• صفحه اصلی
  • شناسایی و اولویت‌بندی موانع"انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی" در صنعت پتروشیمی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980611191898 بازدید : 289 صفحه: 1 - 9

20.1001.1.17355486.1400.17.67.2.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط