• صفحه اصلی
  • فناوری قراردادهای هوشمند، ابزاری در توسعه تجارت الکترونیکی: بایسته‌ها و سیاستگذاری‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980307189782 بازدید : 5936 صفحه: 1 - 11

10.52547/jstpi.20805.16.61.1

20.1001.1.17355486.1398.16.61.6.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط