لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات Publons
1 رضا بندریان bandarianr@ripi.ir پژوهشگاه صنعت نفت استاد دکترا
2 امین پژوهش جهرمی amin.pazhouhesh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
3 حمید شفیع زاده Shafizadeh11@gmail.com دانشگاه آزاد گرمسار استاد دکترا
4 مهدی ثقفی m.s_accountant@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
5 عاطیه صفردوست atiyeh.safardoust@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی دانشجو دکترا
6 یاسر قاسمی نژاد yaserghn@gmail.com دانشگاه جامع امام حسین استاد دکترا
7 محسن اکبری akbarimohsen@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
8 علیرضا عالی پور alipoor.alireza@yahoo.com دانشگاه علوم دریایی استاد دکترا
9 علی داوری ali_davari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
10 حسنعلی آقاجانی aghajani@umz.ac.ir استاد دکترا
11 عباس خمسه khamseh1349@gmail.com گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. دانشیار دکترا
12 متین رشیدی آستانه m.managment65@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
13 محمدحسین رونقی mh_ronaghi@yahoo.com بخش مدیریت دانشگاه شیراز استادیار دکترا
14 مریم عاشوری maryam.ashoori@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
15 محمد فتحیان fathian@iust.ac.ir استاد دکترا
16 غلامرضا ملک زاده malekzadeh@um.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
17 بابک شیرازی shirazi_b@yahoo.com عضو هیات علمی استاد دکترا
18 علی حاجی غلام سریزدی A.hajigholam@modares.ac.ir پژوهشگر پسادکتری استاد کارشناسی ارشد
19 میثم  شیرخدایی shirkhodaie@umz.ac.ir گروه مدیریت، دانشگاه مازندران استاد دکترا
20 عباسعلی  رستگار A_rastgar@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان استاد دکترا
21 مانی  آرمان maniarman59@gmail.com دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی ارشد
22 محمد مهدی پایدار paydar@nit.ac.ir عضو هیات علمی استاد کارشناسی ارشد
23 محمد صالحی drsalehi@iausari.ac.ir دانشیار استاد دکترا
24 ایوب محمدیان mohamadian@ut.ac.ir استاد دکترا
25 اسلام ناظمی nazemi@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
26 علی نقی مصلح شیرازی an_mosleh@yahoo.com عضو هیات علمی استاد دکترا
27 ناصر سیف اللهی naser_seifollahi@yahoo.com استاد دکترا
28 رضا  عباسی r.abbasi@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استاد دکترا
29 داوود شیخی sheikhi54@yahoo.com دانشگاه پیام نور (محل کار) استاد دکترا
30 محمدکاظم صیادی mk.sayadi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
31 احرام صفری e.safari@itrc.ac.ir استاد دکترا
32 ناصر صفایی nsafaie@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استاد دکترا
33 سیده صدیقه جلال پور Jalalpour_sedigheh@yahoo.com آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات استاد دکترا
34 مهتا میرمقتدایی mmoghtada@yahoo.com استاد دکترا
35 آفرين اخوان akhavan@sau.ac.ir استاد دکترا
36 محمود همت فر dr.hematfar@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بروجرد استاد دکترا
37 Abdolhossein Karampour a_karampour2004@yahoo.com Malek Ashtar University of Technology دانشیار دکترا
38 Somaieh Alavi somayeh_alavi61@yahoo.com استاد دکترا
39 جلیل  غریبی jalil_int@yahoo.com دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
40 علی کریمی خوزانی alikarimikhozani@gmail.com پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
41 محمد غفاری فرد ghaffary2@yahoo.com استاد دکترا
42 فرانک  موسوی frnkmosavi@yahoo.com 1- استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. استاد کارشناسی ارشد
43 محمد سليماني soleimani.mo@gmail.com معارف اسلامي و اقتصاد استاد دکترا
44 Mahdi  Kazemi Mehdykazemi@Gmail.Com University Of Sistan & Baluchestan استادیار دکترا
45 هادی پورشافعی pourshafei@yahoo.com دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی ارشد
46 علی دلشاد alidelshad@yazd.ac.ir دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشیار دکترا
47 حمید رضائی rezaei.hamid66@gmail.com ازاداسلامی واحد علی اباد کتول دانشیار دکترا
48 سعید فرجام farjamsaeid59@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
49 جواد سخدری j.sakhdari@gmail.com دانشگاه تهران دانشیار دکترا
50 ابوالفضل  شاه ابادی shahabadia@gmail.com دانشگاه همدان استاد دکترا
51 منوچهر مکی Makky_ut@yahoo.com طبرستان چالوس استاد دکترا
52 محمدجواد تقی پوریان jpouryan@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس استاد دکترا
53 حسين نوروزي norouzi@khu.ac.ir خوارزمي استاد دکترا
54 رضا اسماعیل پور Esmaeilpour@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
55 الله یار بیگی فیروزی beigi.firoozi1365@gmail.com هیات علمی دانشگاه پیام نور مربی کارشناسی ارشد
56 Alireza Motameni ar_motameni@yahoo.com Shahid Beheshti استاد دکترا
57 جواد سلطان زاده j.soltanzadeh@umz.ac.ir استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران استادیار دکترا
58 سعید کیان پور s_kianpoor@pnu.ac.ir پیام نور دانشیار دکترا
59 محمدصالح اولیاء owliams@gmail.com مهندسي صنايع استاد دکترا
60 سید مهدی حسینی سرخوش hosseini777@yahoo.com مالک اشتر استاد دکترا
61 معصومه مداح masoumeh.maddah@gmail.com دانشگده مدیریت و اقتصاد دانشگاه میلان استاد دکترا
62 حسن خاکباز khakbaz@istt.ir - دانشیار دکترا
63 محمد طالقانی m.taleghani454@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد کارشناسی ارشد
64 مهرداد گودرزوند چگيني goodarzvand@iaurasht.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد دکترا
65 جلال رضائي نور rezaeenoor@yahoo.com دانشگاه قم استاد کارشناسی ارشد
66 مهسا اسدي عزيزآبادي asadi.mahsa87@gmail.com آزاد صفادشت استاد دکترا
67 مرضیه شاوردی marzieh_shaverdi@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
68 جواد سلطان زاده jsoltanzadeh@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
69 نجف الهیاری فرد allahyar@nigeb.ac.ir عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری استاد دکترا
70 آرمان بهاری arman_bahari@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
71 کیارش جهانپور jkiarash@yahoo.com استاد دکترا
72 عاطفه ذوالفقاری a_zolfaghari@ut.ac.ir - استاد دکترا
73 غلامرضا ملک زاده rezamalekzadeh@yahoo.com علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
74 اصغر مبارک asghar_mobarak@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
75 حمید  هاشمی hashemihamid@yahoo.com جهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
76 جعفر عباداله عموقین ebadollah2005@gmail.com دانشگاه قم استاد دکترا
77 قاسم مصلحي moslehi@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع استاد دکترا
78 اصغر آقايي aghaee_1340@yahoo.com دانشگاه علوم انتظامي دانشیار دکترا
79 حبیب ولی زاده vhvh374@yahoo.com دانشگاه میسور هندوستان استاد دکترا
80 حسن صفرلو h.safarlou@gmail.com واحد مرکز همکاری های علمی بین المللی استاد دکترا
81 اميررضا کنجکاو منفرد monfared_55@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
82 محمد حسين برخورداري sirmhb@gmail.com امیرکبیر استادیار دکترا
83 سيد علي نجومي ali.nojoumi@gmail.com وزارت بهداشت استاد دکترا
84 جليل خاوندکار khavand@iasbs.ac.ir تهران دانشیار دکترا
85 امیر محمد  فکور ثقیه amf@um.ac.ir علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
86 الهام شاهمندی dr.shahmandi@gmail.com دانشگاه آزادنجف آباد استاد دکترا
87 رویا  آل عمران aleemran@iaut.ac.ir اقتصاد مدیریت و حسابداری استاد دکترا
88 مهرداد مدهوشی mmadhoshi@yahoo.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
89 نقدعلی  علوی فرد naghdali.alavi@gmail.com فردوسي مشهد دانشیار دکترا
90 حمیدرضا  ایزدبخش h_izadbakhsh@yahoo.com خوارزمی- رشته مهندسی صنایع گرایش فناوری اطلاعات دانشیار دکترا
91 داود  وحدت dvahdat@gmail.com پيام نور استادیار دکترا
92 داود کیا کجوری davoodkia@yahoo.com آزاد چالوس استاد کارشناسی ارشد
93 مهدی حمزه‌پور tasnime110@yahoo.com امام صادق (ع) استاد کارشناسی
94 علی  حاجی کتابی hajiketabi@yahoo.com علم و فرهنگ دانشیار دکترا
95 محمد مهدوی مزده mazdeh@iust.ac.ir علم و صنعت ايران استاد دکترا
96 عیسی ثمری esamari52@uma.ac.ir شهيد بهشتي استاد دکترا
97 تورج صادقی Tooraj_sadeghi@yahoo.com گروه پژوهشي بازرگاني فردوسي مشهد استاد دکترا
98 کوروس حمزه hamze@acecr.ac.ir جهاددانشگاهي دانشیار دکترا
99 حامد  فضل الله تبار h.fazl@du.ac.ir علم و صنعت ايران استاد کارشناسی
100 مریم محمودی nmahmoodi@hotmail.com تربیت مدرس استاد کارشناسی
101 عبدالرضا میری dr.ab_miri@yahoo.com آزاد اسلامی واحد قزوین استاد دکترا
102 منیره دیزجی mdizaji@yahoo.com استادیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، 09144037137 وmdizaji@yahoo.com وdizaji@iaut.ac.ir استاد دکترا
103 مجید محمدشفیعی ommsend@gmail.com گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
104 منصور ثابتي sabeti.mansour@gmail.com تهران جنوب استاد دکترا
105 مصطفی بختیاروند m.bakhtiarvand@qom.ac.ir دانشگاه قم استاد کارشناسی ارشد
106 کاوه خلیلی دامغانی kaveh.khalili@gmail.com تهران جنوب استاد دکترا
107 عبدالمجيد سعادت‌نژاد a.m_saadat@yahoo.com دانشگاه آزاد- واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
108 علی توسلی Ali.tavasoli85@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
109 محسن ذبيحي جامخانه mohsenezabihi@gmail.com پردیس فارابی دانشگاه تهران استاد دکترا
110 مجتبي ناهيد mojtabanahid@alumni.ut.ac.ir دانشگاه قزوین دانش آموخته دکترا
111 احمدرضا قاسمی ghasemiahmad@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
112 محمد شاکر اردکانی Mohammad.shaker64@gmail.com دانشگاه اردکان استادیار دکترا
113 حسن دولتی hasan_savalan@yahoo.com دانشکده مدیریت استاد دکترا
114 امیرعباس مهراد mehrad.amirabbas@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران دانشیار دکترا
115 حسينعلي  حسن‌پور hahassan@ihu.ac.ir دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام استاد دکترا
116 ابراهیم رحیمی erahimi57@gmail.com پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان استاد دکترا
117 مهدی محمدی mohamadi.me@fc.lu.ac.ir هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) استادیار دکترا
118 خلیل نوروزی K.noruzi@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
119 ایمن  قاسمیان صاحبی iman.imanagment@yahoo.com دانشگاه تهران دانشیار دکترا
120 فضل اله طالبی کهدوئی talebifaz@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
121 آزاده عزیزی azizi.a2016@gmail.com استاد دکترا
122 الهام امینی elham.amini62@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی بم دانشیار دکترا
123 مرضيه احمدي marzieh.ahmady@gmail.com استاد دکترا
124 علي فريدزاد afaridzad@yahoo.com استاد دکترا
125 حميد حنيفي hanifi123@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانش آموخته دکترا Publons Link
126 فاطمه پورکریم fpoorkarim@gmail.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
127 احمدعلی یزدان پناه aayazdanpanah@gmail.com گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات استاد دکترا
128 داراب احمدوند darabav@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی دانش آموخته دکترا
129 مهین رحیم پور rahimpour.m1987@gmail.com دانشگاه مازندران بابلسر دانشیار دکترا
130 احسانه نظری nazari.ehsaneh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استاد دکترا
131 مهدی هاشمی hashemi.mehdi@yahoo.com دانشگاه آزاد واحد نجف آباد دانشیار دکترا
132 احمد روشن pendar1234@gmail.com استاد دکترا
133 غلامرضا صفری parsa139192@yahoo.com دانشگاه ازاد اسلامی اسلامی واحدنورآباد ممسنی استاد دکترا
134 محمدشریف شریف‌زاده sharifsharifzadeh@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
135 محمدمهدی مهتدی mehdi.mohtadi@gmail.com مدیریت و برنامه ریزی راهبردی استاد دکترا
136 محسن رسولیان m_RSL@yahoo.com استاد دکترا
137 افشین  همتا afshin_hamta@yahoo.com دانشگاه امیرکبیر دانشیار دکترا
138 مصطفی دستمردی mdastmardi@yahoo.com - استاد دکترا
139 احمدرضا سنجری arsk33@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
140 محمد حسن کارگر mhkargar@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
141 حسین عظیمی h.azimi@znu.ac.ir دانشگاه زنجان استاد کارشناسی
142 محمد جبرائیلی jabraily@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استاد دکترا
143 کاوه لطفی کیا lotfikia@gmail.com عضو هیات علمی استادیار دکترا
144 محمدرضا فلاح mfallah83@gmail.com علوم انسانی استاد دکترا
145 حامد حیدری heidari@qiau.ac.ir دانشگاه علوم تحقیقات استاد دکترا
146 حمید رضا  شاملویی shamlouei@gmail.com استاد دکترا
147 احسان سوری ehsanjij@gmail.com دانشگاه اراک استاد دکترا
148 سید امیرهادی مینوفام minoofam@naiau.ac.ir استاد دکترا
149 رضا نقی زاده rezanaghizadeh@yahoo.com استاد دکترا
150 سعید قربانی sgh14@yahoo.com دانشگاه امام خمینی استاد دکترا
151 شیوا رزاق زاده shiva.razzaghzadeh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل استاد دکترا
152 نعمت‌اله شیری nshiri82@gmail.com گروه کارآفرینی و توسعه روستایی استاد دکترا
153 محمدحسین دهقان mhdehghan2000@gmail.com استاد دکترا
154 محمدرضا فرقانی Forghanimohammad@yahoo.com استاد دکترا
155 حمید راشدی hrashedi@ut.ac.ir استاد دکترا
156 حسن وکیلیان h.vakilian@atu.ac.ir استاد دکترا
157 ياسمن اسدي yasamanasadi@gmail.com فنی و مهندسی استاد دکترا
158 عرفان شمس shams.erfan@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
159 حامد  قادرزاده hamedar2002@yahoo.com استاد دکترا
160 محسن اعظمی m.aazami2012@gmail.com استاد دکترا
161 سید مهدی خاکزادیان mehdi.khakzadian@gmail.com موسسه آموزش عالی پردیسان استاد دکترا
162 نصراله جهانگرد jahangard@ito.gov.ir دانشیار دکترا
163 رضا  صالح زاده r.salehzadeh99@yahoo.com دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی استادیار دکترا
164 عبد الرئوف صمدی میبدی samadi@umz.ac.ir استاد دکترا
165 محمدعلی مصطفی‌پور Mostafapour.ma@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول استاد دکترا
166 قاسم  اسلامی gh.eslami@um.ac.ir استادیار دکترا
167 نجم الدین یزدی najmoddin.yazdi@sharif.edu استادیار دکترا
168 محمدرسول الماسی‌فرد Almasifard@gmail.com
169 شهاب  عاملیان shahab_amelian@yahoo.com استاد دکترا
170 هادی محمدی محمدی hm_mohamady@iauctb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استادیار دکترا
171 وحید شرفی v.sharafi@hmu.ac.ir گروه مدیریت دانشگاه حضرت معصومه(س) استادیار دکترا
172 علي کريم‌زاده ميبدي 4esdc@chmail.ir امام حسين ع استاد دکترا
173 هاتف حاضری Hatef_hazeri@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
174 فاطمه ثقفی fsaghafi@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
175 آرش  شاهین shahinmailbox@yahoo.com دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
176 سید مهدی حسینی مطلق motlagh@iust.ac.ir علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
177 ابراهیم تیموری Teimoury@iust.ac.ir علم و صنعت ايران دانشیار دکترا
178 رضا قاسمي يقين yaghin@aut.ac.ir استاد دکترا
179 بابك فرهنگ مقدم farhang@iust.ac.ir استاد دکترا
180 هدیه وجدانی h_vojdani@yahoo.com استاد دکترا
181 حسام الدین  مدنی shmadani@gmail.com دانشگاه علوم و تحقيقات تهران دانشیار دکترا
182 هومن  اندامی h_ha@iust.ac.ir دانشگاه ملایر استاد دکترا
183 Taybeh Abbasnejad t.abbasnejad@gmail.com University of Hormozga استادیار دکترا
184 محمد قاسمی نامقی mghn2008@yahoo.com دانشگاه پیام نور تهران استاد دکترا
185 مهتاب پورآتشی mah.pouratashi@gmail.com موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد دکترا
186 سید رضا میرعسکری r.miraskari@gmail.com استاد دکترا
187 تست تستس gilaki@rooyesh.ir استاد کارشناسی ارشد
188 محسن شفیعی نیک آبادی mohsenshnaj@yahoo.com هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان استاد دکترا
189 یعقوب مهارتی a.khorakian@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
190 ابراهیم معینی ebrmoeini@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
191 مصطفی فرخی استاد mostafafarokhy@gmail.com دانشگاه بیرجند استاد دکترا
192 دکتر جعفریان h.jafariani@gmail.com دانشگاه بجنورد استاد دکترا
193 حسین منتی mennati_h@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استاد دکترا
194 مرضیه اسفندیاری m.esfandiari@eco.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
195 سعید گرشاسبی فخر garshasebi.saeid@yahoo.com دانشگاه تبریز استاد دکترا
196 سعید قانع Ghane_saeed@yahoo.com دانشگاه مسجدسلیمان استاد دکترا
197 فرشته امین famin@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
198 نجمه جوريان najmejooriyan@yahoo.com دانشگاه شهيد باهنر استاد کارشناسی ارشد
199 Seyed Hossein Siadat Siadat.hossein@gmail.com Shahid Beheshti دانشیار دکترا
200 یوسف رمضانی d.ramezani@attar.ac.ir استادیار دکترا
201 محمود دهقان نیری mdnayeri@modares.ac.ir استاد دکترا
202 ابوالفضل  باقری Abolfazl_ir@yahoo.com عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
203 مجید کابلی majidkaboli@yahoo.com استاد دکترا
204 محمدرضا نظری nazari_eco@yahoo.com استاد دکترا
205 حسین عموزاد خلیلی amoozad92@yahoo.com استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران استادیار دکترا Publons Link
206 فخرالدین معروفی maroofif2900@gmail.com دانشگاه کردستان استاد کارشناسی ارشد
207 محمود مرادی m.moradi@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد دکترا
208 جلال رضائی نور j.rezaee@qom.ac.ir استادیار گروه مهندسی صنایع و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه قم استادیار دکترا
209 سهراب دل انگیزان sohrabdelangizan@gmail.com دانشگاه رازی کرمانشاه استاد دکترا
210 فرزان مجیدفر farzan.majidfar@gmail.com استاد دکترا
211 محسن هاشمی‌نژاد hasheminejad7@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد دکترا
212 محسن افصحی mohsen.afsahi@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دکترا
213 علیرضا  افشاری afshari@mshdiau.ac.ir استاد دکترا
214 مریم عاملی m.ameli@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
215 غزاله مقدم g.moghadam@in.iut.ac.ir اداره پژوهش انتقال گاز استاد دکترا
216 حسینعلی حسن پور hahassan0@yahoo.com جامع امام حسين (ع) استاد دکترا
217 حمیدرضا سلمانی مجاوری mazisalmani@yahoo.com دانشگاه علوم و تحقیقات تهران استاد دکترا
218 حجت الله حمیدی h_hamidi@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استادیار دکترا
219 محمدرضا زاهدی zahedy182@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
220 نسرین دسترنج ndastranj@gmail.com پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
221 دکتر مهدی اجلی mehdiajalli2010@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
222 مهدی مرادی mahdimoradi.83@gmail.com دانشگاه کاشان استاد دکترا
223 مسعود بنافی banafi@ut.ac.ir دانشگاه تهران دانشیار دکترا
224 سمیرا پور s.pour@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
225 محمد آزادنیا azadnia@itrc.ac.ir استاد دکترا
226 مصطفی مظفری m_mozafari@sbu.ac.ir استاد دکترا
227 مصطفی  جهانگیر Mjahangir@varastegan.ac.ir گروه فناوری اطلاعات سلامت استاد دکترا
228 اعظم سازور azam.sazvar@gmail.com مازندران استاد دکترا
229 علی  مهرابی amehrabk@yahoo.com استاد دکترا
230 پرویز جباری p.jabbarei@gmail.com استاد دکترا
231 محمد مقدسی m.moghadasi1364@gmail.com استاد دکترا
232 رضا حسنوی r_hosnavi@yahoo.com دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر دانشیار دکترا
233 ف اا ABD.MOUSAVI@GMAIL.COM تتت استاد کارشناسی ارشد
234 محبوبه سلیمان پورعمران m.pouromran@gmail.com دانشگاه ازاد استاد دکترا
235 محمد غفاری m_gh261@yahoo.com پردیس فارابی-دانشکده مدیریت و حسابداری استاد دکترا
236 وحید خیابانی vahid.khiabani@mtsu.edu استاد دکترا
237 سعید مینایی minaee@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
238 داریوش پورسراجیان poursarrajian@yahoo.com استاد دکترا
239 حسین عباسی اسفنجانی H.abbasi@pnu.ac.ir گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران استاد دکترا
240 سيد جمال الدين  محسني زنوزي sj.mzonouzi@urmia.ac.ir اقتصاد و مدیریت استاد کارشناسی ارشد
241 حسن  امامي haemami@sbmu.ac.ir دانشگاه شهيد بهشتي استاد دکترا
242 حامد حیدری hamed.16633@yahoo.com استاد دکترا
243 حمید حصاری hhesariacc@yahoo.com موسسه آموزش عالی حکیمان دانشیار دکترا
244 حمیدرضا فلاح لاجیمی lajim1363@gmail.com استاد دکترا
245 سیدعلیرضا داوودی alirzd@yahoo.com دانشگاه آزاد خراسان رضوی استاد کارشناسی ارشد
246 فرنیا ضروری farnia.zaruri88@gmail.com استاد دکترا
247 علی اکبر آقاجانی aghajaniali@ut.ac.ir استاد دکترا
248 محمود باقری mahbagheri@ut.ac.ir دانشگاه لندن انگلستان استاد کارشناسی ارشد
249 سید سروش قاضی نوری ghazinoori@atu.ac.ir استاد دکترا
250 مصطفی صفدری رنجبر safdariranjbar921@atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی استاد کارشناسی ارشد
251 محمد ارجمند m.arjmandi77@gmail.com استاد دکترا
252 مجید زنجیردار zanjirdar08@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد کارشناسی ارشد
253 لیلا آندرواژ leila.andervazh@gmail.com استاد دکترا
254 محسن خلیجی khalijimohsen@gmail.com استاد دکترا
255 مهدی فاتح راد fatehrm@sharif.edu استاد دکترا
256 مجید حیدری mheydari@znu.ac.ir دنشگاه زنجان استادیار دکترا
257 محمد علی نسیمی ali_nassimi2002@yahoo.com گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، داتشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن، ایران استاد دکترا
258 عبدالله نعامی naami122@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استاد دکترا
259 بهناز احمدوند behnazahmadvand@gmail.com استاد دکترا
260 فرامرز محمدی پویا muhammadipouya@basu.ac.ir استاد دکترا