• صفحه اصلی
  • تأثیر قابلیت‌های ضروری بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980306189747 بازدید : 1229 صفحه: 42 - 49

20.1001.1.17355486.1399.16.63.2.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط