• صفحه اصلی
  • شناسايي عوامل مؤثر بر يادگيري فناوري در كشورهاي در حال توسعه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970922166182 بازدید : 5692 صفحه: 62 - 69

10.52547/jstpi.20751.16.61.62

20.1001.1.17355486.1398.16.61.4.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط