مقاله


کد مقاله : 1397060318582164032

عنوان مقاله : بررسی تأثیرات متقابل رقابت‌پذیری و کارآفرینی، و اثرات آن‌ها بر رشد اقتصادی

نشریه شماره : 57 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 141

فایل های مقاله : 636 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن محمدی خیاره m.mohamadi@ut.ac.ir استاد دکترا
2 نسرین رستمی Nasrinrostami@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

کارآفرینی از عوامل اساسی رقابت‌ و نوآوری در بین بنگاه‌ها، و همچنین در صحنه‌ی ملی و بین‌المللی اقتصاد به‌حساب می‌آید. برای اینکه بتوان محیطی مساعد برای ترویج و توسعه کارآفرینی فراهم ساخت، باید توانست بین ارکان رقابت‌پذیری و کارآفرینی تعامل برقرار کرد، و از شرایط متقارن و متناسب رقابت‌پذیری با کارآفرینی، برای بهبود و اصلاح میزان تولید و اشتغال و درنتیجه افزایش رشد اقتصادی استفاده کرد. ازاین¬رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات متقابل رقابت‌پذیری و کارآفرینی است که در نهایت این فرآیند منجر به رشد اقتصادی می‌گردد. در این مقاله از طریق جمع‌آوری منابع کتابخانه‌ای و با یک رویکرد توصیفی به ارتباط متقابل ارکان مختلف رقابت¬پذیری و کارآفرینی، و همچنین اثرات آن‌ها بر رشد اقتصادی پرداخته می‌شود. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، رقابت‌پذیری می‌تواند عامل مهمی در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی در داخل کشور استفاده گردد و یکی از عوامل رشد اقتصادی باشد. از حوزه‌ی اجتماعی، نیز این مطالعه می‌تواند به دولت‌‌ها کمک کند که کدام جنبه‌ها از سیاست برای فرصت‌های کارآفرینی مطلوب است و چه عواملی کارآفرینان را تشویق می‌کند تا در یک اقتصاد رشد کنند. همچنین برای کارآفرینان، این مطالعه از اهمیت برخوردار است زیرا نشان می‌دهد که کدام جنبه‌ها در اقتصاد مهم جلوه می‌کند و باید به سمت کدام‌یک از نواقص در ابعاد اقتصادی و ارکان رقابت‌پذیری گرایش پیدا نمایند.