مقاله


کد مقاله : 13970721164975

عنوان مقاله : بررسی اثربخشی نقش قراردادی و رابطه ای دولت در دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون سپاری فناوری اطلاعات

نشریه شماره : 60 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 186

فایل های مقاله : 662 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین شعبانی hosinshabani65@yahoo.com دانش آموخته دانشجوی کارشناس ارشد
2 رضا احتشام راثی rezaehteshamrasi@gmail.com - دکترا

چکیده مقاله

در این پژوهش به بررسی اثربخشی نقش قراردادی و رابطه ای دولت در دستیابی به نوآوری استراتژیک از طریق برون سپاری فناوری اطلاعات پرداخته شده است. روش اجراي پژوهش حاضر توصيفي (غير آزمايشي) و طرح پژوهشي همبستگي از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری در اين تحقيق کلیه کارکنان دانشگاه آزاد قزوین می باشد، با توجه به حجم جامعه آماري، برای تعیین تعداد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. 317 نفر از کارکنان در شهر قزوین به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روشهاي گردآوري اطلاعات از طریق کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه استاندارد اوشری ،کاتلارسکی و گرباسی 2015بوده است. براي بررسي روايي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده‌شده است. ضريب آلفاي کرونباخ براي يک مقياس بيش از 7/0 محاسبه گردید، پايايي آن مقياس مطلوب ارزيابي شد. برای تحلیل داده‌های این پژوهش از آزمون‌های توصیفی و استنباطی استفاده شد. در این پژوهش از 2 فرضیه استفاده شد که نتایج حاصل از فرضیه اول میان کیفیت روابط مشتری- تامین کننده و احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.در فرضیه دوم قرارداد مستقل (قیمت ثابت، زمان و مواد یا سرمایه گذاری مشترک با به اشتراک گذاشتن سود) و هر مجموعه قرارداد مشتری (یعنی ترکیبی از انواع مختلف قرارداد با یک یا چند تامین کننده) بر کیفیت روابط مشتری- تامین کننده با احتمال دستیابی به نوآوری استراتژیک تاثیر می گذارد.