• صفحه اصلی
  • تدوین مدل رده‌بندی حقوق ثبت اختراع با استفاده از روش الکتر و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970520193231163791 بازدید : 2076 صفحه: 58 - 64

10.7508/jstpi.2019.02.007

20.1001.1.17355486.1398.15.58.6.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط