• صفحه اصلی
  • مدلی پویا جهت ارزیابی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980412190565 بازدید : 1512 صفحه: 52 - 61

10.52547/jstpi.20820.16.64.52

20.1001.1.17355486.1399.16.64.3.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط