• صفحه اصلی
  • نقش ویژگی‌های فناوری اینترنت اشیاء در ارزش‌آفرینی مشتریان بانک سپه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400120334236 بازدید : 465 صفحه: 71 - 78

10.61186/jstpi.34236.19.76.71

20.1001.1.17355486.1402.19.76.6.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط