لیست داوران   شماره58 سال15

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 خلیل نوروزی K.noruzi@ut.ac.ir دانشگاه تهران استاد دکترا
2 علی حاجی غلام سریزدی A.hajigholam@modares.ac.ir پژوهشگر پسادکتری استاد کارشناسی ارشد
3 غلامرضا ملک زاده malekzadeh@um.ac.ir هیات علمی استاد دکترا
4 احمدعلی یزدان پناه aayazdanpanah@gmail.com گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات استاد دکترا
5 محمد جبرائیلی jabraily@gmail.com دانشگاه علوم پزشکی ارومیه استاد دکترا
6 سعید کیان پور s_kianpoor@pnu.ac.ir پیام نور دانشیار دکترا
7 کیارش جهانپور jkiarash@yahoo.com استاد دکترا
8 محسن افصحی mohsen.afsahi@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دکترا
9 علیرضا  افشاری afshari@mshdiau.ac.ir استاد دکترا
10 ابوالفضل  شاه ابادی shahabadia@gmail.com دانشگاه همدان استاد دکترا
11 اصغر مبارک asghar_mobarak@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
12 حسینعلی حسن پور hahassan0@yahoo.com جامع امام حسين (ع) استاد دکترا
13 یاسر قاسمی نژاد yaserghn@gmail.com دانشگاه جامع امام حسین استاد دکترا
14 ابراهیم رحیمی erahimi57@gmail.com پژوهشگاه شاخص پژوه دانشگاه اصفهان استاد دکترا
15 حمیدرضا سلمانی مجاوری mazisalmani@yahoo.com دانشگاه علوم و تحقیقات تهران استاد دکترا
16 داراب احمدوند darabav@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی دانش آموخته دکترا
17 عباسعلی  رستگار A_rastgar@semnan.ac.ir دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
18 محمد صالحی drsalehi@iausari.ac.ir دانشیار استاد دکترا
19 مریم عاملی m.ameli@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
20 غزاله مقدم g.moghadam@in.iut.ac.ir اداره پژوهش انتقال گاز استاد دکترا
21 متین رشیدی آستانه m.managment65@gmail.com دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
22 حجت الله حمیدی h_hamidi@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استادیار دکترا