقرار خوشه علم و فناوري يزد انجام شده است. در اين راستا، پس از بررسي تجارب جهاني و بررسي ضوابط و مقررات و اسناد بالا دستي، الزامات و بایسته‌های مكان‌يابي خوشه‌ها شناسایی شد. سپس، پارامترهای مؤثر در دو سطح شاخص‌های اصلی و زير شاخص‌ها مطابق با روش تحليل سلسله‌مراتبي دسته‌بندی شد. در ادامه، اطلاعات دريافتي برگرفته از نظرات خبرگان، مديران و متخصصان در تعيين ضريب اهميت شاخص‌ها، توسط نرم‌افزار سوپر ديسيژن تحليل و وزن شاخص‌ها مشخص گرديد. در گام بعدي تصوير ماهواره‌اي محدوده مورد مطالعه تهيه و با بهره‌گيري از سامانه اطلاعات مکانی نسبت به آماده‌سازي لايه‌هاي اطلاعاتي بر اساس الزامات برخاسته از نتايج پرسشنامه و مصاحبه‌هاي تخصصي اقدام شد. برای دستیابی به نقشه نهايي كه از همپوشاني نقشه‌هاي وزن‌دار به دست مي‌آيد، ابتدا اهميت لايه‌هاي اطلاعاتي از بعد فاصله مشخص و سپس از روش همپوشاني لايه‌ها مکان مناسب برای استقرار خوشه علم و فناوري يزد پيشنهاد گرديد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - بررسي پار كها و مراكز رشد علم و فناوري ايران با نگاهي بر رويكرد جهاني
   مجید  سلیمانی
   تحقيقات علمي به عنوان يکي از اصلي‌ترين و مهم‌ترين راه‌هاي رسيدن به حقايق پيدا و پنهان جهان هستي و کشف منابع و راهکارهاي جديد براي پاسخگويي به مسائل و مشكلات، نيازها و خواسته‌هاي انسان و جامعه محسوب مي‌شود. لذا در راستاي دستيابي به اهداف توسعه كشور، نقش دانشگاه‌ها و مراک چکیده کامل
   تحقيقات علمي به عنوان يکي از اصلي‌ترين و مهم‌ترين راه‌هاي رسيدن به حقايق پيدا و پنهان جهان هستي و کشف منابع و راهکارهاي جديد براي پاسخگويي به مسائل و مشكلات، نيازها و خواسته‌هاي انسان و جامعه محسوب مي‌شود. لذا در راستاي دستيابي به اهداف توسعه كشور، نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي در ايجاد نهادهاي اجتماعي كه در تعامل با اينگونه مراكز هستند، بسيار اثرگذار مي‌باشد. بنابراين توسعه، گسترش و حمايت همه جانبة سياست‌گذاران و مسئولان در زمينه ايجاد پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوري علاوه بر اتخاذ شيوه‌هاي نوين مديريتي بايد تمام بسترها را نيز جهت دستيابي به اهداف مزبور فراهم نمايند. بديهي است، حذف شکاف‌هاي موجود بين دانشگاه‌ها و ساير بخش‌ها مانند صنعت، كشاورزي، بهداشت و ... همچنين روند انتقال فناوري و دانش از طريق اينگونه مراكز تسهيل خواهد شد. يعني پارک‌هاي علم و فناوري تسريع کننده روند رشد و توسعه اقتصادي دانش‌محور نيز هستند. پارک‌های علم و فناوری به عنوان واحدهاي تحقيق و توسعه، مي‌توانند خيلي از مشكلات موجود را از بين برده و به بهبود وضعيت و شرايط آن بپردازند. با نگاه اجمالي بر فعاليت برخي از اين واحدها، مي‌توان پي برد كه به بهترين وجه از اين واحدها بهره‌گيري نشده است. از جمله عوامل مهم مي‌توان به عدم توزيع مناسب منابع و امكانات براساس اولويت‌ها، عدم اتخاذ تدابير لازم از سوي سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان نوآوري و فناوري، مشكلات ارتباطي، قوانين و مقررات متعدد و ... اشاره کرد که موجب عدم بهره‌گيري مناسب شده است. يكي از الگوهايي كه براي رفع اين مشكلات مطرح مي‌شود، استفاده از سازمان‌ها و نهادهاي واسط در چرخه تحقيق تا بازار است كه از طريق ايجاد پارك‌هاي علم و فناوري محقق مي‌شود. پارك‌هاي علم و فناوري، نقش اساسي در ايجاد و توسعه مؤسسات فناوري و مراكز تحقيقات حرفه‌اي دارند. ضمن آن‌كه چنين واحدهاي تحقيق و توسعه در چنين محيطي امكان برقراري ارتباط و همكاري فني با مجموعه‌هاي مكمل خود مانند شركت‌هاي خدمات مهندسي، مؤسسات طراحي و مهندسي و مراكز تحقيقات حرفه‌اي را آسان كرده و پيوند صحيح و مناسبي براي تأمين منابع و نيازهاي گروهي متناسب با فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه فراهم مي‌شود. لذا در اين مقاله ضمن اشاره به چگونگي پيدايش و ويژگي‌هاي پارک‌هاي علم و فناوري ايران، به وضعيت كلي اينگونه مراكز برحسب موقعيت جغرافيايي و دستگاه‌هاي مؤسس و نيز تعداد مراكز آن براساس نوع وابستگي و فعاليت‌هاي مختلف آنها با رويكرد سازمان‌هاي جهاني و بين‌المللي مختلف پرداخته شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - ارزيابي نرخ موفقيت واحدهاي فناور مستقر در پار كها و مراكز رشد علم و فناوري
   علیرضا موتمنی محمد حسین آبادی امین  همتی
   شرکت‌های دانش‌بنيان جهت تبديل ايده‌ها و نوآوری‌ها به محصول و ايجاد مشاغل پايدار مبتني بر فناوري، تجاری‌سازی تحقيقات، هم‌افزايی علم و ثروت و توانمندسازی و هدايت دانش‌آموختگان جهت ورود موفق به فضای کسب و کار ايجاد می‌شوند. يكي از عوامل مهم در موفقيت اين شركت‌ها، پارك‌ها و چکیده کامل
   شرکت‌های دانش‌بنيان جهت تبديل ايده‌ها و نوآوری‌ها به محصول و ايجاد مشاغل پايدار مبتني بر فناوري، تجاری‌سازی تحقيقات، هم‌افزايی علم و ثروت و توانمندسازی و هدايت دانش‌آموختگان جهت ورود موفق به فضای کسب و کار ايجاد می‌شوند. يكي از عوامل مهم در موفقيت اين شركت‌ها، پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري هستند كه با ايجاد ظرفيت‌هاي زيرساختي و حمايت‌هاي قانوني و تجاري‌سازي، ميزان موفقيت اين شرکت‌ها افزايش مي‌یابد. پژوهش حاضر به منظور تعيين نسبت موفقيت شرکت‌های دانش‌بنيان مستقر در مراكز رشد و پارک‌های علم و فناوري و همچنين بررسي ارتباط ميزان موفقيت واحدهاي فناور با تعداد افراد شاغل در اين واحدها و مدت زمان استقرار واحدهاي فناور انجام پذیرفته است. جامعه آماري پارك‌هاي علم و فناوري موجود در ايران در سال 1390 بوده و داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. براساس نتايج، ميزان موفقيت واحدهاي فناور، 68 درصد بوده و نتایج نشان داد نسبت موفقيت واحدهاي فناور در پارک‌های مختلف با هم يكسان نيست. متوسط تعداد نيروي انساني شاغل در واحدهاي فناور موفق و ناموفق به ترتيب 5 نفر و 8/2 نفر بوده كه با استفاده از آزمون T اين تفاوت تعداد معني‌دار است. همچنين نتایج نشان مي‌دهد متوسط تعداد شاغلين واحدهاي فناور در پارک‌های مختلف با هم متفاوت است. ارتباط بين تعداد شاغلين و موفقيت واحدهاي فناور نشان مي‌دهد رابطه معني‌داري بين اين دو وجود دارد و با افزايش تعداد شاغلين واحدهاي فناور نسبت موفقيت آن‌ها افزايش يافته است. آزمون‌های آماری همچنین رابطه معني‌دار بين مدت استقرار و ميزان موفقيت را تأييد می‌نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - بهینه سازی سیستم صف پرونده های اخذ مجوز اصولی و قطعی دفتر پارک ها و مراکز رشد
   مهدی یوسفی نژاد عطاری انسیه  نیشابوری جامی
   بررسي سيستم‌هاي صف و كاهش اثرات نامطلوب انتظار، همواره يكي از موضوعات قابل توجه در رياضيات كاربردي و تحقيق در عمليات بوده است. در سيستم‌هايي که صف و انتظار يکي از عناصر و واقعيت‌هاي آن مي‌باشد، هدف از تحليل سيستم، شامل شناخت رفتار سيستم، شناخت توزيع‌ها، پارامترها، شبیه‌ چکیده کامل
   بررسي سيستم‌هاي صف و كاهش اثرات نامطلوب انتظار، همواره يكي از موضوعات قابل توجه در رياضيات كاربردي و تحقيق در عمليات بوده است. در سيستم‌هايي که صف و انتظار يکي از عناصر و واقعيت‌هاي آن مي‌باشد، هدف از تحليل سيستم، شامل شناخت رفتار سيستم، شناخت توزيع‌ها، پارامترها، شبیه‌سازی و در نهايت ارائه راهکاري مناسب به منظور تعيين ظرفيت بهينه آن است، به ‌گونه‌اي که اهداف تعيين شده را برآورده سازد. یکی از مشکلاتی که همواره در کشور ما وجود دارد، طولانی شدن روند فعالیت‌های اداری است که دلیل آن وجود صف یا بزرگ بودن نرخ ورودی نسبت به سرویس دهنده‌ها می‌باشد. در این مقاله فرایند اخذ مجوزهای اصولي و قطعي تأسیس پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری كه نسبتاً زمان طولانی را به خود اختصاص می‌دهد، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. پس از تجزیه و تحلیل و بررسی حالت‌های مختلف تخصیص کارکنان به پرونده‌ها، این نتیجه حاصل گردید که تخصیص 3 نفر از کارشناسان جهت رسیدگی پرونده‌های اصولی و 5 نفر از کارشناسان بر روی پرونده‌های قطعی موجب خواهد شد میانگین مدت زمان انتظار مشتریان در صف (Wq )و متوسط تعداد افراد در صف (Lq ) نسبت به دو آلترناتیو دیگر کمتر شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - پیاده سازی جدول SWOT برای پارک های علم و فناوری و تعیین بهترین استراتژِی جهت نیل به اهداف با استفاده از ANP فازی
   مهدی یوسفی نژاد عطاری انسیه  نیشابوری جامی
   سازمانها همواره از عوامل داخلي و خارجي تاثير گرفته و سعي دارند استراتژي هاي خود را بر اساس اين عوامل طراحي و پياده سازي نمايند. يکي از ابزارهايي که به سازمانها در جهت تدوين اين استراتژي ها ياري مي رساند استفاده از جدول SWOT است. با استفاده از اين جدول مي توان نقاط قوت چکیده کامل
   سازمانها همواره از عوامل داخلي و خارجي تاثير گرفته و سعي دارند استراتژي هاي خود را بر اساس اين عوامل طراحي و پياده سازي نمايند. يکي از ابزارهايي که به سازمانها در جهت تدوين اين استراتژي ها ياري مي رساند استفاده از جدول SWOT است. با استفاده از اين جدول مي توان نقاط قوت و ضعف را در حيطه عوامل داخلي، تهديدات و فرصت ها را در حيطه عوامل خارجي متمايز نموده و استراتژي هاي مرتبط را تدوين نمود. طراحي اين استراتژي ها لزوماً قابل کاربرد نبوده بلکه بایستی با یکی از تکنیک های مرتبط بهترين استراتژي جهت رشد و رسیدن به اهداف براي سازمان انتخاب شود. برای رسیدن به بهترین استراتژی ابتدا نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت های پیش روی پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری مشخص گردید. پس از تعیین نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت های پیش رو،7 استراتژی به عنوان استراتژی های مناسب برای پیشبرد اهداف پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری مطرح گردید. در ادامه سعی شد با استفاده از ابزار کارآمد تصميم گيري چند معياره، تحليل شبکه اي فرآيند محيط فازي بهترين استراتژي انتخاب گردد. در نهایت با توجه به استراتژی های مختلف مطرح شده و جداول مقایسه ای، استراتژی ايجاد تفاهم نامه بين وزارت خانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنايع و بهداشت و بانک ها جهت حمايت لازم از متخصصان به عنوان بهترین استراتژی انتخاب گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پارک علم و فناوری خراسان رضوی
   آرمان بهاری بهنوش مودی نورمحمد یعقوبی سید حسن علم اهدایی
   پارك هاي علم و فناوري به عنوان يكي از ساختار هاي مؤثر در توسعه فناوري و به تبع آن ، توسعه اقتصاد دانش محور و اشتغال زايي تخصصي ، مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان واقع شده است . هدف بسیاری از این ساختارهای نوین، سامان دهی یک محیط فعال برای ایجاد و یا توسعه زنجیره های فنا چکیده کامل
   پارك هاي علم و فناوري به عنوان يكي از ساختار هاي مؤثر در توسعه فناوري و به تبع آن ، توسعه اقتصاد دانش محور و اشتغال زايي تخصصي ، مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان واقع شده است . هدف بسیاری از این ساختارهای نوین، سامان دهی یک محیط فعال برای ایجاد و یا توسعه زنجیره های فناوری به منظور محصول گرایی تحقیقاتی ، ایجاد زمینه های ناشی از کار جمعی و حمایت از فعالیت های هدف‌ دار محققین ، نوآوران و شرکت های فعال در زمینه های برگزیده فناوری می باشد . از طرف دیگر هر سازمانی برای دست یابی به اهداف خود ، نیازمند عواملی است که الزاماً باید آن ها را فراهم سازد . در واقع برای هر سازمانی ، زمینه هایی از فعالیت وجود دارد که باید آنها را به بهترین شکل ممکن انجام دهد ، تا بتواند به اهدافی که برای خود تعریف کرده است ، نائل شود . این عوامل که در ادبیات مدیریت ، عوامل حیاتی موفقیت نامیده می شوند ، اجزا تفکیک ناپذیر توفیق سازمان در دست یابی به اهدافشان هستند. پارک های علم وفناوری نیز مانند هر سازمان و موسسه ی دیگری ، برای دست یابی به اهداف خود نیازمند فراهم کردن این عوامل هستند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پارک علم و فناوری خراسان رضوی و اولویت بندی این عوامل جهت توسعه پارک های علمی می باشد . برای این منظور عوامل کلیدی موفقیت پارک های علمی از طریق مطالعه ی متون و مصاحبه با خبرگان پارک علمی خراسان رضوی جمع آوری شده و با استفاده از پرسشنامه و آزمون فریدمن این عوامل رتبه بندی شده اند .جامعه آماری این پژوهش، شامل خبرگان پارک های علم و فناوری می باشد و نمونه آماری آن پارک علم و فناوری خراسان رضوی را در بر می گیرد. اولویت بندی این عوامل نشان می دهد که عامل حمایتی از موسسات دانش بنیان در جهت تولید فناوری ، عامل نیروی انسانی ، عوامل توسعه زیرساخت های مرتبط با فناوری ، و عوامل توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناوری ، به ترتیب از اهمیت ویژه ای در توسعه ی پارک های علمی برخوردارند . اهمیت و اولویت این عوامل کلیدی موفقیت را می توان راهنمایی برای مدیران و موسسان پارک های علم و فناوری در جهت موفقیت در ایجاد و توسعه پارک های علمی دانست . پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت پارک‌های علم و فناوری در ایران از دیدگاه خبرگان
   سید رضا سلامی بهنوش مودی مهرداد شفیعی
   «پارك علم وفناوري» به عنوان جزئي از نظام ملي نوآوري و حلقه‌اي از زنجيره توسعه اقتصاد دانش‌محور با فراهم آوردن شرايط لازم براي پژوهش‌هاي بازارگرا و تجاري‌سازي نتايج تحقيقات نقشي مؤثر در تسريع روند تبديل ايده‌ها به محصولات و توسعه فناوري ايفا مي‌نمايد. در جهت رسیدن به این چکیده کامل
   «پارك علم وفناوري» به عنوان جزئي از نظام ملي نوآوري و حلقه‌اي از زنجيره توسعه اقتصاد دانش‌محور با فراهم آوردن شرايط لازم براي پژوهش‌هاي بازارگرا و تجاري‌سازي نتايج تحقيقات نقشي مؤثر در تسريع روند تبديل ايده‌ها به محصولات و توسعه فناوري ايفا مي‌نمايد. در جهت رسیدن به این اهداف یک پارك‌ علم و فناوري - مانند هر سازمان ديگري- الزاماً بايد داراي ويژگي‌هايي باشد كه بدون آنها نمي‌توان توقع عملكرد مؤثر و منطبق با نيازها و اهداف را از آن داشت. اين ويژگي‌ها عوامل اصلي و پايه‌اي عملكرد يك پارك علم وفناوری هستند كه نبود هر يك مي‌تواند راه موفقيت را مسدود كند و در واقع الزاماتی اساسي (اجزاء تفكيك‌ناپذير) هستند كه به عنوان اهداف واسطه براي دستيابي به هدف اصلي بايد قبلاً حاصل شوند. در این پژوهش پس از بررسی منابع نظری موجود، عوامل حیاتی موفقیت پارک‌های علم و فناوری در قالب بیست و هشت عامل در چهار گروه شامل عوامل مکانی، عوامل حمایتی، عوامل مدیریتی و عوامل فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته وسپس توسط متخصصان و خبرگان به وسیله مقایسه‌های زوجی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد از بین گروه‌های چهارگانه، عوامل مدیریتی حائز بیشترین اهمیت هستند و از بین عوامل احصا شده داشتن راهبردي، اهداف و برنامه‌هاي مشخص، تسلط مديران به مباحث مربوط به پارك‌هاي علم و فناوري، جو سياسي موجود براي حمايت از پارك‌ و اهداف آن و تعيين ضوابط شفاف و رسمي پذيرش، حضور، ارزيابي و كنترل فعاليت‌هاي شركت‌هاي مستقر در پارك بیشترین اهمیت را دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقيت مدیریت دانش در پارک‌های علم و فناوری
   نسیبه سالاری داریوش  پورسراجیان محمدصالح اولیاء شهرام شکوهی
   هدف از مطالعه حاضر تعيين و اولويت بندي عوامل موثر بر مديريت دانش در يك پارك علم و فناوري به عنوان اولين قدم در پياده سازي فرآيند مديريت دانش در پاركهاي علم و فناوري مي باشد. در يك پارك علم و فناوري هدف اصلي، افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه نوآوری مبتني بر دانش و رقاب چکیده کامل
   هدف از مطالعه حاضر تعيين و اولويت بندي عوامل موثر بر مديريت دانش در يك پارك علم و فناوري به عنوان اولين قدم در پياده سازي فرآيند مديريت دانش در پاركهاي علم و فناوري مي باشد. در يك پارك علم و فناوري هدف اصلي، افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه نوآوری مبتني بر دانش و رقابت سازنده میان موسسات دانش محور مي باشد. بنابراين فرآيند مدیریت و توسعه دانش به عنوان ابزاری مهم در خلق، توسعه و به اشتراک گذاری دانش و پیوند دادن دانش و فناوری، به عنوان يكي از مهمترين فرآيندهاي مورد توجه، ارزيابي و پايش در پاركها در نظر گرفته مي‌شود. در اين راستا 31 عامل فرعي در قالب هفت عامل اصلي نيروي انساني، استراتژي، مديريت، ارزيابي، فرهنگ سازماني، فرايندها، فناوري اطلاعات كه همان عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش در يك پارك علم و فناوري مي باشند، بر اساس مطالعات مرتبط شناسايي شده است و به كمك فرايند تحليل سلسله مراتبي و با استفاده از نظران خبرگان و متخصصين وزن دهي شده است. بر اين اساس اولويت عوامل اصلي موثر بر موفقيت مديريت دانش به صورت: نيروي انساني، استراتژي، مديريت، فرهنگ سازماني، فرايندها، ارزيابي و فناوري اطلاعات تعيين شده است. با توجه به تعداد زياد عوامل فرعي موثر، از بين عوامل فرعي موثر بر هر عامل اصلي 2 عامل فرعي با بالاترين اولويت تاثير بر مديريت دانش انتخاب شده است. در نهايت مدل مذكور براي ارزيابي 9 مركز رشد فناوري وابسته به پارك علم و فناوري يزد مورد استفاده قرار گرفته شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - تحلیل اثربخشی پارک‌های علم و فناوری به کمک نتایج فرایند ارزیابی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری
   حمید مهدوی محمود شیخ زین الدین لیلا خدابنده
   یکی از شاخص های تعیین میزان موفقیت پارک‌های علم و فناوری، سنجش وضعیت عملکرد شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک هاست. بهترین شیوه برای تحقق این موضوع، بالا بردن مهارت های مورد نیاز در مدیران پارک های فناوری به کمک پیاده‌سازی سیستم‌های ارزیابی عملکرد واقع بینانه و عملیاتی چکیده کامل
   یکی از شاخص های تعیین میزان موفقیت پارک‌های علم و فناوری، سنجش وضعیت عملکرد شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک هاست. بهترین شیوه برای تحقق این موضوع، بالا بردن مهارت های مورد نیاز در مدیران پارک های فناوری به کمک پیاده‌سازی سیستم‌های ارزیابی عملکرد واقع بینانه و عملیاتی دراین حوزه است. در حال حاضر ماموریت پارک فناوری از دید مدیریت اجرایی، در ایجاد زنجیره یکپارچه از تحقیق تا تولید تجلی می یابد. حذف فاصله بین تبدیل ایده‌های علمی و تحقیقاتی به محصولات و خدمات، هدایت شرکت‌های دانش بنیان مستقر، تامین نیازهای واقعی و ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا تا مرحله تجاری سازی، ماموریتی است که پارک فناوری حول آن فعالیت دارد.. از مهمترین ساز و کارهای اجرایی برای توسعه علم و فناوری که در کشور ما کمتر مورد توجه واقع شده است، وجود مدل و الگویی برای تحلیل نقش و وضعیت مولفه‌های تاثیر گذار از طریق فرایند اجرای ارزیابی است. بر این اساس کسب آمار و اطلاعاتی از سطح فناوری، ارتباط عناصرتشکیل دهنده نظام علم و فناوری، وضعیت دارایی‌‌های فکری، شیوه‌های همکاری فی مابین مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی با صنایع و سازمان‌ها، تنوع منابع مالی و میزان درآمدها، سرمایه های جذب شده، دامنه شمول خدمات یا محصولات، تعداد مشتریان و بسیاری عوامل دیگر که در یک شرکت دانش بنیان از جمله معیارهای کلیدی بحساب می آیند در فرایند ارزیابی مورد سنجش قرار می گیرد. در این مقاله تلاش می شود، بهترین الگوی ارزیابی و مدل‌ سنجش کارایی و عملکرد شرکت های دانش بنیان که بیشتر بر بعد دانش ضمنی( tacit knowledge ) بدست آمده است، در قالب انتقال تجارب چند ساله شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و با هدف بومی سازی فرایندهای اجرایی منطبق با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی کشور، مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - نوع شناسی پارکهای علم و فناوری با رویکرد مدیریت دانش
   سعید خرقانی مینو سلسله
   فقدان زنجيره يكپارچه از تحقيق، فناوري، توسعه و همچنين فاصله قابل توجه بين تبديل ايده‌هاي علمي و تحقيقاتي به محصولات و خدمات از واقعيتهاي جهان كنوني است. كشورهاي توسعه يافته جهان براي حل اين چالش، كل نظام علمي و فناوري و صنعتي جامعه، از ايجاد ايده تا تجاري سازي محصول نها چکیده کامل
   فقدان زنجيره يكپارچه از تحقيق، فناوري، توسعه و همچنين فاصله قابل توجه بين تبديل ايده‌هاي علمي و تحقيقاتي به محصولات و خدمات از واقعيتهاي جهان كنوني است. كشورهاي توسعه يافته جهان براي حل اين چالش، كل نظام علمي و فناوري و صنعتي جامعه، از ايجاد ايده تا تجاري سازي محصول نهايي را در يك نظام كلي تحت عنوان نظام نوآوري در كنار هم و در تعامل با هم در نظر مي‌گيرند، يكي از اجزاي اين نظام پارك‌هاي علمي و فناوري است كه نقشي مهم در يكپارچه سازي توليد دانش و تجلي آن در محصولات و خدمات دارد. در اين نظام وجود رويكرد مديريت دانش، نقش مهمي در پيوند دادن دانش و فناوري ايفا مي‌كند. پاركها كه از مزاياي نزديكي به منابع مهم سرمايه معنوي، زيرساختهاي مناسب و سياستهاي راهنمايي كننده بهره مند مي‌شوند و شركتهاي مبتني بر فناوري و موسسات دولتي را در يك محيط مديريت شده حمايت مي‌كنند از طريق تلفيق با مديريت دانش تعامل، توسعه فناوري و رشد اقتصادي را تسهيل مي‌كنند. در اين مقاله پس از مرور مختصري بر تعاريف مديريت دانش از ديد انديشمندان، مبحث پارك هاي علمي و فناوري با تمركز بر نوع شناسي پاركها مطرح مي شود. به دنبال آن دسته بندي انواع پاركها به لحاظ هدف از شكل گيري بررسي مي شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - ارائه چارچوبي براي ارزيابي عملکرد مراکز رشد
   حسنعلی آقاجانی عاطفه طالب نژاد
   مراکز رشد در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، ابزار مهمي براي توسعه کارآفريني و نوآوري تکنولوژيک، خصوصا در سطح شرکت‌هاي کوچک و متوسط، به شمار مي روند. ايجاد و گسترش مراکز رشد کسب و کار، بحث‌هاي بي شماري در زمينه عملکرد و مفيد بودن آن‌ها ميان موافقان و مخالفان به راه چکیده کامل
   مراکز رشد در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، ابزار مهمي براي توسعه کارآفريني و نوآوري تکنولوژيک، خصوصا در سطح شرکت‌هاي کوچک و متوسط، به شمار مي روند. ايجاد و گسترش مراکز رشد کسب و کار، بحث‌هاي بي شماري در زمينه عملکرد و مفيد بودن آن‌ها ميان موافقان و مخالفان به راه انداخته است. هر يک از پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه، مراکز رشد را از زاويه‌اي نگريسته و براي ارزيابي عملکرد آن‌ها از نظريات گروه‌هاي خاصي استفاده کرده اند. به دليل تنوع انواع مراکز رشد در جهان، اغلب پژوهش‌ها مطالعات و مدل‌هاي خود را به نوع يا انواع خاصي از مراکز رشد محدود کرده اند. در مقاله حاضر، با مرور ادبيات ارزيابي عملکرد مراکز رشد در ايران و جهان، چارچوبي جامع با استفاده از معيارهاي جهاني عمومي ارائه شده است تا عملکرد مراکز رشد از منظر گروه‌هاي مختلف- مشتريان، مديران و کارکنان و مشاهده پژوهشگران- سنجيده شود. اين چارچوب پيشنهاد مي کند عملکرد مراکز رشد در حوزه‌هاي مديريت و کارکنان، زيرساخت‌ها، خدمات و خروجي‌ها سنجيده شود. عملکرد مرکز رشد در حوزه مديريت و کارکنان، ابعاد انجام وظايف مديريتي و يادگيري و رشد، در حوزه زيرساخت، ابعاد فضا و امکانات، حوزه خدمات، ابعاد کمک‌هاي ايجاد کسب و کار و کمک‌هاي کسب و کار و در حوزه خروجي‌ها، در ابعاد شرکت‌ها، محصولات و افراد ارزيابي شود. براي سنجش هر يک از ابعاد، معيارهاي عام از ادبيات موضوع استخراج شده است. اين چارچوب مي تواند به عنوان ابزار و راهنماي مناسبي براي مديران و متوليان مراکز رشد جهت ارزيابي عملکرد مراکز رشد در حوزه‌هاي مهم و بر اساس معيارهاي عمومي و خصوصا در ايران، براي مقايسه، االگوبرداري داخلي و خارجي و بهبود رقابت پذيري ميان مراکز رشد، به کار رود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - شاخص های مهم در فرايند پذيرش موسسات انکوباتوري
   حمید مهدوی محمود شیخ زین الدین فخرالدین  اشرفی زاده
   فرايند پذيرش موسسات در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان که طي دوره‌اي شش ساله مراحل شکل‌گيري تا تثبيت را پشت سر گذاشته، بر اساس ارزيابي سه عامل کليدي ضورت مي گيرد که در اين مقاله تبيين شده است. اين سه عامل عبارتند از ايده محوري، تيم کاري و برنامه کاري که هر يک از اجزايي تشک چکیده کامل
   فرايند پذيرش موسسات در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان که طي دوره‌اي شش ساله مراحل شکل‌گيري تا تثبيت را پشت سر گذاشته، بر اساس ارزيابي سه عامل کليدي ضورت مي گيرد که در اين مقاله تبيين شده است. اين سه عامل عبارتند از ايده محوري، تيم کاري و برنامه کاري که هر يک از اجزايي تشکيل شده است. مراحل فرايند پذيرش اوليه که مراحل تکامل آن با روش سعي و خطا صورت گرفت، اکنون شامل اطلاع‌رساني، مراجعه و مذاکره اوليه تکميل کاربرگ، مشاوره، اصلاح کاربرگ، تحويل مدارک، بررسي اوليه، تعيين داور، مصاحبه و ارزيابي فني و اقتصادي، تکميل فرم‌هاي داوري، نظرخواهي و بررسي ثانويه، تشکيل شوراي پذيرش و تحليل و تصميم‌گيري نهايي است. شوراي پذيرش و ارزيابي با نظارت بر مراحل اصلي کار، سياست‌هاي تعيين شده توسط شوراي علمي شهرک را اعمال مي‌کند و موسسات را به سمت اهداف شهرک هدايت مي‌نمايد. جو حاکم بر فرايند پذيرش در تمام مراحل آموزشي و اصلاحي است نه گزينشي و رقابتي، حتي موسساتي که با عدم پذيرش مواجه مي‌شوند در طي اين فرايند به نوعي آموزش مي‌بينند و براساس سوالات و بررسي‌هاي انجام شده به نحوي راهنمايي و هدايت مي‌شوند. انسجام، واقع‌بيني، جامع‌نگري، يکنواختي، ثبات در نحوه ارزيابي در شوراي پذيرش سبب شده است که در اکثر موارد نظرات اعضاء بسيار به هم نزديک باشد و جمع‌بندي و رسيدن به تصميم نهايي با اجماع صورت گيرد. حضور دو داور تخصصي يکي با ديدگاه فناوري (علمي) و ديگري با نظرات اقتصادي ( آشنا به بازار) در سنجش قابليت و تناسب متقاضي براي استقرار در مرکز رشد عامل تعيين کننده است. اين روند پذيرش اگرچه ازتجربيات عمومي جهاني در مراکز رشد بهره برده است ليکن از هيچ الگويي مستقيماً اقتباس نشده، بلکه به تدريج و براساس واقعيات و شرايط موجود منطقه تکامل يافته است. اصالت اين فرايند ناشي از بومي بودن آن است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - خوشه‌هاي فناوري وکارکردهای آن در ايجاد جريان تجارت فناوري در کشور
   سعید صمدی امین  کلاهدوزان مریم اسفندیاری
   امروزه يکي از مهم ترين عوامل افزايش توان رقابت اقتصادي کشورها، توجه به توسعه ي فناوري است. اين موضوع به اين دليل است که در اقتصاد دانش محور، سهم قابل توجهي از ارزش افزوده ي فعاليت‌هاي اقتصادي، از فعاليت‌هاي مبتني بر دانش کسب مي شود. از طرفي بخش مهمي از توان علمي و فناور چکیده کامل
   امروزه يکي از مهم ترين عوامل افزايش توان رقابت اقتصادي کشورها، توجه به توسعه ي فناوري است. اين موضوع به اين دليل است که در اقتصاد دانش محور، سهم قابل توجهي از ارزش افزوده ي فعاليت‌هاي اقتصادي، از فعاليت‌هاي مبتني بر دانش کسب مي شود. از طرفي بخش مهمي از توان علمي و فناوري کشورها در توسعه ي صنايع و خدمات با فناوري برتر تجلي مي يابد و رشد و توسعه ي صنايع با فناوري برتر به شدت متأثر از جريان‌هاي نوآوري و ابداع و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه است. مشخص شده است، اکثر فعاليت‌هاي اقتصادي نوآور و فناور که به نتايج قابل توجهي دست‌ يافته‌اند، اکثراً در مناطق خاص جغرافيايي به صورت خوشه‌اي متمرکز گشته‌اند.خوشه‌هاي فناوري مي توانند در ايجاد و جهت‌دهي به جريان‌هاي نوآوري و فناوري نقشي اساسي ايفا کنند. در اين مقاله سعي می شود علاوه بر مروري کلي بر مفاهيم اساسي، عناصر تشکيل دهنده و الزامات خوشه‌هاي فناوري، مدلي منطبق با شرايط و داشته‌هاي کشور ايران براي بهره‌گيري از اين ساختار در تجارت فناوري و دستاوردهاي تحقيق و توسعه ارائه شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - پارک فناوري مجازي در ايران: تحليل SWOT
   پریا دولتیابی عبداله آقایی
   در اين مقاله، پس از بررسي مفهوم پارك فناوري، مفهوم، كاربرد و ضرورت پارك فناوري مجازي براي كشور، بررسي شده‌است. با در نظر گرفتن معيارهاي موفقيت پارك فناوري مجازي، و مدلي ارائه شده براي اين پارك در ايران– كه الزامات آن نيز مورد بررسي قرارگرفته‌اند- نقاط قوت و ضعف، و تهديد چکیده کامل
   در اين مقاله، پس از بررسي مفهوم پارك فناوري، مفهوم، كاربرد و ضرورت پارك فناوري مجازي براي كشور، بررسي شده‌است. با در نظر گرفتن معيارهاي موفقيت پارك فناوري مجازي، و مدلي ارائه شده براي اين پارك در ايران– كه الزامات آن نيز مورد بررسي قرارگرفته‌اند- نقاط قوت و ضعف، و تهديدها و فرصت‌هاي پيش‌روي پارك فناوري مجازي در ايران، در قالب يك تحليل SWOT شناسايي شده‌اند. در پايان نيز، با توجه به تحليل ارائه‌شده، موارد كليدي داراي اولويت براي توسعه پارك فناوري مجازي در ايران، جهت استفاده متوليان و دست‌اندركاران برنامه‌ريزي توسعه اين پارك‌ها در كشور، ارائه گرديده‌‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - مدل مفهومي مراكز رشد دانشگاهي
   طیبه نیک رفتار
   تغيير و تحول يکي از چالش هاي اساسي کشورها در قرن بيستم و يکم به شمار مي رود. گسترش يافتن مقياس و دامنه تغيير و روند رو به رشد آهنگ تغييرات، کشورها را با موقعيت‌هاي پيش بيني نشده، نا آشنا و منحصر به فرد مواجه ساخته است. به طوري که آنها ديگر نمي توانند با تغييرات اندک در چکیده کامل
   تغيير و تحول يکي از چالش هاي اساسي کشورها در قرن بيستم و يکم به شمار مي رود. گسترش يافتن مقياس و دامنه تغيير و روند رو به رشد آهنگ تغييرات، کشورها را با موقعيت‌هاي پيش بيني نشده، نا آشنا و منحصر به فرد مواجه ساخته است. به طوري که آنها ديگر نمي توانند با تغييرات اندک در روش‌ها، ساختار، فناوري و عواملي نظير آنها، بقاي بلند مدت خود را تضمين کنند. لذا کشورها بايد انقلابي در اذهان مديران و کارکنان خود به وجود آورند تا به طور اساسي مفهوم سازمان، کار، کيفيت و رقابت در ذهن آنها دگرگون شود. در چنين شرايطي به «کارآفريناني» نياز است تا بتوانند از طريق خلاقيت، نوآوري، پشتکار، اعتماد به نفس و تحمل ابهام، خون تازه‌اي در کالبد اقتصاد کشور وارد کنند و گامي مؤثر در جهت حل بحران اشتغال بردارند. بديهي است يکي از ابزارهاي راهبردي و کليدي اين امر، وجود دانشگاه کارآفرين در سطح آموزش عالي است. دانشگاه کارآفرين براي تحقق اهداف خود سازوكارهاي مختلفي از قبيل مرکز رشد، پارک علمي، مرکز کارآفريني و غيره را در خود ايجاد کرده است که در اين ميان وظيفه مرکز رشد حمايت از فارغ التحصيلان و کارآفرينان جوان دانشگاهي است که با فناوري‌هاي نوين آشنا بوده و قدرت خلاقيت داشته ولي اغلب بيکار مي‌باشند چرا که راه‌اندازي يک شرکت توسط اين افراد جوان خالي از خطر شکست نيست؛ مراکز رشد دانشگاهي به چنين کارآفريناني کمک مي‌کند تا مراحل اوليه رشد را طي نمايند و پس از اينکه قابليت‌هاي لازم را براي فعاليت در بازار کسب کردند از مرکز خارج شوند. مفهوم مرکز رشد چند سالي است که در کشور ما بررسي، تحليل و بومي سازي شده است. هدف اين مقاله بررسي جايگاه مراکز رشد در در توسعه اشتغال و انتقال فناوري مي‌باشد. که در ابتدا به رابطه‌اي که مراکز رشد دانشگاهي بين دانشگاه و صنعت برقرار مي‌کنند مي‌پردازيم سپس نقش آنها را در توسعه و انتقال فناوري بررسي مي‌کنيم و درنهايت مدلي مفهومي براي مراکز رشد دانشگاهي ارائه مي‌دهيم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - مديريت كيفيت در مراكز رشد
   علیرضا فرجی
   در اين مقاله ضمن مرور اجمالي بر اصطلاحات استانداردهاي كيفيت از جمله مديريت، نظامنامه، برنامه و اهداف كيفيت، نحوه پيادهسازي، مستندسازي و ارزيابي سيستم مديريت كيفيت ايزو 9000 و نيز تدوين طرح تجاري مركز رشد بر اساس آن ارائه ميشود.
   در اين مقاله ضمن مرور اجمالي بر اصطلاحات استانداردهاي كيفيت از جمله مديريت، نظامنامه، برنامه و اهداف كيفيت، نحوه پيادهسازي، مستندسازي و ارزيابي سيستم مديريت كيفيت ايزو 9000 و نيز تدوين طرح تجاري مركز رشد بر اساس آن ارائه ميشود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - روش رتبه بندی مراکز رشد به وسیله نماگرهای ترکیبی
   حمید مهدوی مرتضی راستی برزکی قاسم مصلحي
   استفاده از مركز رشد به عنوان يكي از نهادهاي كارآ در امر توسعه و رونق اقتصادي، مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان واقع شده است. مراكز رشد به وسيله حمايت از مستاجرين با تركيبي از تسهيلا ت و خدماتي كه به آساني از منابع ديگر قابل تامين نيستند، باعث افزايش ارزش افزوده مي شوند. چکیده کامل
   استفاده از مركز رشد به عنوان يكي از نهادهاي كارآ در امر توسعه و رونق اقتصادي، مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان واقع شده است. مراكز رشد به وسيله حمايت از مستاجرين با تركيبي از تسهيلا ت و خدماتي كه به آساني از منابع ديگر قابل تامين نيستند، باعث افزايش ارزش افزوده مي شوند. محتوا و چگونگي پرداخت اين خدمات معمولا ً تاثير مهمي بر موفقيت مستاجرين مركز رشد و نحوه عملكرد مركز رشد دارد. معرفي الگوهاي بهتر و آگاهي دادن به مراكز رشد در مورد ميزان فاصله آنها از الگوهاي مناسب و نيز اطلا ع رساني در مورد موقعيت آنها نسبت به يكديگر، مراكز رشد را در اتخاذ تصميمات سنجيده تر ياري مي دهد. نماگرهاي تركيبي روش ساده اي براي مقايسه مجموعه اي از مراجع ارزيابي شونده نظير كشورها، سازمان ها و سيستم ها در موضوع هاي پيچيده و در دامنه وسيعي از زمينه ها نظير مسائل زيست محيطي، پيشرفت هاي اقتصادي، اجتماعي يا فناوري فراهم مي كنند. معمولا ً هدف اصلي تدوين آنها، مقايسه عملكردي مجموعه اي از مراجع ارزيابي شونده از يك جنبه خاص مي باشد. آنها همچنين به عنوان ابزاري مفيد در تحليل سياست ها و نيز وسيله اي براي ارتباط با عموم به كار مي روند. در اين مقاله، پس از بيان روش تدوين نماگرهاي تركيبي بر طبق آخرين فنون و دستاوردها، به معرفي چند نماگر گردآوري شده با تاكيد بر نماگرهاي كليدي عملكرد )KPI( به منظور رتبه بندي مراكز رشد فناوري با توجه به شرايط محيطي كشور ايران پرداخته شده است. با توجه به اينكه پژوهشي در زمينه رتبه بندي مراكز رشد مشاهده نگرديد، اميد است ارائه اين مقاله گام مؤثري براي انجام اقدامات لا زم در اين زمينه باشد و نقطه شروع مناسبي به منظور بررسي دقيق ارزيابي و رتبه بندي مراكز رشد در سطح ملي و بين المللي باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - پارک های علمی؛انتظارات،الگوها و دستاوردها"ساخت و مدیریت بر هیئت موسسین:نیازمندیها و تجربیات"
   محمدرضا حائری یزدی باب هادسون
   در اين مقاله چالش هاي موجود در مديريت و اداره اعضاي كليدي هيئت مؤسسين پارك ها تشريح شده و با بررسي وضعيت برخي از پارك هاي موجود، به چالش ها و مشكلا تي كه اينگونه پارك ها با آن روبروهستند، اشاره شده و راهكارها و رويكردهاي غلبه بر اين مشكلا ت مورد بررسي قرار گرفته و نهايت چکیده کامل
   در اين مقاله چالش هاي موجود در مديريت و اداره اعضاي كليدي هيئت مؤسسين پارك ها تشريح شده و با بررسي وضعيت برخي از پارك هاي موجود، به چالش ها و مشكلا تي كه اينگونه پارك ها با آن روبروهستند، اشاره شده و راهكارها و رويكردهاي غلبه بر اين مشكلا ت مورد بررسي قرار گرفته و نهايتاًً ابزاري را به عنوان راهبرد براي ايجاد و توسعه چشم انداز مشترك و ضروري براي موفقيت پارك ها در يك دوره ميان مدت و بلكه كمي بلندمدت، پيشنهاد شده است. بخش پاياني اين مقاله نيز با تاكيد بر موارد ذيل به بررسي چالش هاي عمده پيش روي پارك ها مي پردازد: مزايا و معايب مشوق هاي مالي؛ نقش مراكز (كانون هاي) منطقه اي؛ تجميع و يكپارچه سازي پايگاه هاي ملي و ناحيه اي شهري؛ طيف رو به گسترش ابزارهايي كه به موازات پارك هاي علم و فناوري براي ترويج كسب و كارهاي مبتني بر دانش مورد نياز است؛ n نقش و مشاركت دانشگاه ها و چگونگي گسترش اين مشاركت ها در آينده پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصتها و تهدید های پارک های علمی ایران؛تاثیرات فناوری های جدید
   سید مهبد  تولایی فتانه تقی یاره ناصر  معصومی
   امروزه همگان شاهد تغييرات بسيار سريعي در فناوري هاي اطلاعاتي هستند و اين فناوري هاي جديد منجر به تغييرات شديدي در ساختار اقتصادي شده اند. بيشتر كسب و كارها به هيچ مكان خاصي تعلق ندارند و بدون هيچگونه محدوديتي مي توانند از يك محل به محل ديگر نقل مكان كنند.
   امروزه همگان شاهد تغييرات بسيار سريعي در فناوري هاي اطلاعاتي هستند و اين فناوري هاي جديد منجر به تغييرات شديدي در ساختار اقتصادي شده اند. بيشتر كسب و كارها به هيچ مكان خاصي تعلق ندارند و بدون هيچگونه محدوديتي مي توانند از يك محل به محل ديگر نقل مكان كنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - ضرورت اداره مراکز رشد واحدهای فناور به شیوه خصوصی
   علیرضا فرجی
   مهمترين ماموريت مركز رشد فراهم كردن زمينه هاي مناسب براي تاسيس، رشد و توسعه شركت هاي خصوصي نوپاي فناور و ارائه حمايت هاي مادي و معنوي لا زم جهت موفق نمودن آنهاست. از آنجا كه ساختار اصلي اين مؤسسات نوپا درون مركز رشد شكل مي گيرد، ساختار اداري و مالي آنها متاثر از مركز رش چکیده کامل
   مهمترين ماموريت مركز رشد فراهم كردن زمينه هاي مناسب براي تاسيس، رشد و توسعه شركت هاي خصوصي نوپاي فناور و ارائه حمايت هاي مادي و معنوي لا زم جهت موفق نمودن آنهاست. از آنجا كه ساختار اصلي اين مؤسسات نوپا درون مركز رشد شكل مي گيرد، ساختار اداري و مالي آنها متاثر از مركز رشد خواهد بود. بررسي اين موضوع با نگاهي به تعاملا ت متقابل مركز و واحدهاي مستقر نوپا، نياز مركز به داشتن استقلا ل در تامين منابع مالي و ايجاد زمينه هاي رشد و توسعه در خود و همچنين بررسي تجربه مراكز رشد موفق خارج از كشور نشان مي دهد اعمال مديريت به شيوه خصوصي در مراكز رشد دولتي راهكاري مناسب براي حل بسياري از مشكلا ت پيش رو، الگويي مناسب و در دسترس براي واحدهاي مستقر نوپا و ساختاري بهينه براي مديريت مركز خواهد بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - خوشه هاي علم و فناوري ؛ به سوي يك نظريه عمومي
   سهراب دل انگیزان
   نيمه دوم قرن بيستم شاهد تحول در ابعاد متفاوت زندگي بشر بود. تغيير و تحول در نگرش بر چگونگي مكانيابي صنايع و برنامهريزي صنعتي در كنار اهداف توانمندسازي و رقابتپذيري بينالمللي، مسير نظريات و برنامهريزيهاي صنعتي و منطقهاي را به راستاي نگرش خوشهاي هدايت نمود. اين مطالعه با چکیده کامل
   نيمه دوم قرن بيستم شاهد تحول در ابعاد متفاوت زندگي بشر بود. تغيير و تحول در نگرش بر چگونگي مكانيابي صنايع و برنامهريزي صنعتي در كنار اهداف توانمندسازي و رقابتپذيري بينالمللي، مسير نظريات و برنامهريزيهاي صنعتي و منطقهاي را به راستاي نگرش خوشهاي هدايت نمود. اين مطالعه با روش قياسي و تطبيقي و با استفاده از تجارب متفاوت صورت گرفته جهاني از اجراي برنامههاي خوشهاي در صنعت و فناوري، ضمن جمعبندي و ارائه مجدد نظريات در خصوص خوشههاي صنعتي، علم و فناوري به بيان يك دست ادبيات مربوطه در راستاي ارائه نظري مدل خوشههاي صنعتي، علم و فناوري برآمده است. هدف اين مطالعه، همگونسازي نظريات پراكنده و گاه متناقض در خصوص موضوع بوده و مهمترين دستيافت آن چارچوب مشخص تشخيصي براي تفكيك انواع خوشه است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - ارزيابي موفقيت عملكرد مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري
   غلامرضا ملک زاده
   يكي از مهمترين و اساسيترين اقدامات براي استقرار و نهادينه سازي اقتصاد دانش محور، توسعه زيرساختهاي هوشمندي است كه اين حركت را تسهيل و امكانپذير ميسازند. بديهي است ارزيابي مستمر عملكرد چنين زيرساختهايي از اهميت خاصي برخوردار است و در اصلاح حركت و انجام اقدامات توسعه اي، ع چکیده کامل
   يكي از مهمترين و اساسيترين اقدامات براي استقرار و نهادينه سازي اقتصاد دانش محور، توسعه زيرساختهاي هوشمندي است كه اين حركت را تسهيل و امكانپذير ميسازند. بديهي است ارزيابي مستمر عملكرد چنين زيرساختهايي از اهميت خاصي برخوردار است و در اصلاح حركت و انجام اقدامات توسعه اي، عامل كليدي محسوب ميگردد. پاركها و مراكز رشد علم و فناوري ميتوانند يكي از مهمترين زيرساخت هاي هوشمند براي ايجاد اقتصاد دانشمحور محسوب گردند؛ به شرط آنكه عملكرد آنها به طور مستمر ارزيابي و پايش شود. ارزيابي عملكرد و تعيين معيارهاي مناسب، مستلزم نگرش عميق به موارد ذيل است: •چگونگي آغاز به كار و شكل گيري؛ •وظايف، اهداف و فعاليتها؛ •ارزيابي خدمات و اثرات عملكردي پاركها و مراكز رشد علم و فناوري در اين بررسي تلاش شده است تا با نگرشي بر ويژگيهاي مورد انتظار، تجارب موجود و مطالعات انجامشده، معيارهاي عملكردي مناسب براي ارزيابي عملكرد پاركها و مراكز رشد مطرح و پيشنهاد شوند. بررسي خروجيها، ارزش افزوده و بهترين اقدامات عملكردي اين نهادها، محمور اين بررسي و مطالعه است و براي ارائه معيارهاي پيشنهادي مورد استفاده قرار ميگيرند پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - طبقه بندي و مديريت مراكز رشد : سامان بخشي اهداف راهبردي و ميدان رقابت براي تسهيل كار مشاغل جديد
   ماکسیمیلیان فن زدويتز علیرضا قراباغی
   مراكز رشد به عنوان مدلي از تسهيلات براي تازه كاران ، اخيرا توجه فزاينده اي را به خود جلب كرده است . سرمايه گذاران مخاطره پذير ، مراكز رشد را وسيله اي براي تنوع بخشيدن به سبد سرمايه گذاري پر مخاطره مي دانند و كارآفرينان شركتهاي آينده براي كسب حمايت در راه اندازي ، به اين چکیده کامل
   مراكز رشد به عنوان مدلي از تسهيلات براي تازه كاران ، اخيرا توجه فزاينده اي را به خود جلب كرده است . سرمايه گذاران مخاطره پذير ، مراكز رشد را وسيله اي براي تنوع بخشيدن به سبد سرمايه گذاري پر مخاطره مي دانند و كارآفرينان شركتهاي آينده براي كسب حمايت در راه اندازي ، به اين مراكز روي مي آورند . مراكز رشد در هر دو عرصه ي مديريت ريسك سرمايه گذاري و مديريت ريسك كارآفريني ، با چالش رو به رو مي شوند . ... پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - ارائه¬ چارچوبی برای تعیین اولویت‌های برنامه¬ریزی در پارک‌های علمی با استفاده از روش دیماتل فازی؛ مطالعه موردی پارک علم ¬و ¬فناوری شیخ ¬بهایی
   محمد ابراهیم صادقی علی اصغر سعد آبادی سعید میرزا محمدی محمد مهدوی مزده
   پارک های علمی از ابزارهای شناخته شده در زمینه رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان هستند. از همین روی، این نهادها در سال‌های اخیر مورد توجه سیاستگذاران علم و فناوری کشور قرار گرفته اند. مطالعه نحوه اثرگذاری این نهادها بر توسعه شرکت های دانش بنیان و شناسایی عوامل تأثیرگذار ب چکیده کامل
   پارک های علمی از ابزارهای شناخته شده در زمینه رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان هستند. از همین روی، این نهادها در سال‌های اخیر مورد توجه سیاستگذاران علم و فناوری کشور قرار گرفته اند. مطالعه نحوه اثرگذاری این نهادها بر توسعه شرکت های دانش بنیان و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کسب مزیت رقابتی توسط آنها موضوع این تحقیق بوده که پس از بررسی گسترده مطالعات موجود در این حوزه، عوامل کلیدی تأثیرگذار شناسایی شده و با استفاده از نظر خبرگان، متناسب با شرایط کشور اصلاح شده و در یک چارچوب مناسب قرار گرفته اند. این چارچوب شامل چهار بعد «منابع انسانی»، «تحقیق و توسعه و انتقال فناوری»، «تسهیلات» و «توسعه بازار» بوده و دارای دوازده زیرعامل می‌باشد. چارچوب پیشنهادی در پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان به کار گرفته شد و نتایج نشان داد که در این پارک باید توجه ویژه‌ای به بعد تسهیلات صورت پذیرد. این بعد بالاترین اهمیت را در میان ابعاد 4 گانه دارا بود و به عنوان تنها بعد تأثیرگذار در پارک علم و فناوری شیخ بهایی اصفهان شناخته شد و سایر ابعاد مانند منابع انسانی، تحقیق و توسعه و انتقال فناوری و توسعه ی بازار تأثیرپذیر بودند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که توسعه ی شرکت های دانش بنیان مستقر در این پارک، بیش از نیروی انسانی، فعالیت‌های دانشی و خدمات بازاریابی به تسهیلاتی همچون منابع مالی و زیرساخت های فیزیکی اولیه مورد نیاز وابسته است. استفاده از این چارچوب به منظور شناسایی ابعاد و عوامل تأثیرگذار در ایجاد مزیت رقابتی و تعیین اولویت‌های عمل و برنامه‌ریزی برای سایر پارک‌های علمی کشور نیز پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده توسط پارک های فناوری بر عملکرد رشد و نوآوری شرکت های مستقر(مورد مطالعه پارک فناوری پردیس)
   با توجه به رویکرد جهانی اقتصاد دانش بنیان در اکثر کشورها، ایجاد سازمان هایی همچون پارک های علم و فناوری با توجه به تأثیر بسیاری که در رشد و توسعه علم و فناوری دارند ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت خدماتی که پارک های علم و فناوری ارائه می دهند بر ع چکیده کامل
   با توجه به رویکرد جهانی اقتصاد دانش بنیان در اکثر کشورها، ایجاد سازمان هایی همچون پارک های علم و فناوری با توجه به تأثیر بسیاری که در رشد و توسعه علم و فناوری دارند ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت خدماتی که پارک های علم و فناوری ارائه می دهند بر عملکرد رشد و نوآوری شرکت های مستقر در این پارک ها می باشد. این تحقیق کاربردی در پارک فناوری پردیس به عنوان بزرگترین و مهم ترین پارک علم و فناوری کشور و به صورت پیمایشی و با کمک بیش از 30 مدیر فعال در این پارک صورت گرفته است. در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و میزان واریانس استخراج شده برای بررسی روایی استفاده شده است. همچنین برای پاسخگویی به سوالات از تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول و دوم و آزمون همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شده است. جنبه نوآوری تحقیق را می توان نگاهی جدید به تأثیر خدمات ارائه شده توسط پارک های علم و فناوری بر رشد و نوآوری شرکت های مستقل مستقر در این پارک ها دانست. مهم ترین عامل از نظر مدیران فعال در این پارک قابلیت اطمینان ارباب رجوع به پارک می باشد. همدلی کارکنان پارک با ارباب رجوع نیز از اهمیت کمتری برخوردار بوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - اثرات اقتصادی مناطق ویژه ی علم و فناوری بر توسعه ی منطقه ای: مطالعه موردی سيليکون والي
   روح اله شهنازی زهرا دهقان شبانی
   يکي از راهبردهایي که تجربه موفقي را براي بسياري از کشورهاي توسعه يافته مبتني بر اقتصاد دانش محور به همراه داشته، تشکيل و گسترش مناطق ويژه يا کريدورهاي علم و فنآوري است. این مناطق از مسیرهای متعددی تاثیر مثبت بر رشد منطقه ای دارند که هدف این مقاله تعیین آنها است. همچنین چکیده کامل
   يکي از راهبردهایي که تجربه موفقي را براي بسياري از کشورهاي توسعه يافته مبتني بر اقتصاد دانش محور به همراه داشته، تشکيل و گسترش مناطق ويژه يا کريدورهاي علم و فنآوري است. این مناطق از مسیرهای متعددی تاثیر مثبت بر رشد منطقه ای دارند که هدف این مقاله تعیین آنها است. همچنین در این مقاله اثرات سیلیکون والی به عنوان اولین و بزرگترین کریدور علم و فناوری دنیا بر شاخص های رشد منطقه ای بررسی شده است. نتایج تئوریک مقاله نشان می دهد کریدورهای علم و فناوری از مسیرهایی چون حل مشکل بنگاه های کوچک و متوسط، بهبود رقابت پذیری، افزایش نوآوری و ارتقاء فناوری، بهبود کارآفرینی، افزایش سرمایه گذاری مخاطره پذیر بر رشد منطقه ای اثر گذار است. نتایجی که تجربه سیلیکون والی موید آن است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - نقش دیپلماسی علم و فناوری در بهبود چالش های شرکت های دانش بنیان
   محمد مهدی  ذوالفقارزاده مهدي هاجري حسين افتخاري
   در سال های اخیر، اقتصاد دانش بنیان که در آن دانش، نوآوری و فناوری عامل اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت برای یک کشور محسوب می شود، جایگزین اقتصاد سنتی شده است. از طرفی شرکت های دانش بنیان به عنوان قلب تپنده ی اقتصاد دانش بنیان شناخته می شوند که سهم به سزایی در تولید ناخالص چکیده کامل
   در سال های اخیر، اقتصاد دانش بنیان که در آن دانش، نوآوری و فناوری عامل اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت برای یک کشور محسوب می شود، جایگزین اقتصاد سنتی شده است. از طرفی شرکت های دانش بنیان به عنوان قلب تپنده ی اقتصاد دانش بنیان شناخته می شوند که سهم به سزایی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزوده برای کشورها دارند تا جایی که می توان بهبود فضای اقتصاد دانش بنیان را تا حد زیادی منوط به بهبود وضعیت این شرکت ها دانست. از این رو، حل چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان در تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری-ها اهمیتی دو چندان می یابد. از طرف دیگر، دیپلماسی علم و فناوری شکل نوظهوری از دیپلماسی بین المللی برای مواجهه با چالش های نوظهوری است که علم و فناوری نقش اساسی در آن ایفا می کنند. دیپلماسی علم و فناوری در واقع استفاده از ظرفیت‌های علم و فناوری برای تحقق اهداف سیاست خارجی و همین‌طور استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای پیشبرد علم و فناوری است. لذا در تحقيق حاضر ابتدا با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و مرور آثار دیگر صاحبنظران، ضمن معرفی ویژگی‌های اقتصاد دانش‌بنیان، چالشهای این قبیل شرکت‌ها در قالب مفاهیمی چون نظام نوآوری و تحقیق و توسعه ی ضعیف، توسعه ی نامتناسب منابع انسانی و محیط اقتصادی و تجاری نامناسب کشور و هم چنین بررسی تأثیر اعمال تحریم ها بر فعالیت این شرکت‌ها شناسایی شده است. سپس با تکیه بر ظرفیت‌های نهفته در مقوله دیپلماسی علم و فناوری، راهکارهایی برای حل این چالش ها ارائه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل ارائه پارک‌های علم و فن‌آوری به شرکت‌های فعال در عرصه فن‌آوری‌های نرم
   سعيد شوال‌پور صادق حسين‌زاده ملکي مهدي غفوري‌فرد ميرسامان پيشوايي
   با گذشت بیش از دو دهه از شکل گیري پارك هاي علم و فن آوري در ایران، برخی چالش هاي متعدد موجب شده که با توجه به مأموریتی که براي آن ها تعریف شده است، پارك ها نتوانند خدمات قابل توجهی برای شرکت های فعال در عرصه فن‌آوری های نرم کشور داشته باشند. یکی از چالش هایی که پارك هاي چکیده کامل
   با گذشت بیش از دو دهه از شکل گیري پارك هاي علم و فن آوري در ایران، برخی چالش هاي متعدد موجب شده که با توجه به مأموریتی که براي آن ها تعریف شده است، پارك ها نتوانند خدمات قابل توجهی برای شرکت های فعال در عرصه فن‌آوری های نرم کشور داشته باشند. یکی از چالش هایی که پارك هاي علم و فناوري در کشور با آن مواجه هستند، نبود معیار مشخصی برای تعیین خدمات بهینه قابل ارائه به توسعه شرکت های فعال در عرصه فن‌آوری های نرم است. از این رو در این پژوهش سعی شده با بررسی مدل های مختلف جهانی از پارک های علم و فن‌آوری های نرم و همچنین بررسی میدانی نظرات برخی فعالان این عرصه در داخل، پیشنهاداتی را جهت تقویت و توسعه خدمات پارک های علم و فن‌آوری و با هدف گسترش و ارتقای شرکت های کوچک و متوسط در عرصه تکنولوژی های نرم ارائه شود. در این مطالعه از روش فرایند مرور منابع و همچنین مصاحبه کیفی غیر ساختاری جهت گردآوری اطلاعات و جهت جمع بندی پژوهش نیز از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر آن است که خدماتی مانند اعطای وام های کم بهره، ارائه پیشنهاد درباره خطرهای پیشبرد و توسعه شرکت ها، انتقال تجربیات مورد نیاز شرکت ها از جمله تحلیل بازار، ویژگی های جمعیتی و نیازهای آنان برای توسعه و موفقیت این شرکت ها حائز اهمیت فراوانی است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - مکان یابی شهرک دانش بنیان در استان تهران
   مهدی قرخلو مریم موسوی
   استان تهران سهم بسزایی در توسعه علوم و فناوری در کشور ایفا میکند، بدیهی است ظرفیت های علمی، نیاز به امکانات و زیرساخت هایی برای توسعه کسب و کار خود دارند. یکی از مهم ترین عوامل در رونق کسب و کارهای مبتنی بر دانش، بستر فیزیکی مناسب این بنگاه ها می باشد. نزدیکی شرکت های د چکیده کامل
   استان تهران سهم بسزایی در توسعه علوم و فناوری در کشور ایفا میکند، بدیهی است ظرفیت های علمی، نیاز به امکانات و زیرساخت هایی برای توسعه کسب و کار خود دارند. یکی از مهم ترین عوامل در رونق کسب و کارهای مبتنی بر دانش، بستر فیزیکی مناسب این بنگاه ها می باشد. نزدیکی شرکت های دانش بنیان از یکسو به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و از سوی دیگر به صنایع، سبب می شود فرایند تبدیل علم به صنعت تسریع گردد. در این پژوهش ابتدا معیارهای موثر در مکان یابی شهرک دانش بنیان را شناسایی کرده سپس با استفاده از روش AHP به وزندهی این معیارها و زیرمعیارها پرداخته ایم، در مرحله بعد با اعمال این وزن ها در نرم افزار GIS نقشه های مربوط به هرکدام را در محیط ARC map تهیه نموده ایم. با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با روی هم گذاری معیارهای موثر در مکان یابی شهرک دانش بنیان، نقشه پهنه بندی شده این مناطق با دو اولویت در سطح استان شناسایی شد. پس از تهیه نقشه نهایی با مطالعه در مورد پهنه های دارای اولویت به غربالگری پرداخته و نقاطی که دارای استانداردهای بالاتری می باشند را جهت مکان یابی شهرک دانش بنیان نشان داده ایم. در مکان های انتخاب شده برای شهرک دانش بنیان به عواملی از جمله نزدیکی به دانشگاه ها، مراکز آموزشی و مناطق صنعتی، وجود امکانات زیر بنایی و طرح های توسعه ای استان و شهر تهران توجه ویژه نموده ایم. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - بررسی نقش بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی
   حسین عباسی اسفنجانی ام البنین اسدی قربانی
   در بسیاری از کشورها، شرکت‌های کوچک و متوسط بخصوص شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری بعنوان موتور اقتصادی عمل می‌کنند و بازاریابی یک فعالیت مهم در این کسب و کارها می‌باشد. امّا، درک بازاریابی، کارکردها، نقش و اهمیت آن از سوی مدیران/مالکان این شرکت‌ها و نیز موانع موج چکیده کامل
   در بسیاری از کشورها، شرکت‌های کوچک و متوسط بخصوص شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری بعنوان موتور اقتصادی عمل می‌کنند و بازاریابی یک فعالیت مهم در این کسب و کارها می‌باشد. امّا، درک بازاریابی، کارکردها، نقش و اهمیت آن از سوی مدیران/مالکان این شرکت‌ها و نیز موانع موجود از سوالات و ابهاماتی است که بایستی بدان پاسخ داده شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی انجام گرفته است. برای رسیدن به اهداف پژوهش از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران/مالکان شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان آذربایجان‌شرقی بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 10 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های اولیه با انجام مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از روش استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بازاریابی بعنوان مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که در شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، چندان در شرکت‌های مورد مطالعه درک نشده بود. امّا، ارتباطات بازاریابی دهان به دهان، شناخت نیاز مشتریان و داشتن تعامل و روابط بلندمدت با مشتری از جمله مهم‌ترین فعالیتها و اقدامات بازاریابی در این شرکت‌ها بود که بیشترین نقش را در رشد و بقای آن‌ها داشته است. تمرکز مصاحبه‌شوندگان بیشتر بر اجرای روزمره برخی وظایف بازاریابی محدود شده و در زمینه اجرای طرح بازاریابی به صورت جامع، از تخصص و منابع مالی کافی برخوردار نبودند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - بررسی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای دانش بنیان کشاورزی(مطالعه موردی: مرکز رشد واحد های فناور طبرستان)
   محمد مهدی مردانشاهی
   امروزه در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، بخش کشاورزي نقش مهمی در تولید غذا، ایجاد اشتغال و مبادلات تجاري دارد. از سوی دیگر شرکت های دانش بنیان به عنوان گزینه ای کلیدی برای تولید ثروت در کشورهای درحال توسعه می باشند و نقش موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در چکیده کامل
   امروزه در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، بخش کشاورزي نقش مهمی در تولید غذا، ایجاد اشتغال و مبادلات تجاري دارد. از سوی دیگر شرکت های دانش بنیان به عنوان گزینه ای کلیدی برای تولید ثروت در کشورهای درحال توسعه می باشند و نقش موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کسب و کارها، بیش از پیش آشکار شده است. از این رو هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای دانش بنیان کشاورزی می باشد. تحقیق حاضر بر حسب روش انجام کار از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف مورد نظر، کاربردی می باشد. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن با کسب نظر اعضای هیات علمی و کارشناسان مربوطه تائید قرار گرفت. پایایی آن نیز از طریق ضریب آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار 793/0 برآورد گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران 24 ، کسب و کار دانش بنیان کشاورزی مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور طبرستان می باشد که به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS21 اقدام گردید. نتایج نشان می دهد که عامل زیرساختی به عنوان اولویت دارترین مولفه در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد و کامپیوتر و اینترنت به عنوان مهم ترین عامل زیرساختی، نقش اساسی در توسعه کسب و کارها، به ویژه کسب و کارهای دانش بنیان دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
   فرشته صادقی یعقوب مهارتی علیرضا خوراکیان
   امروزه، تجربه‌ موفقيت‌آميز بيشتر كشورهاي پيشرفته و نيز برخي از كشورهاي در حال توسعه در عبور از بحران‌هاي اقتصادي به‌واسطه توسعه كارآفريني در آن كشورها، موجب‌شده تا ساير كشورها نيز براي كارآفريني، كارآفرينان و شكل‌گيري کسب‌وکارهای نوآورانه اهميت خاصي قائل شوند. اين امر ب چکیده کامل
   امروزه، تجربه‌ موفقيت‌آميز بيشتر كشورهاي پيشرفته و نيز برخي از كشورهاي در حال توسعه در عبور از بحران‌هاي اقتصادي به‌واسطه توسعه كارآفريني در آن كشورها، موجب‌شده تا ساير كشورها نيز براي كارآفريني، كارآفرينان و شكل‌گيري کسب‌وکارهای نوآورانه اهميت خاصي قائل شوند. اين امر بيش از هر چيز، حيطه آموزش را تحت تأثير قرار داده و منجر به این شده است که به‌تدریج، دانشگاه‌ها تغيير نقش داده و به‌سوی كارآفريني روي آورند. از این‌رو تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 151 نفر می‌باشد. طبق جدول مورگان تعداد 114 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شدند. پس از اطمینان از روایی و پایایی، این پرسشنامه به‌صورت حضوری بین اعضای جامعه توزیع گردید و در نهایت 120 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز به کمک روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل صورت پذیرفت. نتایج نشان داد تمام عوامل مورد بررسی در این تحقیق یعنی ساختار کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه، راهبرد کارآفرینانه، مدیریت کارآفرینانه و ارتباط دانشگاه با صنعت، از عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه هستند. علاوه بر این نشان داده شد که از بین عوامل مورد بررسی، عامل ساختار کارآفرینانه بالاترین میزان تأثیر را بر آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - تأثیر هویت‌سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
   گیتی کاظمی محمود رفیعی
   امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان گزینه‌ای کلیدی برای تولید در کشورها، وظیفه تبین و مدل‌سازی فرایندهای تحقیق و توسعه را بر عهده‌ دارند. توسعه کسب و کار نیاز به مهارت‌های خاص دارد و با توجه به محیط رقابتی و جدیدبودن موضوع دانش‌بنیان بودن در کشور، این امر این شرکت‌ها را چکیده کامل
   امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان گزینه‌ای کلیدی برای تولید در کشورها، وظیفه تبین و مدل‌سازی فرایندهای تحقیق و توسعه را بر عهده‌ دارند. توسعه کسب و کار نیاز به مهارت‌های خاص دارد و با توجه به محیط رقابتی و جدیدبودن موضوع دانش‌بنیان بودن در کشور، این امر این شرکت‌ها را وا می‌دارد که به توسعه محصولات و خدمات خود فکر کنند. در این خصوص استفاده از هویت سازمانی که به‌عنوان یک ابزار راهبردی سازمان می‌باشد. تأثیر به‌سزایی در هویت بخشی به محصول و خدمات و ارائه بهتر آنها به مشتریان دارد. هویت به شرکت کمک می‌کند تا سطح عملکرد و بهره‌وری خود را افزایش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین تأثیر هویت‌سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 850 نفر از کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 350 نفر به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. این تحقیق به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه‌ و تحلیل آن‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح توصیفی مشخصه‌های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف‌معیار و در سطح استنباطی متناسب با سطح داده‌ها و فرضیه‌ها، آزمون‌های آماری معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد به‌طور کلی تأثیر هویت سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت‌های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان معنادار و مثبت است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - شناسايي و وزن دهي عوامل مؤثر بر ارتقای جایگاه پارك هاي علم و فناوري در توسعه نظام ملي نوآوري
   سعید  شوال پور مجید  فروزانمهر حمیده حیدری رامشه معصومه حصاری
   پارک های علم و فناوری یکی از مهم ترین ابتکارات سیاست نوآورانه می باشند و در توسعه نظام نوآوری، دارای جایگاهی خاص هستند. نگرش سیستمی و حرکت همگرا در امور فناوری با هدف و تفکر ایجاد نسل جدیدی از دانشگاه‌ها و نظام علمی برای رفتن به سوی نظام نوآوری، برای همگرایی باید در کشو چکیده کامل
   پارک های علم و فناوری یکی از مهم ترین ابتکارات سیاست نوآورانه می باشند و در توسعه نظام نوآوری، دارای جایگاهی خاص هستند. نگرش سیستمی و حرکت همگرا در امور فناوری با هدف و تفکر ایجاد نسل جدیدی از دانشگاه‌ها و نظام علمی برای رفتن به سوی نظام نوآوری، برای همگرایی باید در کشور شکل گیرد و اگر صحبت از دانشگاه کارآفرین می‌شود، در کنار آن، پارک‏های علم و فناوری و مراکز رشد هم در نظام نوآوری جایگاه خود را دارند. در این پژوهش، کسب موفقیت در تقویت جایگاه پارک های علم و فناوری در توسعه نظام ملی نوآوری، مسأله اصلی می باشد. در این خصوص، بیش از یکصد عامل در 7 گروه سیاست گذاری، تأمین منابع مالی تحقیقات و نوآوری، تأمین دانش مورد نیاز در فرایند نوآوری، ارتقای کارآفرینی تکنولوژی، اشاعه و انتشار تکنولوژی، توسعه و ارتقای منابع انسانی، و تولید کالاها و ارائه خدمات، مورد شناسایی اولیه قرار می گیرد. نتایج، حاکی از آن است که شاخص های سیاست گذاری، تأمین منابع مالی تحقیقات و نوآوری، تأمین دانش مورد نیاز در فرآیند نوآوری، و ارتقای کارآفرینی تکنولوژی نزدیک به 75% عوامل تأثیرگذار را در خود جای داده اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه (مورد مطالعه: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان)
   روزبه حبیبی زهرا اصغری کامران جعفری
   مراکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصادی هستند که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شوند و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کنند. امروزه مراکز رشد نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه‌یافته چکیده کامل
   مراکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصادی هستند که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شوند و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کنند. امروزه مراکز رشد نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایفا می‌کنند. شناسایی و بررسی عوامل مختلفی که بر توسعه کارآفرینی و مراکز رشد مؤثر هستند، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان برای ارتقای فعالیت‌های کارآفرینانه کمکی مؤثر باشد. تحقیق حاضر در پی شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مراکز رشد بوده و در این راستا 36 عامل را شناسایی نموده و آن‌ها را در شش دسته مشخصات عمومی شرکت، ویژگی‌های نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، بازار و رقابت، مسائل مالی و عوامل محیطی طبقه‌بندی کرده است. جامعه آماری پژوهش را 6 تن از کارشناسان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان تشکیل می‌دهد. اولویت‌بندی 36 عامل با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای نشان‌دهنده آن است که پنج عامل مکانیزم‌های حمایتی (دولت و دانشگاه)، وجود تیم‌های مشاوره‌ای باتجربه، ساختار سازمانی شرکت‌های مستقر در مراکز رشد، زمینه فعالیت این شرکت‌ها و سن آن‌ها از بالاترین اولویت‌ها برخوردار هستند و به عبارت دیگر بیشترین تأثیر را بر توسعه مراکز رشد دارا هستند. البته با توجه به این که در اولویت‌بندی این عوامل از نظر خبرگان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان بهره گرفته شده است، نمی‌توان به‌طور کامل آن را قابل تعمیم به سایر مراکز دانست. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - تعیین معیارهای شایستگی و ارزیابی کیفی منتورها در شرکت‌های دانش‌بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
   مهدیه مهدیخانی مرتضی راستی برزکی
   سازمان‌های امروزی در محیطی کاملاً متغیر و پیچیده فعالیت می‌کنند و پیوسته در تلاش هستند برای باقی‌ماندن در عرصه رقابت، رویکردهای نوینی در پرورش، حفظ و نگهداری منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه سازمانی اتخاذ کنند. منتورینگ، هنر تسهیل کردن اجرای فعالیت‌ها، فرايند یادگی چکیده کامل
   سازمان‌های امروزی در محیطی کاملاً متغیر و پیچیده فعالیت می‌کنند و پیوسته در تلاش هستند برای باقی‌ماندن در عرصه رقابت، رویکردهای نوینی در پرورش، حفظ و نگهداری منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه سازمانی اتخاذ کنند. منتورینگ، هنر تسهیل کردن اجرای فعالیت‌ها، فرايند یادگیری و پیشرفت فردی است و به‌طور مداوم بر فرايندهای پیشرفت و رشد افراد تمرکز می‌کند. منتورینگ رویکردی نوین پیش روی سازمان‌ها در جهت هدایت صحیح نیروی انسانی در رسیدن به اهداف سازمانی است بنابراین منتورینگ، فرد باتجربه را قادر می‌سازد که فردی کم‌تجربه را از طریق توسعه شایستگی‌هایش هدایت و حمایت کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد منتورینگ، تعیین معیارهای شایستگی و ارزیابی کیفی منتورها در شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان است. در آزمودن منتورها ابتدا پروتکل مربوط به ارزیابی و اولویت‌بندی شایستگی‌ها به‌منظور استخراج معیارهای پراهمیت در اختیار منتورها قرار گرفت که براساس نظرات ایشان و معیارهای بااهمیت بالاتر، پرسشنامه محقق ساخته‌ای تدوین و مطابق با جامعه مورد پژوهش از 20 شرکت تولیدی - خدماتی از بین شرکت‌های مستقر در شهرک سنجش شد. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تأیید می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و به‌منظور انجام آزمون‌های آماری از نرم‌افزار SPSS استفاده‌شده است. نتایج نشان داد منتورها در چهارچوب رویکرد منتورینگ به‌طورکلی در سطح متوسط و خوبی عمل کرده‌اند. با توجه به آزمون t تک گروهی تمامی معیارها به غیر از برخی از آن‌ها با اختلاف ناچیز در ارزیابی عملکرد منتورها مناسب هستند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - مدل رقابت‌پذیری سازمانی با تأکید بر قابلیت‌های بازاریابی و نوآوری سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: شهر یزد)
   سیدمحمد طباطبایی نسب فرزانه دشتی خویدکی رقیه محمدیان یزد
   تغییرات مداوم محیطی، بقای سازمان‌ها را به شکل‌های مختلف تهدید می‌کند. رقابت‌پذيري معياري كليدي براي ارزيابي درجه موفقيت كشورها، صنايع و بنگاه‌ها در ميدان‌هاي رقابتي سياسي، اقتصادي و تجاري به حساب مي‌آيد، بدين معني كه هر كشور، صنعت يا بنگاهي كه از توان رقابتي بالايي در ب چکیده کامل
   تغییرات مداوم محیطی، بقای سازمان‌ها را به شکل‌های مختلف تهدید می‌کند. رقابت‌پذيري معياري كليدي براي ارزيابي درجه موفقيت كشورها، صنايع و بنگاه‌ها در ميدان‌هاي رقابتي سياسي، اقتصادي و تجاري به حساب مي‌آيد، بدين معني كه هر كشور، صنعت يا بنگاهي كه از توان رقابتي بالايي در بازارهاي رقابتي برخوردار باشد، مي‌توان گفت كه از رقابت‌پذيري بالاتري برخوردار مي‌باشد. دستیابی به رقابت‌پذیری سازمانی بالاترین هدفی است که سازمان‌ها برای رسیدن به آن به اقدامات مختلفی روی می‌آورند. هم‌چنین در اقتصاد معاصر دانش، پایه و اساس رقابت‌پذیری سازمانی می‌باشد و مهم‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا نمایند چون نوآوربودن و رقابت‌پذیری از ویژگی‌های مهم آنهاست. در این پژوهش سعی شده تا با ارائه مدلی یکپارچه عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری سازمانی شناخته شود و گامی در جهت افزایش شناخت رقابت‌پذیری سازمان‌ها برداشته شود. بدین منظور تعداد 100 پرسشنامه بین شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز به‌واسطه مدلسازي معادلات ساختاري و با کمک روش حداقل مربعات جزئی و به‌کارگیري نرم‌افزار پی‌ال‌اس انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رابطه معناداری بین قابلیت بازاریابی و رقابت‌پذیری سازمانی و هم‌چنین رابطه معناداری بین قابلیت نوآوری سازمانی و رقابت‌پذیری سازمانی وجود دارد، بین بازارمحوری و قابلیت بازاریابی نیز رابطه معناداری مشاهده شد، رابطه بین یادگیری‌محوری و قابلیت نوآوری سازمانی نیز معنادار بوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - بررسی و نقش رایانش ابری در شرکت‌های دانش‌بنیان ایران
   خاطره اسمعیلی رنجبر مژده سلاجقه
   رایانش ابری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در میان شرکت‌های فناوری اطلاعات مطرح است. شرکت‌های دانش‌بنیان با بودجه کم و نیروی انسانی محدود یکی از گروه‌های عمده‌ای هستند که تمایل به استفاده از رایانش ابری برای دست‌یافتن به مزایای این فناوری دارند. فاکتورهای متع چکیده کامل
   رایانش ابری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در میان شرکت‌های فناوری اطلاعات مطرح است. شرکت‌های دانش‌بنیان با بودجه کم و نیروی انسانی محدود یکی از گروه‌های عمده‌ای هستند که تمایل به استفاده از رایانش ابری برای دست‌یافتن به مزایای این فناوری دارند. فاکتورهای متعددی تطابق این شرکت‌ها با ابر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. قبل از تصمیم‌گیری برای تطابق شرکت‌ها با ابر ابتدا باید این فاکتورها ارزیابی شوند. هدف این تحقیق تشخیص این فاکتورها و رتبه‌بندی آنهاست. و بررسی میزان تأثیرگذاری فاکتورها در تطابق شرکت‌های دانش‌بنیان با ابر است. مبنای نظری فاکتورهای مورد استفاده در این پژوهش جهت تطابق، دو تئوری معروف اشاعه نوآوری (DOI) و تئوری فناوری و سازمان و محیط (TOE) می‌باشد. با استفاده از مطالعات پیشین در زمینه رایانش ابری مدل مفهومی با دوازده فاکتور استخراج شد، این مدل مبنای ایجاد پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات شد. جامعه آماری 59 شرکت دانش‌بنیان در ایران است که 59 نفر از متخصصین یا تصمیم‌گیرندگان فناوری اطلاعات شرکت‌ها به پرسشنامه پاسخ دادند. به‌طور خلاصه نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نوآوری تصمیم‌گیرندگان فناوری اطلاعات و نیاز بیشترین تأثیر را در تطابق این شرکت‌ها با ابر دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - تأثیر قابلیت‌های ضروری بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان
   مجید نمکیان امیدعلی کهریزی
   امروزه شرکت‌های پیشرو سعی می‌نمایند از طریق توجه به عوامل با اهمیت برای مشتریان به بهترین نحوه ممکن سودآوری خود را افزایش دهند. این نکته کلیدی‌ترین پایه موفقیت آن‌ها و بر پایه بازاریابی است. لذا پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی قابلیت‌های ضروری بازاریابی بر عمل چکیده کامل
   امروزه شرکت‌های پیشرو سعی می‌نمایند از طریق توجه به عوامل با اهمیت برای مشتریان به بهترین نحوه ممکن سودآوری خود را افزایش دهند. این نکته کلیدی‌ترین پایه موفقیت آن‌ها و بر پایه بازاریابی است. لذا پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت‌بندی قابلیت‌های ضروری بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری است. پژوهش حاضر از نظر اجرا و شیوه گردآوری داده‌ها جز پژوهشی‌های توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری 750 نفر و نمونه مورد بررسی 254 نفر از کارکنان و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری استان کرمانشاه است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون، نشان داد که بین قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد و همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد "بازاریابی خدمات"، "بازاریابی اینترنتی" و "بازاریابی محصولات جدید" بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیر دارند. در نهایت براساس نتایج آزمون فریدمن بعد بازاریابی بین‌الملل و صادرات با ضریب 61/7 دارای بیشترین تأثیر و بازاریابی خدمات و اینترنتی در رده‌های بعدی قرار دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   47 - ارائه مدل ترکیبی زمان‌بندی وظایف براساس الگوریتم تطبیقی پویا و ژنتیک در محیط رایانش ابری
   مژده  ربانی هدی مرادی اسداله  علیرضایی
   رایانش ابری مفهومی است که اخیراً در دنیای فناوری اطلاعات معرفی شده که محیطی را برای به اشتراک‌گذاری منابع فراهم می‌نماید. در محیط رایانش ابری یک سیستم زمانبندی کارا و مؤثر، نقش کلیدی دارد و در میزان موفقیت آن محیط بسیار تعیین‌کننده می‌باشد. از این‌رو مسأله‌ زمان‌بندی وظ چکیده کامل
   رایانش ابری مفهومی است که اخیراً در دنیای فناوری اطلاعات معرفی شده که محیطی را برای به اشتراک‌گذاری منابع فراهم می‌نماید. در محیط رایانش ابری یک سیستم زمانبندی کارا و مؤثر، نقش کلیدی دارد و در میزان موفقیت آن محیط بسیار تعیین‌کننده می‌باشد. از این‌رو مسأله‌ زمان‌بندی وظایف در رایانش ابری، مسأله‌‌ای بسیار مهمی محسوب می‌شود که سعی دارد یک زمان‌بندی بهینه برای اجرای وظایف و تخصیص منبع بهینه مشخص نماید. این پژوهش با هدف ارائه رویکردی جدید برای بهینه‌سازی زمان‌بندی وظایف براساس ترکیبی از الگوریتم تطبیقی پویا و الگوریتم ژنتیک در محیط رایانش ابری انجام گرفته است. مدل ترکیبی، با هدف پوشش‌دادن نقاط ضعف دو الگوریتم ژنتیک و زمان‌بندی تطبیقی پویا، ارائه شد که به موجب آن ضعف الگوریتم ژنتیک یعنی سرعت عمل پایین، با ایجاد یک راه‌حل اولیه مناسب برطرف گردید و همچنین ضعف الگوریتم زمان‌بندی تطبیقی پویا که همانا به دام افتادن در جواب‌های محلی است، با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی تکاملی پوشش داده شد. در مدل پیشنهادی نخست الگوریتم تطبیقی پویا با تکنیک جستجوی منابع مورد نیاز به کمک درخت کی‌دی و بازیابی داده‌ها به صورت موازی توانسته است در زمان بسیار خوبی جواب مناسبی برای مسأله‌ی زمان‌بندی پیدا کند، که به‌عنوان جواب اولیه به الگوریتم ژنتیک سپرده شد و الگوریتم ژنتیک نیز به جستجوی بهینه می‌پردازد. در نتیجه الگوریتم نهایی حاصل از ترکیب این دو، توازن بار بهتری برای منابع ابری در مدت زمان نسبتاً قابل قبول ارائه می‌دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   48 - طراحی و پیاده‌سازی مدل ارزیابی عملکرد شرکت‎های فناور (مطالعه موردی شرکت‎های فناور پارک علم و فناوری یزد)
   علی حاجی غلام سریزدی
   پارک‌های علم و فناوری نهادی در جهت حمایت از شرکت‌های فناور می‌باشند. در جهت کارکرد اصلی این نهاد، ارزیابی عملکرد شرکت‌های فناور منجر به ارتقاء عملکرد آن‌ها و هدفمندی حمایت‌های پارک علم و فناوری می‌شود. پارک علم و فناوری یزد به‌عنوان یکی از پارک‌های پیشرو در کشور دارای ش چکیده کامل
   پارک‌های علم و فناوری نهادی در جهت حمایت از شرکت‌های فناور می‌باشند. در جهت کارکرد اصلی این نهاد، ارزیابی عملکرد شرکت‌های فناور منجر به ارتقاء عملکرد آن‌ها و هدفمندی حمایت‌های پارک علم و فناوری می‌شود. پارک علم و فناوری یزد به‌عنوان یکی از پارک‌های پیشرو در کشور دارای شرکت‌های فناور زیادی است که ارزیابی آن‌ها یکی از اولویت‌های کاری پارک می‌باشد. بنابراین هدف این مقاله طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد شرکت‌های فناور در پارک علم و فناوری یزد و تحلیل نتایج حاصل از اجرای آن می‌باشد. مدل ارزیابی پارک علم و فناوری یزد مبتنی بر مدل‌ها و تئوری‌های ارزیابی عملکرد و همچنین از طریق برگزاری جلسات طوفان فکری با مدیران پارک علم و فناوری و شرکت‌های فناور مستقر در آن تدوین گردیده است. این مدل شرکت فناور را در 4 حوزه ماهیت شرکت، ساختار و منابع انسانی، ایده و فناوری و بازار ارزیابی می‌کند. فرایند ارزیابی نیز به دو صورت کمی (برسی مستندات و غیرحضوری) و کیفی (حضوری و از طریق مصاحبه) طراحی شد. سپس براساس این مدل اطلاعات شرکت‌های فناور جمع‌آوری گردید. نتایج حاصل از ارزیابی با استفاده از این مدل نشان داد که هر چند وضعیت شرکت‌ها نسبت به انتظارات و اهداف پارک فاصله دارد ولی نسبت به جامعه (استان و متوسط کشور) از نظر ارزش افزوده نیروی انسانی و هزینه اشتغال در وضعیت خوبی قرار دارد. همچنین ارزیابی و تحلیل نتایج مدل بیانگر اعتبار و جامعیت مدل در ارزیابی شرکت‌های فناور بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   49 - استخراج و تدوین معیارهای ارزیابی شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در مراکز رشد فناوری براساس مدل BSC
   ایمان شریعت رضا قنبری سید موسی سیادتی سعید صدیق
   پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به‌عنوان متولی اصلی توسعه فضای کسب و کار در منطقه موظف هستند با اعطای حمایت‌های هدفدار، کارآفرینان را در راه‏اندازی و تقویت واحدهای فناور تولیدی یاری کنند و رونق اقتصادی را در جامعه رقم بزنند. برای بهبود تأثیر این حمایت‏ها، پارک‏ها و مر چکیده کامل
   پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به‌عنوان متولی اصلی توسعه فضای کسب و کار در منطقه موظف هستند با اعطای حمایت‌های هدفدار، کارآفرینان را در راه‏اندازی و تقویت واحدهای فناور تولیدی یاری کنند و رونق اقتصادی را در جامعه رقم بزنند. برای بهبود تأثیر این حمایت‏ها، پارک‏ها و مراکز رشد به صورت دوره‌ای فعالیت‏های واحدهای فناور زیرمجموعه خود را ارزیابی می‌کنند و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف، خدمات را متناسب با نیاز هر شرکت ارایه می‌دهند. اما پاسخ به این سؤال ضروری است که سیستم ارزیابی باید شامل چه شاخص‏هایی باشد که بتواند تصویر واضح‌تر و جامع‏تری از وضعیت شرکت بازتاب دهد و نیازهای اساسی تمامی شرکت‏ها را به درستی برای مدیر مرکز رشد به نمایش بگذارد. لذا، در این تحقیق پس از بررسی سیستم‌های رایج ارزیابی عملکرد، سیستم کارت‌های امتیازی متوازن (BSCs) به دلیل سازگاری بیشتر با مدل شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) مستقر در پارک‏ها و مراکز رشد به‌عنوان پایه‌ی مدل پیشنهادی استفاده شده است. سپس بر‌اساس تجربه‏ 17 ساله‏ی پارک علم و فناوری خراسان در راهبری صنایع منطقه و همچنین نظرات خبرگان در دیگر مراکز رشد استان، تعداد 86 شاخص‏ مؤثر در ارزیابی SMEها شناسایی و با استفاده از آزمون فریدمن رتبه‌بندی شدند. جامعه آماري این پژوهش پارك علم و فناوري خراسان در سال 1399 بوده و داده‌هاى مورد نياز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آورى گرديده است. نتایج نشان داد منظر "مالی" نسبت به سه منظر دیگر سیستم BSC بیشترین اهمیت را دارد و گزاره‏های "تحقیقات بازار" و "توانمندی و تخصص مدیر‌عامل" به ترتیب مهم‌ترین شاخص و زیرشاخص بشمار می‏آیند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   50 - بررسی نقش مراکز رشد دانشگاهی در توانمندی کارآفرینانه هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی
   سهیلا اکاتی بهاره ناصری مراد میرزاده
   مراکز رشد دانشگاهی از جمله مراکز مهم در جهت ارتقاي نوآوري، کارآفرینی و توسعه اقتصادي کشور می‌باشد که با حمایت‌هاي این مراکز، شرکت‌هاي وابسته به آن توسعه‌یافته و باعث جنب‌وجوش در چرخه اقتصادي کشور می‌گردند. امروزه این مراکز نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعت چکیده کامل
   مراکز رشد دانشگاهی از جمله مراکز مهم در جهت ارتقاي نوآوري، کارآفرینی و توسعه اقتصادي کشور می‌باشد که با حمایت‌هاي این مراکز، شرکت‌هاي وابسته به آن توسعه‌یافته و باعث جنب‌وجوش در چرخه اقتصادي کشور می‌گردند. امروزه این مراکز نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه ایفا می‌کنند و در بسیاری کشورها توانسته است تأثیرات شگرفی در دستیابی به توسعه دانش‌محور و همچنین تقویت تعاملات دولت، دانشگاه و صنعت برجای گذارد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش مراکز رشد دانشگاهی در توانمندی کارآفرینانه هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل کلیه مدیران هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان بوده که از سال 1394 تاکنون در محل مراکز رشد استقرار پیدا کرده‌اند. پژوهش حاضر از نظر روش جمع‌آوری اطلاعات جزء تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع پیمایشی است و ازآنجاکه به بررسی توزیع ویژگی‌های جامعه آماری در یک مقطع زمانی می‌پردازد، تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی است. در این تحقیق براي تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای تحلیل آماری SPSS 19 و LISREL 8/54 و از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای، تحلیل عاملی، مدل ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد، مراکز رشد دانشگاهی بر میزان توانمندی کارآفرینانه هسته‌ها و واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان تأثیر مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   51 - شناسایی چالش‌های توسعه تکنولوژی مرتبط با شبکه‌سازی و ارتباطی در مراکز رشد دانشگاهی تهران
   مهدی رضوانی تبار سیامک اسلامی
   توسعه فناوری یکی از راه‌های توسعه کشورها و از مقوله‌های اقتصاد دانش‌بنیان می‌باشد. اهمیت این موضوع به‌قدری است که بسیاری از سیاست‌گذاری‌های کشورها برپایه راهبرد توسعه فناوری بنا نهاده می‌شود. توسعه فناوری از مباحث کلان مراکز رشد است و دیدگاه غالب به مراکز رشد، بیشتر از چکیده کامل
   توسعه فناوری یکی از راه‌های توسعه کشورها و از مقوله‌های اقتصاد دانش‌بنیان می‌باشد. اهمیت این موضوع به‌قدری است که بسیاری از سیاست‌گذاری‌های کشورها برپایه راهبرد توسعه فناوری بنا نهاده می‌شود. توسعه فناوری از مباحث کلان مراکز رشد است و دیدگاه غالب به مراکز رشد، بیشتر از جنبه رشد و پاگیری کسب و کار و در یک سطح بالاتر شتاب‌دهی به کسب و کار برای حضور دائمی در بازار می‌باشد. کمتر پژوهشی را می‌توان یافت که به مراکز رشد از جنبه توسعه فناوری و ادبیات مختص آن پرداخته باشد. در این پژوهش به شناسایی چالش‌های توسعه فناوری بافتارهای شبکه‌سازی در مراکز رشد دانشگاهی پرداخته شده است. در این پژوهش با روش میدانی به مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته با خبرگان (شامل مدیران، اساتید و کارشناسان حیطه‌ی مورد نظر) پرداخته ‌شد که در مجموع 11 مصاحبه صورت پذیرفت و پس از کدگذاری، ابعاد، مقوله‌ها و در نهایت چالش‌ها مشخص گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی Atlas-ti انجام شده است. حاصل کدگذاری و ساخت مقوله‌ها در نهایت، مشتمل بر 16 چالش توسعه فناوری که در 4 مقوله «چالش‌های ارتباطاتی»، «تعامل و همکاری»، «شبکه‌سازی» و «موانع شبکه‌سازی» مرتبط با بافتارهای ارتباطی و شبکه‌سازی شناسایی گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   52 - تحلیل اثر ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی در پارک‌های علم و فناوری
   داریوش پورسراجیان محمدسعید تسلیمی علینقی  مشایخی علی حاجی غلام سریزدی مژگان  سلطانی
   در عصر حاضر، دارایی های ناملموس نظیر نام تجاری، کیفیت، فناوری، نوآوری، خلاقیت و سرمایه های دانشی منشا مزیت رقابتی سازمان ها می باشند. سازمان ها باید بتوانند تصویر ذهنی مناسبی از خود در ذهن جامعه، مشتریان و کارمندان خود ایجاد کنند تا منابع انسانی با انگیزه، متعهد و مستعد چکیده کامل
   در عصر حاضر، دارایی های ناملموس نظیر نام تجاری، کیفیت، فناوری، نوآوری، خلاقیت و سرمایه های دانشی منشا مزیت رقابتی سازمان ها می باشند. سازمان ها باید بتوانند تصویر ذهنی مناسبی از خود در ذهن جامعه، مشتریان و کارمندان خود ایجاد کنند تا منابع انسانی با انگیزه، متعهد و مستعد را جذب کرده و بتواند بطور صحیحی از آن ها نگهداری کنند. با توجه به اهمیت این موضوع در پارک های علم و فناوری به عنوان یک نهاد فناور و دانش محور که مهمترین دارایی آن ها، افراد دانشی هستند این مقاله درصدد است تا با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، روابط پویای سیاست ارتقای برند بر عملکرد منابع انسانی در پارک های علم و فناوری را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسب در بهبود ساختار، کیفیت و کمیت در سطح پارک ها و نهایتا بهبود عملکرد پارک های علم و فناوری ارائه دهد. در این راستا با استفاده نظرات خبرگان در مصاحبه های عمیق در جلسات مدل سازی گروهی به تبیین مسئله و تدوین فرضیه پویا و ساخت مدل کیفی (نمودارهای علت و معلولی) و مدل کمی (نمودار جریان) پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل سازی گروهی در این مقاله سبب شناسایی سه راهکار افزایش چالاکی و انعطاف پذیری عملکرد از طریق توسعه منابع درآمدی، توسعه کارکرد پارک های علم و فناوری در سطح ملی و بین المللی، توسعه ارتباطات و حوزه تأثیر و توسعه نهادهای تخصصی فناوری و ارتباط با صنعت / بازار گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   53 - مروری بر وضعیت پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در ایران
   مهدیه رضایی صدرآبادی
   در راستای دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور، نقش مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان دو بازیگر کلیدی اکوسیستم نوآوری قابل توجه است. مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری نه تنها شکاف‏های موجود بین دانشگاه‏ها و سایر بخش‏ها مانند صنعت، کشاورزی و سلامت را رفع می‌کنند، بلکه چکیده کامل
   در راستای دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور، نقش مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان دو بازیگر کلیدی اکوسیستم نوآوری قابل توجه است. مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری نه تنها شکاف‏های موجود بین دانشگاه‏ها و سایر بخش‏ها مانند صنعت، کشاورزی و سلامت را رفع می‌کنند، بلکه با جذب سرمایه‌های انسانی توانمند و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، روند انتقال فناوری و دانش را نیز تسهیل کرده و حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی دانش‌بنیان را تسریع می‌کنند. همچنین، ظرفیت‌های موجود در پارک‌های علم و فناوری، بستر لازم برای تبادل تجربیات و داد و ستد علمی و فناوری با دیگر مراکز مشابه و شرکت‏‌های دارنده فناوری را فراهم می‌سازد. از این‌رو، ارائه تصویر واقعی از وضعیت موجود پارک‌ها و مراکز رشد فعال در کشور در راستای خط‌مشی‌گذاری و سیاست‌گذاری حوزه فناوری در کشور حائز اهمیت است. بر‌اساس داده‌های جمع‌آوری شده تا پایان تیرماه سال 1397، 36 پارک علم و فناوری و 83 مرکز رشد مستقل (غیروابسته به پارک) در 5 منطقه کشور مشغول به فعالیت بوده‌اند. مقاله حاضر که با جمع‌آوری داده‌های طبقه‌بندی شده از طریق پرسشنامه تا پایان تیرماه سال 1397 از 174 مرکز فوق با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و دفتر امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهیه شده است؛ سعی در بررسی و تحلیل هدفمند ابعاد مختلفی از وضعیت پارک‌ها و مراکز رشد ج.ا.ایران مبتنی بر استانداردهای کیفی گزارش‌های منتشرشده توسط انجمن بین‌المللی پارک‌های علم و فناوری1، دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   54 - طراحی و تدوین مدل سازمان تیم‌محور با رویکرد نوآوری سازمانی (مطالعه موردی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در خراسان رضوی)
   مریم دهنوی محمود  قربانی محمد  کریمی احمد  زنده دل
   با توجه به تحولاتی که امروزه در درون و بیرون سازمان‌ها صورت گرفته نیاز سازمان به نوآوری، انعطاف‌پذیری و پویایی بیش از پیش احساس می‌شود. تيم‌سازي در سازمان با تركيب واقعیت‌ها و دیدگاه‌های متفاوت براي ايجاد قابلیت‌های جديد، باعث نوآوري در سازمان‌ها می‌گردد. پژوهش حاضر با چکیده کامل
   با توجه به تحولاتی که امروزه در درون و بیرون سازمان‌ها صورت گرفته نیاز سازمان به نوآوری، انعطاف‌پذیری و پویایی بیش از پیش احساس می‌شود. تيم‌سازي در سازمان با تركيب واقعیت‌ها و دیدگاه‌های متفاوت براي ايجاد قابلیت‌های جديد، باعث نوآوري در سازمان‌ها می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تدوین مدل سازمان تیم‌محور با رویکرد نوآوری سازمانی انجام گرفته است. این پژوهش از نظر روش تحقیق آمیخته کمی و کیفی است، از نظر هدف اکتشافی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و مصاحبه می‌باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در خراسان رضوی بوده که بر‌اساس فرمول کوکران 108 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم‌افزار آموس جهت میزان اعتبار مدل بهره گرفته شد. اجرای محاسبات لازم در نرم‌افزار ضمن تأیید روابط بین متغیرهای مکنون در مدل ساختاری نشانگر این است که مقدار CFI برای مدل اندازه‌‌گیری مرتبه اول نوآوری و سازمان تیم‌محور و همچنین مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم به ترتیب برابر 903/0، 901/0 و 908/0 است که با توجه به اینکه بیشتر از 9/0 می‌باشد می‌توان گفت که داده‌ها به‌طور بسیار مناسبی برازش یافته است. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان عنوان نمود که تمرکز بر متغیرهای سازمان تیم‌محور می‌تواند نوآوری سازمانی کارکنان را افزایش دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   55 - مدل شبیه‌سازی رشد تیم‌ها و استارت‌آپ‌ها در مراکز رشد دانشگاهی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم
   محمدرضا محمدخانی روح الله تولایی امیرحسین محمدی نیا مهدی فرمانی اسماعیل لآلی
   هدف پژوهش حاضر، فراهم‌کردن بینشی غنی در‌خصوص عوامل مؤثر بر رشد تیم‌ها و استارت‌آپ‌ها در مراکز رشد دانشگاهی می‌باشد. در این پژوهش عوامل مؤثر بر رشد تیم‌ها و استارت‌آپ‌ها در مراکز رشد دانشگاهی با استفاده از رویکرد پویایی‌‌شناسی سیستم بررسی شد. ابتدا پس از بررسی ادبیات نظر چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر، فراهم‌کردن بینشی غنی در‌خصوص عوامل مؤثر بر رشد تیم‌ها و استارت‌آپ‌ها در مراکز رشد دانشگاهی می‌باشد. در این پژوهش عوامل مؤثر بر رشد تیم‌ها و استارت‌آپ‌ها در مراکز رشد دانشگاهی با استفاده از رویکرد پویایی‌‌شناسی سیستم بررسی شد. ابتدا پس از بررسی ادبیات نظری و نظرهای خبرگان صنعت، متغیرهای مؤثر بر رشد تیم‌ها و استارت‌آپ‌ها شناسایی شدند و روابط علت‌ومعلولی میان این متغیرها ترسیم شد. سپس روابط ریاضی میان این متغیرها بر‌اساس روابط موجود در پیشینه تعیین‌شده و بر این اساس، در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام‌حسین (ع) در بازه زمانی سال‌های 1395 الی 1445 شبیه‌سازی شد. بعد از طراحی نمودارهای علت‌ومعلولی، شش سناریو برای رشد تیم‌ها و استارت‌آپ‌ها در مراکز رشد دانشگاهی تعریف گردید که عبارت‌اند از: سهم مرکز رشد از سود شرکت‌های موفق، اثر تعامل با شرکت‌های موفق در ارتقاء سطح فرهنگ کارآفرینی، اثر ارتباط مؤثر با شرکت‌های موفق در جذب حمایت‌های مالی برای واحدهای فناور، اثر تغییرات تعداد مراجعه‌کنندگان جهت ورود به مرکز بر سیستم، سیاست کنترل پذیرش و اثر حمایت‌های قانونی از واحدهای فناور بر سیستم. از میان شش سناریوی شبیه‌سازی شده، سناریوی پنجم یعنی سیاست کنترل پذیرش بیشترین تأثیر را در رشد تیم‌ها و استارت‌آپ‌ها در مراکز رشد دانشگاهی دارد. بنابراین می‌توان سیاست حفظ کیفیت خدمات، از طریق کنترل میزان واحدهای فناور ورودی به مراکز رشد را سیاستی اثرگذار و مهم خواند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   56 - عوامل بحرانی موفقیت استارت آپ های مبتنی بر فناوری مدرن، مروری سیستماتیک
   ناصر صفایی سعید زمانی
   امروزه استارت آپ ها جزیی از مجموعه های اقتصادی - اجتماعی مهم وکلیدی در اقتصادهای کشورهای مختلف به شمار می آیند. این در حالی است که آمار نشان می دهد بیش از 80 درصد استارت آپ ها در سال اول تاسیس خود دچار شکست می شوند. شناسایی عوامل مهم موفقیت در راه اندازی استارت آپ ها خط چکیده کامل
   امروزه استارت آپ ها جزیی از مجموعه های اقتصادی - اجتماعی مهم وکلیدی در اقتصادهای کشورهای مختلف به شمار می آیند. این در حالی است که آمار نشان می دهد بیش از 80 درصد استارت آپ ها در سال اول تاسیس خود دچار شکست می شوند. شناسایی عوامل مهم موفقیت در راه اندازی استارت آپ ها خطر شکست را کاهش داده و در نتیجه احتمال موفقیت آنها را افزایش می دهد. مقاله حاضر یک پژوهش مروری-کتابخانه ای در مورد بررسی عوامل کلیدی موفقیت استارت آپ های مبتنی بر فناوری مدرن است. امروزه استارت آپ ها به عنوان پدیده ای مهم در جامعه اقتصادی دنیا مطرح هستند. روند شکل گیری و تغییر این پدیده در طول سالیان در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و سعی شده است که تصویری از اهم موضوعات داخل اتاق فکر استارت آپ ها ارائه گردد که موید تغییر و تکامل این پديده از سال 1984 تا سال 2022 است. به این منظور از طریق جستجو در مقالات ژورنال های معتبردنیا و فیلتر کردن آن ها بر اساس موضوع این پژوهش در نهایت تعداد 159 مقاله انتخاب شد. در گام بعدی معنای موفقیت استارت آپ ها از نظرمحققان استخراج و بیان گردید و عوامل موفقیت از لابلای این تحقیقات به سه دسته سازمانی، فردی و خارجی تقسیم گردید. این متغییرها در 46 دسته مختلف شناسایی و درجدول پیوست ارائه شد. نتایج این تحقیق به بنیانگذاران استارت آپ ها کمک می کند تا با دید بازتری نسبت به تاسیس و به ثمر رساندن شرکت خود در بازار رقابتی اقدام نمایند. پرونده مقاله