مقاله


کد مقاله : 13960708021208285

عنوان مقاله : یک مدل تولید و انتقال فناوري مبتنی بر مالکیت معنوی

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 125

فایل های مقاله : 589 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی مهرگان m.mehr.mehregan@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 جهانشاه چرختاب مقدم jahanshah47@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

رشد و توانمندسازی هر کشور در حوزه‌های علمی و فناوری نیازمند توجه به دانش بومی و البته استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته در این حوزه است. لذا باید تولید و انتقال فناوری در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند تا ضمن جلوگیری از به هدر رفتن زمان و انرژی، زمینه‌های بومی‌سازی علمی نیز فراهم گردد. این مهم زمانی حاصل می‌شود که مالکیت معنوی در انتقال فناوری، به مثابه یک نیروی حمایتی از صاحب فناوری، نیز مورد توجه قرار گیرد. به دلیل اهمیت بیان شده، در این مقاله با ارائه یک مدل بومی، یک مسیر مناسب در تولید فناوری داخلی در کنار انتقال فناوری که مورد مشورت نخبگان قرار گرفته است را ترسیم می‌کنیم. مدل حاصله، فرآیند تولید و انتقال فناوری از مرحله قانون‌گذاری تا عرضه محصول حاصل از فناوری را تبیین می‌کند. در این مدل چهار فاز زیرساختی، ایجاد، حمایتی و نهایی مورد توجه قرار گرفته است. در فاز زیرساختی، ابعاد حقوقی قوانین مربوط به مالکیت فکری و همچنین روش‌های ایجاد شرایط مناسب برای انتقال و تولید فناوری در قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فاز ایجاد، مسئولیت‌های محوله به وزارت‌خانه‌های مربوطه و همچنین ارتقای توان پارک‌های علم و فناوری در کنار جهت‌دهی مناسب به آن‌ها مدنظر است. فاز حمایتی، تضمین‌گر اجرای قوانین مصوب است و علاوه بر آن، نقش حمایتی جهت ایجاد بستر مناسب برای تولیدکنندگان فناوری را دارد. در نهایت، به ثمر رساندن و تجاری کردن فناوری در فاز نهایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.