مقاله


کد مقاله : 139612031954380969

عنوان مقاله : بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تامین مالی جمعی

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 205

فایل های مقاله : 630 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی حاجی غلام سریزدی A.hajigholam@modares.ac.ir مربی دکترا
2 علی رجب زاده قطری Alirajabzadeh@modares.ac.ir دانشیار دکترا
3 علینقی مشایخی Mashayekhi@sharif.edu استاد دکترا
4 علیرضا حسن زاده Ar_hassanzadeh@modares.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در سال های اخیر تامین مالی جمعی به عنوان روشی مبتنی بر وب 2 و شبکه های اجتماعی در تامین مالی برای کسب وکارهای نوپا دارای رشد چشمگیری از جهات گوناگون مانند تعداد پلتفرم‌های ارائه دهنده، تعداد کمپین‌ها و نرخ موفقیت آنها، حجم سرمایه تامین شده و تعداد مدل های ارائه شده می باشد که این رشد سبب شده است تا محققان مختلف به بررسی این پدیده از ابعاد مختلف بپردازند. بنابراین این مقاله بدنبال بررسی جامع ادبیات مرتبط با این روش می باشد. در این پژوهش با مرور سیستماتیک 60 مقاله منتشر شده تا سال 2017 درخصوص مقوله تامین مالی جمعی، به جمع بندی پژوهش های صورت یافته در این زمینه پرداخته شده و الگوی گرایش پژوهش ها از طریق شناسایی کانون های مورد توجه محققین تعیین گردیده است. همچنین خلاء های پژوهش های موجود و پیشنهادات برای پژوهش های آینده در زمینه تامین مالی جمعی شناسایی و تبیین شده است. نتایج بررسی نشان داد که تعداد مطالعات انجام شده پیرامون این رویکرد جدید خیلی زیاد نمی‌باشد ولی در حال افزایش می باشد و بیشتر پژوهش ها تاکنون به بررسی یک بعد از تامین مالی جمعی آن هم بصورت تجربی و اکتشافی بدون وجود چارچوب تئوریک و همچنین مطالعه موردی بوده و نیاز است تا محققان این روش را با رویکردی جامع و با استفاده از بررسی نظر بازیگران مختلف آن مطالعه کرده و عوامل موثر بر موفقیت این روش را استخراج نمایند.