لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 مانی  آرمان maniarman59@gmail.com دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی ارشد
2 محمد صالحی drsalehi@iausari.ac.ir دانشیار استاد دکترا
3 هاتف حاضری Hatef_hazeri@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
4 غلامرضا ملک زاده rezamalekzadeh@yahoo.com علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
5 محمد طالقانی m.taleghani454@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد کارشناسی ارشد
6 رضا  عباسی r.abbasi@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استاد دکترا
7 رضا اسماعیل پور Esmaeilpour@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
8 مجتبي ناهيد mojtabanahid@alumni.ut.ac.ir دانشگاه قزوین دانش آموخته دکترا
9 ابوالفضل  شاه ابادی shahabadia@gmail.com دانشگاه همدان استاد دکترا
10 جواد سخدری j.sakhdari@gmail.com دانشگاه تهران دانشیار دکترا
11 احمدرضا قاسمی ghasemiahmad@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
12 علیرضا عالی پور alipoor.alireza@yahoo.com دانشگاه علوم دریایی استاد دکترا
13 علی نقی مصلح شیرازی an_mosleh@yahoo.com عضو هیات علمی استاد دکترا
14 محسن ذبيحي جامخانه mohsenezabihi@gmail.com پردیس فارابی دانشگاه تهران استاد دکترا
15 ایوب محمدیان mohamadian@ut.ac.ir استاد دکترا
16 آرش  شاهین shahinmailbox@yahoo.com دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
17 مرضيه احمدي marzieh.ahmady@gmail.com استاد دکترا
18 علي فريدزاد afaridzad@yahoo.com استاد دکترا
19 نجف الهیاری فرد allahyar@nigeb.ac.ir عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری استاد دکترا
20 بابک شیرازی shirazi_b@yahoo.com عضو هیات علمی استاد دکترا
21 داود  وحدت dvahdat@gmail.com پيام نور استادیار دکترا
22 مهرداد مدهوشی mmadhoshi@yahoo.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
23 فاطمه ثقفی fsaghafi@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
24 علي کريم‌زاده ميبدي 4esdc@chmail.ir امام حسين ع استاد دکترا
25 امین پژوهش جهرمی amin.pazhouhesh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
26 کیارش جهانپور jkiarash@yahoo.com استاد دکترا
27 ناصر سیف اللهی naser_seifollahi@yahoo.com استاد دکترا
28 اصغر آقايي aghaee_1340@yahoo.com دانشگاه علوم انتظامي دانشیار دکترا
29 علی  حاجی کتابی hajiketabi@yahoo.com علم و فرهنگ دانشیار دکترا
30 اصغر مبارک asghar_mobarak@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
31 مصطفی فرخی استاد mostafafarokhy@gmail.com دانشگاه بیرجند استاد دکترا
32 مهرداد گودرزوند چگيني goodarzvand@iaurasht.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد دکترا
33 مهسا اسدي عزيزآبادي asadi.mahsa87@gmail.com آزاد صفادشت استاد دکترا
34 مریم عاشوری maryam.ashoori@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
35 حسن صفرلو h.safarlou@gmail.com واحد مرکز همکاری های علمی بین المللی استاد دکترا
36 یاسر قاسمی نژاد yaserghn@gmail.com دانشگاه جامع امام حسین استاد دکترا
37 معصومه مداح masoumeh.maddah@gmail.com دانشگده مدیریت و اقتصاد دانشگاه میلان استاد دکترا
38 داود کیا کجوری davoodkia@yahoo.com آزاد چالوس استاد کارشناسی ارشد
39 منیره دیزجی mdizaji@yahoo.com استادیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، 09144037137 وmdizaji@yahoo.com وdizaji@iaut.ac.ir استاد دکترا
40 عیسی ثمری esamari52@uma.ac.ir شهيد بهشتي استاد دکترا
41 تورج صادقی Tooraj_sadeghi@yahoo.com گروه پژوهشي بازرگاني فردوسي مشهد استاد دکترا
42 جليل خاوندکار khavand@iasbs.ac.ir تهران دانشیار دکترا
43 عبدالرضا میری dr.ab_miri@yahoo.com آزاد اسلامی واحد قزوین استاد دکترا
44 الهام شاهمندی dr.shahmandi@gmail.com دانشگاه آزادنجف آباد استاد دکترا
45 محمد قاسمی نامقی mghn2008@yahoo.com دانشگاه پیام نور مشهد استاد دکترا
46 حمید شفیع زاده Shafizadeh11@gmail.com دانشگاه آزاد گرمسار استاد دکترا
47 ابراهیم تیموری Teimoury@iust.ac.ir علم و صنعت ايران دانشیار دکترا
48 محسن اکبری akbarimohsen@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
49 حبیب ولی زاده vhvh374@yahoo.com دانشگاه میسور هندوستان استاد دکترا
50 محمد مهدی پایدار paydar@nit.ac.ir عضو هیات علمی استاد کارشناسی ارشد
51 سید مهدی حسینی مطلق motlagh@iust.ac.ir علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
52 رویا  آل عمران aleemran@iaut.ac.ir اقتصاد مدیریت و حسابداری استاد دکترا
53 محمد مهدوی مزده mazdeh@iust.ac.ir علم و صنعت ايران استاد دکترا
54 مجید محمدشفیعی ommsend@gmail.com گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
55 حسن دولتی hasan_savalan@yahoo.com دانشکده مدیریت استاد دکترا
56 آزاده عزیزی azizi.a2016@gmail.com استاد دکترا
57 سیده صدیقه جلال پور Jalalpour_sedigheh@yahoo.com آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات استاد دکترا
58 جواد سلطان زاده jsoltanzadeh@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
59 جلیل  غریبی jalil_int@yahoo.com دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
60 Abdolhossein Karampour a_karampour2004@yahoo.com Malek Ashtar University of Technology دانشیار دکترا
61 نقدعلی  علوی فرد naghdali.alavi@gmail.com فردوسي مشهد دانشیار دکترا
62 محمد فتحیان fathian@iust.ac.ir استاد دکترا
63 آرمان بهاری arman_bahari@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
64 هدیه وجدانی h_vojdani@yahoo.com استاد دکترا
65 میثم  شیرخدایی shirkhodaie@umz.ac.ir گروه مدیریت، دانشگاه مازندران استاد دکترا
66 سید مهدی حسینی سرخوش hosseini777@yahoo.com مالک اشتر استاد دکترا
67 غلامرضا ملک زاده malekzadeh@um.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
68 سعید کیان پور s_kianpoor@pnu.ac.ir پیام نور دانشیار دکترا
69 اميررضا کنجکاو منفرد monfared_55@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
70 حسام الدین  مدنی shmadani@gmail.com دانشگاه علوم و تحقيقات تهران دانشیار دکترا
71 رضا بندریان bandarianr@ripi.ir پژوهشگاه صنعت نفت استاد دکترا
72 محمد شاکر اردکانی Mohammad.shaker64@gmail.com دانشگاه اردکان استادیار دکترا
73 رضا قاسمي يقين yaghin@aut.ac.ir استاد دکترا
74 بابك فرهنگ مقدم farhang@iust.ac.ir استاد دکترا
75 مهتاب پورآتشی mah.pouratashi@gmail.com موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد دکترا
76 مهتا میرمقتدایی mmoghtada@yahoo.com استاد دکترا
77 هومن  اندامی h_ha@iust.ac.ir دانشگاه ملایر استاد دکترا
78 منصور ثابتي sabeti.mansour@gmail.com تهران جنوب استاد دکترا
79 حسن خاکباز khakbaz@istt.ir - دانشیار دکترا
80 سید رضا میرعسکری r.miraskari@gmail.com استاد دکترا
81 عباس خمسه khamseh1349@gmail.com گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. دانشیار دکترا
82 هادی پورشافعی pourshafei@yahoo.com دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی ارشد
83 Taybeh Abbasnejad t.abbasnejad@gmail.com University of Hormozga استادیار دکترا
84 ابراهیم معینی ebrmoeini@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
85 یعقوب مهارتی a.khorakian@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
86 دکتر جعفریان h.jafariani@gmail.com دانشگاه بجنورد استاد دکترا
87 محسن رسولیان m_RSL@yahoo.com استاد دکترا
88 Seyed Hossein Siadat Siadat.hossein@gmail.com Shahid Beheshti دانشیار دکترا
89 جلال رضائي نور rezaeenoor@yahoo.com دانشگاه قم استاد کارشناسی ارشد
90 حمیدرضا  ایزدبخش h_izadbakhsh@yahoo.com خوارزمی- رشته مهندسی صنایع گرایش فناوری اطلاعات دانشیار دکترا
91 محمدمهدی مهتدی mehdi.mohtadi@gmail.com مدیریت و برنامه ریزی راهبردی استاد دکترا
92 احمد روشن pendar1234@gmail.com استاد دکترا
93 حسينعلي  حسن‌پور hahassan@ihu.ac.ir دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام استاد دکترا
94 احمدرضا سنجری arsk33@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
95 سيد علي نجومي ali.nojoumi@gmail.com وزارت بهداشت استاد دکترا
96 حمید  هاشمی hashemihamid@yahoo.com جهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
97 کاوه لطفی کیا lotfikia@gmail.com عضو هیات علمی استادیار دکترا
98 مصطفی دستمردی mdastmardi@yahoo.com - استاد دکترا
99 Alireza Motameni ar_motameni@yahoo.com Shahid Beheshti استاد دکترا
100 تست تستس gilaki@rooyesh.ir استاد کارشناسی ارشد
101 الهام امینی elham.amini62@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی بم دانشیار دکترا
102 محمود همت فر dr.hematfar@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بروجرد استاد دکترا
103 محمد حسين برخورداري sirmhb@gmail.com امیرکبیر استادیار دکترا
104 ناصر صفایی nsafaie@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استاد دکترا
105 حسین منتی mennati_h@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استاد دکترا
106 Somaieh Alavi somayeh_alavi61@yahoo.com استاد دکترا
107 علی حاجی غلام سریزدی A.hajigholam@modares.ac.ir پژوهشگر پسادکتری استادیار دکترا
108 حسنعلی آقاجانی aghajani@umz.ac.ir استاد دکترا
109 احمدعلی یزدان پناه aayazdanpanah@gmail.com گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات استاد دکترا
110 محسن شفیعی نیک آبادی mohsenshnaj@yahoo.com هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
111 خلیل نوروزی K.noruzi@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
112 مرضیه اسفندیاری m.esfandiari@eco.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
113 سعید گرشاسبی فخر garshasebi.saeid@yahoo.com دانشگاه تبریز استاد دکترا
114 عباسعلی  رستگار A_rastgar@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
115 فرشته امین famin@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
116 سعید قانع Ghane_saeed@yahoo.com دانشگاه مسجدسلیمان استاد دکترا
117 فخرالدین معروفی maroofif2900@gmail.com دانشگاه کردستان استاد کارشناسی ارشد
118 علی توسلی Ali.tavasoli85@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
119 فرانک  موسوی frnkmosavi@yahoo.com 1- استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. استاد کارشناسی ارشد
120 امیر محمد  فکور ثقیه amf@um.ac.ir علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
121 ابوالفضل  باقری Abolfazl_ir@yahoo.com عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
122 محمدحسین رونقی mh_ronaghi@yahoo.com بخش مدیریت دانشگاه شیراز استادیار دکترا
123 محمود دهقان نیری mdnayeri@modares.ac.ir استاد دکترا
124 محمدرضا زاهدی zahedy182@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
125 عاطیه صفردوست atiyeh.safardoust@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی دانشجو دکترا
126 محمد حسن کارگر mhkargar@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
127 حامد حیدری heidari@qiau.ac.ir دانشگاه علوم تحقیقات استاد دکترا
128 نجمه جوريان najmejooriyan@yahoo.com دانشگاه شهيد باهنر استاد کارشناسی ارشد
129 سهراب دل انگیزان sohrabdelangizan@gmail.com دانشگاه رازی کرمانشاه استاد دکترا
130 داراب احمدوند darabav@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی دانش آموخته دکترا
131 احسانه نظری nazari.ehsaneh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استاد دکترا
132 محمد سليماني soleimani.mo@gmail.com معارف اسلامي و اقتصاد استاد دکترا
133 فاطمه پورکریم fpoorkarim@gmail.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
134 فرزان مجیدفر farzan.majidfar@gmail.com استاد دکترا
135 افشین  همتا afshin_hamta@yahoo.com دانشگاه امیرکبیر دانشیار دکترا
136 یوسف رمضانی d.ramezani@attar.ac.ir استادیار دکترا
137 عبدالمجيد سعادت‌نژاد a.m_saadat@yahoo.com دانشگاه آزاد- واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
138 محمد جبرائیلی jabraily@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استاد دکترا
139 مسعود بنافی banafi@ut.ac.ir دانشگاه تهران دانشیار دکترا
140 مجید کابلی majidkaboli@yahoo.com استاد دکترا
141 مهدی مرادی mahdimoradi.83@gmail.com دانشگاه کاشان استاد دکترا
142 محسن افصحی mohsen.afsahi@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دکترا
143 علیرضا  افشاری afshari@mshdiau.ac.ir استاد دکترا
144 دکتر مهدی اجلی mehdiajalli2010@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
145 نسرین دسترنج ndastranj@gmail.com پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
146 حسین عموزاد خلیلی amoozad92@yahoo.com استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران استادیار دکترا
147 حسين نوروزي norouzi@khu.ac.ir خوارزمي استاد دکترا
148 علی  مهرابی amehrabk@yahoo.com استاد دکترا
149 حمیدرضا سلمانی مجاوری mazisalmani@yahoo.com دانشگاه علوم و تحقیقات تهران استاد دکترا
150 سمیرا پور s.pour@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
151 ابراهیم رحیمی erahimi57@gmail.com پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان استاد دکترا
152 محمدرضا نظری nazari_eco@yahoo.com استاد دکترا
153 محمود مرادی m.moradi@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد دکترا
154 جلال رضائی نور j.rezaee@qom.ac.ir استادیار گروه مهندسی صنایع و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه قم استادیار دکترا
155 محسن هاشمی‌نژاد hasheminejad7@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد دکترا
156 حسینعلی حسن پور hahassan0@yahoo.com جامع امام حسين (ع) استاد دکترا
157 مهین رحیم پور rahimpour.m1987@gmail.com دانشگاه مازندران بابلسر دانشیار دکترا
158 مریم عاملی m.ameli@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
159 غزاله مقدم g.moghadam@in.iut.ac.ir اداره پژوهش انتقال گاز استاد دکترا
160 مهدی محمدی mohamadi.me@fc.lu.ac.ir هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) استادیار دکترا
161 اعظم سازور azam.sazvar@gmail.com مازندران استاد دکترا
162 حمید رضا  شاملویی shamlouei@gmail.com استاد دکترا
163 احسان سوری ehsanjij@gmail.com دانشگاه اراک استاد دکترا
164 مهدی هاشمی hashemi.mehdi@yahoo.com دانشگاه آزاد واحد نجف آباد دانشیار دکترا
165 ایمن  قاسمیان صاحبی iman.imanagment@yahoo.com دانشگاه تهران دانشیار دکترا
166 غلامرضا صفری parsa139192@yahoo.com دانشگاه ازاد اسلامی اسلامی واحدنورآباد ممسنی استاد دکترا
167 حامد  فضل الله تبار h.fazl@du.ac.ir علم و صنعت ايران استاد کارشناسی
168 متین رشیدی آستانه m.managment65@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
169 حجت الله حمیدی h_hamidi@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استادیار دکترا
170 آفرين اخوان akhavan@sau.ac.ir دانشگاه علم وهنر دانشیار دکترا
171 محمد آزادنیا azadnia@itrc.ac.ir استاد دکترا
172 محمدشریف شریف‌زاده sharifsharifzadeh@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
173 حمید حصاری hhesariacc@yahoo.com موسسه آموزش عالی حکیمان دانشیار دکترا
174 حمیدرضا فلاح لاجیمی lajim1363@gmail.com استاد دکترا
175 امیرعباس مهراد mehrad.amirabbas@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران مربی دکترا
176 حسن  امامي haemami@sbmu.ac.ir دانشگاه شهيد بهشتي استاد دکترا
177 حميد حنيفي hanifi123@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانش آموخته دکترا
178 رضا حسنوی r_hosnavi@yahoo.com دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر دانشیار دکترا
179 حسین عباسی اسفنجانی H.abbasi@pnu.ac.ir گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران استاد دکترا
180 سيد جمال الدين  محسني زنوزي sj.mzonouzi@urmia.ac.ir اقتصاد و مدیریت استاد کارشناسی ارشد
181 محمدکاظم صیادی mk.sayadi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
182 احرام صفری e.safari@itrc.ac.ir استاد دکترا
183 مصطفی مظفری m_mozafari@sbu.ac.ir استاد دکترا
184 محمد مقدسی m.moghadasi1364@gmail.com استاد دکترا
185 پرویز جباری p.jabbarei@gmail.com استاد دکترا
186 ف اا ABD.MOUSAVI@GMAIL.COM تتت استاد کارشناسی ارشد
187 مصطفی  جهانگیر Mjahangir@varastegan.ac.ir گروه فناوری اطلاعات سلامت استاد دکترا
188 محبوبه سلیمان پورعمران m.pouromran@gmail.com دانشگاه ازاد استاد دکترا
189 سید امیرهادی مینوفام minoofam@naiau.ac.ir استاد دکترا
190 رضا نقی زاده rezanaghizadeh@yahoo.com استاد دکترا
191 شیوا رزاق زاده shiva.razzaghzadeh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل استاد دکترا
192 کوروس حمزه hamze@acecr.ac.ir جهاددانشگاهي دانشیار دکترا
193 داریوش پورسراجیان poursarrajian@yahoo.com استاد دکترا
194 محمد ارجمند m.arjmandi77@gmail.com استاد دکترا
195 سعید قربانی sgh14@yahoo.com دانشگاه امام خمینی استاد دکترا
196 محمد غفاری m_gh261@yahoo.com پردیس فارابی-دانشکده مدیریت و حسابداری استاد دکترا
197 نعمت‌اله شیری nshiri82@gmail.com گروه کارآفرینی و توسعه روستایی استاد دکترا
198 مهدی کاظمی Mehdykazemi@Gmail.Com shahid bahonar university of kerman دانشیار دکترا
199 وحید خیابانی vahid.khiabani@mtsu.edu استاد دکترا
200 سید سروش قاضی نوری ghazinoori@atu.ac.ir استاد دکترا
201 محمدحسین دهقان mhdehghan2000@gmail.com استاد دکترا
202 سعید مینایی minaee@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
203 محمود باقری mahbagheri@ut.ac.ir دانشگاه لندن انگلستان استاد کارشناسی ارشد
204 سیدعلیرضا داوودی alirzd@yahoo.com دانشگاه آزاد خراسان رضوی استاد کارشناسی ارشد
205 اسلام ناظمی nazemi@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
206 محمدرضا فرقانی Forghanimohammad@yahoo.com استاد دکترا
207 محمدرضا فلاح mfallah83@gmail.com علوم انسانی استاد دکترا
208 الله یار بیگی فیروزی beigi.firoozi1365@gmail.com هیات علمی دانشگاه پیام نور مربی دکترا
209 داوود شیخی sheikhi54@yahoo.com دانشگاه پیام نور (محل کار) استاد دکترا
210 ياسمن اسدي yasamanasadi@gmail.com فنی و مهندسی استاد دکترا
211 نصراله جهانگرد jahangard@ito.gov.ir دانشیار دکترا
212 مهدی ثقفی m.s_accountant@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
213 مجید زنجیردار zanjirdar08@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد کارشناسی ارشد
214 حمید راشدی hrashedi@ut.ac.ir استاد دکترا
215 مصطفی صفدری رنجبر safdariranjbar921@atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی استاد کارشناسی ارشد
216 حسن وکیلیان h.vakilian@atu.ac.ir استاد دکترا
217 عرفان شمس shams.erfan@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
218 حامد حیدری hamed.16633@yahoo.com استاد دکترا
219 فرنیا ضروری farnia.zaruri88@gmail.com استاد دکترا
220 حسین عظیمی h.azimi@znu.ac.ir عضو هیات علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان دانشیار دکترا
221 حامد  قادرزاده hamedar2002@yahoo.com استاد دکترا
222 مرضیه شاوردی marzieh_shaverdi@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
223 منوچهر مکی Makky_ut@yahoo.com طبرستان چالوس استاد دکترا
224 مجید حیدری mheydari@znu.ac.ir دنشگاه زنجان استادیار دکترا
225 مصطفی بختیاروند m.bakhtiarvand@qom.ac.ir دانشگاه قم استاد کارشناسی ارشد
226 بهناز احمدوند behnazahmadvand@gmail.com استاد دکترا
227 محمد علی نسیمی ali_nassimi2002@yahoo.com گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، داتشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن، ایران استاد دکترا
228 عبدالله نعامی naami122@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استاد دکترا
229 محمدجواد تقی پوریان jpouryan@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس استاد دکترا
230 فرامرز محمدی پویا muhammadipouya@basu.ac.ir استاد دکترا
231 مریم محمودی nmahmoodi@hotmail.com تربیت مدرس استاد کارشناسی
232 قاسم مصلحي moslehi@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع استاد دکترا
233 محسن خلیجی khalijimohsen@gmail.com استاد دکترا
234 مهدی فاتح راد fatehrm@sharif.edu استاد دکترا
235 مهدی حمزه‌پور tasnime110@yahoo.com امام صادق (ع) استاد کارشناسی
236 علی اکبر آقاجانی aghajaniali@ut.ac.ir استاد دکترا
237 محمدصالح اولیاء owliams@gmail.com مهندسي صنايع استاد دکترا
238 محسن اعظمی m.aazami2012@gmail.com استاد دکترا
239 لیلا آندرواژ leila.andervazh@gmail.com استاد دکترا
240 محمدعلی مصطفی‌پور Mostafapour.ma@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول استاد دکترا
241 هادی محمدی محمدی hm_mohamady@iauctb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استادیار دکترا
242 حمید رضائی rezaei.hamid66@gmail.com ازاداسلامی واحد علی اباد کتول دانشیار دکترا
243 رضا  صالح زاده r.salehzadeh99@yahoo.com دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی استادیار دکترا
244 سعید فرجام farjamsaeid59@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
245 سید مهدی خاکزادیان mehdi.khakzadian@gmail.com موسسه آموزش عالی پردیسان استاد دکترا
246 علی دلشاد alidelshad@yazd.ac.ir دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری استادیار دکترا
247 شهرام هاشمی نیا hashemnia_sh2877@yahoo.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
248 عبد الرئوف صمدی میبدی samadi@umz.ac.ir استاد دکترا
249 جعفر عباداله عموقین ebadollah2005@gmail.com دانشگاه قم استاد دکترا
250 محمد غفاری فرد ghaffary2@yahoo.com استاد دکترا
251 محمدرسول الماسی‌فرد Almasifard@gmail.com
252 منصوره حورعلی hourali@yahoo.com استاد کارشناسی
253 شهاب  عاملیان shahab_amelian@yahoo.com استاد دکترا
254 کاوه خلیلی دامغانی kaveh.khalili@gmail.com تهران جنوب استاد دکترا
255 قاسم  اسلامی gh.eslami@um.ac.ir استادیار دکترا
256 نجم الدین یزدی najmoddin.yazdi@sharif.edu استادیار دکترا
257 علی کریمی خوزانی alikarimikhozani@gmail.com پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
258 وحید شرفی v.sharafi@hmu.ac.ir گروه مدیریت دانشگاه حضرت معصومه(س) استادیار دکترا
259 هانیه هوشمند h_hooshmand66@yahoo.com قم مربی دکترا
260 مهدی  معینی کیا M_moeinikia@uma.ac.ir استاد دکترا
261 هانیه  هوشمند eng.hooshmand@yahoo.com دانشگاه مربی کارشناسی ارشد
262 جواد سلطان زاده j.soltanzadeh@umz.ac.ir استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران استادیار دکترا
263 عاطفه ذوالفقاری a_zolfaghari@ut.ac.ir - استاد دکترا
264 علی داوری ali_davari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
265 فضل اله طالبی کهدوئی talebifaz@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
266 اسماعیل میرزایی esmailmirzaei@gmail.com علوم پزشکی شیراز استادیار دکترا
267 داوود نعمتی انارکی dna585@gmail.com
268 مریم تقوایی یزدی m_taghvaeeyazdi@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری استاد کارشناسی
269 مهدی  سخائی نیا sakhaei@basu.ac.ir گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان استاد دکترا
270 علیرضا اسفندیاری ali.isfandyari@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی علی اباد کتول استاد دکترا
271 سید محمدجواد میرزاپور mirzapour@aut.ac.ir استادیار دکترا
272 مهدی یوسفی نژاد عطاری mahdi108108@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب استاد کارشناسی
273 حبیب‌ا...  کیانی dr.kiani90@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
274 ابوالقاسم  علی بیکی a_alibaiky@yahoo.com استادیار دکترا
275 مصطفی کریمیان اقبال mkeghbal@yahoo.com استاد دکترا
276 نعمت رستمی مازوئی Nrostami60@gmail.com عضو هیا علمی استادیار دکترا
277 زهره سبزیان پور zsabzianpour@yahoo.com دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشیار دکترا
278 امیررضا کنجکاو منفرد monfared@yazd.ac.ir دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد دانشیار دکترا
279 ابراهیم عباسی abbasiebrahim2000@yahoo.com دانشیار دانشکده مالی، دانشگاه الزهرا استاد کارشناسی ارشد
280 بابک مرجانی bmarjani@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استادیار دکترا
281 پیمان حاجی زاده p.hajizade@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
282 محسن اکبری m.akbari2036@gmail.com دانشیار دکترا
283 ابراهیم نظری فرخی e60_itmgtn@yahoo.com استادیار دکترا
284 مرتضی پرهیزکار parhizkar.morteza@gmail.com مربی کارشناسی ارشد
285 رضا شریعت sh_r235@yahoo.com دانش آموخته دکترا