فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 رضا بندریان bandarianr@ripi.ir پژوهشگاه صنعت نفت استاد دکترا
2 امین پژوهش جهرمی amin.pazhouhesh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
3 حمید شفیع زاده Shafizadeh11@gmail.com دانشگاه آزاد گرمسار استاد دکترا
4 مهدی ثقفی m.s_accountant@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
5 عاطیه صفردوست atiyeh.safardoust@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی دانشجو دکترا
6 محمدرضا زاهدی zahedy182@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشیار دکترا
7 فاطمه ثقفی fsaghafi@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
8 یاسر قاسمی نژاد yaserghn@gmail.com دانشگاه جامع امام حسین استاد دکترا
9 مهران کشتکار mkhkmphd90@gmail.com دانشگاه عالی دفاع ملی استاد کارشناسی
10 محسن اکبری akbarimohsen@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
11 علیرضا عالی پور alipoor.alireza@yahoo.com دانشگاه علوم دریایی استاد دکترا
12 هومن شبابی hooman-shababi@rahedanesh.ac.ir عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، ایران استادیار دکترا
13 عباس خمسه khamseh1349@gmail.com گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. دانشیار دکترا
14 امیررضا کنجکاو منفرد monfared@yazd.ac.ir دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد دانشیار دکترا
15 متین رشیدی آستانه m.managment65@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
16 محمدحسین رونقی mh_ronaghi@yahoo.com بخش مدیریت دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
17 مریم عاشوری maryam.ashoori@gmail.com استاد کارشناسی ارشد
18 محمد فتحیان fathian@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد دکترا
19 غلامرضا ملک زاده malekzadeh@um.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
20 بابک شیرازی shirazi_b@yahoo.com عضو هیات علمی استاد دکترا
21 محمدجواد ارشادی mjershadi@gmail.com دانشیار دکترا
22 علی حاجی غلام سریزدی A.hajigholam@modares.ac.ir پژوهشگر پسادکتری استادیار دکترا
23 میثم  شیرخدایی shirkhodaie@umz.ac.ir گروه مدیریت، دانشگاه مازندران استاد دکترا
24 عباسعلی  رستگار A_rastgar@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
25 مانی  آرمان maniarman59@gmail.com دانشگاه خلیج فارس استاد کارشناسی ارشد
26 محمد مهدی پایدار paydar@nit.ac.ir عضو هیات علمی استاد کارشناسی ارشد
27 محمد صالحی drsalehi@iausari.ac.ir دانشیار استاد دکترا
28 ایوب محمدیان mohamadian@ut.ac.ir استاد دکترا
29 اسلام ناظمی nazemi@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
30 مهدی  معینی کیا M_moeinikia@uma.ac.ir استاد دکترا
31 علی نقی مصلح شیرازی an_mosleh@yahoo.com عضو هیات علمی استاد دکترا
32 ناصر سیف اللهی naser_seifollahi@yahoo.com استاد دکترا
33 رضا  عباسی r.abbasi@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد استاد دکترا
34 یاسر معرب yassermoarab@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
35 سعید غفاری ghaffari130@yahoo.com استاد دکترا
36 محمدکاظم صیادی mk.sayadi@itrc.ac.ir پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
37 داوود شیخی sheikhi54@yahoo.com دانشگاه پیام نور (محل کار) استاد دکترا
38 احرام صفری e.safari@itrc.ac.ir استاد دکترا
39 ناصر صفایی nsafaie@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استاد دکترا
40 سیده صدیقه جلال پور Jalalpour_sedigheh@yahoo.com آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات استاد دکترا
41 مهتا میرمقتدایی mmoghtada@yahoo.com استاد دکترا
42 آفرين اخوان akhavan@sau.ac.ir دانشگاه علم وهنر دانشیار دکترا
43 مهدی  سخائی نیا sakhaei@basu.ac.ir گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا، همدان استاد دکترا
44 محمود همت فر dr.hematfar@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بروجرد استاد دکترا
45 شهرام جمالی jamali@uma.ac.ir دانشگاه محقق اردبیلی استاد دکترا
46 Faried khoshalhan khoshalhan@kntu.ac.ir khaje Nasiroddin Toosi دانشیار دکترا
47 مهدی کاظمی Mehdykazemi@Gmail.Com shahid bahonar university of kerman دانشیار دکترا
48 جلیل  غریبی jalil_int@yahoo.com دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس دانش آموخته دکترا
49 Abdolhossein Karampour a_karampour2004@yahoo.com Malek Ashtar University of Technology دانشیار دکترا
50 Somaieh Alavi somayeh_alavi61@yahoo.com استاد دکترا
51 حکیمه نیکی اسفهلان hakimehn@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر استادیار دکترا
52 زهره سبزیان پور zsabzianpour@yahoo.com دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشیار دکترا
53 محمد غفاری فرد ghaffary2@yahoo.com استاد دکترا
54 حمید رضا  وکیلی فرد Vakilifard.phd@gmail.com دانشگاه ازاد استاد کارشناسی ارشد
55 فرانک  موسوی frnkmosavi@yahoo.com 1- استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. استاد کارشناسی ارشد
56 محمد سليماني soleimani.mo@gmail.com معارف اسلامي و اقتصاد استاد دکترا
57 علیرضا معطوفی alirezamaetoofi@gmail.com دانشگاه گرگان/ مدیریت مالی و بیمه دانشیار دکترا
58 هادی پورشافعی pourshafei@yahoo.com دانشگاه بیرجند استاد کارشناسی ارشد
59 رسول  ثانوی فرد Dr.sanavifard@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد کارشناسی
60 محمدجواد تقی پوریان jpouryan@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس استاد دکترا
61 منوچهر مکی Makky_ut@yahoo.com طبرستان چالوس استاد دکترا
62 حمید رضائی rezaei.hamid66@gmail.com مؤسسه پردیسان فریدون کنار دانشیار دکترا
63 حميد رضا كردلويي Hamidreza.kordlouie@gmail.com دانشگاه آزاد قشم استاد کارشناسی ارشد
64 سعید فرجام farjamsaeid59@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
65 جواد سخدری j.sakhdari@gmail.com دانشگاه تهران دانشیار دکترا
66 ابوالفضل  شاه ابادی shahabadia@gmail.com دانشگاه همدان استاد دکترا
67 حسين نوروزي norouzi@khu.ac.ir خوارزمي استاد دکترا
68 رضا اسماعیل پور Esmaeilpour@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد کارشناسی ارشد
69 شهناز   پیروزفر sh_piroozfar@azad.ac.ir -- استادیار دکترا
70 الله یار بیگی فیروزی beigi.firoozi1365@gmail.com هیات علمی دانشگاه پیام نور مربی دکترا
71 Alireza Motameni ar_motameni@yahoo.com Shahid Beheshti استاد دکترا
72 سعید کیان پور s_kianpoor@pnu.ac.ir پیام نور دانشیار دکترا
73 محمدصالح اولیاء owliams@gmail.com مهندسي صنايع استاد دکترا
74 سید مهدی حسینی سرخوش hosseini777@yahoo.com مالک اشتر استاد دکترا
75 حسن خاکباز khakbaz@istt.ir - دانشیار دکترا
76 محمد طالقانی m.taleghani454@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی( واحد رشت ) دانشیار دکترا
77 مهرداد گودرزوند چگيني goodarzvand@iaurasht.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران استاد دکترا
78 معصومه مداح masoumeh.maddah@gmail.com دانشگده مدیریت و اقتصاد دانشگاه میلان استاد دکترا
79 جلال رضائي نور rezaeenoor@yahoo.com دانشگاه قم استاد کارشناسی ارشد
80 مهسا اسدي عزيزآبادي asadi.mahsa87@gmail.com آزاد صفادشت استاد دکترا
81 هانیه هوشمند h_hooshmand66@yahoo.com قم مربی دکترا
82 مرضیه شاوردی marzieh_shaverdi@yahoo.com دانشگاه علم و صنعت ایران دانش آموخته دکترا
83 جواد سلطان زاده jsoltanzadeh@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
84 مهدی یوسفی نژاد عطاری mahdi108108@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب استاد کارشناسی
85 آرمان بهاری arman_bahari@aut.ac.ir دانشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
86 نجف الهیاری فرد allahyar@nigeb.ac.ir عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری استاد دکترا
87 کیارش جهانپور jkiarash@yahoo.com استاد دکترا
88 غلامرضا ملک زاده rezamalekzadeh@yahoo.com علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
89 اصغر مبارک asghar_mobarak@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
90 پیمان حاجی زاده p.hajizade@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
91 حمید  هاشمی hashemihamid@yahoo.com جهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
92 جعفر عباداله عموقین ebadollah2005@gmail.com دانشگاه قم استاد دکترا
93 مهرداد  حسینی شکیب mehrdadshakib@gmail.com,mehrdad.shakib@kiau.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشیار کارشناسی
94 قاسم مصلحي moslehi@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع استاد دکترا
95 اصغر آقايي aghaee_1340@yahoo.com دانشگاه علوم انتظامي دانشیار دکترا
96 حبیب ولی زاده vhvh374@yahoo.com دانشگاه میسور هندوستان استاد دکترا
97 حسن صفرلو h.safarlou@gmail.com موسسه آموزش عالی علم و فن ارومیه مربی دکترا
98 اميررضا کنجکاو منفرد monfared_55@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
99 محمد حسين برخورداري sirmhb@gmail.com امیرکبیر استادیار دکترا
100 سيد علي نجومي ali.nojoumi@gmail.com وزارت بهداشت استاد دکترا
101 جليل خاوندکار khavand@iasbs.ac.ir تهران دانشیار دکترا
102 سید اکبر  نیلی پور طباطبایی akbarnilipour@yahoo.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان دانشیار کارشناسی
103 امیر محمد  فکور ثقیه amf@um.ac.ir علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
104 رویا  آل عمران aleemran@iaut.ac.ir اقتصاد مدیریت و حسابداری استاد دکترا
105 مهرداد مدهوشی mmadhoshi@yahoo.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
106 نقدعلی  علوی فرد naghdali.alavi@gmail.com فرهنگیان استادیار کارشناسی ارشد
107 الهام شاهمندی dr.shahmandi@gmail.com دانشگاه آزادنجف آباد استاد دکترا
108 حمیدرضا  ایزدبخش h_izadbakhsh@yahoo.com خوارزمی- رشته مهندسی صنایع گرایش فناوری اطلاعات دانشیار دکترا
109 داود  وحدت dvahdat@gmail.com پيام نور استادیار دکترا
110 داود کیا کجوری davoodkia@yahoo.com آزاد چالوس استاد کارشناسی ارشد
111 مهدی حمزه‌پور tasnime110@yahoo.com امام صادق (ع) استاد کارشناسی
112 علی  حاجی کتابی hajiketabi@yahoo.com علم و فرهنگ دانشیار دکترا
113 محمد مهدوی مزده mazdeh@iust.ac.ir علم و صنعت ايران استاد دکترا
114 عیسی ثمری esamari52@uma.ac.ir شهيد بهشتي استاد دکترا
115 تورج صادقی Tooraj_sadeghi@yahoo.com گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران استاد دکترا
116 حمید حصاری hhesariacc@yahoo.com دیوان محاسبات خراسان شمالی استادیار دکترا
117 حامد  فضل الله تبار h.fazl@du.ac.ir دانشگاه دامغان دانشیار دکترا
118 مریم محمودی nmahmoodi@hotmail.com تربیت مدرس استاد کارشناسی
119 عبدالرضا میری dr.ab_miri@yahoo.com آزاد اسلامی واحد قزوین استاد دکترا
120 منیره دیزجی mdizaji@yahoo.com دانشیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران، 09144037137 وmdizaji@yahoo.com وdizaji@iaut.ac.ir دانشیار دکترا
121 مجید محمدشفیعی ommsend@gmail.com گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
122 منصور ثابتي sabeti.mansour@gmail.com تهران جنوب استاد دکترا
123 مصطفی بختیاروند m.bakhtiarvand@qom.ac.ir دانشگاه قم استاد کارشناسی ارشد
124 عبدالمجيد سعادت‌نژاد a.m_saadat@yahoo.com دانشگاه آزاد- واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
125 علی توسلی Ali.tavasoli85@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
126 محسن ذبيحي جامخانه mohsenezabihi@gmail.com پردیس فارابی دانشگاه تهران استاد دکترا
127 مجتبي ناهيد mojtabanahid@alumni.ut.ac.ir دانشگاه قزوین دانش آموخته دکترا
128 احمدرضا قاسمی ghasemiahmad@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
129 محمد شاکر اردکانی Mohammad.shaker64@gmail.com دانشگاه اردکان استادیار دکترا
130 حسن دولتی hasan_savalan@yahoo.com دانشکده مدیریت استاد دکترا
131 امیرعباس مهراد mehrad.amirabbas@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران مربی دکترا
132 حسينعلي  حسن‌پور hahassan@ihu.ac.ir دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام استاد دکترا
133 مهدی محمدی mohamadi.me@fc.lu.ac.ir هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) استادیار دکترا
134 خلیل نوروزی K.noruzi@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
135 ابراهیم رحیمی erahimi57@gmail.com پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان استاد دکترا
136 مرضيه احمدي marzieh.ahmady@gmail.com استاد دکترا
137 علي فريدزاد afaridzad@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
138 ایمن  قاسمیان صاحبی iman.imanagment@yahoo.com دانشگاه تهران دانشیار دکترا
139 آزاده عزیزی azizi.a2016@gmail.com استاد دکترا
140 الهام امینی elham.amini62@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی بم دانشیار دکترا
141 حميد حنيفي hanifi123@yahoo.com گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران دانش آموخته دکترا
142 فاطمه پورکریم fpoorkarim@gmail.com دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
143 احمدعلی یزدان پناه aayazdanpanah@gmail.com گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات استادیار دکترا
144 داراب احمدوند darabav@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی دانش آموخته دکترا
145 مهین رحیم پور rahimpour.m1987@gmail.com دانشگاه مازندران بابلسر دانشیار دکترا
146 مهدی هاشمی hashemi.mehdi@yahoo.com دانشگاه آزاد واحد نجف آباد دانش آموخته کارشناسی ارشد
147 احمد روشن pendar1234@gmail.com استاد دکترا
148 احسانه نظری nazari.ehsaneh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استاد دکترا
149 غلامرضا صفری parsa139192@yahoo.com دانشگاه ازاد اسلامی اسلامی واحدنورآباد ممسنی استادیار دکترا
150 محمدشریف شریف‌زاده sharifsharifzadeh@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
151 محمدمهدی مهتدی mehdi.mohtadi@gmail.com مدیریت و برنامه ریزی راهبردی استاد دکترا
152 محسن رسولیان m_RSL@yahoo.com استاد دکترا
153 افشین  همتا afshin_hamta@yahoo.com دانشگاه امیرکبیر دانشیار دکترا
154 احمدرضا سنجری arsk33@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
155 محمد حسن کارگر mhkargar@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
156 مصطفی دستمردی mdastmardi@yahoo.com - استاد دکترا
157 حسین منتی mennati_h@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استاد دکترا
158 حسین عظیمی h.azimi@znu.ac.ir عضو هیات علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان دانشیار دکترا
159 محمد جبرائیلی jabraily@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استاد دکترا
160 کاوه لطفی کیا lotfikia@gmail.com عضو هیات علمی استادیار دکترا
161 محمدرضا فلاح mfallah83@gmail.com گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، ایران استاد دکترا
162 حامد حیدری heidari@qiau.ac.ir دانشگاه علوم تحقیقات استاد دکترا
163 حسین عموزاد خلیلی amoozad92@yahoo.com استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران استادیار دکترا
164 حمیدرضا وزیری گهر Hr.vazirigohar@gmail.com دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
165 مصطفی کریمیان اقبال mkeghbal@yahoo.com استاد دکترا
166 حمید رضا  شاملویی shamlouei@gmail.com استاد دکترا
167 احسان سوری ehsanjij@gmail.com دانشگاه اراک استاد دکترا
168 سید امیرهادی مینوفام minoofam@naiau.ac.ir استاد دکترا
169 رضا نقی زاده rezanaghizadeh@yahoo.com استاد دکترا
170 مرتضی مرادی Morteza_moradi@pnu.ac.ir دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور دانشیار دکترا
171 سعید قربانی sgh14@yahoo.com دانشگاه امام خمینی استاد دکترا
172 شیوا رزاق زاده shiva.razzaghzadeh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل استاد دکترا
173 نعمت‌اله شیری nshiri82@gmail.com گروه کارآفرینی و توسعه روستایی استاد دکترا
174 محمدحسین دهقان mhdehghan2000@gmail.com استاد دکترا
175 محمدرضا فرقانی Forghanimohammad@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد استادیار دکترا
176 حمید راشدی hrashedi@ut.ac.ir استاد دکترا
177 حسن وکیلیان h.vakilian@atu.ac.ir استاد دکترا
178 ياسمن اسدي yasamanasadi@gmail.com فنی و مهندسی استاد دکترا
179 عرفان شمس shams.erfan@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
180 حامد  قادرزاده hamedar2002@yahoo.com استاد دکترا
181 بهناز احمدوند behnazahmadvand@gmail.com مرکز سیاستگذاری علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استاد دکترا
182 سید مهدی خاکزادیان mehdi.khakzadian@gmail.com موسسه آموزش عالی پردیسان استاد دکترا
183 لیلا آندرواژ leila.andervazh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خرمشهر استاد دکترا
184 عبد الرئوف صمدی میبدی samadi@umz.ac.ir استاد دکترا
185 محمدعلی مصطفی‌پور Mostafapour.ma@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول استاد دکترا
186 ابراهیم عباسی abbasiebrahim2000@yahoo.com دانشیار دانشکده مالی، دانشگاه الزهرا استاد کارشناسی ارشد
187 هانیه  هوشمند eng.hooshmand@yahoo.com دانشگاه مربی کارشناسی ارشد
188 محمدسعید  احمدی ghavaghy57@gmail.com دانشگاه فرهنگیان استاد کارشناسی
189 مهدی زیودار mehdizivdar@entp.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد کارشناسی
190 محبوبه  نوری زاده m.nourizadeh@sharif.edu تهران - دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
191 عبدالرحمن حائری ahaeri@iust.ac.ir دانشگاه علم و صنعت ایران استاد دکترا
192 مصطفی  یوسفی طزرجان yousofi@uast.ac.ir دانشگاه جامع علمی‌کاربردی دانشیار 3
193 مریم تقوایی یزدی m_taghvaeeyazdi@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری استاد کارشناسی
194 محمد جواد  صالحی javadsaleh@gmail.com مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استادیار دکترا
195 محمدجواد ارشادی ershadi@irandoc.ac.ir پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) استاد دکترا
196 محمد جعفری jafari.moh@lu.ac.ir دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران استاد کارشناسی ارشد
197 نصراله جهانگرد jahangard@ito.gov.ir دانشیار دکترا
198 بابک حاجی کریمی hajikarimibabak@gmail.com دانشگاه آزاد ابهر استاد کارشناسی
199 شهاب  عاملیان shahab_amelian@yahoo.com استاد دکترا
200 وحید شرفی v.sharafi@hmu.ac.ir گروه مدیریت دانشگاه حضرت معصومه(س) استادیار دکترا
201 سید محمدجواد میرزاپور mirzapour@aut.ac.ir استادیار دکترا
202 نعمت رستمی مازوئی Nrostami60@gmail.com عضو هیا علمی استادیار دکترا
203 هادی محمدی محمدی hm_mohamady@iauctb.ac.ir دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استادیار دکترا
204 شهرام هاشمی نیا hashemnia_sh2877@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
205 زهرا نادعلی پور nadalipour.z@gmail.com دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران استادیار دکترا
206 ابراهیم نظری فرخی e60_itmgtn@yahoo.com استادیار دکترا
207 محسن اکبری m.akbari2036@gmail.com دانشیار دکترا
208 امیربابک مرجانی bmarjani@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استادیار دکترا
209 فرزاد نوبخت nobakht.farzad@uma.ac.ir دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
210 سیدمجتبی حسین‌ زاده یوسف آباد smhosseinzadeh@ut.ac.ir دانشگاه ایرانیان استادیار دکترا
211 سعید رمضان‌زاده ramezan.s@gmail.com دانشکده منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین استادیار دکترا
212 الهه مرندی Marandielaheh@gmail.com دانشگاه الزهرا استادیار دکترا
213 حسین تقوی taqavi2004@gmail.com مدیریت اموزشی و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
214 رضا محمدپور mohammadpour.r@ut.ac.ir دانشگاه آفاق اروميه استادیار دکترا
215 فریدون امیدی iauomidi@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استادیار دکترا
216 علی صحبت‌لو ali.sohbatlou61@gmail.com دانشگاه فرهنگیان زنجان استادیار دکترا
217 جلال نوری jalalnouri@yahoo.com دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استادیار دکترا
218 محمد صالحی Drsalehi.ya@gmail.com دانشیار دکترا
219 محمود نشاطی m_neshati@sbu.ac.ir دانشگاه صنعتی شریف استادیار دکترا
220 زعیمه نعمت‌الهی nematolahi@pgu.ac.ir دانشگاه خلیج فارس استاد دکترا
221 مهدی نخعی‌نژاد m.nakhaeinejad@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استادیار دکترا
222 جلیل دلخواه Marketerman@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
223 مهرداد احمدی کمرپشتی Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار استادیار دکترا
224 فواد مکوندی foad.makvandi@iau.ac.ir استادیار دکترا
225 ابوالفضل مؤمنی A.momeni83@yahoo.com دانشگاه گنبد کاووس استادیار دکترا
226 علي کريم‌زاده ميبدي 4esdc@chmail.ir امام حسين ع استاد دکترا
227 هاتف حاضری Hatef_hazeri@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی استادیار دکترا
228 آرش  شاهین shahinmailbox@yahoo.com دانشگاه اصفهان دانشیار دکترا
229 ابراهیم تیموری Teimoury@iust.ac.ir علم و صنعت ايران دانشیار دکترا
230 سید مهدی حسینی مطلق motlagh@iust.ac.ir علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
231 رضا قاسمي يقين yaghin@aut.ac.ir استاد دکترا
232 بابك فرهنگ مقدم farhang@iust.ac.ir استاد دکترا
233 هدیه وجدانی h_vojdani@yahoo.com استاد دکترا
234 حسام الدین  مدنی shmadani@gmail.com دانشگاه علوم و تحقيقات تهران دانشیار دکترا
235 هومن  اندامی h_ha@iust.ac.ir دانشگاه ملایر استاد دکترا
236 محمد قاسمی نامقی mghn2008@yahoo.com دانشگاه پیام نور مشهد استاد دکترا
237 Taybeh Abbasnejad t.abbasnejad@gmail.com University of Hormozga استادیار دکترا
238 مهتاب پورآتشی mah.pouratashi@gmail.com موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد دکترا
239 سید رضا میرعسکری r.miraskari@gmail.com استاد دکترا
240 تست تستس gilaki@rooyesh.ir استاد کارشناسی ارشد
241 حسنعلی آقاجانی aghajani@umz.ac.ir استاد دکترا
242 یعقوب مهارتی a.khorakian@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی استاد دکترا
243 محسن شفیعی نیک آبادی mohsenshnaj@yahoo.com هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
244 مصطفی فرخی استاد mostafafarokhy@gmail.com دانشگاه بیرجند استاد دکترا
245 ابراهیم معینی ebrmoeini@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
246 دکتر جعفریان h.jafariani@gmail.com دانشگاه بجنورد استاد دکترا
247 فرشته امین famin@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
248 سعید قانع Ghane_saeed@yahoo.com دانشگاه مسجدسلیمان استاد دکترا
249 مرضیه اسفندیاری m.esfandiari@eco.usb.ac.ir دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
250 سعید گرشاسبی فخر garshasebi.saeid@yahoo.com دانشگاه تبریز استاد دکترا
251 نجمه جوريان najmejooriyan@yahoo.com دانشگاه شهيد باهنر استاد کارشناسی ارشد
252 Seyed Hossein Siadat Siadat.hossein@gmail.com Shahid Beheshti دانشیار دکترا
253 یوسف رمضانی d.ramezani@attar.ac.ir استادیار دکترا
254 ابوالفضل  باقری Abolfazl_ir@yahoo.com عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر استاد دکترا
255 محمود دهقان نیری mdnayeri@modares.ac.ir استاد دکترا
256 مجید کابلی majidkaboli@yahoo.com استاد دکترا
257 محمدرضا نظری nazari_eco@yahoo.com استاد دکترا
258 فخرالدین معروفی maroofif2900@gmail.com دانشگاه کردستان استاد کارشناسی ارشد
259 محمود مرادی m.moradi@guilan.ac.ir دانشگاه گیلان استاد دکترا
260 جلال رضائی نور j.rezaee@qom.ac.ir استادیار گروه مهندسی صنایع و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه قم استادیار دکترا
261 سهراب دل انگیزان sohrabdelangizan@gmail.com دانشگاه رازی کرمانشاه استاد دکترا
262 محسن هاشمی‌نژاد hasheminejad7@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد دکترا
263 فرزان مجیدفر farzan.majidfar@gmail.com استاد دکترا
264 مریم عاملی m.ameli@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
265 محسن افصحی mohsen.afsahi@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دکترا
266 علیرضا  افشاری afshari@mshdiau.ac.ir استاد دکترا
267 غزاله مقدم g.moghadam@in.iut.ac.ir اداره پژوهش انتقال گاز استاد دکترا
268 حسینعلی حسن پور hahassan0@yahoo.com جامع امام حسين (ع) استاد دکترا
269 حجت الله حمیدی h_hamidi@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استادیار دکترا
270 حمیدرضا سلمانی مجاوری mazisalmani@yahoo.com دانشگاه علوم و تحقیقات تهران استاد دکترا
271 نسرین دسترنج ndastranj@gmail.com پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
272 دکتر مهدی اجلی mehdiajalli2010@gmail.com دانشگاه تهران استاد دکترا
273 مهدی مرادی mahdimoradi.83@gmail.com دانشگاه کاشان استاد دکترا
274 مسعود بنافی banafi@ut.ac.ir دانشگاه تهران دانشیار دکترا
275 سمیرا پور s.pour@birjand.ac.ir دانشگاه بیرجند استاد دکترا
276 محمد آزادنیا azadnia@itrc.ac.ir استاد دکترا
277 مصطفی مظفری m_mozafari@sbu.ac.ir استاد دکترا
278 مصطفی  جهانگیر Mjahangir@varastegan.ac.ir گروه فناوری اطلاعات سلامت استاد دکترا
279 علی  مهرابی amehrabk@yahoo.com استاد دکترا
280 اعظم سازور azam.sazvar@gmail.com مازندران استاد دکترا
281 رضا حسنوی r_hosnavi@yahoo.com دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر دانشیار دکترا
282 پرویز جباری p.jabbarei@gmail.com استاد دکترا
283 محمد مقدسی m.moghadasi1364@gmail.com استاد دکترا
284 ف اا ABD.MOUSAVI@GMAIL.COM تتت استاد کارشناسی ارشد
285 محبوبه سلیمان پورعمران m.pouromran@gmail.com دانشگاه ازاد استاد دکترا
286 محمد غفاری m_gh261@yahoo.com پردیس فارابی-دانشکده مدیریت و حسابداری استاد دکترا
287 وحید خیابانی vahid.khiabani@mtsu.edu استاد دکترا
288 سعید مینایی minaee@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
289 حسین عباسی اسفنجانی H.abbasi@pnu.ac.ir گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران استاد دکترا
290 داریوش پورسراجیان poursarrajian@yahoo.com استاد دکترا
291 سيد جمال الدين  محسني زنوزي sj.mzonouzi@urmia.ac.ir اقتصاد و مدیریت استاد کارشناسی ارشد
292 حسن  امامي haemami@sbmu.ac.ir دانشگاه شهيد بهشتي استاد دکترا
293 حامد حیدری hamed.16633@yahoo.com استاد دکترا
294 سیدعلیرضا داوودی alirzd@yahoo.com دانشگاه آزاد خراسان رضوی استاد کارشناسی ارشد
295 فرنیا ضروری farnia.zaruri88@gmail.com استاد دکترا
296 حمیدرضا فلاح لاجیمی lajim1363@gmail.com استاد دکترا
297 علی اکبر آقاجانی aghajaniali@ut.ac.ir استاد دکترا
298 محمود باقری mahbagheri@ut.ac.ir دانشگاه لندن انگلستان استاد کارشناسی ارشد
299 سید سروش قاضی نوری ghazinoori@atu.ac.ir استاد دکترا
300 مصطفی صفدری رنجبر safdariranjbar921@atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبایی استاد کارشناسی ارشد
301 مجید زنجیردار zanjirdar08@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی استاد کارشناسی ارشد
302 محمد ارجمند m.arjmandi77@gmail.com استاد دکترا
303 محسن خلیجی khalijimohsen@gmail.com استاد دکترا
304 مهدی فاتح راد fatehrm@sharif.edu دانشگاه صنعتی شریف استاد دکترا
305 مجید حیدری mheydari@znu.ac.ir دنشگاه زنجان استادیار دکترا
306 محمد علی نسیمی ali_nassimi2002@yahoo.com گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، داتشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن، ایران استاد دکترا
307 عبدالله نعامی naami122@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استاد دکترا
308 فرامرز محمدی پویا muhammadipouya@basu.ac.ir استاد دکترا
309 محسن اعظمی m.aazami2012@gmail.com استاد دکترا
310 علی دلشاد alidelshad@yazd.ac.ir دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری استادیار دکترا
311 منصوره حورعلی hourali@yahoo.com دانشگاه پیام نور سمنان استاد کارشناسی
312 علی داوری ali_davari@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
313 رضا  صالح زاده r.salehzadeh99@yahoo.com دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی استادیار دکترا
314 فضل اله طالبی کهدوئی talebifaz@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد کارشناسی
315 مرتضی پرهیزکار parhizkar.morteza@gmail.com مربی کارشناسی ارشد
316 رضا شریعت sh_r235@yahoo.com دانش آموخته دکترا
317 داوود نعمتی انارکی dna585@gmail.com دانشیار کارشناسی ارشد
318 نجم الدین یزدی najmoddin.yazdi@sharif.edu استادیار دکترا
319 اسماعیل میرزایی esmailmirzaei@gmail.com علوم پزشکی شیراز استادیار دکترا
320 عاطفه ذوالفقاری a_zolfaghari@ut.ac.ir - استاد دکترا
321 جواد سلطان زاده j.soltanzadeh@umz.ac.ir استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران استادیار دکترا
322 آیت اله ممیز amomayez@ut.ac.ir تهران استاد کارشناسی
323 محمود دی پیر mdeypir@gmail.com استاد دانشیار دکترا
324 محمدرسول الماسی‌فرد Almasifard@gmail.com دانشیار کارشناسی ارشد
325 مریم  بیانی maryam.bayani.un@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشیار دکترا
326 علیرضا اسفندیاری ali.isfandyari@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی علی اباد کتول استاد دکترا
327 رضا عباسی rezaabasi2003@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه شاهد استادیار دکترا
328 ابوالقاسم  علی بیکی a_alibaiky@yahoo.com استادیار دکترا
329 کوروس حمزه hamze@acecr.ac.ir جهاددانشگاهي دانشیار دکترا
330 حمزه علی نورمحمدی nourmohammadi.h@gmail.com هیات علمی استاد دکترا
331 علی کریمی خوزانی alikarimikhozani@gmail.com پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
332 حبیب‌ا...  کیانی dr.kiani90@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استادیار دکترا
333 قاسم  اسلامی gh.eslami@um.ac.ir استادیار دکترا
334 کاوه خلیلی دامغانی kaveh.khalili@gmail.com تهران جنوب استاد دکترا
335 سهیلا زرین جوی الوار dr.zarinjoy.s@gmail.com دانشگاه آزادآبادان استادیار کارشناسی
336 محمد احسانی فر DrEhsanifar1980@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران استاد دکترا
337 ماهرخ مختاران m_mokhtaran@yahoo.com استادیار دکترا
338 فاطمه نورشرق noorsharghf@yahoo.com استادیار دکترا
339 سید محمد رضا حسینی m_hosseini@aliabadiau.ac.ir استادیار دکترا