• صفحه اصلی
  • یک سیستم نظارتی زنجیره تامین فرآورده¬های ارگانیک مبتنی بر زنجیره بلوکی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400091832595 بازدید : 497 صفحه: 52 - 59

10.61186/jstpi.32595.19.76.52

20.1001.1.17355486.1402.19.76.2.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط