• صفحه اصلی
  • طراحی شبکه زنجیره تأمین چابک با الگوریتم جستجوی ممنوع

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970207175720101839 بازدید : 3668 صفحه: 23 - 29

10.7508/jstpi.2019.02.003

20.1001.1.17355486.1398.15.58.3.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط