فهرست مقالات برحسب موضوع زيرساخت‌هاي توسعه فناوري و نهادهاي پشتيبان توسعه فناوري


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - رتبه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد بر اساس شاخص‌های EFQM
   میثم جعفری اسکندری علیرضا علی احمدی غلامحسین خالقی محمدحسن کامفیروزی
   امروزه ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها به عنوان یکی از فرایند‌هاي مهم و اصلی تلقی می‌شود. شرکت‌ها سالانه منابعی را برای این امر تخصیص می‌دهند.ارزیابی عملکرد در فرایند طرح‌ریزی راهبردي برای تحلیل محیط و همچنین برای بازخوردگیری از فرایند در انتها و اصلاح برنامه نقش اساسی را ا چکیده کامل
   امروزه ارزیابی عملکرد در سازمان‌ها به عنوان یکی از فرایند‌هاي مهم و اصلی تلقی می‌شود. شرکت‌ها سالانه منابعی را برای این امر تخصیص می‌دهند.ارزیابی عملکرد در فرایند طرح‌ریزی راهبردي برای تحلیل محیط و همچنین برای بازخوردگیری از فرایند در انتها و اصلاح برنامه نقش اساسی را ایفا می‌کند. در این مقاله قصد داریم تا به رتبه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در یکی از مراکز رشد بر طبق شاخص‌های EFQM بپردازیم. این امر با استفاده از روش‌هاي تصمیم‌گیری با معیار‌هاي چندگانه انجام خواهد شد. الگوی پیشنهادی توانايی تعامل با شرایط عدم قطعیت را به نحو بالايی دارا می‌باشد. همچنین استفاده از نظریه بازی‌ها نیز در انعطاف‌پذیری بیشتر مدل کمک شایانی می‌کند. به همین منظور با استفاده از سری زمانی خاکستری و بازی‌هاي با همکاری سعی نموده‌ایم تا عدم قطعیت محیط را مبتنی بر رویکرد مکتب تکرارگرایی کنترل نماییم. از این رو در شش دوره زمانی نظرات خبرگان را بر مبنای اعداد خاکستری سه پارامتره جمع‌آوری نمودیم و با وزن دهی به هر دوره زمانی بر مبنای بازی‌هاي با همکاری پارامترهای جدول تصمیم را به دست آوردیم. معیار‌هاي استفاده شده، معیار‌هاي مطرح شده در مدل EFQM می‌باشد. سپس با استفاده از تلفیق روش‌های وزن دهی بولزای و تاکسونومی عددی خاکستری به رتبه‌بندی شرکت‌ها پرداختیم. در این رتبه‌بندی شرکت 1، 3 و 2 به ترتیب به عنوان رتبه‌هاي اول تا سوم قرار گرفتند که مقدار Fi به دست آمده برای آنها به ترتیب 389/0، 463/0 و 523/0 به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از جامعه و فرایند‌ها با وزن‌هاي 161/0 و 153/0 به ترتیب به عنوان مهمترین معیارها شناخته شدند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بررسی سطح ریسک بالقوه بر میزان موفقیت بازمهندسی فرايندهای کسب و کار در شرکت‌های کوچک و متوسط
   محسن شفیعی نیک آبادی هانیه فرحمند عطیه درخشان فاطمه  رضایی
   سازمان‌ها در محیط متلاطم کسب و کار در تلاشند تا خود را چابک سازند و براي این منظور لازم می‌دانند نسبت به بازمهندسی فرايندهاي کسب و کار خود اقدام نمایند. انتخاب فرايند مستعد براي بازمهندسی می‌تواند در زمان کم و سرعت بالا امکان بهبود بیشتري را براي سازمان میسر نماید. این چکیده کامل
   سازمان‌ها در محیط متلاطم کسب و کار در تلاشند تا خود را چابک سازند و براي این منظور لازم می‌دانند نسبت به بازمهندسی فرايندهاي کسب و کار خود اقدام نمایند. انتخاب فرايند مستعد براي بازمهندسی می‌تواند در زمان کم و سرعت بالا امکان بهبود بیشتري را براي سازمان میسر نماید. این بدین معنی است که سازمان فرایندهايی را باید براي مهندسی مجدد انتخاب کند که بیشترین پتانسیل را بر اي تغییر داشته و همچنین بیشترین نتیجه را در جهت چابکی سازمان ایجاد کند. به دلیل بالا بودن نرخ شکست در مهندسی مجدد فرايندهای کسب و کار، ارزیابی میزان ریسک در این فرايندها بسیار اهمیت دارد. هدف این مقاله ارزیابی سطح ریسک بالقوه در موفقیت مهندسی مجدد فرايندهای کسب و کار می‌باشد. این تحقیق از باب نتایج، تحقیقی کاربردي بوده و از منظر متغیر، شامل متغیرهاي کیفی است و در دسته تحقیقات توصیفی قرار گرفته و به صورت پیمایشی انجام شده‌است. از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و از روایی ظاهری و محتوایی برای تأیید روایی استفاده شده است. برای بررسی فرضیه‌های تحقیق از همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. مطالعه موردی در شرکت‌های کوچک و متوسط مرکز رشد دانشگاه فردوسی است. جنبه نوآوری تحقیق را می‌توان ایجاد نگاهی جدید به بررسی تأثیر ریسک و میزان شکست در بازمهندسی فرايندهای کسب و کار برای اینگونه شرکت‌ها دانست. با توجه به نتایج تحقیق، در بین ابعاد ریسک بالقوه بعد حمایت مدیریت و محیط کاری بر میزان موفقیت مهندسی مجدد فرايندهای کسب و کار بیشترین اثر را دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت کارآفرینی دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان پیام‌نور شهرستان بیجار
   مهران فولادی حمزه باغبانی
   بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر گرایش به کارآفرینی و مباحث مربوط به آن افزایش چشمگیری داشته است. از میان مسائل مطرح در کارآفرینی می‌توان به قصد کارآفرینی به عنوان مهمترین عامل پیش‌بینی کننده فعالیت‌های کارآفرینانه در جامعه اشاره کرد. قصد کارآفرینانه یکی از متغیرهای چکیده کامل
   بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر گرایش به کارآفرینی و مباحث مربوط به آن افزایش چشمگیری داشته است. از میان مسائل مطرح در کارآفرینی می‌توان به قصد کارآفرینی به عنوان مهمترین عامل پیش‌بینی کننده فعالیت‌های کارآفرینانه در جامعه اشاره کرد. قصد کارآفرینانه یکی از متغیرهای مهم در پژوهش سالانه دیده‌بان جهانی کارآفرینی به حساب می‌آید. از این رو بررسی عوامل مؤثر بر قصد و تقویت آن می‌تواند منجر به افزایش میزان قصد کارآفرینی در جامعه شود. در میان این عوامل خودکارآمدی کارآفرینانه به عنوان یکی از عوامل مؤثر و مهم بیان می‌شود. خودکارآمدی دارای شش شاخص عمده است که با آنها سنجش می‌شود. در تحقیق پیش ‌رو، تنها دو متغیر امکان عینی (خودکارآمدی) و قصد کارآفرینانه از مدل لینان مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام‌نور شهرستان بیجار تشکیل می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد هر شش شاخص تأثیر مثبت و معناداری در قصد کارآفرینی دارند. همچنین از میان شاخص‌ها مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید و مهارت شناسایی هدف اصلی سهم بیشتری در پیش‌بینی قصد کارآفرینی دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تبیین دوسوتوانی سازمانی به‌عنوان مفهومی نوین در مدیریت سازمان‌های دانش‌بنیان
   محمود مرادی مصطفی ابراهیم پور ازبری یعقوب ممبینی
   دوسوتوانی سازمانی به ‌عنوان یک سازه جدید مدیریتی در سال‌های اخیر مطرح‌ شده است. این مفهوم در حال ورود به حوزه‌های فناوري، نوآوری، کارآفرینی، رفتار سازمانی، طراحی سازمانی و راهبرد می‌باشد. دوسوتوانی برای کسب مزیت رقابتی پایدار، عملکرد و بقای شرکت‌های دانش‌بنیان مورد بحث چکیده کامل
   دوسوتوانی سازمانی به ‌عنوان یک سازه جدید مدیریتی در سال‌های اخیر مطرح‌ شده است. این مفهوم در حال ورود به حوزه‌های فناوري، نوآوری، کارآفرینی، رفتار سازمانی، طراحی سازمانی و راهبرد می‌باشد. دوسوتوانی برای کسب مزیت رقابتی پایدار، عملکرد و بقای شرکت‌های دانش‌بنیان مورد بحث بوده و به‌وسیله تلاش سازمان‌ها در بهره‌برداری و اکتشاف از فرصت‌های موجود به دست می‌آید. سازمان‌های دانش‌بنیان به ‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور و تحقق اهداف علمی و اقتصادی ایجاد می‌گردند و به ‌شدت بر نوآوری به ‌عنوان یک منبع رقابتی متکی هستند. در این مقاله از روش کتابخانه‌ای و توصیفی برای تبیین مفهوم دوسوتوانی و انواع آن در سازمان‌های دانش‌بنیان استفاده ‌شده است. ما در این مقاله تلاش کرده‌ایم تا این سازه جدید را تبیین کرده و انواع دوسوتوانی سازمانی در جهت بهبود عملکرد سازمان‌های دانش‌بنیان را معرفی کنیم. سازمان‌های دانش‌بنیان با حرکت به سمت دوسوتوانی می‌توانند بقای خود را در دنیای پویای امروزی تضمین نمایند. در این مقاله پس از تعریف مفهوم دوسوتوانی سازمانی، ضرورت حرکت سازمان‌های دانش‌بنیان به ‌سوی دوسوتوان شدن و پیشینه‌ای از موضوع ارائه و انواع دوسوتوانی متوالی، ساختاری و زمینه‌ای موردبحث قرارگرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس در توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور مالزی
   سعید کیان پور رویا تولایی
   در بيشتر كشورهاي توسعه يافته جهان، اتخاذ سياست‌هاي مربوط به حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط به منظور افزايش رشد، ايجاد درآمد و اشتغال و حتي كاهش فقر از مهمترين اولويت‌هاي اقتصادي- اجتماعي دولت‌ها محسوب مي‌شود. ويژگي‌هاي حياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، از جمله انعط چکیده کامل
   در بيشتر كشورهاي توسعه يافته جهان، اتخاذ سياست‌هاي مربوط به حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط به منظور افزايش رشد، ايجاد درآمد و اشتغال و حتي كاهش فقر از مهمترين اولويت‌هاي اقتصادي- اجتماعي دولت‌ها محسوب مي‌شود. ويژگي‌هاي حياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، از جمله انعطاف‌پذيري در مقابل تغييرات بازار و محيط، به نتيجه رسيدن سريع فعاليت‌ها و ابتكار عمل افراد در اين بنگاه‌ها، برخورداري كاركنان اين شركت‌ها از انگيزه بالا، سرمايه اوليه محدود مورد نياز اين بنگاه‌ها، محرك اصلي تحقق كارآفريني و غيره آنها را به مهمترين عامل رشد، نوآوري و تحرك اقتصادي و توسعه كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه و ياري دهنده آنها در مرحله گذار اقتصادي تبديل كرده است. هدف این پژوهش شناسایی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع تولیدی با رشد سریع و نیز تعیین سهم آنها در اقتصاد مالزی است. چشم‌انداز توسعه 2020 مالزی سیاست‌های توسعه را از طریق شرکت‌های کسب و کار کوچک برنامه‌ریزی کرده است. این شرکت‌ها نقش مهمی را در توسعه اقتصادی مالزی ایفا مي‌کنند. این شرکت‌ها 8/93 درصد از شرکت‌های فعال در بخش صنعت،3/27درصد از کل تولیدات کارخانجات، 8/25درصد از ارزش افزوده تولید،6/27 درصد از دارایی‌های ثابت و9/38درصد از استخدام نیروی کار این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین شواهد نشان مي‌دهد که این شرکت‌ها نقش مهمی را در توسعه اقتصاد ملی کشور مالزی بر عهده دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - ارائه مدل بلوغ هوشمندی کسب و کار در بین سازمان‌های ایرانی
   محمد حسین رونقی مرضیه  رونقی
   هوشمندی کسب و کار تنها یک ابزار نیست بلکه معماری است و در راستاي شناسايي، جمع‌آوري، پردازش و نتيجه‌گيري از داده‌ها فرایندهای مختلفی طی می‌شود و از ابزارهای متفاوتی استفاده می‌کند. ارزش واقعی هوشمندی کسب و کار زمانی خواهد بود که بتوان با تصمیمات اتخاذ شده بر اساس نتایج ح چکیده کامل
   هوشمندی کسب و کار تنها یک ابزار نیست بلکه معماری است و در راستاي شناسايي، جمع‌آوري، پردازش و نتيجه‌گيري از داده‌ها فرایندهای مختلفی طی می‌شود و از ابزارهای متفاوتی استفاده می‌کند. ارزش واقعی هوشمندی کسب و کار زمانی خواهد بود که بتوان با تصمیمات اتخاذ شده بر اساس نتایج حاصل از هوشمندی کسب و کار به سادگی فرایندهای سازمانی را مدیریت کرد و قوانین کسب و کار جدید را اعمال نمود. در دهه کنونی به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند کسب و کار به عنوان مزیت رقابتی و یک ابزار جدایی ناپذیر تصمیم‌گیری در سازمان‌ها تبدیل شده است. اثربخشی و بلوغ هوشمندی کسب و کار در یک سازمان موجب مدیریت بهتر فرایند‌های اطلاعاتی وکسب و کار خواهد شد. این پژوهش با هدف ارزیابی ارتباط بین سطح بلوغ سیستم‌های کسب و کار با عواملی چون کیفیت دسترسی اطلاعات و کیفیت محتوای اطلاعات انجام شده است. پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است که در بین 50 سازمان ایرانی که به طور مشخص سیستم‌های هوشمندی کسب و کار را به کار گرفته‌اند و از بین صنایع مختلف انتخاب شدند انجام شده است. در انتها مدل نهایی پژوهش تدوین شده است. از جمله نتایج پژوهش می‌توان به ارتباط مستقیم و مثبت بین سطح بلوغ سیستم‌های هوشمندی کسب و کار و کیفیت دسترسی و محتوایی اطلاعات اشاره کرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - نحوه تخصيص سهام شرکتهاي دانشگاهي بين مالکين آنها
   بهمن فکور
   مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي كشور در رويكرد به تجاري‌سازي نتايج تحقيقات، در ابتداي تجربه تشكيل شركت‌هاي دانشگاهي هستند. تصويب قانون "حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات" در سال 1389 در مجلس شوراي اسلامي و متعاقب آن تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرا چکیده کامل
   مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي كشور در رويكرد به تجاري‌سازي نتايج تحقيقات، در ابتداي تجربه تشكيل شركت‌هاي دانشگاهي هستند. تصويب قانون "حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات" در سال 1389 در مجلس شوراي اسلامي و متعاقب آن تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، فرصت مناسبي را براي تشكيل اين شركت‌ها در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي كشور فراهم ساخته است. اما اين مؤسسات نيازمند تكميل ظرفيت‌هاي زيرساختي خود از جمله قوانين و مقررات مورد نياز براي تشكيل اين شركت‌ها مي‌باشند. يكي از مهمترين اين مقررات، مقررات نحوه تخصيص سهام شركت‌هاي دانشگاهي بين مالكين اصلي آنها است که اين مالکين معمولاً مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي، اعضاي علمي اين مؤسسات، سرمايه‌گذاران و افراد بيروني هستند. تقسيم سهام بين اين شرکاء به نحوی كه مورد رضايت همة طرف‌ها باشد، عملاً مي‌تواند به چالشي براي مسئولين مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي در مسير تشكيل شركت‌هاي دانشگاهي تبديل شود. اين مقاله ابتدا با تحليل بنيان‌گذاران و ساير شرکايي که به تدريج و در مسير رشد شركت‌هاي دانشگاهي به آنها اضافه مي‌شوند، سهام‌داران اين شرکت‌ها را شناسايي و تعريف مي‌کند. سپس عوامل تأثيرگذار بر ميزان سهم هر يک از سهامداران را مورد شناسايي قرار مي‌دهد و در نهايت نحوه تخصيص سهام بين مالکين اين شرکت‌ها را مورد بررسی قرار مي‌دهد. هدف نهايي مقاله به دست دادن چارچوبي از ملاحظات مرتبط با نحوه تخصيص سهام شركت‌هاي دانشگاهي مي‌باشد. براي دست‌يابی به اين هدف، 10 دانشگاه صاحب تجربه و پيشرو در تشكيل شركت‌هاي دانشگاهي در آمريكا و انگليس و مقررات ذيربط آنها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - تبیین روش‌هاي تأمين مالي طرح‌هاي کارآفرينانه مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران
   حسنعلی آقاجانی محسن عباسقلی پور محدثه  فهیمی راد
   كارآفريني موتور محرك توسعه و پيشرفت اقتصادي و ايجاد شغل و اصلاح اجتماع محسوب مي‌شود. كارآفريني فرايند اشتغال‌زایی و كسب سود از تركيب ارزشمند منابع می‌باشد. اصطلاح كارآفرين به كسي اطلاق مي‌شود كه متعهد شود مخاطره‌هاي يك فعاليت اقتصادي را سازما‌دهي، اداره و تقبل كند. كارآ چکیده کامل
   كارآفريني موتور محرك توسعه و پيشرفت اقتصادي و ايجاد شغل و اصلاح اجتماع محسوب مي‌شود. كارآفريني فرايند اشتغال‌زایی و كسب سود از تركيب ارزشمند منابع می‌باشد. اصطلاح كارآفرين به كسي اطلاق مي‌شود كه متعهد شود مخاطره‌هاي يك فعاليت اقتصادي را سازما‌دهي، اداره و تقبل كند. كارآفرينان نقش مهمي در حركت چرخ‌هاي توسعه اقتصادي به عهده دارند و منشاء تحولات بزرگ در زمينه‌هاي صنعتي، توليدي و خدماتي در سطح سازمان‌ها محسوب می‌شوند. لذا يکي از مهمترین چالش‌هاي پیش روی کارآفرينان و یا شايد مهمترين مانع آنها براي راه‌اندازي و استمرار کسب ‌و کارشان، تأمین منابع مالی مورد نیاز است. هدف از اجراي تحقيق حاضر، مطالعه روش‌هاي چهارگانه تأمين مالي در طرح‌هاي کارآفرينانه استان مازندران مي‌باشد. جامعه آماري، 141 کارآفرین بوده‌اند که تعداد 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب، سپس با جمع‏آوري داده‏هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه‌ای با اجزاء استاندارد و ضريب پايايي 79%، به آزمون فرضيات چهار‌گانه پرداخته شده است. يافته‌ها نشان داده‌اند كه تمامي چهار روش تأمين مالي هر كدام با شدت و ضعف خاص خود مورد توجه كارآفرينان بوده‌اند. از اين نظر، روش سرمايه شخصي در اولويت اول و روش‌هاي استقراض، سهام و منابع داخلي در اولويت‌هاي بعدي بوده‌اند. به علاوه اينكه كارآفرينان مورد مطالعه، در مجموع آگاهي‌هاي كمتري از روش‌هاي مختلف و متنوع تأمين مالي دارند و تنها روش‌هايي را مورد توجه و تدقيق قرار داده‌اند كه در جامعه امروزين ما رايج و مصطلح بوده و همه به صورت عام مورد استفاده قرار مي‌دهند. در پايان نتيجه‌گيري شده كه لازم است نوآوري‌هايي در اين زمينه انجام شود و به ديگر روش‌هاي متنوع تأمين مالي نيز توجه شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی در شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان
   حمیدرضا عليپور شيرسوار عفت مرزبان مقدم
   هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان است. كارآفريني، فراينــدي است كه منجر به ايجــاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي‌گردد که عبارت اسـت از فراينـد ايجـاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فر چکیده کامل
   هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان است. كارآفريني، فراينــدي است كه منجر به ايجــاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي‌گردد که عبارت اسـت از فراينـد ايجـاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصت‌ها. با توجه به اهمیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی مي‌باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان تشکیل مي‌دهد که در سال 1391، از بين 207 مدیر شرکت‌هاي تولیدی، 119 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌هاي هوش سازمانی آلبرخت و کارآفرینی رابینزاستفاده شد، پس از تأیید سنجش روایی پرسشنامه‌ها از طریق روش محتوایی و پایایی، از طریق آلفای کرونباخ (87/0= α)، اطلاعات به دست آمده با انجام محاسبات آماری توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بین تک‌تک مؤلفه‌هاي هوش سازمانی (بينش راهبردي، سرنوشت مشترك، تمايل به تغيير، جرأت و شهامت، اتحاد و توافق، كاربرد دانش و فشار عملكرد) با مؤلفه‌هاي کارآفرینی (خلاقیت، ریسک‌پذیری، استقلال طلبی، انگیزش، عزم و اراده، اعتقاد به مقدسات) رابطه معنا داری وجود دارد. به نظر مي‌رسد برای توسعه شرکت‌هاي تولیدی علاوه بر ارتقاء ابزارهای هوشمند تولیدی و توجه به فناوری باید سعی در ایجاد تعامل بین نیروی انسانی (به عنوان سرمایه‌هاي هوش سازمانی) و ابزار هوشمند شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان
   آیت اله ممیز سیده عاطفه قاسمی سیده فاطمه قاسمی
   كارآفريني از محورهاي اصلي و اساسي رشد و توسعه است به طوري كه آن را موتور توسعه اقتصادي در هر كشور مي‌دانند. تجربه كشورهاي داراي رشد بالاي درآمد ملي نشان دهنده آن است که مديران اين كشورها به نقش و اهميت كارآفريني در پيشرفت و توسعه كشور پي برده‌اند. از آنجا كه بخش عظيمي ا چکیده کامل
   كارآفريني از محورهاي اصلي و اساسي رشد و توسعه است به طوري كه آن را موتور توسعه اقتصادي در هر كشور مي‌دانند. تجربه كشورهاي داراي رشد بالاي درآمد ملي نشان دهنده آن است که مديران اين كشورها به نقش و اهميت كارآفريني در پيشرفت و توسعه كشور پي برده‌اند. از آنجا كه بخش عظيمي از جامعه را زنان تشكيل مي‌دهند، لذا كارآفريني اين قشر از جامعه از اهميت بخصوصي برخوردار است. به گونه‌ای که یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی و سنجش توسعه و پیشرفت هر کشور میزان مشارکت زنان در تولید است. آمارها نشان می‌دهد کمتر از 10 درصد از کارآفرینان در ایران زن هستند. تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان می‌پردازد. ابزار تحقيق، پرسش‌نامه و مصاحبه مي‌باشد که براي حصول اطمينان از پايايي پرسش‌نامه مورد استفاده از آزمون الفاي كرونباخ بهره گرفته شده است و براي اطمينان از روايي يا اعتبار محتوايي پرسش‌نامه از روش نظرسنجي استادان و صاحب‌نظران امر استفاده شده است. در تحليل داده‌ها و ارائه يافته از آزمون آماری بهره گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد با وجود احراز نقش دوگانه زنان شاغل، آنان نسبت به فعالیت‌های خود احساس مثبتی دارند. در پایان پیشنهادها و راهکارهایی به منظور توسعه و گسترش فعالیت‌های کارآفرینانه زنان مطرح می‌گردد که از مهمترین آنها فرهنگ‌سازی در تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی زنان در فعالیت‌های اقتصادی است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - مدل ‌های کسب و کار؛ مبانی، ارزیابی، نوآوری
   منوچهر منطقی فاطمه ثاقبی سعیدی
   در سال‌های اخیر شاهد رقابتی‌تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده‌ایم. بنا بر نظر محققان عرصه کسب و کار، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکان‌پذیر است. یک مدل کسب و کار موفق، نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینه‌های چکیده کامل
   در سال‌های اخیر شاهد رقابتی‌تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده‌ایم. بنا بر نظر محققان عرصه کسب و کار، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکان‌پذیر است. یک مدل کسب و کار موفق، نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینه‌های موجود می‌باشد که می‌تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند. عدم تشخیص یک مدل کسب و کار مناسب در زمان آغاز یک کسب و کار، موجب ناکامی سازمان‌ها در دستیابی به اهداف آن می‎شود. ولیکن علی‌رغم اهمیت این موضوع، تعاریف و مؤلفه‌های استانداردی جهت شناسایی مدل‌های کسب و کار به صورتی که بتوان از آن در کسب و کارها و صنایع مختلف بهره برد، وجود ندارد. از این رو، در این مطالعه بر اساس رویکردهای مختلفی که در مدل‌سازی مدل کسب و کار وجود دارد، به ارائه تعاریف و مؤلفه‌های مدل کسب و کار پرداخته شده است. با این حال، تنها داشتن یک مدل کسب‌ و ‌کار مطلوب در زمان آغاز به کار شرکت مهم نیست، بلکه آنچه حیاتی‌تر است، در اختیار داشتن و حفظ یک مدل کسب‌ و ‌کار بهینه در طول حیات مؤسسه است. توانمندی یک مدل کسب و کار تا حدی است که خود می‌تواند ابزاری قدرتمند برای تحلیل، آزمون و ارزیابی انتخاب‌های راهبردي باشد که پیش‌روی یک سازمان قرار دارد. به همین دلیل، ارزیابی مدل کسب ‌و کار یک سازمان، به عنوان فرایند اتخاذ تصمیمات راهبردي هیچ‌ وقت کامل نمی‌شود و می‌تواند مبنایی برای بهبود مستمر رفتار کسب و کار باشد. ارزیابی مدل‌های کسب و کار، با توجه به هدف ارزیابی و سطوح و واحد تحلیل، متفاوت است. در این مطالعه سعی شده است تا با مروری بر مطالعات صورت گرفته، مهمترین روش‌ها و معیارهای ارزیابی مدل کسب و کار مشخص گردد. باید توجه نمود که مدل‌های کسب و کار، نمایشی از کسب و کار در یک زمان خاص هستند. تحولات سريع در محيط اقتصادي، فرهنگي، سياسي و فناوري، منجر به پیچیده‌تر شدن محیط فعالیت سازمان‌ها شده و باعث گردیده که سازمان‌ها دیگر از ثبات برخوردار نبوده و کسب و کارها به صورتی پویا تکامل یابند. این امر باعث شده است تا مدل‌های کسب و کار دارای یک وضعیت ناپایدار شده و با توسعه کسب و کار و در طول زمان، تغییر یابند. همین امر سبب گردیده است تا مفهوم نوآوری مدل کسب و کار به یکی از مهمترین مباحث مدیریتی تبدیل شود که در ادامه این مطالعه، مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - رهبری در مهندسی؛ رویکردی جهت بهبود مدیریت شرکت‌ های نوپای دانش‌بنیان
   حسین فخاری داود  سلمانی
   شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان در توسعه فناوری و رونق اقتصادی نقش اساسی دارند. اساس شکل‌گیری این شرکت‌ها، ایده‌های خلاقانه مهندسان کارآفرین به عنوان مؤسسان این شرکت‌هاست اما اغلب این کارآفرینان، مهندسان جوان و خوش فکری هستند که فاقد مهارت‌های رهبری جهت هدایت این شرکت‌های نوپا چکیده کامل
   شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان در توسعه فناوری و رونق اقتصادی نقش اساسی دارند. اساس شکل‌گیری این شرکت‌ها، ایده‌های خلاقانه مهندسان کارآفرین به عنوان مؤسسان این شرکت‌هاست اما اغلب این کارآفرینان، مهندسان جوان و خوش فکری هستند که فاقد مهارت‌های رهبری جهت هدایت این شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان می‌باشند. در این پژوهش با دیدگاهی جدید و بر اساس بعد مهندسی به مسأله رهبری پرداخته شده است. در این رویکرد توانایی‌های فنی به اضافه قدرت رهبری، اصول "رهبری در مهندسی" را توصیف می‌کند. به کمک رهبری مهندسی فعالیت‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان بهتر تداوم یافته و اهداف اصلی این سازمان‌ها قابل حصول‌تر خواهد بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد بر اساس رویکرد "رهبری در مهندسی" ، آموزش مهارت‌های رهبری در مراکز رشد به عنوان بستر اصلی شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان نقش اساسی در موفقیت این شرکت‌ها ایفا می‌کند. علاوه بر این استفاده از مناسب‌ترین سبک رهبری به صورت اقتضایی و نیز ارتقاء مداوم مهارت‌های رهبری بر اساس تجارب حاصله به مدیران این شرکت‌ها اکیداً توصیه می‌شود. در نهایت ایجاد یک ساختار سازمانی مناسب مبتنی بر کارگروهی در شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک‌های مشاوره‌ای مراکز رشد در این راستا در موفقیت این شرکت‌ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - نقش فرهنگ بر هوشياري کارآفرينانه در ايران با بهره گيري از داده هاي GEM
   احسان مهربان فر سابینا نوبری
   بررسي علت مطلوب نبودن شاخص‌هاي کارآفريني در ايران نسبت به ساير کشورها و نيز توجه به نقش فرهنگ به عنوان پارامتري مهم در شکل‌گيري رفتار کارآفرينان معطوف به بررسي نقش فرهنگ بر موفقيت کارآفرينان است. هوشياري کارآفرينانه که به معناي درک فرصت‌هاست و با شاخص فرصت‌هاي درک شده س چکیده کامل
   بررسي علت مطلوب نبودن شاخص‌هاي کارآفريني در ايران نسبت به ساير کشورها و نيز توجه به نقش فرهنگ به عنوان پارامتري مهم در شکل‌گيري رفتار کارآفرينان معطوف به بررسي نقش فرهنگ بر موفقيت کارآفرينان است. هوشياري کارآفرينانه که به معناي درک فرصت‌هاست و با شاخص فرصت‌هاي درک شده سنجيده مي‌شود نيز به عنوان نشانه وضعيت ورود به کارآفريني در نظر گرفته شده و تغييرات آن با فرهنگ مورد تحليل قرار گرفته است. براي بررسي فرهنگ از مدل هافستد - که فرهنگ را در چهار بعد مردگرايي، فاصله قدرت، فردگرايي و پرهيز از عدم اطمينان تشريح مي‌کند- به عنوان ديدگاهي معتبر بهره گرفته شده و نيز از داده‌هاي تحقيق مؤسسه ديده‌بان جهاني کارآفريني طي سال‌هاي 1386 تا 1391 درباره متغيرهاي مورد مطالعه استفاده شده است. بررسي فرهنگ از ديدگاه مدل هافستد و نيز شاخص‌هاي کارآفريني در ايران نشان مي‌دهد که تغييرات فرهنگي صورت گرفته علت کاهش شاخص‌هايي همچون فرصت‌هاي درک شده را توضيح مي‌دهد. چرا که روند طي شده به گونه‌اي است که تغيير در مؤلفه مخاطره‌پذيري و فاصله قدرت رابطه متقابلي با تغيير فرصت‌هاي درک شده و در نتيجه هوشياري کارآفريني داشته به طوري که در نمونه‌هاي موفق دو مؤلفه مذکور از وضعيت خوبي نسبت به ميانگين موجود برخوردار بوده‌اند و در ايران نيز نزول اين دو مؤلفه همراه با کاهش شاخص کارآفريني که نشان دهنده افول هوشياري کارآفرينانه نيز مي‌باشد، همراه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - تعیین و اولویت بندی موانع به اشتراک گذاری دانش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردي مؤسسه آموزش عالي امام جواد (ع)
   داریوش پورسراجیان مژگان سلطانی علی آبادی محمدصالح اولیاء
   هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناسایی موانع به اشتراک‌گذاری دانش در یک مؤسسه آموزش عالی به عنوان یکی از قدم‌های اساسی در پیاده‌سازی فرایند مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مي‌باشد. از یک سو، آموزش عالي محور توسعه و تحول در جوامع مختلف و كانون اصلي تربيت نيروي ا چکیده کامل
   هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناسایی موانع به اشتراک‌گذاری دانش در یک مؤسسه آموزش عالی به عنوان یکی از قدم‌های اساسی در پیاده‌سازی فرایند مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مي‌باشد. از یک سو، آموزش عالي محور توسعه و تحول در جوامع مختلف و كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزش ديده کشور بوده و بنابراين تحقق مديريت دانش، در این حوزه از الزامات اساسی و ابزار قدرتمند توسعه جامعه دانش‌محور به عنوان یکی از ارکان چشم‌انداز کلان کشور محسوب مي‌گردد. از سوی دیگر، با تغییر شعار "دانش قدرت است"، به شعار " اشتراک‌گذاری دانش قدرت" است، اشتراک‌گذاري دانش و توسعه آن در سازمان و همچنین در بین سازمان‌ها و سیستم‌های گوناگون به فرایند محوری و جهت‌گیری اصلی سازمان‌ها در مديريت دانش تبدیل شده است. لذا ایجاد یک دید جامع در خصوص چالش‌ها و موانع به اشتراک‌گذاري و شناخت مناسب از تسهیل کننده‌های آن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به عنوان پیش نیازی در رسیدن به اهداف مدیریت دانش در حوزه آموزش عالی کشور مد نظر ضروری مي‌نماید. در این راستا این مقاله با شناسایی 29 عامل کلیدی مؤثر در فرایند به اشتراک‌گذاري دانش در سازمان‌ها و دسته‌بندی آنها در قالب 5 حوزه منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، ساختار، سیستم و فناوری و راهبردهای رهبری، به عنوان نمونه صحت روابط بین عوامل اصلی و وزن (اولویت) هر یک از عوامل مذکور در حوزه‌های 5 گانه را در مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد ارائه نموده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - تعهد سازماني در شرکت هاي نوپاي دانش بنيان؛ عامل انسجام تيم و بقاي کسب و کار در محيط رقابتي
   مهرداد شفیعی
   پس از گذشت بیش از یک دهه از هزاره سوم میلادی، نقش سرمایه انسانی تا جایی پررنگ شده که برخی از آن به عنوان تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار برای بنگاه‌ها یاد می‌کنند. در محیط متغیر و شدیداً رقابتی امروزی تنها با کمک انسان‌های خلاق و نوآور است که می‌توان به مزیت رقابتی دست چکیده کامل
   پس از گذشت بیش از یک دهه از هزاره سوم میلادی، نقش سرمایه انسانی تا جایی پررنگ شده که برخی از آن به عنوان تنها عامل کسب مزیت رقابتی پایدار برای بنگاه‌ها یاد می‌کنند. در محیط متغیر و شدیداً رقابتی امروزی تنها با کمک انسان‌های خلاق و نوآور است که می‌توان به مزیت رقابتی دست یافت. در این شرایط سازمان‌ها باید به سازمان‌هایی پویا و یادگیرنده تبدیل شوند تا کارکنانشان با توانایی‌هایی که از خود بروز می‌دهند قابلیت انطباق با تغییرات را در عرصه رقابت داشته باشند. این امر خصوصاً در کسب وکارهای نوپای دانش‌بنیان بیش از پیش به حقیقت پیوسته است. برای یک شرکت نوپا، سرمایه انسانی، مهمترین سرمایه است و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب‌تری داشته باشد، احتمال بقا، موفقیت و ارتقای کسب و کار، بیشتر خواهد شد. یکی از مفاهیمی که می‌توان از آن برای تحلیل دوام و پایداری تیم کارآفرین و ادامه حیات یک کسب و کار بهره برد تعهد سازمانی است. تعهد به طور خلاصه عبارت است از نوعی نگرش و احساس درونی فرد نسبت به سازمان که در عملکرد، وفاداری و قضاوت‌های وی نسبت به سازمان تأثیرگذار است. بر اثر مطالعه و تحقيق مستمر و شناخت عوامل اساسي تشكيل دهنده تعهد سازمانی مي‌توان دست به نوسازي، بازسازي و احياي توليد و تزريق عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی زد و بخش‌هاي ناكارآمد و يا مخرب اين پديده را يا اصلاح و يا حذف نموده و نسبت به تقويت مؤلفه‌هاي تأثيرگذار اقدام كرد. در این مقاله سعی بر این است که بر پایه یک مطالعه تطبیقی و با ترکیب مفاهیم تعهد سازمانی و سرمایه انسانی در شرکت‌های نوپا، به نقش تعهد سازمانی در امکان انسجام تیم کاری در مراحل اولیه شکل‌گیری یک کسب و کار پرداخته شود. در واقع هدف این مقاله عبارتست از برقراری تناظری بین اهمیت منابع انسانی در کسب و کارهای نوپا و نقش آن در بقاي کسب وکار و کارکرد تعهد سازمانی در برآوردن این الزامات. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - بررسي رشد کارآفريني در ايران در مقايسه با کشورهاي حوزه سند چشم انداز
   سعید کیان پور
   امروزه توسعه کارآفرینی به یکی از راهبردهاي مهم و اساسی اکثر کشورهای پیشرفته و نیز در حال توسعه تبدیل شده است. اما واقعیت این است که یکی از اقدامات اساسی برای توسعه کارآفرینی، ارزیابی آن است. ارزیابی کارآفرینی باید بر اساس شاخص‌ها و استاندارهای جهانی انجام گیرد که نه تنه چکیده کامل
   امروزه توسعه کارآفرینی به یکی از راهبردهاي مهم و اساسی اکثر کشورهای پیشرفته و نیز در حال توسعه تبدیل شده است. اما واقعیت این است که یکی از اقدامات اساسی برای توسعه کارآفرینی، ارزیابی آن است. ارزیابی کارآفرینی باید بر اساس شاخص‌ها و استاندارهای جهانی انجام گیرد که نه تنها تصویر روشنی از وضعیت کارآفرینی در سطح ملی ارائه کند، بلکه امکان محک‌زنی و مقایسه با سایر کشورهای موفق در زمینه توسعه کارآفرینی را نیز فراهم سازد. اقتصاد کشورهاي عضو ديده‌بان جهاني، بيش از 95 درصد توليد ناخالص جهاني را تشکيل مي‌دهد. برنامه ديده‌بان جهاني کارآفريني بر اساس سه دسته شاخص‌هاي «ادراک‌ها و گرايش‌هاي کارآفرينانه»، «فعاليت‌هاي کارآفرينانه» و «اشتياق کارآفرينانه» ارزيابي مي‌شوند. مطابق برنامه، ايران با شاخص کارآفريني نوپا برابر با 11 درصد، در ميان 67 کشور، در رتبه سي‌ام قرار دارد. اين شاخص طي پنج سال گذشته تقريباً روند صعودي داشته و مقدار آن بيش از ساير کشورهاي خاورميانه بوده است. همچنين شاخص قصد کارآفرينانه در ايران 28/22 درصد است که کشورمان را در ميان 67 کشور عضو در جايگاه سي ‌و پنجم قرار مي‌دهد. شاخص کارآفريني فرصت‌گرا در ميان شاخص‌هاي فعاليت‌هاي کارآفرينانه، نسبت به سال‌هاي گذشته (67/5 درصد در سال 1390 و24/6 درصد در سال 1391) رشد يافته است. اين به معناي آن است که کارآفريني اجباري کاهش يافته است. بر اين ‌اساس شاخص درک فرصت‌هاي کارآفرينانه نيز از 32 درصد در سال 1390 به2/39 درصد در سال 1391 افزايش يافته است. سرانجام رتبه ايران در شاخص ترس از شکست در ميان 67 کشور در رتبه 39 قرار دارد که حاکي از تمايل کم خطرپذيري ايرانيان براي راه‌اندازي کسب و کار است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - اهميت تعدد و تنوع منابع در موفقيت فرايند ايجاد شركت هاي زايشي پژوهشي
   مظاهر ضیایی
   اهميت ايجاد شركت‌هاي زايشي پژوهشي به عنوان ملموس‌ترين روش تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي به طور روزافزوني مورد تأكيد قرار گرفته است. اما اين روش پيچيده‌ترين روش تجاري نيز هست.‌ يكي از مهمترين جنبة‌ اين پيچيدگي تعدد و تنوع منابعي است كه در طول فرايند ايجاد اين شركت‌ها بايد چکیده کامل
   اهميت ايجاد شركت‌هاي زايشي پژوهشي به عنوان ملموس‌ترين روش تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي به طور روزافزوني مورد تأكيد قرار گرفته است. اما اين روش پيچيده‌ترين روش تجاري نيز هست.‌ يكي از مهمترين جنبة‌ اين پيچيدگي تعدد و تنوع منابعي است كه در طول فرايند ايجاد اين شركت‌ها بايد در زمان و به ميزان مناسب در دسترس باشد تا اين فرايند به طور موفقيت‌آميزي به سرانجام برسد. هدف اين مقاله نشان دادن اين تعدد و تنوع منابع و اهميت نقش آن در سياستگذاري براي توسعه‌ موفقيت‌آميز اين نوع شركت‌ها و نگاهي كلي به شرايط ايران است. بنابراين مقاله با نگاهي كوتاه به شركت‌ها‌ي زايشي پژوهشي و مراحل ايجاد آن از ديدگاه "الگوي بازنوآوري" شروع مي‌شود سپس دو جنبة دانش و مالي اين فرايند بررسي و نشان داده مي‌شود که منابع مورد نياز براي انجام موفقيت‌آميز اين فرايند محدود به منابع مالي، آن هم در مراحل اوليه فرايند نيست بلکه منابع متنوعي در هريک از چهار بعد فني، مالي، نيروي انساني و اجتماعي مورد نياز است. وجود تيم‌هاي مشاوره‌اي با تجربه و دسترسي به شبکه‌هاي علمي،‌ فناوري، صنعتي و تجاري و متخصصان انتقال فناوري و تجاري‌سازي و مديريت شرکت‌هاي بالغ برخي از مهمترين اين منابع هستند. در نتيجه‌گيري تأكيد مي‌شود كه در ايران تنها برخي از مراحل اوليه مورد توجه بوده است و منابع مورد نياز براي مراحل مياني و نهايي اين فرايند كمتر مدنظر قرار گرفته‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - چالش‌ها و پیشنهادها (راهکارها) در توسعه مفهومی کارآفرینی
   سید مهدی الوانی حسن بودلایی مونا قریب گرکانی
   حکایت‌های متقن و شواهد تجربی بسیاری از اهمیت کارآفرینی به عنوان یک حوزه مطالعاتی موجود است. کارآفرینان، توسط خلق فناوری‌هاي نوین و خدمات جدید، کیفیت زندگی را ارتقا داده‌اند، افزایش بهره‌وری، فراهم نمودن سرگرمی‌هاي بیشتر، بهبود وضعیت بهداشت و سلامتی و نیز ارتقاء ارتباطات چکیده کامل
   حکایت‌های متقن و شواهد تجربی بسیاری از اهمیت کارآفرینی به عنوان یک حوزه مطالعاتی موجود است. کارآفرینان، توسط خلق فناوری‌هاي نوین و خدمات جدید، کیفیت زندگی را ارتقا داده‌اند، افزایش بهره‌وری، فراهم نمودن سرگرمی‌هاي بیشتر، بهبود وضعیت بهداشت و سلامتی و نیز ارتقاء ارتباطات از آن جمله‌اند. دانشی که تحت عنوان علم کارآفرینی شناخته شده است قدری دشواریاب است و گاه همین فایده‌مندی آن را مشکوک می‌سازد. از جمله رایج‌ترین طعنه‌هایی که ارزش تفکر انتقادی یا فلسفی در باب کارآفرینی را مورد تردید قرار داده است، دعوای بی فایدگی آن در قیاس با دشواری درک آن بوده است. در واقع به رغم گذشت بیش از سه دهه از شکل‌گیری رشته علمی کارآفرینی، کماکان چالش‌هایی بر سر راه مشروعیت و مقبولیت آن به عنوان حوزه‌ای مجزا در جستارگری علمی و دانشگاهی قرار دارد. از جمله چنین چالش‌هایی می‌توان به 1) چالش تعریف پدیده کارآفرینی، 2) تعیین قلمرو موضوعی و پژوهشی آن، 3) ماهیت علمی کارآفرینی: تک ساحتی و یا میان رشته‌ای بودن و 4) مجادلات مربوط به روش‌شناسی، به عنوان عمده‌ترین چالش‌های رشته علمی کارآفرینی در دهه‌هاي اخیر اشاره نمود. اکنون بعد از چند دهه از تولد حوزه کارآفرینی، ضرورت مواجهه و دیدار دوباره با چالش‌هاي موجد عدم مقبولیت کارآفرینی ضروری به نظر می‌رسد. در مقاله حاضر به مروری بر چالش‌های موجود این رشته نوظهور علمی، عمده تلاش‌های پاسخگویی به آن و وضعیت آینده آن خواهیم پرداخت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت‌های دانش بنیان
   نجف الهیاری فرد رسول  عباسی
   اقتصاد دانش‌بنيان اقتصاد نوینی است كه در آن توليد، توزيع و استفاده از دانش،‌ منبع اصلي رشد و ايجاد ثروت است. موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقت چکیده کامل
   اقتصاد دانش‌بنيان اقتصاد نوینی است كه در آن توليد، توزيع و استفاده از دانش،‌ منبع اصلي رشد و ايجاد ثروت است. موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي1 نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود. شرکت‌های دانش‌بنیان را می‌توان به دو دسته خرد (شرکت‌های رایج محصول‌محور) و کلان (هلدینگ یا مادر تخصصی) تقسیم کرد. شرکت‌های دانش‌بنیان خرد دارای قابلیت‌های مهمی چون ایجاد اشتغال، رقابت مثبت، زایش و توسعه هستند و متناسب با اقتصادهای در حال رشد می‌باشند. ساختار سازمانی شرکت‌ها اهمیت فراوانی در ایفای نقش بهینه آنها دارند. ماهیت و نوع فعالیت سازمان‌ها و شرکت‌ها در تعیین ساختار سازمانی آنها تعیین کننده می‌باشند. در این مطالعه ساختارهای سازمانی مختلف شامل وظیفه‌ای، محصول محور، منطقه‌ای، ماتریسی، پیوندی، افقی، شبکه‌ای، مشارکتی، ستاره‌ای، شبدری و مجازی بررسی شد و الگوی مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان تعیین گردید. بر اساس نتایج و دیدگاه محققان این مطالعه به نظر می‌رسد ساختار و الگوی سازمانی تلفیقی "افقی تیمی، شبکه‌ای و مجازی" برای شرکت‌های دانش‌بنیان مفید و مؤثر می‌باشد و می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری آنها باشد، لذا به عنوان الگویی مناسب برای ساختار سازمانی شرکت‌های دانش‌بنیان خرد پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - شناسايي عوامل مؤثر در رشد سریع شركت‌ها؛ مطالعه موردی: شرکت بهستان دارو
   حجت الله  مرادی پور حمید حسین لو
   این مقاله با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر رشد سريع شركت بهستان دارو (به عنوان يك شركت با رشد سريع در صنعت داور)؛ چهار ویژگی (ويژگي‌هاي رهبران، تشخيص و شناسايي فرصت، نوآوري، سرمايه انساني) را به عنوان عوامل اصلي رشد سريع اين شركت (در قالب چارچوب مفهومي تحقيق) مورد بررسي قرا چکیده کامل
   این مقاله با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر رشد سريع شركت بهستان دارو (به عنوان يك شركت با رشد سريع در صنعت داور)؛ چهار ویژگی (ويژگي‌هاي رهبران، تشخيص و شناسايي فرصت، نوآوري، سرمايه انساني) را به عنوان عوامل اصلي رشد سريع اين شركت (در قالب چارچوب مفهومي تحقيق) مورد بررسي قرار مي‌دهد. اطلاعات مورد نياز از طریق پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی 88% درصد و نیز انجام مصاحبه هدفمند با هفت نفر از مدیران شرکت اخذ گردید. تحلیل داده‌هاي گردآوري شده با استفاده از آزمون همبستگي، آزمون ميانگين و آزمون تحليل واريانس فريدمن انجام شد. نتايج تحليل‌هاي آماري فوق بيانگر آن است كه عوامل مفروض در چارچوب مفهومي تحقيق از رابطه معناداري با رشد سریع شرکت برخوردارند. همچنين اولویت عوامل مؤثر بر اين رشد، از دیدگاه مدیران، عبارتند از: ویژگی رهبران، سرمایه انسانی، شناسایی و تشخیص فرصت، نوآوری و نيز از نظر کارشناسان به شرح زير مي‌باشند: ویژگی رهبران، شناسایی و تشخیص فرصت، سرمایه انسانی، نوآوری. بنابراين هر يك از اين عوامل داراي زير شاخه‌هايي نيز مي‌باشند كه مي‌توان مهمترين آنها را از ديدگاه مديران و كارشناسان اين چنين برشمرد: تولید و ارائه محصول جدید، ‌میدان دادن به فعالیت کارآفرینان خلاق، متناسب بودن شرح شغل افراد با ویژگی‌هاي شخصیتی،‌ ارزیابی دوره‌ای مدیران و کارکنان، شرایط و موقعیت‌هاي محیطی مناسب، توانايي مديران در ادراك فرصت‌هاي كارآفرينانه، ‌شناسایی ظرفیت‌هاي بالقوه، تجربه كاري در سازمان، تجربه كارآفرينانه. در اين تحقيق علاوه بر شاخص‌هايي كه در چارچوب مفهومي تحقيق آورده شده است، شاخص‌هاي ديگري از مصاحبه مديران و همچنين نظر كارشناسان مطرح گرديد که عبارتند از: ارتباطات، سن شرکت، توانمندسازی و ظرفیت‌های مالی، فرهنگ سازمانی كه تأثير گذار بر رشد سريع بوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - فرآيند تشكيل شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي
   بهمن فکور
   شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي كه بر اساس نتايج تحقيقات مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي و با مشاركت اين مؤسسات و محققين ذيربط آنها تأسيس مي‌شود، يكي از مهمترين سازوكارهاي تجاري‌سازي نتايج تحقيقات محسوب مي‌شود كه بيشترين منافع مالي را عايد اين مؤسسات كرده و تأثير قابل‌توجهي نيز در ر چکیده کامل
   شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي كه بر اساس نتايج تحقيقات مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي و با مشاركت اين مؤسسات و محققين ذيربط آنها تأسيس مي‌شود، يكي از مهمترين سازوكارهاي تجاري‌سازي نتايج تحقيقات محسوب مي‌شود كه بيشترين منافع مالي را عايد اين مؤسسات كرده و تأثير قابل‌توجهي نيز در رشد اقتصادي دارد. اين مقاله درصدد دست‌يابي به يك راهنماي عمل قابل استفاده براي فرآيند تشكيل شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي است تا دست‌اندركاران ذيربط در اين مؤسسات بتوانند با اعمال تغييرات و اصلاحات مورد نياز خود در آن، به چارچوب مورد نياز و قابل استفاده در مؤسسة خود برسند. در تهية اين راهنما علاوه بر استفاده از ديدگاه‌هاي نظري ارائه‌شده در پژوهش‌هاي قبلي، روال عمل مورد استفاده در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي موفق در زمينه تجاري‌سازي تحقيقات و تشكيل شركت‌هاي انشعابي ساير كشور‌ها مورد توجه و استفاده بوده است. مراحل مشخص‌شده براي فرآيند تشكيل شركت‌هاي انشعابي در مؤسسات دانشگاهي و پژوهشي به ترتيب عبارتند از: تصميم اوليه براي تشكيل شركت انشعابي (توليد ايدة تجاري و شناسايي فرصت براي آن)، ارزيابي اولية امكان‌پذيري تشكيل شركت انشعابي پيشنهادشده، دريافت موافقت اولية مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي براي تشكيل شركت انشعابي، جستجو و توافق با مدير يا مديران اجرايي واجد شرايط، جستجوي اوليه و مذاكره با شريكان و سرمايه‌گذاران، تهية طرح كسب و كار اصلي، ارزيابي طرح كسب و كار اصلي تهيه‌شده از طرف مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي، شريكان و سرمايه‌گذاران، دريافت موافقت نهايي مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي براي تشكيل شركت انشعابي، تعيين و تشكيل ساختار مديريتي شركت، تشكيل و ثبت آن، توافق نهايي با شريكان و سرمايه‌گذاران در مورد ميزان و نحوة مشاركت و سرمايه‌گذاري آنها و سهم آنها از شركت انشعابي، دريافت ليسانس فناوري مبناي تشكيل شركت از مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي، دريافت موافقت مؤسسه دانشگاهي يا پژوهشي براي شركت محققين مؤسس در شركت انشعابي بر اساس طرح مورد توافق طرفين، تهيه اسناد قانوني شركت، تعيين و تشكيل هيأت‌مديره براي ادارة شركت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - بررسي شاخص‌هاي فردي مؤثر مديران شرکت‌هاي فناور نوپا
   غلامرضا ملک زاده آزاده کیانی نژاد
   در اين مقاله به ويژگي هاي رفتاري و فردي مديران شركت هایي پرداخته شده است که در شركت هاي فناور نوپا بوده و در محيط هاي حمايتي به فعاليت مشغولند. در اين تحقيق تلاش شده است شاخص هاي فردي موثر در موفقيت اين گروه از مديران شناسايي و ارائه گردد. همچنين اين تحقیق تلاش می کند و چکیده کامل
   در اين مقاله به ويژگي هاي رفتاري و فردي مديران شركت هایي پرداخته شده است که در شركت هاي فناور نوپا بوده و در محيط هاي حمايتي به فعاليت مشغولند. در اين تحقيق تلاش شده است شاخص هاي فردي موثر در موفقيت اين گروه از مديران شناسايي و ارائه گردد. همچنين اين تحقیق تلاش می کند ويژگي ها و شاخص های موثر در انتخاب و انتصاب صحيح مديران و در نتيجه پيشرفت و بهبود صنعت كشوررا تعیین كند. براي مطالعه ي موردي شركت هاي مستقر در پارك علم وفناوري خراسان در نظر گرفته شده اند. بر مبناي نتايج اين تحقيق از ميان ويژگي هاي متعدد شخصيتي افراد، 6 ويژگي و شاخص فردي برجسته انتخاب شد كه عبارتند از: داشتن اعتماد به نفس، توانايي رهبري، خلاقيت وابتكار، مشاركت و تفويض اختيار، مهارت هاي روابط انساني و كنترل دروني. شاخص ها و ويژگي هاي پيش گفته بر اساس نتايج تحقيقات و مطالعات ديگر محققين شنايايي و تعیین شده اند. آنگاه از طريق بررسی نتايج به دست آمده از توزيع پرسشنامه بين مديران، اطلاعات لازم به دست آمد و از این رهگذر، شاخص هاي فردي موثر در موفقيت مديران مورد بحث شناسايي گرديد. نتايج اين تحقيق، نشان می دهد که فرضيه های اول و ششم مطرح شده در تحقيق درست هستند يعني اعتماد به نفس و كنترل دروني به عنوان شاخص هاي موثر در موفقيت این مديران مورد تأييد قرار می گیرد. در این تحقیق به بحث رضایتمندی کارکنان پرداخته نشده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - کارآفريني شرکتي شيوه‌اي براي تجاري‌سازي دستاوردهاي فناورانه سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مستقل
   رضا بندريان
   سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مسئوليت پيشبرد توسعه فناوري و اجراي فرايند پيچيده تجاري‌سازي را براي آنها بر عهده دارند. فرايند تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي فناورانه در سازمان‌هاي پژوهش و فناوري فرايندي بسيار پرهزينه و سرمايه‌بر است و اغلب سازمان‌هاي پژوهش و فناوري به تنهايي چکیده کامل
   سازمان‌هاي پژوهش و فناوري مسئوليت پيشبرد توسعه فناوري و اجراي فرايند پيچيده تجاري‌سازي را براي آنها بر عهده دارند. فرايند تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي فناورانه در سازمان‌هاي پژوهش و فناوري فرايندي بسيار پرهزينه و سرمايه‌بر است و اغلب سازمان‌هاي پژوهش و فناوري به تنهايي از عهده اجراي آن برنمي‌آيند. از سوي ديگر صنايع به علت حضور در محيط رقابتي و براي بقا و رشد در اين فضا نيازمند محصولات و فناوري‌هاي نوين و برتر مي‌باشند كه ياري‌گر آنها در عرصه رقابت باشد. مزيت صنايع در فرايند تجاري‌سازي است، چرا كه آنها اغلب داراي منابع مالي و انساني فراواني مي‌باشند و اين دارايي‌ها امكان پذيرش ريسك‌هاي بزرگ را براي آنها فراهم مي‌كند. در اين ميان حلقه مفقوده، پيوند ميان سازمان‌هاي پژوهش و فناوري و صنايع بكارگيرنده فناوري است. يكي از راهكارهايي كه براي برطرف‌كردن اين مشكل و ايجاد حلقه مفقوده در برقراري پيوند سازمان‌هاي پژوهش و فناوري و صنايع وجود دارد بهره‌گيري از كارآفريني شركتي مي‌باشد. كارآفريني شركتي يكي از انواع كارآفريني است كه در آن، در درون شركت‌هاي موجود كارآفريني صورت مي‌گيرد. كارآفريني شركتي به دنبال معرفي محصولات جديد و نظام‌هاي سازماني نوين در چارچوب شركت مي‌باشد. كارآفريني شركتي پنج شيوه مختلف و متفاوت دارد و هر يك از شيوه‌هاي آن به گونه‌اي اين فرايند را اجرا مي‌كنند كه از ميان آنها كارآفريني تحصيلي و كارآفريني فرصتي بيشترين تناسب را براي تقويت رابطه همزيستي صنايع و سازمان‌هاي پژوهش و فناوري براي تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي فناورانه دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - نقش به‌کارگيري سيستم مديريت فرايند کسب و کار در بهبود عملکرد سازمان‌ها
   حسین صفرزاده معصومه قریشی
   امروزه فرایندهای کسب ‌و کار، کلید موفقیت هر سازمان می‌باشند. بنابراین داشتن یک رویکرد مدیریت فرایند کسب و کار قوی در سازمان‌ها حائز اهمیت است، و سازمان‌ها به تجربه آموخته‌اند که مدیریت فرایند کسب و کار، سرمایه‌گذاری قوی در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. مدیریت فرای چکیده کامل
   امروزه فرایندهای کسب ‌و کار، کلید موفقیت هر سازمان می‌باشند. بنابراین داشتن یک رویکرد مدیریت فرایند کسب و کار قوی در سازمان‌ها حائز اهمیت است، و سازمان‌ها به تجربه آموخته‌اند که مدیریت فرایند کسب و کار، سرمایه‌گذاری قوی در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. مدیریت فرایند کسب و کار با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان‌ها، روشی یکپارچه و نظام‌مند را برای طراحی، اجرا و مدیریت فرایندهای کسب و کار سازمان‌ها ارائه می‌نماید. در هر یک از فرایندها، افراد و سامانه‌ها نقش دارند. با توجه به اینکه سیستم مدیریت فرایند کسب و کار، بستری را فراهم می‌آورد تا انجام کلیه فرایندها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همه راه‌ها در حال منتهی‌شدن به سیستم مدیریت فرایند کسب و کار به‌عنوان هسته اصلی سیستم‌های سازمانی جهت بهبود عملکرد سازمان‌ها می‌باشد. در این مقاله انواع داده‌های مربوط به یک فرایند عنوان شده و سپس یک مدل یکپارچه برای هماهنگی این داده‌ها با مدیریت فرایند کسب و کار، بیان می‌گردد، پس از آن سیستم مدیریت فرایند کسب و کار معرفی می‌گردد. در نهایت به بررسی همسوسازی مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت استراتژیک پرداخته می‌شود، زیرا که تدوین استراتژی مناسب و مهم‌تر از همه پیاده‌سازی مطلوب آن با استفاده از مدیریت فرایند باعث بهبود عملکرد و ارتقا اثربخشی سازمان شده و رضایت ذینفعان را سبب می‌گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - بررسی چالش های توسعه محصول جدید(NPD) در بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) (مطالعه موردی صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس)
   رضا طالعی فر سید حسن  حاتمی نسب
   موفقیت در پروژه های توسعه محصول جدید، چالشی مهم برای مدیران گذشته و امروزی است. در واقع پیدایی پاسخی برای این سوال که چرا هنوز نرخ شکست در این پروژه‌ها بالاست، ذهن محققان را به خود مشغول کرده است. شکست این پروژه‌ها در شرکت های کوچک و متوسط، مساله ی حادتری در مقام قیاس ب چکیده کامل
   موفقیت در پروژه های توسعه محصول جدید، چالشی مهم برای مدیران گذشته و امروزی است. در واقع پیدایی پاسخی برای این سوال که چرا هنوز نرخ شکست در این پروژه‌ها بالاست، ذهن محققان را به خود مشغول کرده است. شکست این پروژه‌ها در شرکت های کوچک و متوسط، مساله ی حادتری در مقام قیاس با شرکت های بزرگ دارد. به گونه ای که برخی از این شکست‌ها عملا امکان حیات شرکت های مزبور را سلب مي‌کند. لذا در این تحقیق بررسی چالش های توسعه محصول بطور خاص در مورد این شرکت‌ها انجام شده است. برای این منظور با استفاده از تحقیقی پیمایشی نظریات مدیران و کارشناسان ارشد بنگاه های کوچک و متوسط صنایع منتخب غذایی استان فارس مورد مداقه قرار گرفته و با عنایت به آن راهکارها و پیشنهادات کاربردی مطرح شده‌اند. در تحقیق حاضر پس از بازنگری گسترده ادبیات تحقیق، چالش های موثر شناسایی و سپس با عنایت به نظریات دریافتی از مدیران، معنی داری به همراه میزان اهمیت آنها در بنگاه های تحت مطالعه مشخص شده است. نتایج حکایت از آن دارد که از دیدگاه مدیران این واحدها در ارتباط با چالش های موثر بر توسعه محصول جدید بین وضعیت موجود و وضعیت ایده آل شکاف معنی دار وجود دارد. ضمن اینکه چالش هایی چون تخمین نادرست بازار ، عدم توجه كافي به تحقيق و توسعه، عدم وجود كانال‌هاي توزيع مناسب ، عدم وجود تبليغات مناسب پيرامون محصول جديد ارايه شده به عنوان چالش های مساله ساز مطرح شده‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها
   عاطفه ذوالفقاری سید رضا حجازی آرتا فرهودی
   در اين مقاله به بررسي جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها خواهيم پرداخت. روند رو به افزايش توجه به كارآفريني در ايران و نقش پررنگ شركت‌هاي زايشي در انتقال دانش و فن‌آ‌وري، اهميت روز افزون شركت‌هاي زايشي را نمودار مي‌كند. توجه به تشكيل و رشد ش چکیده کامل
   در اين مقاله به بررسي جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها خواهيم پرداخت. روند رو به افزايش توجه به كارآفريني در ايران و نقش پررنگ شركت‌هاي زايشي در انتقال دانش و فن‌آ‌وري، اهميت روز افزون شركت‌هاي زايشي را نمودار مي‌كند. توجه به تشكيل و رشد شركت‌هاي زايشي در آينده توسعه صنعتي و افزايش درآمدزايي دانشگاه‌ها در ايران موضوع مهمي است. اين مقاله يك مطالعه كيفي است كه با مطالعه اسناد، بانك‌هاي اطلاعاتي و مقالات كارآفريني و انتقال تكنولوژي و مقالات شركت‌هاي زايشي شكل گرفته است و بر اساس يافته‌هاي حاصل از مصاحبه عميق با خبرگان دانشگاهي و مؤسسان شركت‌هاي زايشي داخلي انسجام يافته‌است. بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده شكل‌گيري مناسب هسته‌هاي كارآفريني در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي پايه‌هاي موفقيت شركت‌هاي زايشي را تحكيم خواهد كرد. كارآفرينان مؤسس اين شركت‌ها با تشكيل شرايط سازماني مناسب در شركت باعث رشد مناسب و افزايش ميزان درآمد و استخدام در شركت‌هاي زايشي خواهند‌بود كه اين خود باعث افزايش توجه به كارآفريني در دانشگاه‌ها خواهد شد. اين مقاله به بررسي تحولات عظيمي كه در نظام‌هاي دانشگاهي براي توسعه فرهنگ و آموزش كارآفريني در دانشگاه‌ها وفعاليت‌هاي آموزشي و پژوهش انجام شده‌است خواهد‌پرداخت و تبيين مي‌كند كه توجه به تعامل با صنعت از راه شركت‌هاي زايشي بسيار حياتي است. در نهايت اين تعامل و كنش متقابل محيط‌هاي دانشگاهي و پژوهشي كشور با بنگاه‌هاي اقتصادي و سازمان‌هاي صنعتي، چنانچه سازمان‌يافته و با مكانيزم‌هاي اثربخش همچون ايجاد شركت‌هاي زايشي همراه باشد، حاصلي جز اشتغال‌زايي و بهره‌وري بيشتر از منابع به‌دنبال نخواهدداشت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - ارايه مدل اجرايي پنجره واحد بنگاه¬هاي کوچک ومتوسط در ايران: رويکرد مشارکت دولتي- خصوصي
   سید مهدی سادات رسول حسن طالبی
   پنجره واحد بنگاه هاي کوچک و متوسط بعنوان يک پل ارتباطي بين بنگاه ها از يک سو و دستگاه هاي تامين کننده خدمات بنگاه ها از سوي ديگر عمل مي‌کند. اين سامانه مزاياي متعددي از جمله کاهش هزينه و زمان دسترسي به اطلاعات و خدمات، مديريت دانش و فناوري و ... را به دنبال دارد. تحقق م چکیده کامل
   پنجره واحد بنگاه هاي کوچک و متوسط بعنوان يک پل ارتباطي بين بنگاه ها از يک سو و دستگاه هاي تامين کننده خدمات بنگاه ها از سوي ديگر عمل مي‌کند. اين سامانه مزاياي متعددي از جمله کاهش هزينه و زمان دسترسي به اطلاعات و خدمات، مديريت دانش و فناوري و ... را به دنبال دارد. تحقق مزاياي اين سامانه جز با برنامه ريزي و در نظر گرفتن همه جنبه هاي مهم در پياده سازي اين سامانه ميسر نيست، و بخش عمده ايي از اين تجارب درس هاي آموخته شده ايي است که از تجربيات ساير کشورها در اين حوزه بدست آمده است. پياده سازي پنجره واحد نيازمند برنامه ريزي و داشتن يک مدل اجرايي است که قبلا موفقيت آن تجربه شده باشد. در اين مقاله مدل مفهومي 6C به منظور استقرار پنجره واحد ارايه خدمات به بنگاه هاي کوچک و متوسط با استفاده از بهترين تجارت ساير کشورها در اين حوزه و نيازهاي سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران بومي سازي شده و نهايتا پروژه ها و برنامه زمانبندي براي تحقق آن در ايران به صورت يک مدل اجرايي ارايه شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - هوش سازمانی ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محور
   غلامرضا ملک زاده
   شرکت های دانش محور با تغییرات و تحولات نوظهوری در محیط های اقتصادی، اجتماعی، فناوری، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. واکنش موفق این سازمان ها در محیط به شدت پویا و خصمانه ی تجاری امروز بستگی به توانائی تهیه ی اطلاعات لازم و یافتن راه حل در حد کفایت برای این مسائل بستگی دار چکیده کامل
   شرکت های دانش محور با تغییرات و تحولات نوظهوری در محیط های اقتصادی، اجتماعی، فناوری، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. واکنش موفق این سازمان ها در محیط به شدت پویا و خصمانه ی تجاری امروز بستگی به توانائی تهیه ی اطلاعات لازم و یافتن راه حل در حد کفایت برای این مسائل بستگی دارد. توجه مدیران باید بر طراحی هوش سازمانی و توانمندی ها هوشمندانه نظیر یادگیری،ارتباطات و حافظه ی سازمانی متمرکز گردد. در نتیجه ی این روند، یک مفهوم نسبتاً جدید در نظریه سازمان با عنوان هوش سازمانی مطرح گردیده است. هدف این مقاله این است که ضمن توضیح مفهوم هوش سازمانی، مفاهیم هوش سازمانی و یادگیری سازمانی به عنوان ابزارهایی قدرتمند در مدیریت شرکت ها و سازمان های دانش محور بپردازد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - تعيين معيارهاي کليدي در ارزيابي کسب وکارهاي الکترونيک
   محسن شفیعی نیک آبادی اعظم جلیلی بولحسنی سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی
   امروزه استفاده از اينترنت و کسب و کارهاي حاصله از اين فناوري توسط شرکت‌ها به وسيله‌اي براي کسب مزيت رقابتي در کسب و کارها تبديل شده است. همين امر باعث ايجاد يک روند رو به رشد روي آوري شرکتها به انجام فعاليت در زمينه کسب و کار الکترونيک شده است. در اين مقاله سعي بر آن ا چکیده کامل
   امروزه استفاده از اينترنت و کسب و کارهاي حاصله از اين فناوري توسط شرکت‌ها به وسيله‌اي براي کسب مزيت رقابتي در کسب و کارها تبديل شده است. همين امر باعث ايجاد يک روند رو به رشد روي آوري شرکتها به انجام فعاليت در زمينه کسب و کار الکترونيک شده است. در اين مقاله سعي بر آن است که با تدوين مجموعه معيارهاي کليدي در زمينه کسب و کار الکترونيک، به دسته بندي آنها بر اساس امتياز بندي متوازن پرداخته شود. سپس بر اساس مجموعه اطلاعات شش شرکت بين المللي فعال در زمينه کسب و کار الکترونيک، به ارزيابي و رتبه بندي اين شرکتها بر مبناي سه روش تصميم گيري پرامتي، TOPSIS و SAW پرداخته خواهد شد. در نهايت اين شش شرکت با کمک روش ميانگين رتبه‌ها و قاعده اکثريت رتبه بندي مي‌شوند. جنبه نوآوري تحقيق را مي‌توان در تدوين تدوين معيارهاي ارزيابي کسب و کار الکترونيک و استفاده از ابزارهاي رتبه بندي در بررسي اينگونه کسب و کارهاي نوين است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - شناخت شرکتهای انشعابی دانشگاهی و انواع آنها
   بهمن فکور
   تشكيل شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي به عنوان يك فعاليت بارز كارآفريني دانشگاهي، يکي از سازوکارهاي رو به گسترش انتقال تکنولوژي از دانشگاه‎ها و سازمان‎هاي تحقيقاتي است كه مي تواند بيشترين بازگشت مالي را براي دارندگان تكنولوژي به همراه داشته و نقش مهمي را در توسعة اقتصادي محلي چکیده کامل
   تشكيل شركت‌هاي انشعابي دانشگاهي به عنوان يك فعاليت بارز كارآفريني دانشگاهي، يکي از سازوکارهاي رو به گسترش انتقال تکنولوژي از دانشگاه‎ها و سازمان‎هاي تحقيقاتي است كه مي تواند بيشترين بازگشت مالي را براي دارندگان تكنولوژي به همراه داشته و نقش مهمي را در توسعة اقتصادي محلي و ملي ايفاء نمايد. اين مقاله در صدد است با بررسي ادبيات كارآفريني دانشگاهي، تعريف دقيق‌تري از اين شركت‌ها به دست داده و اهميت تاسيس اين شركت‌ها را از جنبه هاي گوناگون روشن سازد. مسئولين دانشگاهي در جهت زمينه سازي و مديريت شكل گيري اين شركت‌ها در بخش دانشگاهي نيازمند شناخت بيشتري از انواع مختلف اين شركتها مي باشند. از اينرو تلاش شده است دسته بندي نسبتاً جامعي از انواع اين شركت‌ها در اين مقاله ارائه گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - روش های مختلف تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در مراحل مختلف دوره عمر
   محمد رضا صدری نیا سمانه میر اسدی محسن وروانی
   امروزه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط(SME) نقش انکارناپذيري در پيشرفت و شکوفايي کشورها دارند. از اين رو مورد توجه دولتمردان و مسئولان قرار گرفته اند. يکي از ملزومات اساسي ايجاد و حفظ بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مساله تامين سرمايه مورد نياز مي‌باشد. از اين رو بررسي روشهاي مختلف تامي چکیده کامل
   امروزه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط(SME) نقش انکارناپذيري در پيشرفت و شکوفايي کشورها دارند. از اين رو مورد توجه دولتمردان و مسئولان قرار گرفته اند. يکي از ملزومات اساسي ايجاد و حفظ بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مساله تامين سرمايه مورد نياز مي‌باشد. از اين رو بررسي روشهاي مختلف تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مي‌توان به کارآفرينان کمک کرد تا بقاء شرکتهاي خود را تضمين کند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در مراحل مختلف عمر خود از روشهاي مختلفي براي تامين سرمايه مورد نياز استفاده مي‌كنند. منابعي مانند منابع داخلي، قرض و بدهي و ... در مراحل مختلف دوره عمر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين مقاله سعي شده است ضمن معرفي اجمالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط روشهاي مختلفي که صاحبان اين بنگاه‌ها مي‌توانند از آن براي تامين مالي بنگاه‌هاي خود استفاده کنند مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - استفاده از واسطه¬هاي الکترونيکي براي توسعه فرايندهاي کسب و کار
   سعید فتحی مریم صفی
   واسطه هاي الکترونيکي ، سازمان هايي مبتني بر اينترنت مي‌ باشند که ديگر سازمان ها را قادر مي‌ سازند تا با يکديگر در فرآيندهاي کسب و کار تعامل داشته باشند. درحالي که واسطه هاي الکترونيکي بخش مهمي‌ از اقتصاد اينترنتي شده اند، تئوري و رهنمودهاي کمي‌ براي برنامه ريزي مجموعه ي چکیده کامل
   واسطه هاي الکترونيکي ، سازمان هايي مبتني بر اينترنت مي‌ باشند که ديگر سازمان ها را قادر مي‌ سازند تا با يکديگر در فرآيندهاي کسب و کار تعامل داشته باشند. درحالي که واسطه هاي الکترونيکي بخش مهمي‌ از اقتصاد اينترنتي شده اند، تئوري و رهنمودهاي کمي‌ براي برنامه ريزي مجموعه ي فرآيندهاي کسب و کاري که يک واسطه الکترونيکي مي‌ تواند به طور آنلاين حمايت نمايد وجود دارد. اين مقاله نگرشي براي طراحي فرآيندهاي آنلاين خاصي که بوسيله ي يک واسطه الکترونيکي خاص حمايت شود ارائه مي‌ دهد. اين نگرش موجب تحقيق مفهومي‌ روي مهندسي فرآيندهاي کسب و کار، واسطه هاي الکترونيکي، و ساختارهاي کسب و کار الکترونيکي مي‌ شود. سه طبقه از فرآيندها همراه با زير فرآيندهاي مربوطه آنها معرفي و شرح داده مي‌ شوند. اين نگرش سپس رهنمودي را در انتخاب فرآيندها براساس دو عامل فراهم مي‌ کند: اول- منابع موجود واسطه الکترونيکي دوم- منابع تکاملي آن. بينش حاصل از اين تحقيق عبارت است از اينکه عملکرد کسب و کار يک واسطه الکترونيکي مي‌ تواند با در نظر گرفتن منابع موجود و منابع تکاملي اش وقتي که فرآيند هاي کسب و کارش برنامه ريزي مي‌ شوند، افزايش داده شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - دانشگاه كارآفرينی ( مفهوم، زمينه‌هاي پيدايش و نحوة دستيابي)
   بهمن فکور
   در سطح جهان نظام علم اغلب كشور‌ها در پاسخگويي به نياز‌هاي فزايندة اجتماعي و اقتصادي به دانش و فناوري در حال تغيير و تحول هستند. نظرية دانشگاه كارآفرين يكي ازمدل‌هاي مطرح شده براي تبيين چهرة جديد و متحول شدة دانشگاه ها است كه از ويژگي‌هاي مهم آن تعامل گسترده‌تر دانشگاه‌ چکیده کامل
   در سطح جهان نظام علم اغلب كشور‌ها در پاسخگويي به نياز‌هاي فزايندة اجتماعي و اقتصادي به دانش و فناوري در حال تغيير و تحول هستند. نظرية دانشگاه كارآفرين يكي ازمدل‌هاي مطرح شده براي تبيين چهرة جديد و متحول شدة دانشگاه ها است كه از ويژگي‌هاي مهم آن تعامل گسترده‌تر دانشگاه‌ها با جامعه است. اين مقاله با كنكاشي در زمينه هاي پيدايش دانشگاه كارآفرين، مفهوم آن و نيز عوامل موثر در تبديل دانشگاه‌ها به دانشگاه كارآفرين در صدد است درك و شناخت بيشتري را از اين پديده به دست دهد. مقاله نشان مي دهد كه تحولات اجتماعي، اقتصادي محيطي و نيز تحولات دروني دانشگاه‌ها در دهه‌هاي اخير در پيدايش دانشگاه كارآفرين موثر بوده‌اند و دانشگاه كارآفرين به مفهوم داشتن كنش كارآفرينانه در راهبرد‌ها،ساختارها و عملكرد‌هاي دانشگاه است كه عملاً منجر به ايجاد ظرفيت‌هاي داخلي در آن براي انتقال فناوري و تاثيرگذاري در توسعه اقتصادي محلي و ملي واز طرف ديگر باعث افزايش درآمد‌هاي دانشگاه مي گردد. همچنين مقاله نشان مي دهد در مسير تبديل دانشگاه‌ها به دانشگاه كارآفرين لازم است آنها در ابعاد ساختاري،‌مديريتي،‌فرهنگي خود را متحول ساخته و با گسترش زير ساخت‌هاي مورد نياز زمينه را براي ايفاي كاركرد‌هاي جديد‌تر فراهم سازند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - بررسی ایجاد شبکه‌ای ‌بین شرکتهای دانش‌محور به کمک مدل منشور
   احسان گلشیری
   در این مقاله به بررسی چگونگی تشکیل یک شبکه همکار در میان شرکت‌های دانش‌محور داخلی در راستای رقابت‌پذیری بیشتر و ایجاد ارزش فراتر بحث خواهیم نمود و سعی می‌کنیم به کمک مدل‌های برگرفته از مفاهیم هندسی و منطق چگونگی ایجاد چنین شبکه‌هایی را مشخص نماییم. مدل در نظر گرفته شده چکیده کامل
   در این مقاله به بررسی چگونگی تشکیل یک شبکه همکار در میان شرکت‌های دانش‌محور داخلی در راستای رقابت‌پذیری بیشتر و ایجاد ارزش فراتر بحث خواهیم نمود و سعی می‌کنیم به کمک مدل‌های برگرفته از مفاهیم هندسی و منطق چگونگی ایجاد چنین شبکه‌هایی را مشخص نماییم. مدل در نظر گرفته شده به صورت ساختار منشور است که شرکت‌های مختلف در وجوه این منشور قرار می‌گیرند. شکل منشور و تعداد وجوه آن به نوع پروژه بسیار وابسته است و باید تمامی وجوه پروژه را پوشش دهد. مزیت‌ها مدل منشور در ایجاد و توصیف شبکه، در تقسیم کار و وظایف و پوشش‌دهی کامل پروژه است و از پیچیدگی‌های آن می‌توان به چگونگی مشخص‌سازی توانایی و ویژگی خاص شرکت‌ها در ترسیم ساختار و نقش آنها در مدل اشاره نمود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   35 - نقش اينترنت در استراتژي¬هاي رشد موسسه¬هاي کوچک و متوسط (SME)
   سعید صحت مونا عبداله پور
   امروزه در بسياري از کشورها، موسسه هاي کوچک و متوسط به عنوان عاملان مهم اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرند و در بازارهاي داخلي و بين المللي فرصتهاي جديدي پيش روي آنها فراهم مي شود. موسسه هاي کوچک و متوسط براي اينکه بتوانند در اين بازارها، موقعيت رقابتي خود را حفظ کنند ب چکیده کامل
   امروزه در بسياري از کشورها، موسسه هاي کوچک و متوسط به عنوان عاملان مهم اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرند و در بازارهاي داخلي و بين المللي فرصتهاي جديدي پيش روي آنها فراهم مي شود. موسسه هاي کوچک و متوسط براي اينکه بتوانند در اين بازارها، موقعيت رقابتي خود را حفظ کنند بايستي از رشدي مناسب برخوردار باشند. بنا به نظر محققان هيچ تئوري مشخصي که بتواند رشد يک موسسه کوچک يا متوسط را به طور کامل نشان دهد وجود ندارد اما اهميت و کاربرد اينترنت در بين موسسه هاي کوچک و متوسط به طور روزافزون در حال افزايش است. با وجود امکانات بالقوه اينترنت، اکثر شرکتها آن را به عنوان يک عامل کليدي در استراتژي هاي رشد خود مدنظر قرار نمي دهند. اين مقاله به اين موضوع مي پردازد که موسسه هاي کوچک و متوسط چگونه از اينترنت در استراتژي هاي رشد خود استفاده مي کنند. تحقيقات نشان مي دهد که موسسه هاي کوچک و متوسط براي رشد، استراتژي هاي رشد "توسعه بازار " و "توسعه محصول " را درنظر مي گيرند. اين شرکتها در استراتژي هاي رشد خود براي ارتقاي ارتباطات داخلي و خارجي ، کوتاه کردن چرخه خلق محصولات جديد، گسترش جغرافيايي بازارها در سطح محلي و جهاني و ارائه خدمات به مشتريان از اينترنت استفاده مي کنند. يکي از معايب "اندازه کوچک"، بدست آوردن مشتريان خصوصاً در بازارهاي بين المللي است که شرکتها براي غلبه بر آن مي-توانند از اينترنت استفاده نمايند. بايد توجه داشت که اين شرکتها براي تبليغ (آگهي) و ايجاد کانالهاي توزيع جديد از اينترنت به طور گسترده استفاده نمي کنند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   36 - مقدمه ای بررویکرد دانش محور در تبیین فرایند کارآفرینی
   سید جلال  موسوی بازرگانی
   در این مقاله تلاش شده است تا چارچوب کلی رویکرد جدیدی تحت عنوان رویکرد دانش محور در شناخت کارآفرینان ارائه گردد. این چارچوب شامل سه عنصر ساختار دانشی، فرایندها و سبک فکری و عوامل پیش زمینه ای است. با در دست داشتن چنان چارچوبی امکان طراحی هر گونه ابزار و برنامه های مساعدت چکیده کامل
   در این مقاله تلاش شده است تا چارچوب کلی رویکرد جدیدی تحت عنوان رویکرد دانش محور در شناخت کارآفرینان ارائه گردد. این چارچوب شامل سه عنصر ساختار دانشی، فرایندها و سبک فکری و عوامل پیش زمینه ای است. با در دست داشتن چنان چارچوبی امکان طراحی هر گونه ابزار و برنامه های مساعدت فکری به کارآفرینان میسر خواهد بود. به عنوان مثال طراحی محتوا و فرایند دوره های آموزش کارآفرینی را میتوان با هدف بهبود و ارتقای ساختار دانشی مخاطبین در حوزه تشخیص و عمل روی فرصتها بنا نهاد. بعلاوه ارزیابی برنامه های آموزش کارآفرینی را می‌توان بر مبنای میزان تغییر و بهبود در چنان ساختار دانشی و یا بهبود در استفاده توامان از مکانیزمهای دو گانه پردازشی و نیز تاثیر گذاری بر روی عوامل پیش زمینه ای انجام داد. مقاله فقط با هدف ارائه چارچوب کلی بحث نوشته شده است و نگارنده امیدوار است در مقالات آتی هر یک از حوزه ها را بطور مفصلتری مورد بررسی قرار دهد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   37 - آینده و فضای کسب و کار
   حمید  هاشمی
   فضاي كسب و كار همواره در حال دگرگوني و تحول بوده است. اما در ساليان اخير اين تحولات سرعت فزايندهاي يافته است. صاحبان شركتها و كسب و كارها براي حفظ و يا حصول به موقعيتي پايدار و مشتريان دائمي و بيشتر، نيازمند آگاهي از اين تغييرات به منظور كسب آمادگيهاي مورد نياز هستند. د چکیده کامل
   فضاي كسب و كار همواره در حال دگرگوني و تحول بوده است. اما در ساليان اخير اين تحولات سرعت فزايندهاي يافته است. صاحبان شركتها و كسب و كارها براي حفظ و يا حصول به موقعيتي پايدار و مشتريان دائمي و بيشتر، نيازمند آگاهي از اين تغييرات به منظور كسب آمادگيهاي مورد نياز هستند. در اين صورت آنان با اتخاذ تدابير و راهبردهايي متمايز، ضمن هماهنگي با تغييرات تلاش مينمايند تا بر آنها فائق آمده و كمتر با اثرات ناخواسته مواجه شوند. تعداد معدودي نيز ضمن پيشتازي و كسب فرصتهاي نهفته در تحولات حتي منشاء فرصتهاي جديد براي ديگران خواهند بود. به هر حال يادگيري به موقع و فراموشي سريع اصليترين سياست در اين مسير خواهد بود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   38 - هنجارهای علم کارآفرینانی و تاثیرات آن در بینش متقابل دانشگاه و صنعت
   هنری ایکوویتز فیروزه اسبقی خانقاه
   امروزه دانشگاهها دستخوش يك ”انقلاب دوم“ هستند و ميخواهند تحولات اقتصادي و اجتماعي را جزء رسالت خود قرار دهند. در انقلاب اول، پژوهش در كنار آموزش به عنوان يك فعاليت دانشگاهي معرفي شد، اما يك دانشگاه كارآفرين، توسعه اقتصادي را به عنوان يكي ديگر از فعاليتهاي دانشگاهي خود م چکیده کامل
   امروزه دانشگاهها دستخوش يك ”انقلاب دوم“ هستند و ميخواهند تحولات اقتصادي و اجتماعي را جزء رسالت خود قرار دهند. در انقلاب اول، پژوهش در كنار آموزش به عنوان يك فعاليت دانشگاهي معرفي شد، اما يك دانشگاه كارآفرين، توسعه اقتصادي را به عنوان يكي ديگر از فعاليتهاي دانشگاهي خود ميشناسد. نگاه به مقوله دانش به عنوان سرمايه، مسائل متعددي به دنبال دارد كه در اين مقاله مورد بحث قرار ميگيرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   39 - تببين ، تجزيه و اندازه گيري مهارت فرصت شناسي
   سید جلال  موسوی بازرگانی
   كارآفريني يك مديريت فرصتمدارانه بر منابع توليد است. فرصت شناسي از مهمترين مهارتهاي مميزه كارآفرينان است كه تاكنون ابزاري براي اندازهگيري اين مهارت تدوين نشده است. در اين مقاله سعي شده است ابزاري براي اندازهگيري مهارت افراد در تفكيك فرصتها از تهديدات ارائه شود. اين ابزار چکیده کامل
   كارآفريني يك مديريت فرصتمدارانه بر منابع توليد است. فرصت شناسي از مهمترين مهارتهاي مميزه كارآفرينان است كه تاكنون ابزاري براي اندازهگيري اين مهارت تدوين نشده است. در اين مقاله سعي شده است ابزاري براي اندازهگيري مهارت افراد در تفكيك فرصتها از تهديدات ارائه شود. اين ابزار براساس الگوي تجزيه مهارت ”مورفي“ و الگوي قرينهاي ”برانشويك“ ساخته شده است. براي نشان دادن پتانسيلهاي ابزار ساخته شده در تحليل مهارت فرصت شناسي افراد، مثالي عملي نيز ارائه شده است. ابزار تدوين شده پس از تكميل و تاييد روايي و اعتبار آن ميتواند در طيف وسيعي از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، اجرا و ارزيابي سياستهاي توسعه كارآفريني مورد استفاده قرار گيرد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   40 - ابهام در ابهام پذيري كارآفرينان
   جلیل  صمد آقایی
   اين مقاله سعي دارد با تفكري واگرا و كارآفرينانه به يكي از ويژگيهاي روانشناختي بارز كارآفرينان يعني ”تحمل ابهام” بپردازد. نويسنده در اين مقاله، اين ويژگي را از زواياي مختلف به سبك كارآفرينان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميدهد. به عبارت ديگر نويسنده قصد دارد به سبك فكر چکیده کامل
   اين مقاله سعي دارد با تفكري واگرا و كارآفرينانه به يكي از ويژگيهاي روانشناختي بارز كارآفرينان يعني ”تحمل ابهام” بپردازد. نويسنده در اين مقاله، اين ويژگي را از زواياي مختلف به سبك كارآفرينان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميدهد. به عبارت ديگر نويسنده قصد دارد به سبك فكري كارآفرينان با موضوع برخورد كند؛ يعني نه چيزي را به سادگي قبول كند و نه آن را به سرعت رد كند. بلكه آنقدر موضوع را از ديدگاههاي مختلف بررسي نمايد تا به يك بينش كامل دست يابد. اين هدف زماني ميسر ميشود كه ديگر نميتواند به سادگي و به روشهاي رايج و كلامي، بينش به دست آمده را اثبات كند يا به ديگران انتقال دهد. در اين مقاله سؤالهايي درباره مفهوم تحمل و ابهام و شرايط پذيرش يا رد آن توسط كارآفرينان مطرح ميشود كه در ادبيات كارآفريني كمتر به آن پرداخته شده است. اين سؤالها كمك ميكند خواننده با زواياي تاريك كارآفريني بيشتر آشنا شود و كارآفرينان را بهتر بشناسند. نويسنده در اين مقاله تاكيد ميكند كه نميتواند به تمام سؤالهاي مطرح شده پاسخ دقيق و قاطعي بدهد؛ بلكه قصد دارد با طرح اين سؤالها و بحث و بررسي آنها، علاقهمندان را براي تحقيق بيشتر تشويق نمايد. بطور كلي ميتوان گفت مطالعه اين مقاله احتياج به تحمل ابهام دارد. افرادي كه منتظرند پاسخ واضحي دريافت كنند، ممكن است اينگونه انتقاد كنند كه اين مقاله نه تنها موضوع تحمل ابهام كارآفرينان را روشن نساخته،بلكه آن را مبهمتر كرده است. به همين دليل عنوان مقاله ”ابهام در ابهامپذيري كارآفرينان“ انتخاب شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   41 - مدیریت زمان
   سید رضا علوی
   چکیده فارسی ندارد
   چکیده فارسی ندارد پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   42 - رويكرد و استراتژي هاي دانش آفريني در دانشگاه ها
   محمدرضا حمیدی زاده
   بهره گيري از روشها ، فرآيندها و سازوكارها در چارچوب رويكرد و استراتژي هاي توليد ، حفظ و احياي دانش در دانشگاه هاي پر سابقه و پيشكسوت كشور نه تنها موجب تقويت ذخاير فكري ، علمي و تجربي اعضاي هيات علمي و كاركنان آن مراكز مي شود ، بلكه الگوي مناسبي براي مراكز دانشگاهي نوپا چکیده کامل
   بهره گيري از روشها ، فرآيندها و سازوكارها در چارچوب رويكرد و استراتژي هاي توليد ، حفظ و احياي دانش در دانشگاه هاي پر سابقه و پيشكسوت كشور نه تنها موجب تقويت ذخاير فكري ، علمي و تجربي اعضاي هيات علمي و كاركنان آن مراكز مي شود ، بلكه الگوي مناسبي براي مراكز دانشگاهي نوپا و جوان براي برخورداري از كاربست هاي توليد و ذخيره سازي دانش ، دريافت دانش توليد شده و موجود از صنايع و ساير دانشگاه ها مي شود . توجه به اين جنبه هاي مديريت دانش ، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي را به عنوان سرچشمه هاي توليد ، خلق و بازپروري دانش در كشور مطرح مي كند . .. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   43 - بررسی تأثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریّتی در مؤفّقیّت شرکتهای دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیلان)
   مرتضی اسدپور مهناز کارگر
   امروزه نوآوری، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به شمار می‌رود. نوآوری زمانی رخ می‌دهد که ایده به صورت محصول، فر آیند یا خدمتی توسعه یابد. نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تأکید دارد، به دنبال فرصتهای استثنایی است و تعیین می کند که آیا مسیر استراتژیک سازمان من چکیده کامل
   امروزه نوآوری، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به شمار می‌رود. نوآوری زمانی رخ می‌دهد که ایده به صورت محصول، فر آیند یا خدمتی توسعه یابد. نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تأکید دارد، به دنبال فرصتهای استثنایی است و تعیین می کند که آیا مسیر استراتژیک سازمان مناسب است یا خیر. نوآوری معیارهای مؤفقیت را معلوم می کند و نیز به دنبال فرصتهای جدید است. از طرفی توسعۀ شرکت‌ های دانش‌ بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است و این شرکتها نقش تأثیرگذاری در توسعۀ اقتصاد دانش بنیان دارند. در این تحقیق تأثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در مؤفقیت شرکتهای دانش بنیان بررسی شد. هدف کلی این پژوهش، بررسی تأثیر نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در مؤفقیت شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیلان می باشد. بررسی و توصیف اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از شاخص‌های فراوانی و درصد فراوانی، بررسی فرضیه های پژوهش و وجود روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون برازش مدل با استفاده از شاخص های برازندگی نرم افزار LISREL انجام شد. تحلیلها بیانگر تأیید تمامی فرضیه های این تحقیق بود. نتایج نشان داد که نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی در مؤفقیت شرکتهای دانش بنیان تأثیر دارند. نتایج همچنین نشان داد نوآوری سازمانی تأثیر غیر مستقیم بیشتری را از طریق شدت نوآوری بر مؤفقیت شرکتها دارد و شدت نوآوری بیشترین تأثیر را بر مؤفقیت شرکتها دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   44 - مدل اثرگذاري طرح جويشگر بومي بر توسعه پايدار بر اساس شاخص هاي پايداري
   محمد آزادنيا شمس السادات زاهدي عبدالرضا مجدالدين محمد رضا  پورعابدي
   در اين مطالعه ابتدا به معرفي توسعه پايدار و شاخص هاي پايداري پرداخته شده است. پس از آن طرح جويشگر بومي، دستاوردها و پروژه هاي آن تشريح گرديده اند. انجام طرح جويشگر مجموعه اي از دستاوردهای خرد و كلان را به دنبال دارد. توسعه پايدار بر عدالت درون و بين نسلي و استفاده از چکیده کامل
   در اين مطالعه ابتدا به معرفي توسعه پايدار و شاخص هاي پايداري پرداخته شده است. پس از آن طرح جويشگر بومي، دستاوردها و پروژه هاي آن تشريح گرديده اند. انجام طرح جويشگر مجموعه اي از دستاوردهای خرد و كلان را به دنبال دارد. توسعه پايدار بر عدالت درون و بين نسلي و استفاده از منابع به نحوي كه محیط زیست براي نسل‌های کنونی و آینده حفظ شود و بهبود يابد توجه دارد. اين توسعه در ابتدا به محيط زيست و بعدها به اقتصاد، اجتماع، سياست و برخي موارد ديگر تاكيد نموده است. طرح جویشگر با توسعه مجموعه اي از ابزارها در صدد ارائه خدمات متنوع و جذب بیشتر کاربران و تاثیر در زندگی آنها مي باشد تا از طریق تعامل با آنان در رایا فضا ضمن کسب درآمدهای بالا، موجبات تغییر سبک زندگی ايشان را فراهم آورد. ارائه خدمات جويش نياز به مراحلي همچون خزش در وب، جمع‌آوري اطلاعات، دسته‌بندي و شاخص گذاري، ذخيره‌سازي، بازيابي و ... است. در اين مقاله به بررسي و شناخت اثرات اجراي طرح جويشگر بومي بر ابعاد مختلف توسعه پايدار پرداخته شده است. براي اندازه گيري اين اثرات، شاخص هاي پايداري كه توسط نهادهاي معتبر بین المللی مطرح گرديده است، بكار گرفته شد و نقاط نظر متخصصين اين حوزه از طريق مصاحبه و پرسشنامه براي تعيين نحوه اثرگذاري مورد استفاده قرار گرفت. در نهايت مدل تحليلي اثرات اجرای طرح جویشگر بر توسعه پايدار و ابعاد آن ارايه گرديد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   45 - مدل مفهومی توسعه فناوری پهن‌باند با تکیه بر تجارب بین‏ المللی
   علی استاجی مهدی رعایائی احمد  محمدی
   امروزه اهميت ارتباطات و به خصوص استفاده از فضای مجازی به حدی است كه به‌عنوان یکی از راهكارهای توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع فناوری پهن‌باند به‌عنوان بستری برای ارائه خدمات اینترنت در زمره اقتصاد دانش‌بنیان قرار گرفته و با بهره‌مندی از قابلیت‌هایی همچون توسعه کار چکیده کامل
   امروزه اهميت ارتباطات و به خصوص استفاده از فضای مجازی به حدی است كه به‌عنوان یکی از راهكارهای توسعه مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع فناوری پهن‌باند به‌عنوان بستری برای ارائه خدمات اینترنت در زمره اقتصاد دانش‌بنیان قرار گرفته و با بهره‌مندی از قابلیت‌هایی همچون توسعه کارآفرینی و رشد بهره‌وری این توانایی را دارد که از اتکاء دولت به درآمدهای نفتی بکاهد. تأثیر اين فناوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع غیرقابل ‌انکار بوده و در نگاه برخی صاحب‌نظران جزء مهمی در توسعه اقتصاد امروزی است. پهن‌باند با ايجاد بازار و مشاغل جديد و از سويی با تغيير در نظام اقتصادی و ايجاد زيرساخت‎هايی متفاوت از آنچه پيش از اين وجود داشته است؛ به توسعه و تحول اقتصادی و اجتماعی كمك خواهد كرد. لذا با توجه به جایگاه فناوری پهن‌باند و لزوم بکارگیری آن در کشور در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله، نهادينه‌سازي توسعه و توليد علم و تحقيقات، افزايش سهم توليد ناخالص ملي در توليدات علمي، توسعه و تقويت جنبش نرم‌افزاري و ...، در این مقاله مدل بومی توسعه فناوری پهن‌باند براساس روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه با استناد به تجربه کشورهای پیشرو در فناوری پهن‌باند و توجه به اقتضائات بومی کشور ارائه گردیده است. همچنین الزامات و اقدامات اساسی برای تحقق آن ذیل محورهای ایجاد آمادگی در طرف عرضه و تقاضا و لزوم مهیا‌نمودن زیرساخت‌های فناوری پهن‌باند توسط دولت بیان شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   46 - تحلیل بسترهای لازم جهت توسعه قطب علم و فناوری در استان قزوین
   مهرنوش  میرزایی محمدرضا  کربلایی رضایی مازیار  امیرحسینی
   قطب علم و فناوری می‌تواند به واسطه‌ی تدوین و اعمال سیاست‌های حمایتی، قوانین مناسب و چارچوب‌های نهادی کارآمد، بهره‌وری را افزایش داده، موجب تحریک رشد اقتصادی پایدار از طریق تغییرات فناورانه پویا که به‌وسیله‌ی سیستم‌های نوآوری کارا و مؤثر حمایت می‌شوند، گردد. ایجاد محیط م چکیده کامل
   قطب علم و فناوری می‌تواند به واسطه‌ی تدوین و اعمال سیاست‌های حمایتی، قوانین مناسب و چارچوب‌های نهادی کارآمد، بهره‌وری را افزایش داده، موجب تحریک رشد اقتصادی پایدار از طریق تغییرات فناورانه پویا که به‌وسیله‌ی سیستم‌های نوآوری کارا و مؤثر حمایت می‌شوند، گردد. ایجاد محیط مناسب برای نوآوری در سطح ملی و استانی به شرکت‌ها و صنایع اجازه می‌دهد که رشد نموده، سود بیشتری به‌دست آورده و اشتغال بیشتری ایجاد نمایند. هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل بسترهای لازم جهت توسعه منطقه‌ای علم و فناوری در استان قزوین است. بدین منظور با استفاده از روش میدانی از محققین و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان جامعه نمونه، پرسشنامه‌هایی تکمیل و متغیرها با طیف لیکرت مورد ارزیابی و تحلیل عاملی قرار گرفت و بسترهای لازم برای منطقه‌ای‌شدن علم و فناوری اولویت‌بندی گرديد نتایج پژوهش نشان مي‌دهد وجود سرمایه لازم جهت کمک به شکل‌گیری و تجاری‌شدن برنامه‌های کسب و کار، وجود سازوكارهاي مشخص در ايجاد نهادهاي دانش‌بنيان، سرانه ايجاد سامانه‌هاي الكترونيك، وجود زیرساخت‌های اجتماعی برای همکاری‌های منطقه علم و فناوری، متوسط تعداد پژوهش در منطقه، دسترس‌پذيري به نتايج حاصل از پژوهش، وجود قوانين و مقررات برگرفته از اسناد بالاسري در توسعه علم و فناوري، دسترس‌پذيري به نشريات، سرانه زيرساخت‌هاي ارتباطي، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، دسترسي به اطلاعات كاربردي و ترويجی و سرانه استفاده از اینترنت، بسترهای لازم برای ایجاد و توسعه منطقه علم و فناوری در استان قزوین می‌باشند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   47 - طراحی سیستم هوشمند فازی امتیازدهی در نظام پیشنهادها (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‏ای فارس)
   محمد صالحی
   شرکت برق منطقه‏ای فارس یکی از 16 شرکت برق منطقه‏ای کشور است که وظیفه مدیریت انتقال برق را در سطح استان‌های فارس و بوشهر بر عهده دارد. این شرکت برای ارتقاء ارائه خدمات خود از سیستم‏های مختلف مدیریتی بهره می‏برد که نظام پیشنهادها یکی از این سیستم‌ها است. مطابق روش اجرایی چکیده کامل
   شرکت برق منطقه‏ای فارس یکی از 16 شرکت برق منطقه‏ای کشور است که وظیفه مدیریت انتقال برق را در سطح استان‌های فارس و بوشهر بر عهده دارد. این شرکت برای ارتقاء ارائه خدمات خود از سیستم‏های مختلف مدیریتی بهره می‏برد که نظام پیشنهادها یکی از این سیستم‌ها است. مطابق روش اجرایی نظام پذیرش، بررسی و اجرای پیشنهادها، در هر مرحله پذیرش و اجرای پیشنهاد، به منظور ارج نهادن به جایگاه تفکر و اندیشه، پاداشی نیز در نظر گرفته شده است. پاداش هر پیشنهاد متناسب با امتیازی است که آن پیشنهاد دریافت می‏کند. به منظور امتیازدهی به هر پیشنهاد، شاخص‏‏ها و معیارهایی در روش اجرایی مدون این شرکت پیش‏بینی گردیده است که در سه حوزه معیارهای فنی، غیرفنی و مالی طبقه‏‏بندی می‏گردد. هم‌اکنون با توجه به عدم وجود ابزار مکانیزه‏ محاسبه شاخص‏ها، هر عضو کمیته نظام مشارکت امتیاز مورد نظر خود را به صورت صفر و یک، بعنوان امتیاز هر حوزه ثبت و به روش خطی، معدل سه حوزه، امتیاز نهایی را مشخص می‌کند. در این مقاله ضمن معرفی شرکت برق منطقه‏ای فارس و نظام پیشنهادها، با استفاده از استنتاج فازی، یک سیستم هوشمند تصمیم‏‏یار امتیازدهی به پیشنهادها طراحی و پیاده‏سازی گردیده است که با استفاده از ترکیب غیرخطی امتیاز طیفی در حوزه‏های مختلف، امتیاز نهایی بهینه‌تری را پیشنهاد می‏نماید. نتایج حاصل از بهره‏گیری از این سیستم نشان می‏دهد کیفیت تصمیم در تخصیص امتیاز به هر پیشنهاد افزایش یافته و قواعد موجود در موتور استنتاج فازی سیستم، امتیاز را متناسب‏تر و دقیق‏تر ارائه می‏نماید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   48 - "سطوح جدید شکاف دیجیتال در سراسر جهان"
   علی خلجی
   این مقاله به بررسی و تبیین مفهوم شکاف دیجیتال در سطح جهانی و سطح درون کشورها می‌پردازد. بروز شکاف دیجیتالی می‌تواند تأثیرات زیادی در تجارت الکترونیک، اقتصاد، آموزش و سطح اجتماعی و فرهنگی کشورها داشته باشد. برای این منظور به روش اسنادی به مطالعه و تحلیل پژوهش‌های انجام گ چکیده کامل
   این مقاله به بررسی و تبیین مفهوم شکاف دیجیتال در سطح جهانی و سطح درون کشورها می‌پردازد. بروز شکاف دیجیتالی می‌تواند تأثیرات زیادی در تجارت الکترونیک، اقتصاد، آموزش و سطح اجتماعی و فرهنگی کشورها داشته باشد. برای این منظور به روش اسنادی به مطالعه و تحلیل پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه شکاف دیجیتال در کشورهای مختلف پرداخته و از آمارهای بین‌المللی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شکاف دیجیتال مفهومی گسترده، پیچیده، چندبعدی و فراتر از دسترسی فیزیکی به فناوری‌های ارتباطی است. شکاف دیجیتال که در دو گستره، اول بین‌الملل و در بین کشورهای مختلف و دوم در داخل کشورها مطرح می‌شود، می‌تواند در چهار سطح شکاف دسترسی، شکاف استفاده و انگیزه، شکاف دانش و شکاف تولید رخ دهد. شکاف استفاده و انگیزه زمانی بروز می‌یابد که با وجود در دسترس‌بودن کامپیوتر و اینترنت، به دلیل نداشتن انگیزه و نیز درآمد کافی، همچنان بسیاری از گروه‌های جمعیتی از این امکانات استفاده نمی‌کنند. شکاف دانش در میزان سواد فناورانه‌ای و توانایی دسترسی به محتوا و خدمات آن‌لاینِ مناسب مطرح می‌شود. شکاف تولید توضیح می‌دهد که با وجود داشتن ویژگی تعاملی‌بودن و مشارکت در محتوای فناوری‌های جدید، همچنان بین تعداد تولیدکنندگان محتوا و مصرف‌کنندگان آن فاصله زیادی دارند. همچنین شکاف دیجیتال پدیده‌ای پویاست به طوری که با پر‌شدن شکاف دیجیتال در یک سطح، در سطح دیگر شکاف ایجاد می‌شود. در آخرِ پژوهش مدلی برای تببین و مطالعه سطوح شکاف دیجیتال و متغیرهای دخیل در آن پیشنهاد شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   49 - بررسی رابطه کیفیت روابط مشتری- تأمین‌کننده و احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون‌سپاری فناوری اطلاعات
   حسین شعبانی رضا احتشام راثی
   در این پژوهش به بررسی اثربخشی نقش قراردادی و رابطه‌ای دولت در دستیابی به نوآوری راهبردی از طریق برون‌سپاری فناوری اطلاعات پرداخته شده است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی کیفیت روابط مشتری ـ تأمین‌کننده و احتمال دستیابی به نوآوری راهبردی است. روش اجراي پژوهش حاضر توص چکیده کامل
   در این پژوهش به بررسی اثربخشی نقش قراردادی و رابطه‌ای دولت در دستیابی به نوآوری راهبردی از طریق برون‌سپاری فناوری اطلاعات پرداخته شده است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی کیفیت روابط مشتری ـ تأمین‌کننده و احتمال دستیابی به نوآوری راهبردی است. روش اجراي پژوهش حاضر توصيفي (غيرآزمايشي) و طرح پژوهشي همبستگي از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری در اين تحقيق کلیه کارکنان دانشگاه آزاد قزوین می‌باشد، با توجه به حجم جامعه آماري، برای تعیین تعداد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. 317 نفر از کارکنان در شهر قزوین به‌عنوان نمونه پژوهش از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردیدند. روش‌هاي گردآوري اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای، میدانی و پرسشنامه استاندارد بوده و براي بررسي روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده ‌شده است. ضريب آلفاي کرونباخ براي يک مقياس بيش از 7/0 محاسبه گردید و در نهایت پايايي آن مقياس مطلوب ارزيابي شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، هر دو فرضیه مورد پذیرش واقع گردیده که نشان از وجود ارتباط معنادار مابین کیفیت ارتباط مشتری- تأمین‌کننده و نوآوری راهبردی با در نظر گرفتن نقش میانجی قراردادی و رابطه‌ای دولت در آن است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   50 - شناسايي عوامل مؤثر بر يادگيري فناوري در كشورهاي در حال توسعه
   نسرین دسترنج
   يادگيري فناورانه به‌عنوان روشي درون‌زا براي ايجاد قابليت‌هاي فناورانه در كشورهاي در حال توسعه تعريف مي‌شود كه بيانگر توانايي يك سازمان براي استفاده مؤثر از فناوري، جذب و سازگاري فناوري‌هاي بیرونی و ايجاد فناوري‌هاي جديد در طول زمان همراه پاسخ به تغييرات محيطي است. سه وي چکیده کامل
   يادگيري فناورانه به‌عنوان روشي درون‌زا براي ايجاد قابليت‌هاي فناورانه در كشورهاي در حال توسعه تعريف مي‌شود كه بيانگر توانايي يك سازمان براي استفاده مؤثر از فناوري، جذب و سازگاري فناوري‌هاي بیرونی و ايجاد فناوري‌هاي جديد در طول زمان همراه پاسخ به تغييرات محيطي است. سه ويژگي مهم يادگيري فناوري شامل تغيير فناورانه تدريجي، انتشار بين‌المللي فناوري و تلاش‌هاي فناورانه بومي مي‌باشد. در این پژوهش عوامل مؤثر بر یادگیری فناوري شناسايي شده‌اند. براي استخراج این عوامل از روش فراتركيب یا متاسنتز استفاده شده است که در آن یافته‌های حاصل از سایر مطالعات کیفی تفسیر و با هم ترکیب می‌شوند تا به سطح مفهومی جدیدی در پاسخ به سؤال پژوهش دست یابیم. اين روش در چهار گام اصلي جمع‌آوري و بررسي يافته‌ها؛ شناسايي ارتباطات ميان بررسي‌هاي انجام‌شده و خلاصه‌سازي نتايج؛ تفسير و ترجمه؛ و ارائه نتايج تلفيق‌هاي به‌عمل آمده به كار گرفته شده است. بدین ترتیب با مطالعات انجام‌شده، دو مؤلفه اصلی مشتمل بر قابليت‌هاي فناورانه (ظرفيت جذب) و راهبرد همپایی به‌عنوان مؤلفه‌های کلیدی معرفي شده‌اند. سپس با تحلیل مؤلفه‌ها، اجزای اصلی هریک شناسایی و مدلسازي شده‌اند. قابلیت‌ها با مجموعه‌ای از عوامل شناسایی شده‌اند که تحت عنوان عوامل بنگاهی (شامل دانش داخلی کارکنان، راهبردهای سازمانی و سطح قابلیت‌های فناورانه)، عوامل ملی (شامل شرایط بازار و فضای رقابتی، فرهنگ و آموزش عمومی، سیاست‌ها و قوانین و زیرساخت فنی) و عوامل جهانی (شامل سیال‌بودن، تعدد نوآوری‌ها و پیچیدگی فناوری‌ها) دسته‌بندی شده‌اند. سطح قابلیت‌های مذکور تعیین‌کننده راهبرد همپایی خواهد بود. شناخت این عوامل کمک می‌کند که با تمرکز بر آنها، سرعت و قدرت یادگیری فناوري در بنگاه‌ها و صنايع كشورهاي در حال توسعه به نحو مطلوبی تحت تأثیر قرار گيرد. توجه به ایجاد قابلیت‌های فناورانه و ظرفیت جذب در سطح بنگاه‌های داخلی با هدف ارتقای بومی‌سازی فناوری، انتخاب روش مناسب برای کسب فناوری در راستای تشویق یادگیری و کسب مهارت‌های جدید، و همچنين توجه به توسعه قابلیت‌های مکمل منجر به توسعه يادگيري فناوري و موفقيت طرح‌هاي فناورانه در كشور خواهد شد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   51 - مدلی پویا جهت ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها
   محسن شفیعی نیک آبادی امیر حکاکی سارا غلامشاهی
   در دهه‌های اخیر امنیت اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است. این درحالی است که بسیاری از پروژه‌های ارتقاء امنیت اطلاعات در سازما‌ن‌ها به دلیل عدم اطلاع دقیق از ریسک‌ها و عوامل مؤثر با شکست مواجه می‌شوند. پژوهش حاضر جهت شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار بر امنیت سیستم‌های اطلاعا چکیده کامل
   در دهه‌های اخیر امنیت اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است. این درحالی است که بسیاری از پروژه‌های ارتقاء امنیت اطلاعات در سازما‌ن‌ها به دلیل عدم اطلاع دقیق از ریسک‌ها و عوامل مؤثر با شکست مواجه می‌شوند. پژوهش حاضر جهت شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار بر امنیت سیستم‌های اطلاعاتی داده‌های لازم پس از مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی به صورت مصاحبه باز با 12 نفر از خبرگان که با روش نمونه‌گیری قضاوتی و هدفمند انتخاب شده‌اند جمع‌آوری شده است. نمودار روابط علی پژوهش پس از شناسایی ابعاد و شاخص‌های ریسک با استفاده از نظرات خبرگان ترسیم شده و در نهایت مطابق با مدل‌سازی پویایی‌های سیستم، مدل پویای پژوهش با استفاده از نرم‌افزار ونسیم (Vensim) طراحی شده است. مدل‌سازی پویایی‌های سیستم درک بهتری از رفتار سیستم ایجاد می‌نماید و بوسیله آن می‌توان ساختارها و سیاست‌های جدیدی را تدوین نمود. برای اعتبار‌سنجی مدل از آزمون شرایط حدی استفاده شده و نتایج نشان از تأیید اعتبار مدل ارائه شده دارد. برای انجام شبیه‌سازی داده‌های لازم با استفاده از داده‌های شرکت مهندسین مشاور افق گردآوری شده است. نتایج شبیه‌سازی در مدت 12 ماه نشان می‌دهد در بین ریسک‌های شناسایی‌شده بیشترین اهمیت مربوط به ریسک فنی می‌باشد؛ ریسک داده، انسان و فیزیکی در رتبه‌‌های بعدی قرار می‌گیرند؛ کم اهمیت‌ترین ریسک مربوط به محیط می‌باشد. در نهایت، چهار سناریو استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی، تعیین سطوح دسترسی کاربران، استفاده از برق اضطراری، استفاده از نظارت تصویری و آموزش کارکنان جهت بهبود رفتار سیستم معرفی‌ شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   52 - بررسی و تبیین عوامل کلیدی اثربخشی فناوری اطلاعات در سازمان‌ با رویکرد ترکیبی فراتلفیق- آنتروپی شانون
   فرشید فرخی زاده عباسعلی رستگار
   امروزه پذیرش فناوری اطلاعات جدید، یکی از موارد چالشی در سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‎‌های دولتی می‌باشد که کمتر مورد توجه است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی در ایام همه‌گیری ویروس کرونا در جهت ارائه بهتر خ چکیده کامل
   امروزه پذیرش فناوری اطلاعات جدید، یکی از موارد چالشی در سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‎‌های دولتی می‌باشد که کمتر مورد توجه است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی در ایام همه‌گیری ویروس کرونا در جهت ارائه بهتر خدمات و محصولات بدون مراجعه حضوری به ارباب‌رجوع/ مشتریان می‌باشد. اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش گردآوري داده‌ها از نوع استفاده از اطلاعات و مدارک موجود بوده و مبتني بر رویکرد ترکیبی است. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی مدل‌های ارائه شده برای پذیرش فناوری اطلاعات و طبقه‌بندی آن‌ها، عوامل مؤثر در پذیرش فناوری اطلاعات جدید در سازمان‌های دولتی مورد مطالعه جهت ارائه خدمات و محصولات بهتر با رویکرد ترکیبی فراتلفیق و آنتروپی شانون بررسی و شناسایی شده است. در این مقاله جهت تعیین این عوامل پس از شناسایی و معرفی انواع مدل‌های موجود؛ مفاهیم، ابعاد و شاخص‌های تحقیق با استفاده از روش فراتلفیق استخراج و با استفاده از روش آنتروپی شانون رتبه‌بندی شده‌اند که نتایج پژوهش حاکی از این است که همکاری و هماهنگی در رتبه اول، عوامل محیطی پذیرش فناوری در رتبه دوم، عوامل سازمانی در رتبه سوم، عوامل مدیریتی در رتبه چهارم و عوامل سرمایه انسانی در رتبه پنجم قرار می‌گیرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   53 - یک سیستم نظارتی زنجیره تامین فرآورده¬های ارگانیک مبتنی بر زنجیره بلوکی
   فرشته آزادی پرند علی توکلی گلپایگانی نگین قادری
   امروزه میزان درخواست محصولات و غذاهای سالم و ارگانیک به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است. خریداران مواد غذلیی به خصوص محصولات ارگانیک به طور فزاینده ای تمایل دارند تا از تاریخچه محصولات غذایی خریداری شده مطلع شوند. آنها می-خواهند اطلاعاتی بیش از اطلاعات مندرج برروی بسته چکیده کامل
   امروزه میزان درخواست محصولات و غذاهای سالم و ارگانیک به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است. خریداران مواد غذلیی به خصوص محصولات ارگانیک به طور فزاینده ای تمایل دارند تا از تاریخچه محصولات غذایی خریداری شده مطلع شوند. آنها می-خواهند اطلاعاتی بیش از اطلاعات مندرج برروی بسته بندی محصولات ازقبیل: مواد تشکیل دهنده و تاریخچه تولید، وضعیت نگهداری، حمل و نقل و ... داشته باشند. در این مقاله، یک سیستم نظارت زنجیره تامین محصولات ارگانیک مبتنی بر فناوری زنجیره زنجیره بلوکی برای اطمینان از یکپارچگی و امکان ردیابی داده های یک زنجیره تامین محصولات ارگانیک پیشنهاد شده است. سیستم پیشنهادی به عنوان یک پایگاه داده در زنجیره تامین محصولات ارگانیک با زیرساخت غیرمتمرکز و ایمن، امنیت و ایمنی این محصولات را تضمین نموده و با تأیید خاستگاه این محصولات و کیفیت مرتبط در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، امکان تقلب را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد. در این سیستم پروتکل‌های خودکار برای اعتبارسنجی هر تراکنش و رویدادهای مرتبط با یک محصول توسط همتایان سیستم زنجیره بلوکی، این امکان را فراهم می سازد که داده های انتقالی در شبکه صحه گذاری و به صورت تغییرناپذیر ذخیره شده و ریسک خرابی داده ها کمینه شود. هدف اصلی این مقاله ارائه ساختار سیستمی و سازوکار ذخیره سازی داده مبتنی بر زنجیره بلوکی در راستای ارتقای سطح اطمینان مصرف کنندگان از اصالت و کیفیت فرآورده های ارگانیک عرضه شده در بازار در یک زنجیره تامین محصولات ارگانیک و سالم مبتنی بر اعتمادسازی عمومی است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   54 - طراحي مدلي مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي براي تقويت امنيت سايبري در صنعت بانکداري
   حسین عموزاد خلیلی ندا حقی رضا توکلی مقدم
   طراحي مدلي مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي جهت تقويت امنيت سايبري در صنعت بانکداري، يکي از روش هاي نوين مورد بررسي در صنعت بانکداري براي تقويت امنيت سايبري مي باشد. بر اين اساس مطالعه حاضر به دنبال تامين اين هدف است که مدلي مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي جهت تقويت امنيت سايب چکیده کامل
   طراحي مدلي مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي جهت تقويت امنيت سايبري در صنعت بانکداري، يکي از روش هاي نوين مورد بررسي در صنعت بانکداري براي تقويت امنيت سايبري مي باشد. بر اين اساس مطالعه حاضر به دنبال تامين اين هدف است که مدلي مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي جهت تقويت امنيت سايبري در صنعت بانکداري براساس شبکه عصبي مصنوعي را مورد ارزيابي قرار دهد. اين مدل براساس مدل مفهومي است که در يک شبيه سازي شبکه عصبي پرسپترون چند لايه که فرايندي مانند زنجيره بلوکي را شبيه سازي مي کند به کار گرفته شده است. همچنين شبکه هاي عصبي ايجاد شده در زنجيره بلوکي از پيوند قوي برخوردار بوده و امکان شکستن آنها کم است. داده ها بعد از يادگيري به توزيع نرمال نزديک تر شدند که اين نشان مي دهد فناوري زنجيره بلوکي توانايي ايجاد امنيت سايبري را خواهد داشت. در ادامه سطح همبستگي و کارايي ارائه شده نيز گزارش شد و يافته هاي مطالعه نشان داد که کارايي مرتبط با فناوري هاي زنجيره بلوکي پس از يادگيري به سطح 770.57 واحد رسيد، که نشان مي دهد استفاده از روش پرسپترون چند لايه براي يادگيري روند فناوري زنجيره بلوکي مي تواند به کارايي بيشتر براي امنيت سايبري منجر شود. همچنين مقدار واريانس برابر با 27.77 و مقدار ميانگين مقادير محاسباتي برابر با 0.35 و نيز مقدار همبستگي برابر با 0.99 شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   55 - ارائه الگوی تجارت الکترونیک B2C با تاکید بر اقتصاد مشارکتی
   فاضل  بذرافشان جمشید عدالتیان شهریاری نصرت الله  شادنوش
   امروزه سیستم های تجارت الکترونیک B2C مهمترین سیستم های تجارت در ارائه خدمات و کالا به مشتریان هستند. استارت آپ ها در این سیستم ها نیازمند به روش هایی هستند تا بتوانند بازار خود را برای پاسخگویی مناسب به مشتریان گسترش دهند. یکی از نوآوری های اخیر جهت توسعه خدمات و کالاها چکیده کامل
   امروزه سیستم های تجارت الکترونیک B2C مهمترین سیستم های تجارت در ارائه خدمات و کالا به مشتریان هستند. استارت آپ ها در این سیستم ها نیازمند به روش هایی هستند تا بتوانند بازار خود را برای پاسخگویی مناسب به مشتریان گسترش دهند. یکی از نوآوری های اخیر جهت توسعه خدمات و کالاها در استارت آپ ها استفاده از اقتصاد مشارکتی است. اقتصاد مشارکتی در استارت آپ های B2C باعث استفاده بهتر از امکانات و منابع می شود و به آنها جهت کاهش هزینه های مبادله و ارتقاء بهره وری کمک می نماید. بنابراین هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تجارت الکترونیک B2C با تاکید بر اقتصاد مشارکتی در استارت آپ ها بود که به ‌صورت ترکیبی انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، بنیادین و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی می‌باشد. در گام اول عوامل مؤثر بر اساس تحلیل محتوا و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی، شناسایی شدند. خروجی این مرحله 14 مؤلفه در قالب 3 بعد (تکنولوژی، اجتماعی و اقتصادی) بود. سپس در گام دوم ابعاد شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری سطح‌بندی و با تحلیل میک‌مک خوشه‌بندی شدند که برای تحلیل از نرم‌افزار اکسل استفاده شد. نتایج ساختاری تفسیری نشان داد مؤلفه‌ها در 10 سطح قرار دارند، همچنین تحلیل میک‌مک نشان داد، مؤلفه های (اعتماد- همکاری-محصول- کیفیت ارتباط- فاکتور اقتصادی) در خوشه وابسته، مؤلفه های (قابلیت استفاده وب سایت- دسترسی- تعهد- اشتراک گذاری اطلاعات-کیفیت اطلاعات) در خوشه پیوندی و مؤلفه های (ارزش اجتماعی- امنیت- زیرساخت- سفارشی سازی) نیز در خوشه مستقل قرار گرفته‌اند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   56 - دستیابی به ترکیب مطلوب عوامل مؤثر بر تقویت زیر‌ساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌های دولتی کشور با استفاده از سیستم استنتاج فازی
   وحید  حاجی لو زهرا مقیمی
   با توجه به حرکت فزاینده سازمان‌های کشور به سمت بهره‌مندی کامل از سیستم‌های اطلاعاتی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت این سیستم‌ها برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی بسیار حائز اهمیت است. لذا این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقویت زیر‌ساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی انجام گرفته اس چکیده کامل
   با توجه به حرکت فزاینده سازمان‌های کشور به سمت بهره‌مندی کامل از سیستم‌های اطلاعاتی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت این سیستم‌ها برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی بسیار حائز اهمیت است. لذا این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقویت زیر‌ساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت توصیفی- اکتشافی است. جامعه تحقیق سازمان‌های دولتی کشور است که از بین خبرگان حائز شرایط خبرگی، تعداد 10 نفر جهت تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. از بین کارکنان نیز تعداد 250 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق ترکیبی از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (فرایند تحلیل سلسله مراتبی)، معادلات ساختاری و سیستم استنتاج فازی است. پس از استخراج ابعاد و عوامل از ادبیات و پیشینه تحقیق، رتبه‌بندی عوامل مؤثر در قالب پنج بعد و 15 مؤلفه، با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره صورت گرفت. نتایج نشان داد زیر‌ساخت قانونی بیشترین همبستگی را با زیرساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی برقرار کرده است. همچنین در بین ابعاد، زیرساخت فناورانه دارای بیشترین اهمیت است. نتایج حاصل از استنتاج فازی نیز نشان داد مطلوب‌ترین حالت برای زیرسیستم‌های اطلاعاتی 698/0 با توجه به امکانات موجود است و ترکیب مطلوب برای این حالت زمانی حاصل می‌شود که عوامل ساختاری 724/0، عوامل سازمانی 58/0، عوامل حاکمیتی 569/0، عوامل اجتماعی 707/0، و عوامل آموزشی 468/0 باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد متولیان امر برای تقویت زیرساخت‌های سیستم‌های اطلاعاتی کشور در گام نخست بر تقویت و توسعه ساختارها و حمایت از نوآوری‌های فناورانه متمرکز شوند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   57 - نقش ویژگی‌های فناوری اینترنت اشیاء در ارزش‌آفرینی مشتریان بانک سپه
   یاسر قاسمی نژاد حمیدرضا فلاح لاجیمی سیداحمد شیخ الاسلامی‌تنکابنی
   استفاده اینترنت اشیاء در صنعت بانکداري منجر به ارائه محصولات و خدمات متنوع بانکی به مشتریان می‌شود. همچنین نوآوري‌‌هاي دیجیتال جدید از جمله اینترنت اشیاء، بازار رقابتی را براي بانک‌ها پدید آورده‌اند و بانک‌ها نیاز دارند، تا شیوه‌‌هاي خود را مطابق با آن تطبیق دهند. از ای چکیده کامل
   استفاده اینترنت اشیاء در صنعت بانکداري منجر به ارائه محصولات و خدمات متنوع بانکی به مشتریان می‌شود. همچنین نوآوري‌‌هاي دیجیتال جدید از جمله اینترنت اشیاء، بازار رقابتی را براي بانک‌ها پدید آورده‌اند و بانک‌ها نیاز دارند، تا شیوه‌‌هاي خود را مطابق با آن تطبیق دهند. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی ارزش‌آفرینی با فناوری اینترنت اشیاء، در بانک سپه پرداخته شد. بدین منظور جامعه آماری این تحقیق شامل 130 نفر از کلیه کارکنان بخش اداره فناوری اطلاعات بانک سپه که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه آماری این تحقیق 86 نفر لحاظ شد. جهت تحلیل استنباطی داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌‌های استاندارد، با استناد به تحقیقات بالاجی و روی (2017)، از روش همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نیز نرم‌افزارهای SPSS وSmartPLS استفاده شد. نتایج بررسی‌ صورت گرفته حاکی از آن بوده است که عملکرد عالی ادراک شده بر ارزش‌آفرینی مشترک ادراک شده و قصد ادامه دریافت خدمات از اینترنت اشیاء تأثیر مثبت و معنی داری داشته است، همچنین تقاضای زیباشناختی ادراک شده بر ارزش‌آفرینی ادراک شده و عمکلرد عالی از اینترنت اشیاء و قصد ادامه دریافت خدمات و قصد تبلیغ کلامی‌تأثیر مثبت و معنی داری داشته است، همین‌طور قصد ادامه دریافت خدمات بر قصد تبلیغ کلامی‌مشتریان نیز تأثیر مثبت داشته است، اما سادگی کاربرد ادراک شده و موجودیت ادراک شده بر ارزش‌آفرینی مشترک ادراک شده تأثیر مثبت و معنی داری نداشته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   58 - ارائه مدل بلوغ امنیت سایبری برای زیرساخت‌های حیاتی
   محمد  اختری محمدعلی کرامتی سید عبداله امین موسوی
   با پیشرفت بشر در عصر اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات دیجیتال، وابستگی به زیرساخت‌های ملی بیش از گذشته اهمیت یافته است. عدم وجود امنیت سایبری در زیرساخت‌ها، سبب اختلال در کارکرد بخش‌های گوناگون نظیر دولت، اقتصاد و خدمات‌رسانی می‌شود. با ایجاد اختلال در زیرساخت‌های حیاتی، م چکیده کامل
   با پیشرفت بشر در عصر اطلاعات و ورود به عصر اطلاعات دیجیتال، وابستگی به زیرساخت‌های ملی بیش از گذشته اهمیت یافته است. عدم وجود امنیت سایبری در زیرساخت‌ها، سبب اختلال در کارکرد بخش‌های گوناگون نظیر دولت، اقتصاد و خدمات‌رسانی می‌شود. با ایجاد اختلال در زیرساخت‌های حیاتی، ممکن است زیان‌های جبران‌ناپذیری در زمینه‌های مختلف از قبیل تلفات انسانی، خسارت‌های اقتصادی و از دست‌دادن اعتماد عمومی ایجاد شود. بدین ترتیب فناوری اطلاعات و امنیت سایبری جایگاه ویژه‌ای در عرصه دیجیتال یافته است. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین چالش‌‌هایی که امروزه کشور‌های مختلف با آن روبرو هستند که می‌تواند امنیت ملی را نیز مورد آسیب قرار دهد، حملات سایبری است. این پژوهش به دنبال ارائه مدل بلوغ امنیت سایبری برای زیرساخت‌های حیاتی می‌باشد. در این پژوهش پنج مورد از مهم‌ترین مدل‌های بلوغ امنیت سایبری مورد واکاوی قرار گرفته است. پژوهش صورت‌گرفته نشان می‌‌دهد که مدل‌های بلوغ امنیت سایبری شباهت قابل توجهی به یکدیگر دارند با بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای بین مدل‌های مورد واکاوی، 48 شاخص احصاء گردید، بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد برخی از آن‌ها دارای همپوشانی با سایر شاخص‌ها می‌باشند. بنابراین شاخص‌های دارای همپوشانی بر‌اساس فراوانی در 16 گروه دسته‌بندی شد. سپس این گروه‌ها به روش تجزیه و تحلیل خوشه‌بندی و با توجه به داده‌های به‌دست آمده، مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت و در پنج سطح ساماندهی گردید، از این‌رو سطوح معرفی‌شده تمامی ویژگی‌ها و شاخص‌های مدل‌های واکاوی شده را در بر می‌گیرد. از سطوح به‌دست آمده و با توجه به شاخص‌های معین شده در هر سطح، مدل بلوغ امنیت سایبری برای زیرساخت‌های حیاتی پیشنهاد گردید. پرونده مقاله