• صفحه اصلی
  • استخراج و تدوین معیارهای ارزیابی شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در مراکز رشد فناوری براساس مدل BSC

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981112215143 بازدید : 884 صفحه: 35 - 45

20.1001.1.17355486.1399.17.65.5.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط