مقاله


کد مقاله : 13960721122938496(DOI : 10.7508/jstpi.2019.02.004)

عنوان مقاله : نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 434

فایل های مقاله : 505 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی الیاسی elyasi@yahoo.com استادیار دکترا
2 مهدی محمدی mohammadi@yahoo.com استادیار دکترا
3 حسین میرزایی mirzaeiahossein@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
4 عاطيه صفردوست atiyeh.safardoust@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

حمل و نقل ریلی بدون اغراق هسته اصلي سیستم‌ها و روش‌های حمل و نقل در کشورهای پیشرفته می‌باشد. در کشور ما نيز با توجه رشد روزافزون شهرنشيني و دغدغه‌هاي اقتصادي، زيست‌محيطي و رفع نيازهاي جامعه، در سال‌های اخیر به حمل و نقل ايمن، سريع و کارآمد و توسعه حمل و نقل ريلي، توجه ويژه‌اي شده است. از سوی دیگر بررسي شبكه همكاري‌هاي علمي و فني و تدوين سياست‌هايي جهت اطمينان از وجود روابط لازم در بين نهادها و ايجاد ديدگاهي واحد از شبكه، نیازمند چارچوبی است که در ادبيات علمي نگاشت نهادي مي‌نامند. هدف از پژوهش حاضر ترسیم نگاشت نهادی نوآوری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور است. بر این اساس با محوریت قراردادن مفهوم نظام ملی نوآوری در قالب ابعاد شش‌گانه رویکرد سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، اقدام به شناسایی نهادهای مؤثر در هر بخش و تدوین طرح کلی نگاشت نهادی صنعت حمل و نقل ریلی گردید. در هر مرحله از تدوین نگاشت با توجه به مصاحبه‌های انجام شده با متخصصین این حوزه نسبت به تکمیل مراحل اقدام گردید. به منظور ترسیم نگاشت نهادی شش گام اصلی در این پژوهش شناسایی شد که شامل: شناسایی سازمان‌های موجود در حوزه حمل و نقل ریلی، شناخت روابط ميان بنگاهي بين نهادهاي موجود در صنعت حمل و نقل ریلی، تهيه ماتريس نهاد- كاركرد براي وضع موجود صنعت، تهيه طرح اولیه نگاشت نهادي براي وضع موجود صنعت، نظرخواهي درخصوص نگاشت تهيه شده و طرح کلی نگاشت نهادی حوزه حمل و نقل ریلی. در نهایت نهادهای اصلی حوزه حمل و نقل ریلی در شش بخش نگاشت نهادی شامل سیاست‌گذاری، پشتیبانی مالی، تحقیق و توسعه، تربیت نیروی انسانی، کارآفرینی و انتشار فناوری احصا گردید.