• صفحه اصلی
  • طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش‌های علمی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970910165920 بازدید : 2309 صفحه: 19 - 28

10.52547/jstpi.20749.15.59.19

20.1001.1.17355486.1398.15.59.7.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط