• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل موثر بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای دانش بنیان کشاورزی(مطالعه موردی: مرکز رشد واحد های فناور طبرستان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396061391427893 بازدید : 9637 صفحه: 24 - 31

10.7508/jstpi.2017.04.004

20.1001.1.17355486.1396.13.52.8.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط