• صفحه اصلی
  • طراحي مدلي مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي براي تقويت امنيت سايبري در صنعت بانکداري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400100533168 بازدید : 612 صفحه: 60 - 70

10.61186/jstpi.33168.19.76.60

20.1001.1.17355486.1402.19.76.3.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط