• صفحه اصلی
  • بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396112023132960713 بازدید : 2391 صفحه: 43 - 53

10.7508/jstpi.2018.03.005

20.1001.1.17355486.1397.14.55.7.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط