• صفحه اصلی
  • طراحی سیستم هوشمند فازی امتیازدهی در نظام پیشنهادها (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‏ای فارس)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397040692927112998 بازدید : 2356 صفحه: 37 - 43

10.52547/jstpi.20695.15.59.37

20.1001.1.17355486.1398.15.59.5.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط