• صفحه اصلی
  • الگوی ارتقای موفقیت توسعه محصول جدید براساس قابلیت مشارکت مشتری، جذب دانش مشتری و شکاف منابع (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان شهرستان رشت)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970329121340112831 بازدید : 2316 صفحه: 39 - 48

10.7508/jstpi.2019.02.005

20.1001.1.17355486.1398.15.58.4.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط