• صفحه اصلی
  • راهکارهای توسعه دانشگاه کارآفرین در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی براساس یک مطالعه چند موردی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970201222811101727 بازدید : 2362 صفحه: 63 - 70

10.52547/jstpi.20670.15.59.63

20.1001.1.17355486.1398.15.59.2.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط