• صفحه اصلی
  • نقش دیپلماسی علم و فناوری در بهبود چالش های شرکت های دانش بنیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13941120194292361 بازدید : 3535 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2016.04.001

20.1001.1.17355486.1395.12.48.2.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط